Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Ile wynosi najniższa krajowa w 2024 r.

Płaca minimalna za pracę w 2024 r. rośnie w dwóch etapach. Raz w styczniu, a raz w lipcu. Wyższa będzie również stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Sprawdź, czy Ty też zyskasz dzięki obowiązkowej podwyżce.

Płaca minimalna ma za zadanie chronić pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przed możliwością nadmiernej optymalizacji kosztów przez pracodawców i oferowaniem zaniżonego wynagrodzenia. Jednak jej zmiany wpływają na wiele aspektów gospodarki.

Kwestie związane z ustalaniem najniższej krajowej w Polsce reguluje ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę. Pierwsza ustalona na podstawie wyżej wymienionej ustawy minimalna krajowa obowiązująca od 1 stycznia 2003 r. wyniosła 800 zł brutto, w 2017 r. było to 2.000 zł brutto, a w 2022 r. płaca minimalna przekroczyła 3.000 zł (została ustalona na poziomie 3.010 zł brutto). W 2024 r. czeka nas rekordowa podwyżka płacy minimalnej, która przekroczy wysokość 4.000 zł.

Co to jest minimalne wynagrodzenie za pracę?

Płaca minimalna zwana również minimalnym wynagrodzeniem to określona ustawowo miesięczna kwota jaką pracodawca jest zobowiązany zapłacić pracownikowi za pracę. Doprecyzujmy, że minimalna płaca dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do obliczenia wynagrodzenia minimalnego przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, ale są wyjątki takie jak:

 • nagroda jubileuszowa
 • odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • dodatek do wynagrodzenia w porze nocnej
 • dodatek za staż pracy
 • dodatek za szczególne warunki pracy (obowiązuje od 01.01.2024 r.)

Uwaga!

Przepisy określają kwotę brutto minimalnego wynagrodzenia. Kwota do przelewu na konto pracownika będzie niższa.

Jak ustalana jest wysokość minimalnego wynagrodzenia?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia podlega corocznym negocjacjom w ramach Rady Dialogu Społecznego (RDS). Pierwszy krok w ustaleniu wysokości minimalnego wynagrodzenia wykonuje Rada Ministrów (RM), która przedkłada Radzie Dialogu Społecznego propozycję w tym zakresie.

Jeśli RDS nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w terminie 30 dni od otrzymania propozycji i informacji potrzebnych do podjęcia decyzji, wówczas Rada Ministrów ustala ich wysokość w drodze rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w terminie do 15 września każdego roku. Przy czym ustalona przez RM wysokość minimalnej krajowej, nie może być niższa niż pierwotnie przedstawiona propozycja.

Ile była wysokość najniższej krajowej w 2023 r.?

W 2023 r. minimalna krajowa wzrosła dwukrotnie. Od 1 stycznia 2023r. do kwoty 3.490 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. 3.600 zł brutto.

Uwaga!

Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej w ciągu roku narzucona jest przepisami. Mianowicie, kiedy prognozowane wskaźniki cen i przeciętnego wynagrodzenia na kolejny rok wynoszą co najmniej 105%, wówczas ustalane są dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia: jeden od 1 stycznia i drugi od 1 lipca.

Taka sytuacja miała miejsce w momencie ustalania wysokości wynagrodzenia minimalnego na 2023 r. i podobnie na 2024 r.

Ile wynosi najniższa krajowa 2024 r.?

Rada Ministrów przyjęła obiegowo rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Co mówi prawo?

Zgodnie z przepisami najniższa krajowa wyniesie:
 • od 1 stycznia 2024 r.: 4.242 zł brutto - co oznacza wzrost o 752 zł (21,5%) w odniesieniu do stawki obowiązującej rok wcześniej
 • od 1 lipca 2024 r.: 4.300 zł brutto - czyli o 700 zł (19,4%) więcej niż kwota, która obowiązywała od 1 lipca 2023 r.

Przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w Polsce w 2024 r. wyniesie 4.271 zł brutto.

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa w 2024 r.?

Obok minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalana jest również wysokość minimalnej stawki godzinowej czyli minimalnej wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę zlecenia lub świadczenia usług, która przysługuje osobie przyjmującej zlecenie lub świadczącej usługi.

Podobnie, jak w przypadku minimalnego wynagrodzenia, tak dla stawki godzinowej w 2024 r. przewidziane są dwie podwyżki.

 • od 1 stycznia 2024 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 27,70 zł brutto co oznacza wzrost o 4,90 zł (o 21,5%) w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.
 • od 1 lipca 2024 r. minimalna stawka godzinowa wyniesie 28,10 zł brutto co oznacza wzrost o 4,60 zł (19,5% ) w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2023 r.

Ile wynosi wynagrodzenie minimalne netto w 2024 r.?

Podane w rozporządzeniu wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę to kwoty brutto. Wynagrodzenie wypłacane na konto czyli pensja netto będzie niższa.

Pensja brutto zostanie pomniejszona o składki ZUS czyli ubezpieczenie społeczne emerytalno-rentowe, ubezpieczenie zdrowotne. Potrącona będzie również zaliczka na podatek dochodowy.

W tabeli zestawiliśmy wynagrodzenie minimalne netto i brutto w 2023 i 2024 r.

Okres obowiązywaniaWysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika nettoWysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika brutto
Od 01.01.2023 r.2.709,48 zł3.490 zł
Od 01.07.2023 r.2.783,86 zł3.600 zł
Od 01.01.2024 r.3.221,98 zł4.242 zł
Od 01.07.2024 r.3.261,53 zł4.300 zł

Koszty zatrudnienia pracownika w 2024 r.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę cieszy osoby pracujące na umowę o pracę i zarabiające najniższe wynagrodzenie. Z drugiej jednak strony oznacza wyższe koszty, które musi ponieść pracodawca.

Uwaga!

Rzeczywiste koszty pracodawcy są wyższe niż te określone w rozporządzeniu, i które widzi na umowie pracownik.

W tabeli zastawiliśmy wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika w kwocie netto, brutto i koszt pracodawcy w latach 2023 – 2024.

Okres obowiązywaniaWysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika nettoWysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika bruttoKoszt pracodawcy
Od 01.01.2023 r.2.709,48 zł3.490 zł4.204,75 zł
Od 01.07.2023 r.2.783,86 zł3.600 zł4.337,28 zł
Od 01.01.2024 r.3.221,98 zł4.242 zł5.110,76 zł
Od 01.07.2024 r.3.261,53 zł4.300 zł5.180,64 zł

Jak widać wzrost wynagrodzenia minimalnego z 3.600 zł do 4.300 zł daje pracownikowi podwyżkę na poziomie 700 zł brutto. Dla pracodawcy to jednak wzrost kosztów o 843,36 zł. Jednocześnie różnica pomiędzy brutto pracownika, a pełnym kosztem pracodawcy od stycznia 2024 r. wynosi 868,76 zł, a od 1 lipca 2024 r. 880, 64 zł.

Tak wysokie wzrosty kosztów ponoszonych przez pracodawców, mogą przełożyć się na podwyżki oferowanych przez nich produktów i usług, a więc dotkną nas wszystkich. Płaca minimalna, choć potrzebna, żeby chronić pracownika, jako podmiot o słabszych zdolnościach negocjacyjnych, ma jednak znacznie szersze znaczenie. Z jednej strony może bowiem przyczynić się utrzymania poziomu siły nabywczej w związku z inflacją, a z drugiej może również być jednym z czynników wpływających na wzrost cen towarów i usług.

Dodatkowym zagrożeniem wynikającym z wysokich podwyżek minimalnego wynagrodzenia może być konieczność ograniczania zatrudnienie przez przedsiębiorców, w związku z nadmiernym wzrostem kosztów.

Ile osób zarabia minimalną krajową w Polsce?

Według szacunków opublikowanych na stronie Rady Ministrów, liczba osób objętych podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. wyniesie 3,6 mln. Według danych GUS w grudniu 2021 r. minimalne wynagrodzenie zarabiało 1,6 mln osób. Natomiast według wstępnych danych GUS w grudniu 2022 r. wynagrodzenie niższe lub równe minimalnej płacy pobierało 402,6 tys. osób zatrudnionych w podmiotach gospodarki narodowej zatrudniających 10 i więcej osób oraz jednostek sfery budżetowej.

Widoczny jest zatem wysoki wzrost liczby osób pobierających minimalne wynagrodzenie, co jednocześnie może prowadzić do spłaszczania struktury wynagrodzeń.

Wypowiedź eksperta

Duży wzrost minimalnej płacy jako obligatoryjny, może zmniejszyć pulę środków przeznaczonych na podwyżki dla innych pracowników. Zatem może dojść do sytuacji, kiedy wynagrodzenie wyżej wykwalifikowanych pracowników będzie bliższe minimalnej krajowej, którą musi otrzymać każda osoba zatrudniona na umowę o pracę bez względu na kwalifikacje. To z kolei szybka droga do obniżenia zaangażowania i motywacji do pracy.
Katarzyna Gaweł, Redaktor Katarzyna Gaweł, Redaktor

Źródła:

 • https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-gospodarce-narodowej-w-2022-r-dane-wstepne,18,5.html
 • https://www.gov.pl/web/premier/min-stawka-godzinowa-2024
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20022001679/U/D20021679Lj.pdf

Warto wiedzieć

 1. Płaca minimalna 2024 r. to dwie podwyżki dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Pierwszaobowiązuje od 01.01.2024 r. i oznacza wypłatę brutto w wysokości 4.242 zł. Kolejna podwyżka zacznie obowiązywać od 01.07.2024 r. i oznacza minimalne wynagrodzenie w wysokości 4.300 zł brutto.
 2. Minimalna  stawka godzinowa od 1.01.2024 r. wynosi 27,70 zł brutto, a od 1.07.2024 r. minimalna stawka godzinowa wyniesie 28,10 zł.
 3. Przepisy określają wysokość wynagrodzenia minimalnego brutto. Natomiast pensja minimalna netto dla pracownika od 01.01.2024 r. wyniesie – 3 221,98 zł, a od 01.07.2024 r. – 3 261,53 zł.
 4. Wzrost płacy minimalnej dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 5. Zatrudnienie pracownika na cały wymiar etatu oznacza dla pracodawcy minimalny koszt zatrudnienia na poziomie 5.110,76 zł od 1-go stycznia i 5.180,64 zł  od 1-go lipca 2024 r.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Czy w 2024 r. będzie podwyżka płacy minimalnej?

  Tak, w 2024 r. będą dwie podwyżki płacy minimalnej. Pierwsza obowiązuje od 01.01.2024 r., a druga zacznie obowiązywać od 01.07.2024 r. 

 2. Ile wyniesie najniższa krajowa w 2024 r.?

  W 2024 r. będą dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pierwsza obowiązuje od 01.01.2024 r. i oznacza wzrost płacy minimalnej do kwoty 4242 zł brutto. W ramach drugiej podwyżki od 1.07.2024 r. minimalna płaca wzrośnie do kwoty 4.300 zł brutto. 

 3. Jaka będzie średnia minimalna krajowa w 2024 r.?

  Z uwagi na dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. średnia minimalna płaca wyniesie 4.271 zł brutto. 

 4. Jaka będzie najniższa krajowa 2024 r. netto?

  Wynagrodzenie netto od 1 stycznia 2024 r. wynosi około 3.222 zł, a od 1 lipca 2024 r. 3.261,53 zł. Obliczenia zostały wykonane za pomocą kalkulatora wynagrodzeń dla przyjętych założeń: praca w miejscu zamieszkania, ukończony 26 rok życia, stałe wynagrodzenie w każdym miesiącu. 

 5. Jakie są koszty pracodawcy przy najniższej krajowej? 

  Koszty zatrudnienia pracownika na pełny etat z wynagrodzeniem na poziomie minimalnej krajowej od 1 stycznia 2024 r. wynoszą 5.110,76 zł, a od 1 lipca 2024 r. 5.180,64 zł.  

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments