Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Co można odliczyć od podatku?

Zastanawiasz się, jak płacić niższe podatki? Być może rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki. Liczne ulgi podatkowe umożliwiają zmniejszenie kwoty należnego podatku dochodowego – często w znaczący sposób! Dlatego, zanim się rozliczysz, sprawdź, co można odliczyć od podatku.

Odliczenia od podatku są przywilejem podatnika regulowanym przez Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynację podatkową. Termin „przywilej’ oznacza, że można z nich skorzystać, ale nie trzeba. Jeśli jednak nie wiesz, co można odliczyć od podatku, prawdopodobnie sporo tracisz! Zastosowanie przysługujących Ci ulg może bowiem znacząco obniżyć kwotę należnego podatku lub zwiększyć kwotę zwrotu.

Ulgi podatkowe: odliczenie od podatku czy od dochodu?

Zanim przyjrzymy się dostępnym ulgom podatkowym, warto zaznaczyć istotną różnicę pomiędzy odliczeniami od dochodu oraz odliczeniami od podatku. Są to dwa główne typy ulg. I tak:

 • odliczenie od PODATKU – to ulga, która pozwala obniżyć należny podatek dochodowy; kwota ulgi jest odejmowana już od wyliczonej kwoty podatku dochodowego;
 • odliczenie od DOCHODU – pozwala obniżać uzyskany dochód o określone wydatki, a tym samym pośrednio wpływa na wysokość podatku; kwotę ulgi odlicza się od dochodu podatnika.

Uwaga!

Odliczenia od podatku wprost obniżają należny podatek. Dzięki odliczeniom od dochodu możesz natomiast zarówno przejść do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej, a także pośrednio obniżyć kwotę należnego podatku (odliczenie zmniejsza dochód, a należny podatek obliczany jest od dochodu).

Przykład:

Pani Ewelina osiągnęła w 2023 r. dochód w wysokości 84 000 zł. W tym samym roku zainwestowała w instalację fotowoltaiczną do swojego domu 20 000 zł. Ma odpowiednie faktury potwierdzające ten wydatek, dzięki czemu może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Tym samym jej dochód zostanie pomniejszony w zeznaniu o 20 000 zł, a podatek będzie liczony nie od kwoty 84 0000, a od kwoty 64 000 zł. Kwota należnego podatku dochodowego zmniejszy się zatem aż o 2400 zł.

Ulgi podatkowe – co można odliczyć od podatku, a co od dochodu?

Zastanawiasz się, co możesz odliczyć od podatku albo dochodu? Poniżej przedstawiamy ulgi podatkowe obowiązujące przy rozliczeniu za rok 2023.

Ulga prorodzinna (ulga na dziecko)

Ulga prorodzinna jest jedną z najpopularniejszych. Przysługuje Ci, jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym lub pełnisz funkcję rodziny zastępczej i uzyskałeś dochody opodatkowane według skali podatkowej. Obowiązuje także limit dochodów. Z ulgi prorodzinnej możesz skorzystać tylko wtedy,  jeśli Twoje dochody nie przekroczyły:

 • 112 000 zł, jeśli pozostajesz przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody obojga małżonków),
 • 112 000 zł, jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56 000 zł, jeśli nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Limit dochodów stosowany jest w przypadku wychowywania jednego dziecka. W przypadku wychowania dwójki lub większej liczby dzieci ulga przysługuje bez względu na osiągane dochody.

Kwota ulgi wynosi:

 • na pierwsze dziecko – 1 112,04 zł,
 • na drugie dziecko – 1 112,04 zł,
 • na trzecie dziecko – 2 000,04 zł,
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 2 700,00 zł.

Łączna wysokość odliczenia wyniesie zatem:

 • przy jednym dziecku: 1 112,04 zł,
 • przy dwójce dzieci: 2 224,08 zł,
 • przy trójce dzieci: 4 224,12 zł,
 • przy czwórce dzieci: 6 924,12 zł.

Warto również wiedzieć, że ulga prorodzinna przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy wykonywania władzy rodzicielskiej, na każde dziecko:

 • do ukończenia 18. roku życia,
 • do ukończenia 25. roku życia, jeśli dziecko nadal się uczy, a jego dochody w danym roku podatkowym nie przekroczyły nie przekroczyły dwunastokrotności kwoty renty socjalnej w wysokości, która obowiązuje w grudniu roku podatkowego,
 • bez względu na wiek, jeśli otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Przykład:

Pani Elżbieta samotnie wychowuje dwójkę dzieci: córkę w wieku 16 lat i syna w wieku 19 lat, który studiuje i nie osiąga żadnych dochodów. Pani Elżbieta może więc odliczyć od podatku kwotę 2 224,08 zł.

Uwaga! Ulga prorodzinna jest odliczana od podatku.

Ulga na internet

Ulga na internet pozwala odliczyć od dochodu podatnika wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet, niezależnie od miejsca oraz formy korzystania. Przysługuje Ci, jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym. Odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, serwisem czy aktywacją.

W roku podatkowym w ramach ulgi na internet można odliczyć maksymalnie 760 zł na podatnika. Limit nie przechodzi na następny rok. Ogółem możesz skorzystać z ulgi na internet tylko przez dwa lata z rzędu. Prawo do skorzystania z niej za rok podatkowy 2023 przysługuje Ci zatem, jeżeli w latach wcześniejszych nie korzystałeś z tego odliczenia albo po raz pierwszy skorzystałeś z niego w zeznaniu za 2022 rok.

Potrzebne są dokumenty potwierdzające płatności za internet z danymi kupującego, rodzajem usługi i kwotą.

Przykład:

Pan Piotr ma w domu stałe łącze internetowe, za które płaci 60 zł miesięcznie. Nie korzystał wcześniej z ulgi internetowej i ma faktury potwierdzające wydane kwoty oraz rodzaj usługi, dlatego w zeznaniu za 2023 rok może odliczyć od dochodu 720 zł. Z ulgi będzie mógł skorzystać jeszcze raz w 2024 roku.

Uwaga! Ulgę internetową odlicza się od osiągniętego dochodu.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na termomodernizację. Przysługuje Ci, jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego i jeśli zainwestujesz np. w:

 • ocieplenie budynku,
 • wymianę urządzenia grzewczego na bardziej energooszczędne,
 • instalację fotowoltaiczną,
 • inne przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia strat energii pierwotnej lub zapotrzebowania na energię,
 • inne przedsięwzięcia polegające na całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła.

Uwaga!

Można odliczyć całość poniesionych wydatków, o ile ich suma nie przekracza 53 000 zł i są poprawnie udokumentowane (potrzebne są faktury z podatkiem VAT od podatników VAT czynnych lub faktury zawierające podatek od wartości dodanej wystawione przez podmiot z państwa członkowskiego UE).

Uwaga! Ulgę termomodernizacyjną odlicza się od dochodu podatnika.

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna przysługuje Ci, jeśli:

 • jesteś osobą niepełnosprawną lub
 • masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną oraz
 • poniosłeś wydatki na rehabilitację lub poniosłeś wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

W przypadku osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika obowiązuje też limit  dochodów osoby niepełnosprawnej w wysokości 19 061,28 zł za rok 2023.

W ramach ulgi odlicza się od dochodu wydatki:

 • nielimitowane – w tym przypadku możesz odliczyć całą wydaną kwotę,
 • limitowane – w tym przypadku możesz odliczyć kwotę, która uwzględnia „górny” lub „dolny” limit kwotowy.

Katalog wydatków jest ściśle określony (art. 26 ust. 7a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Na każdy z nich musisz mieć fakturę potwierdzającą poniesione koszty. W przypadku leków potrzebne będzie natomiast zaświadczenie lekarskie o konieczności ich stosowania.

Przykład

Pan Adam jest osobą niepełnosprawną. W 2023 r. wydał 4 000 zł na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym i 3 000 zł na zabiegi rehabilitacyjne. Są to wydatki nielimitowane, dlatego będzie mógł odliczyć od swojego dochodu 7 000 zł. W związku z zakupionymi lekami, w ramach wydatków limitowanych, będzie mógł także odliczyć kolejne 650 zł.

Uwaga! Ulgę rehabilitacyjną odlicza się od dochodu podatnika.

Ulga abolicyjna (za pracę za granicą)

Z ulgi abolicyjnej możesz skorzystać, jeśli podlegasz w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (jesteś polskim rezydentem podatkowym) i uzyskujesz określone dochody zagraniczne, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego.

Ulga abolicyjna = kwota podatku obliczonego według metody proporcjonalnego odliczenia – kwota podatku obliczonego według metody wyłączenia z progresją

Wysokość dokonywanego odliczenia nie może przekroczyć kwoty 1 360 zł, chyba że osiągasz dochody offshore (poza terytorium lądowym państw)

Przykład:

Pan Mateusz zarobił w 2023 r. 10 000 zł w Polsce i 80 000 zł. w Holandii. W Holandii jego pracodawca odprowadził 5 tys. zł zaliczki na podatek dochodowy. W Polsce pan Mateusz musi zapłacić podatek od łącznego dochodu, który wyniesie 7 200 zł. Można obliczyć, że przysługuje mu ulga w wysokości 1 400 zł. Limit wynosi jednak 1 360 zł, dlatego właśnie tyle będzie mógł odliczyć pan Mateusz. W związku z tym kwota należnego podatku zmniejszy się do 5 840 zł.

Uwaga! Ulgę abolicyjną odlicza się od należnego podatku.

Ulga na zabytki

Możesz skorzystać z ulgi na zabytki, jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego. Pozwala ona na odliczenie 50% wydatków poniesionych na wpłaty na fundusz remontowy czy prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Do potwierdzenia wydatków potrzebne Ci będą dowód poniesienia wydatku na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej albo zaświadczenie o wysokości wpłat wydane przez wspólnotę, a w przypadku prac faktury wystawione przez wykonawców.

Przykład:

Pani Marta jest właścicielką zabytkowego dworku. W 2023 r. wydała 60 000 zł na rozmaite prace konserwatorskie i budowlane i ma faktury, które pozwalają je udokumentować. Dzięki temu w swoim zeznaniu PIT będzie mogła odliczyć od dochodu 30 000 zł.

Uwaga! Ulgę na zabytki odlicza się od dochodu podatnika.

Ulga na IKZE

Z ulgi na IKZE możesz skorzystać, jeśli gromadzisz środki pieniężne w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Za 2023 r. możesz odliczyć maksymalnie 8 322 zł (1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego), chyba że prowadzisz działalność gospodarczą – wówczas limit wynosi 12 483 zł (1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego). Potrzebny będzie również dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek.

Przykład:

W 2023 r. pani Teresa na wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego przeznaczyła 12 000 zł. Nie prowadzi działalności gospodarczej, dlatego w swoim zeznaniu PIT będzie mogła odliczyć 8322 zł.

Uwaga! Ulgę na IKZE odlicza się od dochodu.

Ulga B+R (na badania i rozwój)

Z ulgi możesz skorzystać, jeśli prowadzisz działalność badawczo-rozwojową zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczasz ją do wysokości dochodu, który uzyskałeś z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ramach ulgi B+R możesz odliczyć 100%-200% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane. Potrzebne są jednak ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia.

Przykład:

Pan Wojciech prowadzi firmę zajmującą się produkcją odzieży z niestandardowych surowców. W ramach tej działalności opracował wewnętrzny proces przetwarzania odpadów produkcyjnych. W związku z tym będzie mógł odliczyć od swojego dochodu m.in. koszty materiałów i surowców zużytych na opracowanie nowego zastosowania odpadów, koszty osobowe związane z przeprowadzaniem badań i analiz, koszty ekspertyz czy usługi  wykorzystania aparatury naukowo- badawczej niezbędnej do przeprowadzenia badań.

Uwaga! Ulgę B+R odlicza się od dochodu podatnika z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej.

Ulga na terminal

Z ulgi na terminal możesz skorzystać, jeśli jesteś przedsiębiorcą i poniosłeś wydatki:

  • na nabycie terminala płatniczego,
  • związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego:
   • opłaty interchange,
   • opłaty akceptanta,
   • opłaty systemowe,
   • opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu dzierżawy, itp.

Limit odliczeń wynosi:

 • 2 500 zł w roku podatkowym – jeśli jesteś zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług,
 • 1 000 zł w roku podatkowym – dla innych podatników.

Spróbuj tego

Szczególne warunki obowiązują dla tzw. podatników bezgotówkowych, którzy mogą odliczyć 200% poniesionych wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz opłat związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego (nie więcej niż 2 000 zł w roku podatkowym).

W każdym przypadku potrzebne są faktury potwierdzające poniesione koszty.

Przykład:

Pani Maria prowadzi niewielki sklep i na początku 2023 r. zdecydowała się wyposażyć go w terminal płatniczy. Łącznie w związku z jego nabyciem i obsługą płatności poniosła koszty w wysokości 1100 zł. Firma jest objęta obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, więc pani Maria będzie mogła odliczyć od swojego dochodu 1 000 zł.

Uwaga! Ulgę na terminal odlicza się od dochodu.

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację to kolejna z ulg przeznaczonych dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Możesz z niej skorzystać, jeśli poniosłeś wydatki na roboty przemysłowe w celu usprawnienia produkcji. Dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów, czyli:

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
 • 50% jako odliczenie w ramach ulgi.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się wydatki na roboty, maszyny i urządzenia peryferyjne.

Przykład:

W 2023 r. pani Agnieszka zainwestowała 300 000 zł na zakup maszyn do swojej firmy i wrzuciła je w środki trwałe. Dzięki temu będzie mogła odliczyć od swojego dochodu całą kwotę amortyzacji, a dodatkowo skorzysta z odliczenia w ramach ulgi w wysokości 150 000 zł. Odliczeń podatkowych można dokonać w roku podatkowym poniesienia wydatków lub w jednym z 6 kolejnych lat.

Uwaga! Ulgę na robotyzację odlicza się od dochodu.

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp jest przeznaczona dla przedsiębiorców. Możesz z niej skorzystać, jeśli poniosłeś wydatki na etapie testowania wynalazku – przed rozpoczęciem jego produkcji na masową skalę. Dzięki niej odliczysz od podstawy opodatkowania 30% kosztów uzyskania przychodów dotyczących produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Łącznie można odliczyć 130% poniesionych kosztów (100% jako koszt uzyskania przychodów oraz 30% jako odliczenie w ramach ulgi), ale nie więcej niż 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Potrzebne są oczywiście faktury i dokumenty potwierdzające poniesione koszty.

Przykład:

Pan Przemysław prowadził w swojej firmie prace nad wdrożeniem innowacyjnego produktu. W 2023 r. przeprowadził produkcję próbną, a suma związanych z tym kosztów kwalifikowanych wyniosła 200 000 zł. Dzięki temu pan Przemysław będzie mógł, oprócz wrzucenia całej kwoty w koszty przedsiębiorstwa, odliczyć 30% od podstawy opodatkowania. Daje to kwotę 60 000 zł. Pan Przemysław uzyskał jednak w 2023 r. dochód wysokości 240 000 zł, dlatego będzie mógł odliczyć maksymalnie 24 000 zł (10% dochodu z działalności gospodarczej).

Uwaga! Ulgę na prototyp odlicza się od dochodu podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga na inwestycje w spółkę alternatywną (ASI)

Z ulgi dla inwestujących w ASI możesz skorzystać, jeśli poniosłeś wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:

  • alternatywnej spółce inwestycyjnej (ASI) lub
  • spółce kapitałowej, w której ASI:
   • posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),
   • będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia przez ciebie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej.

Dzięki tej uldze możesz odliczyć 50% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 250 000 zł.

Przykład:

W 2023 r. pani Karolina zainwestowała 100 000 zł w spółkę kapitałową, w której ASI ma 10% akcji. Dzięki temu może odliczyć od swojego dochodu 50 000 zł.

Uwaga! Ulgę na inwestycje w ASI odlicza się od dochodu.

Ulga na sponsoring

Z ulgi możesz skorzystać, jeśli poniosłeś wydatki na działalność:

 • sportową,
 • kulturalną,
 • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Ulga pozwala na odliczenie 50% kosztów uzyskania przychodów, a łącznie 150% poniesionych wydatków (100% w ramach kosztów uzyskania przychodów i dodatkowe 50% w postaci ulgi). Nie możesz odliczyć kwoty przekraczającej Twój dochód uzyskany w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przykład:

W 2023 r. pan Tomasz zasponsorował stypendia sportowe dla utalentowanych piłkarzy o łącznej wartości 100 000 zł. Dzięki temu będzie mógł całą kwotę zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu, a dodatkowo odliczyć od swojego dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej 50 000 zł.

Uwaga! Ulgę na sponsoring odlicza się od dochodu.

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję jest przeznaczona dla przedsiębiorców. Możesz z niej skorzystać, jeśli poniosłeś koszty w celu poszerzenia swoich rynków zbytu w kraju lub za granicą. Są to wydatki związane np. z uczestnictwem w targach, działaniami promocyjnymi, przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu itp. W sumie można odliczyć 200% poniesionych wydatków:

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
 • 100% jako odliczenie w ramach ulgi.

Maksymalnie w danym roku podatkowym w ramach ulgi możesz odliczyć 1 000 000 zł.

Przykład. W 2023 r. pani Aneta intensywnie rozwijała swoją firmę, odwiedzając targi, prowadząc szeroko zakrojoną promocję oraz biorąc udział w przetargach. Łącznie poniosła koszty kwalifikowane w wysokości 200 000 zł. Dzięki uldze na ekspansję będzie mogła całość tej kwoty nie tylko zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, ale również w całości odliczyć od dochodu uzyskanego w ramach działalności gospodarczej.

Co jeszcze można odliczyć od podatku i dochodu?

Poza wymienionymi wyżej ulgami w 2023 r. można uwzględnić w swoim zeznaniu także inne odliczenia. Jakie?

Składki ZUS

W rocznym rozliczeniu PIT od dochodu możesz odliczyć składki ZUS na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe dla siebie oraz osób, które z Tobą współpracują. Odliczeniu podlegają składki faktycznie zapłacone lub pobrane w danym roku podatkowym. Możliwe jest odliczenie pełnej wysokości zapłaconych lub pobranych składek. Potrzebny jednak będzie ZUS-RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek.

Nowelizacja Polskiego Ładu przywróciła też możliwość odliczenia składki zdrowotnej, ale tylko jeśli rozliczasz się:

 • 19% podatkiem liniowym (w 2023 r. można odliczyć maksymalnie 10 200 zł),
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (można odliczyć 50% składek),
 • kartą podatkową (można obniżyć podatek o 19% składki zdrowotnej).

Co mówi prawo?

Odliczenie składek zdrowotnych nie jest możliwe, jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Ulga na złe długi (nierzetelne płatności)

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz odliczyć wartość nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy. Odliczenie jest możliwe w roku, w którym minęło 90 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze lub umowie, a jako potwierdzenie stosuje się dokument potwierdzający termin do zapłaty.

Darowizny

Od podatku można odliczyć darowizny:

 • na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów,
 • na cele kultu religijnego,
 • na cele pożytku publicznego, realizowane przez organizacje pożytku publicznego,
 • krwi i jej składników zgodnie z zasadami publicznego krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • na cele edukacji i oświaty zawodowej,

Darowizna pieniężna oraz wartość darowizny niepieniężnej mogą być w całości odliczone od Twojego  dochodu, pod warunkiem że ich całkowita kwota nie przekroczy 6% Twojego dochodu lub przychodu. Limit jest liczony wspólnie dla wszystkich typów darowizn.

Wysokość darowizny musisz udokumentować:

 • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej,
 • dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

W przypadku darowizny krwi możesz odliczyć 130 zł za każdy 1 litr krwi lub osocza. Wysokość darowizny musisz udokumentować zaświadczeniem z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Odliczenia od podatku: preferencyjne warunki opodatkowania

Niektóre grupy podatników mogą też rozliczać się na preferencyjnych zasadach. Komu przysługują z tego tytułu ulgi i odliczenia?

Rozliczenie wspólnie z dzieckiem

Możesz rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, jeśli samotnie wychowujesz dziecko. Musisz przy tym udowodnić, że faktycznie dziecko było wychowywane samodzielnie przez jednego rodzica (a nie np. w konkubinacie). Potrzebne będzie także potwierdzenie statusu dziecka.

Z rozliczenia wspólnie z dzieckiem skorzystasz, jeśli masz dziecko:

 • małoletnie;
 • pełnoletnie i otrzymujące jednocześnie zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną z odrębnymi przepisami;
 • pełnoletnie, które nie ukończyło 25 lat i kontynuuje naukę oraz nie uzyskuje więcej niż 19 061,28 zł dochodu.

Na czym polega ta ulga podatkowa? Przy rozliczeniu wspólnie z dzieckiem możesz obliczyć należny podatek od połowy swojego dochodu. Następnie odlicza się od niego podwójną kwotę zmniejszającą podatek i uzyskany wynik mnoży się przez dwa. W rozliczeniu roku 2023 na samej kwocie zmniejszającej podatek samotni rodzice zaoszczędzić mogą nawet do 7 200 zł (2x 3 600 zł).

Zwolnienie dla młodych

Ze zwolnienia dla młodych możesz skorzystać, jeśli masz mniej niż 26 lat. Wówczas Twoje przychody z:

 • pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej),
 • umów zlecenia zawartych z firmą,
 • tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich) oraz
 • tytułu stażu uczniowskiego (regulowanych ustawą – Prawo oświatowe),
 • zasiłków macierzyńskich,

do kwoty 85 528 zł są zwolnione od podatku.

Zwolnienie dla pracujących seniorów

Z tej ulgi możesz skorzystać, jeżeli, pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, nadal pozostajesz aktywny zawodowo. Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85 528 zł (podobnie jak w przypadku ulgi dla młodych), pod warunkiem, że z tytułu uzyskania tych przychodów podlegasz ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zwolnienie dla rodzin 4+

Jeżeli wychowujesz co najmniej czworo dzieci, możesz też skorzystać z tzw. ulgi 4+. Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85 528 zł (podobnie jak w przypadku ulgi dla młodych i ulgi dla pracujących seniorów). Musisz jednak udowodnić, że w danym roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci:

 • wykonywałeś władzę rodzicielską,
 • pełniłeś funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z Tobą zamieszkiwało lub
 • sprawowałeś funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

a w przypadku pełnoletnich, uczących się dzieci:

 • wykonywałeś ciążący na Tobie obowiązek alimentacyjny albo
 • sprawowałeś funkcję rodziny zastępczej.

Ulga na powrót (zwolnienie dla nierezydentów)

Z tej ulgi możesz skorzystać, jeżeli po 31 grudnia 2021 r. zmieniłeś miejsce zamieszkania na Polskę. Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85 528 zł, osiągniętych przez Ciebie po powrocie do Polski.

Jak jeszcze możesz obniżyć należny podatek?

Jeśli szukasz sposobu na obniżenie należnego podatku dochodowego, być może w Twoim przypadku korzystne okaże się wspólne rozliczenie z małżonkiem.

Art. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że:

2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

1) przez cały rok podatkowy albo

2) od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego

– mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot pomniejszających dochód;”

Wspólne rozliczenie małżonków polega w zasadzie na zsumowaniu ich dochodów, a następnie podzieleniu ich na dwa. Dzięki temu możesz uniknąć „wpadnięcia” jednego z Was w wyższy próg podatkowy. Wcześniej każdy z małżonków może też dokonać odliczeń od dochodu, co pomoże dodatkowo zmniejszyć należny podatek. Rozliczenie jest korzystne szczególnie przy dużej dysproporcji dochodów między małżonkami.

Źródła:

 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971370926/U/D19970926Lj.pdf
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf
 • https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ 

Co warto wiedzieć?

 1. Prawo podatkowe w Polsce przewiduje szereg różnych odliczeń i ulg, z których można (ale nie trzeba) korzystać zgodnie z uprawnieniami.
 2. Niektóre ulgi pozwalają na dokonanie odliczenia od należnego podatku. Jednak większość odlicza się od dochodu, czyli podstawy opodatkowania.
 3. Niektóre grupy podatników mogą też korzystać ze szczególnych zwolnień. Są to osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, osoby w wieku emerytalnym pozostające aktywne zawodowo, osoby wychowujące co najmniej czworo dzieci oraz osoby, które po 2021 r. powróciły do Polski.
 4. Zanim skorzystasz z konkretnej ulgi czy zwolnienia podatkowego, sprawdź dokładne warunki, które musisz spełnić. Zasady udzielania ulg i zwolnień znajdziesz na stronach rządowych.
 5. Niektóre ulgi podatkowe są dostępne tylko dla wybranych form opodatkowania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Co można odliczyć od podatku za 2023 r.?

  Ulgi odliczane bezpośrednio od kwoty należnego podatku to:

  • ulga prorodzinna,

  • ulgi abolicyjna.

  Pozostałe ulgi pozwalają na dokonywanie odliczeń od podstawy opodatkowania, czyli dochodu podatnika, przez co pośrednio zmniejszają kwotę należnego podatku.

 2. Z których ulg podatkowych mogę skorzystać, jeśli rozliczam się podatkiem liniowym?

  Jeśli rozliczasz się podatkiem liniowym, możesz skorzystać z:

  • ulgi abolicyjnej,

  • ulgi termomodernizacyjnej,

  • ulgi na zabytki,

  • ulgi na ekspansję,

  • ulgi na prototyp,

  • ulgi sponsoringowej,

  • ulgi na terminal płatniczy,

  • ulgi na robotyzację,

  • ulgi na inwestycję w spółkę alternatywną,

  • ulgi B+R,

  • ulgi na IKZE,

  • odliczenia składek ZUS, w tym składki zdrowotnej.

  Nie odliczysz m.in. ulgi na internet. Nie możesz się też rozliczyć wspólnie z małżonkiem.

 3. Kto może skorzystać z ulgi podatkowej?

  Prawo przewiduje różne ulgi podatkowe skierowane do podatników stosujących różne metody rozliczenia – zarówno do osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i do przedsiębiorców. Kryteria skorzystania z ulg są różne: może to być sytuacja rodzinna, kategoria poniesionych wydatków, wiek i wiele innych. Przed rozliczeniem rocznego zeznania warto sprawdzić, z jakich ulg możesz skorzystać.

PORÓWNAJ KREDYTY
Anna Baczewska
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments