Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Budżet domowy

Zasiłek dla bezrobotnych 2024. Komu przysługuje i ile wynosi?

Od 1 czerwca 2024 zmieni się kwota zasiłku dla bezrobotnych. Nie każdy może jednak skorzystać z tego świadczenia. Sprawdź, czy przysługuje Ci zasiłek dla bezrobotnych oraz jak wysokie wsparcie finansowe możesz otrzymać.

W styczniu 2024 roku Główny Urząd Statystyczny podał do informacji, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2023 roku wyniósł 11,4 proc. w skali roku. Tym samym kwota zasiłku dla bezrobotnych, czyli tzw. kuroniówka również zostanie poddana waloryzacji i wzrośnie o 11,4% już od 1 czerwca 2024 roku.

Zasiłek dla bezrobotnych 2024. Co to jest i dla kogo?

Zasiłek dla bezrobotnych w Polsce to świadczenie pieniężne przyznawane osobom zarejestrowanym jako bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy, które spełniają określone kryteria. Jest to forma wsparcia finansowego dla osób, które straciły pracę i aktywnie poszukują nowego zatrudnienia.

Świadczenie ma na celu częściową kompensację utraconych dochodów oraz motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy, a także uczestnictwa w różnych formach aktywizacji zawodowej oferowanych przez urzędy pracy, takich jak szkolenia, staże czy prace interwencyjne.

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest w jednym z trzech wariantów: podstawowym (100%), podwyższonym (120%) lub obniżonym (80%). O tym, jaki zasiłek otrzymasz, decyduje Twój staż pracy.

Wypowiedź eksperta

Dla zasiłku podstawowego staż pracy wynosi od 5 do 20 lat. Obniżony zasiłek otrzymają osoby, które przepracowały poniżej 5 lat. Podwyższony zasiłek przysługuje natomiast osobom, których staż pracy wynosi co najmniej 20 lat.
Katarzyna Gaweł, Redaktor Katarzyna Gaweł, Redaktor

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Ile trzeba przepracować?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które nie mają w danym momencie pracy i spełniają konkretne warunki określone przez polskie prawo. Aby ubiegać się o to świadczenie, musisz między innymi:

 • być zarejestrowanym jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy,
 • spełniać warunki dotyczące stażu pracy (więcej powiemy o nich w dalszej części artykułu),

Jeśli chcesz nabyć prawo do tego świadczenia, nie możesz także znajdować się w sytuacji, która wyklucza prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Prawo do zasiłku może być również uzależnione od innych czynników, takich jak wiek osoby ubiegającej się o zasiłek, sytuacja na lokalnym rynku pracy czy indywidualna sytuacja życiowa osoby bezrobotnej.

Uwaga!

Aby otrzymać prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce, konieczne jest spełnienie określonych warunków dotyczących stażu pracy. Osoba ubiegająca się o zasiłek musi wykazać, że w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy była zatrudniona przez co najmniej 365 dni. W tym okresie muszą być odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od uzyskiwanego wynagrodzenia w kwocie równej przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu.

Zasiłek dla bezrobotnych 2024. Jakie warunki należy spełnić?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które spełniają określone warunki:

 • zarejestrują się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,
 • w urzędzie pracy nie ma dla nich odpowiedniej oferty pracy, stażu itp.

oraz

 • wykażą, że w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy były zatrudnione przez minimum rok z pensją, z której odprowadzane były składki do Funduszu Pracy (o czasu pracy wlicza się również okresy przebywania na urlopie wychowawczym, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy oraz odbywania zasadniczej służby wojskowej),
 • pobierały co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,

lub

 • wykażą, że w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy świadczyły usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, pod warunkiem, że podstawa wymiaru składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne wynosiła co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie​,

lub

 • opłacały składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (bądź współpracy przy tej działalności), a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy była równa co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia.

Uwaga!

Zasiłek dla bezrobotnych nie będzie należał się osobie, która prowadziła działalność gospodarczą i opłacała preferencyjne składki ZUS, ponieważ w takim przypadku podstawa wymiaru składek preferencyjnych będzie niższa od płacy minimalnej.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2024 roku?

Kwoty zasiłków obowiązujących do 31 maja 2024 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zasiłkuKwota wypłacana przez pierwsze 3 miesiąceKwota wypłacana przez pozostałe miesiące
Podstawowy1491,90 zł brutto (1357,63 zł netto)1171,60 zł brutto (1066,16 zł netto)
Obniżony1193,60 zł brutto (1086,18 zł netto)937,30 zł brutto
(852,94 zł netto)
Podwyższony1790,30 zł brutto (1629,17 zł netto)1406,00 zł brutto (1279,46 zł netto)
*Kwoty obowiązujące do 31.05.2024

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2024 roku

Zazwyczaj zasiłki podlegają waloryzacji co roku. Nie inaczej będzie i tym razem – świadczenie to wzrośnie o 11,4% od 1 czerwca 2024.

Tym samym, osoby z stażem pracy poniżej pięciu lat, a więc posiadające prawo do zasiłku obniżonego w wysokości 80% otrzymają kwotę 1193,60 zł brutto (1086,18 zł netto) w pierwszych trzech miesiącach oraz 937,30 zł brutto (852,94 zł netto).

Pełna kwota zasiłku przysługuje osobom, które przepracowały od pięciu do dwudziestu lat. W ciągu pierwszych trzech miesięcy będą więc otrzymywać 1491,90 zł brutto (1357,63 zł netto), a w kolejnych miesiącach 171,60 zł brutto (1066,16 zł netto).

W przypadku osób z ponad dwudziestoletnim stażem pracy wysokość zasiłku sięga 120% podstawowej kwoty. Tym samym ich świadczenie wyniesie 1790,30 zł brutto (1629,17 zł netto), a po trzech miesiącach 1406,00 zł brutto (1279,46 zł netto).

Zasiłek dla bezrobotnych 2024 – jak długo przysługuje?

Zazwyczaj kwota zasiłku dla bezrobotnych jest przyznawana na 6 miesięcy. W niektórych sytuacjach zasiłek można jednak pobierać aż przez 12 miesięcy. Zwykle ma to miejsce, gdy:

 • jesteś mieszkańcem powiatu, w którym stopa bezrobocia przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w Polsce,
 • jesteś osobą bezrobotną po 50. roku życia z co najmniej dwudziestoletnim okresem uprawniającym do zasiłku.
 • jesteś bezrobotnym posiadającym na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat (o ile Twój małżonek również jest bezrobotny i utracił już prawo do zasiłku).

Uwaga!

Na przedłużenie prawa do zasiłku mogą liczyć także kobiety, która urodziły dziecko w trakcie pobierania tego świadczenia lub do miesiąca po zakończeniu tego okresu.

W jakim czasie trzeba się zarejestrować w urzędzie pracy, aby otrzymać zasiłek?

Aby dostać zasiłek dla bezrobotnych, musisz najpierw zarejestrować się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. Nie ma ściśle określonego terminu, w jakim należy się zarejestrować po utracie pracy, aby móc ubiegać się o zasiłek. Ważne jest jednak, aby zrobić to możliwie szybko, ponieważ od daty rejestracji zależeć będzie, kiedy zaczniesz otrzymywać zasiłek. Rejestracji w urzędzie pracy możesz dokonać online lub osobiście.

Jakie dokumenty są potrzebne aby zarejestrować się w urzędzie pracy?

Aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna, będziesz potrzebował następujących dokumentów:

 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości (np. paszport),
 • oświadczenie o miejscu Twojego zameldowania,
 • świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 • dotychczasowe świadectwa pracy,
 • dokumenty potwierdzające przeciwwskazania do wykonywania konkretnych prac – jeśli takie posiadasz.

Po jakim czasie od zarejestrowania wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych? Kiedy ma miejsce pierwsza wypłata?

Jeśli zarejestrujesz się w UP, dostarczysz wszystkie wymagane dokumenty i spełnisz przedstawione powyżej warunki, zasiłek dla bezrobotnych może zostać przyznany po upływie 90 dni od dnia utraty pracy. Jeżeli zostałeś zwolniony dyscyplinarnie w ciągu sześciu miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy, to prawo do zasiłku nabędziesz dopiero po upływie 180 dni.

Przykład

Jeżeli otrzymałeś prawo do zasiłku dla bezrobotnych, to na pierwszą wypłatę będziesz musiał poczekać zwykle do 14. dnia kolejnego miesiąca. Przykładowo, prawo do kuroniówki otrzymałeś w czerwcu, więc pierwszą wpłatę uzyskasz dopiero między 1 a 14 lipca.

Umowa zlecenie a zasiłek dla bezrobotnych — czy ten typ umowy gwarantuje wypłatę kuroniówki?

Osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenie również mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Trzeba jednak pamiętać, że zasiłek zostanie przyznany wyłącznie wtedy, gdy ciągu ostatnich 18 miesięcy pracowałeś na podstawie umowy zlecenia przez co najmniej 365 dni, a podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy była równa kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do stażu pracy?

Do stażu pracy wymaganego np. do ustalania prawa do emerytury zalicza się okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych. Czy otrzymam kuroniówkę po dyscyplinarce?

Jeśli zwolnienie dyscyplinarne nastąpiło w okresie sześciu miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy, prawa do zasiłku dla bezrobotnych nabędziesz dopiero po upływie 180 dni liczonych od dnia rejestracji.

Czy dostanę zasiłek, jak sam się zwolnię z pracy lub rozwiążę umowę za porozumieniem stron?

Jeśli sam złożyłeś wypowiedzenie umowy o pracę lub rozwiązałeś ją za porozumieniem stron w ciągu sześciu miesięcy od dnia rejestracji w UP, nie masz prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Wyjątkiem są tutaj sytuacje gdy:

 • porozumienie stron nastąpiło z powodu np. upadłości pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn, które leżą po jego stronie,
 • rozwiązanie umowy nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
 • umowa została rozwiązana ponieważ pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków

Kiedy możesz utracić prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku możesz utracić w momencie, gdy:

 • bez uzasadnionej przyczyny odmówisz przyjęcia propozycji zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego, szkolenia, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych,
 • bez uzasadnionej przyczyny odmówisz poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, które mają na celu ustalenie Twojej zdolności do pracy,
 • bez uzasadnionej przyczyny odmówisz udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
 • nie podejmiesz szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy,
 • utracisz status bezrobotnego (np. podejmiesz zatrudnienie lub nie stawisz się w urzędzie pracy w wyznaczonym terminie bez wyraźnego powodu)

Uwaga!

Jeśli utracisz status osoby bezrobotnej, możesz go odzyskać dopiero po upływie 120 dni.

Kiedy nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Kwota zasiłku nie przysługuje osobie, która:

 • po skierowaniu nie podjęła szkolenia, stażu, pracy lub innej formy pomocy,
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w UP złożyła wypowiedzenie umowy o pracę albo rozwiązała ją na mocy porozumienia stron (nie dotyczy to sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z powodu np. upadłości lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków),
 • realizuje płatną praktykę absolwencką, a wynagrodzenie, które otrzymuje, przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • dostała odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy została zwolniona dyscyplinarnie przez pracodawcę.

Jak odbiera się zasiłek dla bezrobotnych?

Najwygodniejszą formą odbioru zasiłku jest zlecenie jego wypłaty na konto bankowe. Jeśli chcesz, aby pieniądze wpływały na Twój rachunek w banku, musisz złożyć wniosek o taką formę wypłaty świadczenia.

Zanim jednak to zrobisz, sprawdź, czy na pewno nie będziesz ponosić opłat za prowadzenie konta bankowego bądź użytkowanie karty płatniczej. Często jednym z warunków prowadzenia konta za 0 zł jest zapewnienie comiesięcznych przelewów w określonej kwocie lub wykonanie płatności kartą na daną kwotę. Z racji tego, że zasiłek będzie zapewne niższy niż Twoja wypłata, możesz już nie spełniać tych wymagań. Tym samym bank zacznie naliczać Ci opłaty za prowadzenie rachunku i korzystanie z karty.

Jeśli dotyczy Cię powyższa sytuacja i chcesz uniknąć niepotrzebnych opłat, sprawdź nasz aktualny ranking kont osobistych. Znajdziesz tam rachunki, których prowadzenie jest darmowe, niezależnie od wpływów na konto czy liczby transakcji opłaconych za pomocą karty.

Warto wiedzieć:

 1. Od 1 czerwca 2024 bezrobotnych zaczną obowiązywać kwoty zasiłku w wysokości 1491, 90 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące oraz 1171,60 zł brutto przez kolejne miesiące (zasiłek podstawowy), 1193,60 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące oraz 937,30 zł brutto przez kolejne miesiące (zasiłek obniżony), 1791,30 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące oraz 1406 zł brutto przez kolejne miesiące (zasiłek podwyższony).
 2. Zwykle kwota zasiłku dla bezrobotnych jest przyznawana na 6 miesięcy. W określonych sytuacjach zasiłek można jednak pobierać aż przez 12 miesięcy.
 3. Wniosek o zasiłek możesz złożyć osobiście lub przez internet. W przypadku opcji online będziesz potrzebował profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.
 4. Przyznanie zasiłku może nastąpić po upływie 90 dni od dnia utraty pracy. W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego w ciągu sześciu miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy, prawo do zasiłku przysługuje dopiero po upływie 180 dni.
 5. Zasiłek dla bezrobotnych może zostać wypłacony na Twoje konto bankowe.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych na rękę?

  Wysokość zasiłku zależy od rodzaju świadczenia, jakie zostało przyznane. W przypadku zasiłku podstawowego jest to obecnie kwota 1491, 90 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące oraz 1171,60 zł brutto przez kolejne miesiące. Dla zasiłku obniżonego jest to kwota 1193,60 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące oraz 937,30 zł brutto przez kolejne miesiące. W przypadku zasiłku podwyższonego będzie to natomiast kwota 1791,30 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące oraz 1406 zł brutto przez kolejne miesiące.

 2. Jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych po 50 roku życia?

  W Polsce osoby, które ukończyły 50. rok życia i mają odpowiedni staż pracy, mogą otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych przez maksymalnie 12 miesięcy, o ile spełniają określone warunki

 3. Jak długo można być na bezrobociu?

  Czas, przez który osoba może być zarejestrowana jako bezrobotna, nie jest ograniczony okresem wypłaty zasiłku. Oznacza to, że po wyczerpaniu prawa do zasiłku, osoba może nadal pozostać zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna i korzystać z innych form wsparcia (np. szkoleń, doradztwa zawodowego), ale bez prawa do dalszych wypłat zasiłku​.

 4. Jakie są warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych?

  Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych musisz zarejestrować się w urzędzie pracy, spełnić warunki dotyczące stażu pracy oraz nie wpisywać się w kryteria wykluczające prawo do takiego zasiłku.

Porównaj konta osobiste
Katarzyna Gaweł
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments