Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Czym jest taksa notarialna i jaki jest jej koszt?

W dzisiejszej publikacji skupimy się na zagadnieniu związanym z taksą notarialną. Wyjaśnimy czym jest taksa notarialna, jaki jest koszt taksy notarialnej oraz przedstawimy, które przepisy regulują kwestie związane z przedmiotową problematyką.

Wysokość taksy notarialnej to istotny element każdej czynności notarialnej, dlatego też tak ważnym jest, aby posiadać pełną wiedzę na temat tego, jaki jest przewidywany koszt taksy notarialnej w odniesieniu do konkretnej czynności notarialnej (w praktyce wszystko zależy od przedmiotu czynności notarialnej oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej). W dalszej części publikacji wskażemy również, czy możliwe jest negocjowanie wysokości taksy notarialnej z notariuszem.

Co to jest taksa notarialna?

Tytułem wstępu należy wskazać, że taksa notarialna to maksymalna wysokość określona kwotowo, jaką pobiera notariusz za dokonanie konkretnej czynności prawnej. Wyjaśnić należy, że to Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia określa odpowiednie stawki (rozporządzenie określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną).

Aktualną wysokość taksy notarialnej (maksymalną wysokość taksy notarialnej) wyznacza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) – dalej „Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości”. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 5 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799) – dalej „pr. not.”.

Jak ustalić kwotę taksy notarialnej?

Warto jest w tym miejscu przytoczyć treść § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Podstawą określenia maksymalnej stawki taksy notarialnej jest:

 • przy umowie zamiany – najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;
 • przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi;
 • przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste – wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku – skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;
 • przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wartość tych rzeczy lub praw;
 • przy licytacjach i przetargach – cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;
 • przy losowaniach nagród – wartość wylosowanych nagród;
 • przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) – wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony – wartość świadczeń za okres 10 lat;
 • przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego – wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa – według tej niższej sumy.

W tym miejscu warto jest również zwrócić uwagę na maksymalne stawki taksy notarialnej, które mogą zostać zastosowane przez notariusza. Zgodnie bowiem z § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi od wartości:

 • do 3 000,00 zł – 100,00 zł;
 • powyżej 3 000,00 zł do 10 000,00 zł – 100,00 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000,00 zł;
 • powyżej 10 000,00 zł do 30 000,00 zł – 310,00 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000,00 zł;
 • powyżej 30 000,00 zł do 60 000,00 zł – 710,00 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000,00 zł;
 • powyżej 60 000,00 zł do 1 000 000,00 zł – 1 010,00 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000,00 zł;
 • powyżej 1 000 000,00 zł do 2 000 000,00 zł – 4 770,00 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000,00 zł;
 • powyżej 2 000 000,00 zł – 6 770,00 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000,00 zł, nie więcej jednak niż 10 000,00 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500,00 zł.

Co wpływa na wysokość opłat u notariusza?

Czynnikami, które mają wpływ na wysokość opłaty u notariusza (wysokość taksy notarialnej) są m.in.: wartości przedmiotu czynności notarialnej, rodzaj sporządzanego aktu notarialnego dokumentującego konkretną czynność. Dodatkowo należy zaznaczyć, że maksymalna kwota stawki notarialnej, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:

 • w porze dziennej – 50 zł;
 • w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł – za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Natomiast za porę dzienną liczy się czas między godziną 8:00 a 20:00.

Ile wynosi maksymalna stawka taksy notarialnej?

Najczęściej występujące czynności notarialne i maksymalną wysokość taksy notarialnej prezentuje poniższa tabela.

Najczęściej występujące czynności notarialne i maksymalna wysokość taksy notarialnej
Rodzaj czynnościMaksymalna wysokość taksy notarialnej
Intercyza małżeńska (umowę majątkową małżeńską)400,00 złotych
Testament50,00 złotych
Sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni750,00 złotych
Sporządzenie protokołu dziedziczenia100,00 złotych
Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym100,00 złotych
Sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu50,00 złotych
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku50,00 złotych
Sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu30,00 złotych
Poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na pełnomocnictwach i innych dokumentach20,00 złotych
Poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę6,00 złotych
Poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu30,00 złotych
Poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę6,00 złotych
Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne50,00 złotych
Sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej300,00 złotych

Ile wynoszą kwotowe stawki taksy notarialnej?

Kwotowe stawki taksy notarialnej mogą być określone w konkretnej wysokości w odniesieniu do aktu notarialnego dokumentującego konkretne czynności. Maksymalna stawka taksy notarialnej określonej kwotowo wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 • umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600,00 zł;
 • umowę majątkową małżeńską – 400,00 zł;
 • testament – 50,00 zł;
 • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150,00 zł;
 • testament zawierający zapis windykacyjny – 200,00 zł;
 • odwołanie testamentu – 30,00 zł;
 • zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60,00 zł;
 • zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80,00 zł;
 • pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30,00 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100,00 zł;
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50,00 zł;
 • potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym – 1/4 stawki notarialnej;
 • za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750,00 zł;
 • za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100,00 zł;
 • za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 11 i 12 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500,00 zł;
 • za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300,00 zł;
 • za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000,00 zł;
 • za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100,00 zł;
 • za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50,00 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20,00 zł;
 • za sporządzenie innego protokołu – 200,00 zł;
 • za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
  • a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300,00 zł;
  • b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20,00 zł;
 • za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6,00 zł;
 • za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6,00 zł;
 • za poświadczenie pozostawania przy życiu:
  • a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5,00 zł,
  • b) w innym celu – 30,00 zł;
 • za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30,00 zł;
 • za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100,00 zł;
 • za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50,00 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20,00 zł;
 • za sporządzenie innego protokołu – 200,00 zł;
 • za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50,00 zł;
 • za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym maksymalna stawka wynosi 100,00 zł;
 • za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100,00 zł;
 • za czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego maksymalna stawka wynosi 400,00 zł;
 • za sporządzenie projektu protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100,00 zł;
 • za sporządzenie protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem maksymalna stawka wynosi 50,00 zł;
 • za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50,00 zł;
 • za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30,00 zł.

Czy możliwe jest pomniejszenie stawki taksy notarialnej?

Warto jest wskazać, że istnieje możliwość pomniejszenia stawki taksy notarialnej. W praktyce oznacza to, że strona może podjąć próbę negocjacji stawek taksy notarialnej z notariuszem. Z uwagi na sporą konkurencję w usługach notarialnych często takie działanie spotyka się z korzystniejszym rozwiązaniem dla klienta danej kancelarii notarialnej.

Warto wiedzieć

 • Wysokość stawki notarialnej uzależniona jest od paru czynników. Należą do nich wartość przedmiotu czynności notarialnej, rodzaj sporządzanego aktu notarialnego dokumentującego konkretną czynność.
 • Maksymalna kwota stawki notarialnej, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi w porze dziennej – 50,00 zł, a w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100,00 zł – za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.
 • Porą dzienną w rozumieniu pr. not. oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości jest czas między godziną 8:00 a 20:00.
 • Należy pamiętać, że istnieje możliwość negocjowania wysokości stawki notarialnej u notariusza.
 • Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6,00 zł za każdą rozpoczętą stronę. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Ile wynosi taksa notarialna 2024?

  Na tak postawione pytanie nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej i uniwersalnej na lata odpowiedzi. Każdorazowo należy sprawdzić aktualną wysokość stawek taksy notarialnej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Aktualnie jest to Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473).

 2. Jak wyliczyć taksę notarialną?

  Przy wyliczaniu taksy notarialnej warto jest korzystać z treści aktualnego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Dodatkowo należy wskazać, że to notariusz przedstawia klientowi szczegółowe wyliczenie taksy notarialnej. Warto też korzystać z pomocy ogólnodostępnych kalkulatorów maksymalnych stawek taksy notarialnej.

 3. Czy można negocjować wysokość taksy notarialnej?

  Tak. Można negocjować wysokość taksy notarialnej. Jest to zjawisko, które występuje w praktyce coraz częściej z uwagi na sporą konkurencję na rynku usług notarialnych.

 4. Czy do stawki taksy notarialnej doliczany jest podatek VAT?

  Tak. Usługi notarialne objęte są aktualnie podatkiem od usług i towarów (VAT). Wynosi on obecnie 23%. Do pobieranej taksy notarialnej jest doliczany podatek VAT.

 5. Kto płaci taksę notarialną?

  Taksę notarialną opłaca strona, który zleca wykonanie danej czynności notarialnej przez notariusza. W praktyce jest to co do zasady Klient kancelarii notarialnej. W praktyce może zdarzyć się sytuacja, w której druga strona czynności notarialnej ponosi jej koszt lub koszt taki jest dzielony pomiędzy stronami. Okoliczności te zależą od ustaleń stron i charakteru danej czynności notarialnej.

PORÓWNAJ KREDYTY
Adrian Chruszcz
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments