Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Deklaracja PIT – jak i w jakim terminie złożyć roczne rozliczenie podatkowe

Rozliczenie roczne PIT to jeden z obowiązków, o których lepiej pamiętać. Opóźnienie w złożeniu deklaracji podatkowej PIT może wiązać się nawet z odpowiedzialnością karno-skarbową. Na szczęście złożenie PIT w urzędzie skarbowym jest coraz prostsze, choćby za sprawą rządowego serwisu „Twój e-PIT” i wstępnie wypełnionych już formularzy podatkowych.

Złożenie deklaracji podatkowej może wydawać się trudne, w szczególności jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci ulg albo masz różne źródła dochodu. W praktyce jednak możliwość skorzystania z programów wspomagających rozliczenie czy usługi Twój e-PIT znacznie ułatwia cały proces. Warto jednak pamiętać o zachowaniu terminów i nie czekać ze złożeniem deklaracji rozliczeniowej do ostatniej chwili.

Kto musi złożyć deklarację PIT?

Co do zasady roczne zaznanie podatkowe muszą złożyć wszystkie osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały przychody opodatkowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności chodzi o przychody uzyskane z:

 • pracy wykonywanej osobiście na podstawie umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej czy wykonywanej osobiście na terenie Polski działalności, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 • nieruchomości położonej na terenie Polski lub praw do tej nieruchomości (chodzi zarówno o przychody z najmu, dzierżawy czy innej podobnej umowy, jak i sprzedaży nieruchomości),
 • papierów wartościowych oraz podobnych instrumentów finansowych.

Konieczność zapłaty podatku obowiązuje bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Jednocześnie jednak przepisy zakładają cały szereg zwolnień od daniny na rzecz fiskusa, których w deklaracji podatkowej nie trzeba uwzględnić. Szczegółową listę zwolnień od podatku określa art. 21 ustawy o podatku dochodowym. Wśród nich można wymienić m.in.:

 • odszkodowania lub zadośćuczynienia uzyskane na podstawie przepisów prawa pracy,
 • świadczenia rodzinne np. z tytułu urodzenia dziecka czy świadczenia wychowawczego 800 plus,
 • zasiek macierzyński,
 • zasiłek pogrzebowy oraz odprawa pośmiertna,
 • wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych itp. do kwoty nie przekraczającej 2 280 zł,
 • kwoty dopłat rocznych i wpłat powitalnych do pracowniczych planów kapitałowych (PPK),
 • dochody z IKE czy OPIE,
 • dodatki dla sierot zupełnych,
 • świadczenia uzyskiwane z pomocy społecznej,
 • niektóre stypendia i świadczenia wypłacane studentom przez uczelnie wyższe.

Podatku nie muszą płacić osoby młode, do 26 roku życia, których źródłem dochodów jest umowa o pracę lub umowa zlecenie – jest to tzw. ulga dla młodych. Brak podatku oznacza również brak konieczności składania zeznania podatkowego przez ten krąg osób, chyba że ich zarobki są wysokie. Mianowicie, jeśli wysokość przychodów przekroczy 85 528 zł rocznie, deklarację podatkową trzeba będzie jednak złożyć.

Kiedy złożyć deklarację podatkową PIT?

Przepisy tzw. Nowego Ładu ujednoliciły terminy rozliczeń i złożenia deklaracji PIT. Dzięki temu  deklaracje podatkowe (PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38 i PIT-28) powinny być złożone lub zaakceptowane do końca kwietnia. Jest jednak pewien wyjątek. Mianowicie, jeśli 30 kwietnia wypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela, święto), wówczas termin na złożenie deklaracji przedłuża się do pierwszego dnia roboczego, który nadejdzie bezpośrednio po tym dniu lub dniach wolnych.

Przykład

30 kwietnia wypada w sobotę. Zatem termin na złożenie zeznania podatkowego przedłuża się do poniedziałku 2 maja. Jeśli 30 kwietnia byłby w niedzielę, wówczas termin złożenia zeznania podatkowego, byłby dłuższy aż o dwa dni i upłynął 2 maja czyli we wtorek.

Przepisy wskazują również początkowy termin złożenia deklaracji. Okienko na złożenie zeznania podatkowego otwiera się 15 lutego. Nawet, jeśli złożysz rozliczenie wcześniej, to formalnie urząd uzna 15 luty za terminem złożenia deklaracji bez względu na wcześniejsze dostarczenie rozliczenia rocznego do fiskusa.

Ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej w 2024 r. mija 30 kwietnia czyli we wtorek – tuż przed rozpoczęciem majówki.

Spróbuj tego

Jeśli wysyłasz deklarację podatkową pocztą, wówczas datą złożenia dokumentów będzie data stempla pocztowego, a nie data dostarczenia dokumentów do urzędu. Nie warto jednak czekać ze złożeniem deklaracji do ostatniego momentu. Wypełnienie lub złożenie deklaracji rocznej PIT kilka dni lub nawet dzień przed ostatecznym terminem pozwoli uniknąć stresu i ewentualnych nieprzewidzianych sytuacji, które mogą utrudnić rozlicznie z fiskusem o czasie.

Jaki PIT należy złożyć do urzędu skarbowego?

Druk deklaracji PIT, który służy do rozliczenia podatku, nie jest przypadkowy, ale ściśle określony przez przepisy i powiązany z podstawą osiąganych przychodów. Zatem powinieneś złożyć deklarację podatkową na druku:

 • rozliczenie PIT 28 – jeśli rozliczasz się na podstawie podatku od przychodów ewidencjonowanych. Z tego druku korzystają zarówno przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowanej ryczałtem, jak i podatnicy, którzy chcą rozliczyć przychody z najmu prywatnego, dzierżawy, podnajmu czy innych umów podobnych.
 • rozliczenie PIT 36 – jeśli rozliczasz działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. PIT 36 służy również rozliczeniu przychodów osiąganych na podstawie działalności nierejestrowej oraz przychodów z rent i emerytur zagranicznych.
 • rozliczenie PIT 37l – to deklaracja, z której powinieneś skorzystać, jeśli jesteś przedsiębiorcą rozliczającym się podatkiem liniowym i prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą lub osiągasz przychody z działów specjalnych produkcji rolnej.
 • rozliczenie PIT 37 – służy do rozliczenia przychodów osiąganych na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), emerytur i rent dla osób rozliczających się na podstawie skali podatkowej.
 • rozliczenie PIT 38 – posłuży Ci do rozliczenia przychodów osiągniętych z tytułu posiadania papierów wartościowych, udziałów w spółkach czy instrumentów finansowych.
 • rozliczenie PIT 39 – służy do rozliczenia przychodów osiągniętych na podstawie sprzedaży nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomością.

Jak złożyć deklarację podatkową?

Roczną deklarację podatkową możesz złożyć tradycyjnie w formie papierowej lub online.

W wersji papierowej

Decydując się na wersję papierową pamiętaj o podpisaniu deklaracji oraz dołączeniu wszystkich załączników. Wypełnione dokumenty możesz złożyć we właściwym urzędzie skarbowym osobiście. Wówczas zrób kserokopię przynajmniej pierwszej strony i poproś o przybicie prezentaty z datą złożenia deklaracji. W ten sposób zyskasz dowód na złożenie deklaracji w terminie.

PIT możesz wysyłać do urzędu skarbowego również za pośrednictwem poczty. Skorzystaj wówczas z listu poleconego zwykłego lub poleconego za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W każdym przypadku zachowaj potwierdzenie nadania przesyłki – będzie Ci ono służyć w razie konieczności złożenia wyjaśnień co do dotrzymania ustawowego terminu złożenia PIT.

Elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracje

Deklarację podatkową możesz również złożyć za pomocą interaktywnego formularza w systemie e-Deklaracje. Deklaracja zostanie dostarczona prawidłowo do urzędu skarbowego po jej podpisaniu przy pomocy:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego – to płatne narzędzie,
 • lub danych podatkowych – potrzebny Ci będzie numer NIP, PESEL, data urodzenia oraz kwota przychodu podana w zeszłorocznej deklaracji podatkowej.

Przez pełnomocnika

Deklaracji nie musisz składać osobiście. Może to za Ciebie zrobić pełnomocnik. W takim przypadku wcześniej musisz wypełnić i dostarczyć do urzędu skarbowego pełnomocnictwo dla osoby, której powierzysz zadanie podpisania i złożenia dokumentów rozliczeniowych. Potrzebny będzie Ci do tego druk UPL-1. Wypełniony druk możesz do urzędu skarbowego dostarczyć w wersji papierowej osobiście, albo elektronicznie w e-Urzędzie skarbowym lub przy pomocy platformy ePUAP.

Za pomocą usługi Twój e-PIT

Możesz również zaakceptować lub poprawić deklarację przygotowaną w usłudze Twój e-PIT. O szczegółach tego rozwiązania piszemy poniżej.

Usługa Twój e-PIT jak to działa?

Usługa „Twój e-PIT” to przygotowane i udostępnione online przez Krajową Administrację Skarbową Twoje roczne zeznanie podatkowe. Wstępnie wypełniona deklaracja za poprzedni rok podatkowy dostępna jest od 15 lutego kolejnego roku i czeka na zatwierdzenie do końca kwietnia.

Jakie informacje znajdują się w zeznaniu przygotowanym przez KAS?

Wypełnione zeznanie podatkowe zawiera podstawowe informacje, uzupełnione na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa.

Spróbuj tego

W przygotowanym zeznaniu możesz wprowadzić zmiany a także zaktualizować swoje dane. Warto to zrobić przed akceptacją, bo w rozliczeniu brakuje większości ulg - urząd skarbowy nie wie o darowiznach, które uczyniłeś w ciągu roku czy wykorzystaniu ulgi na internet. Podobnie, jeśli chcesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, musisz zaznaczyć taką opcję w rozliczeniu. Oczywiście możesz później złożyć korektę zeznania, ale lepiej zadbać o prawidłowe rozliczenie w terminie i np. otrzymać zwrot podatku wcześniej.

Poniżej prezentujemy informacje, które możesz znaleźć w dostępnym online rozliczeniu.

W zeznaniu PIT 37 znajdziesz takie informacje jak:

 • dane finansowe zebrane na podstawie informacji od płatników/pracodawców w tym m.in. informacje o przychodach zwolnionych z podatku tj. ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów, ulgi dla młodych
 • numer rachunku bankowego (gdy z zeznania wynika nadpłata)
 • informacje o ulgach na dzieci wskazanych w deklaracji za zeszły rok
 • numer KRS organizacji pożytku publicznego wskazany w deklaracji za poprzedni rok

Jeśli chcesz skorzystać z innych ulg np. z tytułu odliczenia darowizny, wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne czy wpłat na IKZE – to te informacje musisz wypełnić samodzielnie. Pamiętaj o tym, zanim zaakceptujesz deklarację.

W przygotowanej deklaracji podatkowej PIT 38 znajdziesz:

 • dane z deklaracji PIT-8C przesłanych przez płatników
 • stratę, którą wykazałeś w deklaracji podatkowej PIT-38 za poprzedni rok
 • numer konta bankowego, jeśli z zeznania podatkowego wynika nadpłata
 • numer KRS organizacji pożytku publicznego, który podałeś w zeszłym roku – będzie obowiązywał, jeśli OPP nadal jest uprawniona do otrzymania 1,5% podatku

W deklaracji PIT 36 znajdziesz:

 • informacje uzupełnione w oparciu o dane przesłane przez płatników czyli m.in. o przychodach zwolnionych z tytułu ulgi dla młodych, pracujących seniorów, dla rodzin 4+, na powrót czy kwoty składek na związki zawodowe, które zostały pobrane przez płatnika
 • dane dotyczące ulgi na dzieci, które uwzględniłeś w zeszłorocznym zeznaniu podatkowym
 • wysokość zaliczek na podatek dochodowy, które wpłaciłeś na rachunek urzędu skarbowego
 • numer konta bankowego, jeśli z deklaracji wynika nadpłata
 • numer KRS OPP – oczywiście pod warunkiem, że ta organizacja pożytku publicznego nadal jest uprawniona do otrzymania podatku

Natomiast do uzupełnienia masz:

 • ewentualne ulgi i odliczenia, z których chcesz i możesz skorzystać
 • przychody, które uzyskałeś z pominięciem płatnika
 • przychody, koszty uzyskania tych przychodów oraz należne zaliczki z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, oraz zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, które opłaciłeś, a które nie zostały uwzględnione w innych zeznaniach
 • przychody, koszty uzyskania przychodów i należne zaliczki ze sprzedaży produktów przetworzonych, produktów roślinnych i zwierzęcych
 • przychody, koszty ich uzyskania i należne zaliczki z tytułu prowadzonej działalności nierejestrowanej

Nowością w 2024 r. jest możliwość uzupełnienia przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT zeznania podatkowego z tytułu przychodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Po raz pierwszy takie zeznanie zostało udostępnione podczas rozliczeń składanych za 2023 r.

W ramach formularza PIT 36L znajdziesz jednak niewiele informacji, a mianowicie:

 • kwoty zaliczek na podatek dochodowy, które wpłaciłeś na rachunek urzędu skarbowego
 • numer rachunku bankowego, jeśli z przygotowanej deklaracji wynika nadpłata podatku
 • numer KRS organizacji pożytku publicznego, tak jak w innych przygotowanych deklaracjach, chodzi o OPP, którą wskazałeś w w deklaracji za rok poprzedni i jest ona nadal uprawniona do otrzymania 1,5% podatku

Do wypełnienia pozostaje Ci więc sporo:

 • przychody, koszty ich uzyskania i należne zaliczki z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, a także kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które opłaciłeś, a które nie zostały uwzględnione w innych rozliczeniach
 • możesz również uzupełnić informacje o ulgach, z których chcesz skorzystać i które Ci przysługują np. odliczenia wydatków na termomodernizację, na cele rehabilitacyjne czy z tytułu wpłat na IKZE.

Spróbuj tego

Możliwość skorzystania z usługi Twój e-PIT to Twój przywilej, ale nie obowiązek. Zawsze możesz wybrać inny sposób rozliczenia. Ważne jest tylko złożenie zeznania w terminie.

Jak złożyć deklarację podatkową przez Twój e-PIT?

Musisz zalogować się do serwisu e-Urząd Skarbowy przy użyciu jednego z trzech sposobów:

 • profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej
 • aplikacji mObywatel
 • danych podatkowych

W tym ostatnim przypadku potrzebny Ci będzie PESEL, NIP lub data urodzenia, a także łączna kwota przychodu podana w rozliczeniu w roku ubiegłym lub kwota przychodu za zeszły rok podana przez płatnika np. z deklaracji PIT 11.

Co ważne, kiedy już zalogujesz się do serwisu, wysłanie zeznania podatkowego nie będzie wymagało dodatkowego podpisu.

Spróbuj tego

Jeśli zdecydujesz się na inny sposób złożenia deklaracji podatkowej niż przy pomocy usługi Twój e-PIT, udostępniona tam deklaracja zostanie automatycznie anulowana - bez jakichkolwiek dodatkowych czynności z Twojej strony.

Jakie są konsekwencje złożenie PIT po terminie?

Czas na złożenie deklaracji rocznej PIT jest długi, dlatego spóźnialskim grozi odpowiedzialność karno-skarbowa. W razie spóźnienia można jednak skorzystać z instytucji czynnego żalu. Czyli w praktyce dopełnienia ciążącego obowiązku (złożenia spóźnionej deklaracji, zapłaty podatku wraz z odsetkami) i wyjaśnienia powodu opóźnienia.

Uwaga!

W przypadku deklaracji podatkowych dostępnych w usłudze Twój e-PIT brak złożenia rozliczenia inną drogą i brak jej akceptacji przez podatnika oznacza, że Krajowa Informacja Skarbowa zaakceptuje deklaracje w przygotowanej formie. Ewentualne uzupełnienie rozliczenia np. o przysługujące Ci ulgi podatkowe, będzie wymagało złożenia korekty.

Jaki jest czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku?

Zastanawiasz się kiedy otrzymasz zwrot podatku? Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdź w usłudze Zwrot podatków status zwrotu nadpłaty.

Jeśli w zeznaniu podatkowym pojawi się nadpłata, możesz liczyć na zwrot podatku z urzędu skarbowego. Termin zwrotu podatku uzależniony jest od wybranego sposobu złożenia deklaracji i wynosi:

 • 3 miesiące liczone od dnia złożenia deklaracji w formie papierowej
 • 45 dni od momentu złożenia deklaracji w formie elektronicznej

Wybór deklaracji elektronicznej ma przewagę nad wersją papierową z uwagi na wygodę, ale również możliwość odzyskania nadpłaconego podatku szybciej.

Urząd skarbowy dokona zwrotu podatku na podany wcześniej rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Ta druga opcja jest płatna, bo wartość zwrotu zostanie pomniejszona o koszty tego zwrotu za pośrednictwem poczty.

 Źródła:

 • https://www.gov.pl/web/kas
 • https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/pytania-i-odpowiedzi/

Co warto wiedzieć?

 1. Zeznanie roczne za 2023 r. należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r. (wtorek).
 2. Deklarację można złożyć w wersji papierowej lub online.
 3. Złożenie deklaracji w wersji elektronicznej nie tylko gwarantuje sprawne rozliczenie, ale również wcześniejszy zwrot nadpłaty podatku.
 4. Urząd skarbowy ma 3 miesiące na zwrot nadpłaty podatku w przypadku deklaracji złożonej w wersji papierowej i 45 dni w przypadku deklaracji złożonej w wersji elektronicznej.
 5. Przed akceptacją deklaracji przygotowanej w usłudze Twój e-PIT trzeba samodzielnie wprowadzić większość przysługujących Ci ulg.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie deklaracje PIT znajdę w usłudze Twój e-PIT?

  Podatnicy rozliczający deklaracje PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38  a także oświadczenie PIT-OP oraz informację PIT-DZ mogą to zrobić za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. 

 2. Do kiedy rozliczyć PIT 2024 za 2023 rok?

  Ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego rozliczającego rok podatkowy 2023, mija 30 kwietnia 2024 r. (wtorek). 

 3. Co zrobić w przypadku rozliczenia PIT po terminie?

  Można skorzystać z instytucji czynnego żalu. Natomiast w przypadku zatwierdzonej przez fiskusa deklaracji podatkowej przygotowanej w usłudze Twój e-PIT, ewentualne zmiany będą wymagały złożenia korekty deklaracji. 

 4. Czym jest czynny żal?

  Czynny żal to instytucja pozwalająca na uniknięcie ewentualnej odpowiedzialności karno-skarbowej np. w razie złożenia deklaracji podatkowej albo zapłaty podatku po terminie. Czynny żal wymaga samodzielnego złożenia deklaracji, zapłaty ewentualnego podatku wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia oraz wskazania przyczyn wyjaśnienia.

 5. Jak przekazać 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego?

  Wniosek o przekazanie 1,5% Twojego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego jest jedynym z elementów deklaracji PIT. Musisz tylko wskazać nr KRS wybranego podmiotu oraz kwotę, która podlega przekazaniu. Możesz również określić cel szczegółowy wsparcia. 

Porównaj konta osobiste
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments