Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00

Kredyt mieszkaniowy #naStart nowy program dopłat do kredytów mieszkaniowych

 • Sprawdź warunki programu
 • Porozmawiaj z Ekspertem
 • Kup wymarzoną nieruchomość

Kredyt mieszkaniowy #naStart - kryteria programu

Limit łącznych dochodów netto całego gospodarstwa domowegoLimit powierzchni nieruchomości z dopłatąLimit kwoty kredytu z dopłatąPreferencyjna wysokość oprocentowania
Gospodarstwo jednoosobowe
(z limitem wieku *do 35 lat)
7 000 zł50 m2200 000 zł1,50%
Gospodarstwo dwuosobowe13 000 zł75 m2400 000 złod 1,5% do 1%*
Gospodarstwo trzyosobowe16 000 zł100 m2450 000 złod 1% do 0,5%*
Gospodarstwo czteroosobowe19 500 zł125 m2500 000 złod 0,5% do 0%*
Gospodarstwo pięcioosobowe23 000 zł150 m2600 000 zł0%*
* wysokość oprocentowania kredytu mieszkaniowego zależy od liczby dzieci w gospodarstwie domowym - każde dziecko wpływa na obniżenie wysokości oprocentowania o 0,5 p.p.

Kredyt mieszkaniowy #naStart

Co warto wiedzieć o Kredyt mieszkaniowy #naStart?

W poniedziałek 8 kwietnia 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się wyczekiwany projekt ustawy wprowadzającej nowy instrument, który ma za zadanie wspomóc Polaków w kupnie pierwszego mieszkania. Jak wskazuje na to tytuł projektu ustawy będzie to kredyt mieszkaniowy #naStart (pierwotnie określany jako Mieszkanie na start). Opublikowany projekt przepisów nieco różni się od wstępnych warunków, które prezentowane były wcześniej. Zaskoczeniem może być pojawienie się kryterium powierzchniowego, które ograniczy wysokość dopłat, jak i wprowadzenie limitu wniosków do 15000 na kwartał.

Planowany okres obowiązywania przepisów zakłada możliwość składania wniosków o kredyt mieszkaniowy na start do końca 2027 r.

Kredyt mieszkaniowy #naStart – główne założenia programu

Warunki dla kredytów hipotecznych:

 • Przeznaczenie: na pierwsze mieszkanie lub zamianę mieszkania na większe dla rodzin z co najmniej 3 dzieci
 • Kryteria dochodowe: tak – w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym
 • Kryterium powierzchni mieszkania: powiązane z liczbą osób w gospodarstwie domowym
 • Kryterium wieku: tylko dla singli
 • Kwota kredytu objęta dotacją: maksymalna kwota kredytu objęta dopłatą, bez limitu wysokości dla samego zobowiązania
 • Czas trwania dopłat: 10 lat dla kredytów hipotecznych
 • Oprocentowanie kredytu: stała stopa procentowa, która pozostaje stała co najmniej w okresie pierwszych 5 lat (60 miesięcy)
 • Rodzaj rat: w okresie dopłat raty malejące, po okresie spłaty rat objętych dopłatami raty równe
 • Gwarancje BGK: przy wkładzie własnym niższym niż 20% dla nieruchomości, których wartość nie przekracza 1 mln zł – maksymalna wysokość gwarancji 100 tys. zł

Czas obowiązywania programu: do 31 grudnia 2027 r.

Na co będzie można przeznaczyć Kredyt mieszkaniowy #naStart?

Projekt ustawy wprowadza dwie formy kredytu, które mogą zostać objęte dopłatami. Pierwsza to kredyt hipoteczny, który można przeznaczyć na pokrycie całości lub części wydatków w związku z:

 • budową domu jednorodzinnego – w tym również jego wykończenie oraz nabycie własności działki lub jej części w celu budowy tego domu
 • nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wraz z jego wykończeniem
 • realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy
 • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Uwaga!

Z możliwości korzystania z preferencyjnych warunków kredytu mieszkaniowego wykluczono sytuację, kiedy kupno mieszkania lub domu jednorodzinnego następuje w związku z przeniesieniem na kredytobiorcę jako osobę trzecią wierzytelności związanych z dotyczącą tych nieruchomości umową rezerwacyjną czy deweloperską. Wprowadzenie tej regulacji ma na celu zapobieganie spekulacjom tymi umowami.

Nowością jest drugi rodzaj kredytu mieszkaniowego, który może zostać objęty dopłatami, a mianowicie kredyt konsumencki zaciągany w celu pokrycia części lub całości kosztów partycypacji lub wkładu mieszkaniowego. Kredyt konsumencki mógłby być zaciągnięty na okres od 5 do maksymalnie 15 lat ze stopą procentową 0% i możliwością uzyskania gwarancji spłaty części kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego do kwoty 100 000 zł. W przypadku kredytu konsumenckiego okres dopłat wynosi 5 lat (60 miesięcy).

Kto będzie mógł złożyć wniosek o Kredyt mieszkaniowy #naStart?

O kredyt mieszkaniowy na start będą mogli starać się zarówno single, rodziny z jednym lub większą liczbą dzieci, jak i pary bez dzieci. Projekt ustawy nie uzależnia możliwości uzyskania kredytu na preferencyjnych warunkach od zawarcia związku małżeńskiego. Wystarczy wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego.

Z programu mieszkanie na start będą mogli skorzystać:

 • single – ale pod warunkiem, że w dniu złożenia wniosku nie będą mieli jeszcze ukończonych 35 lat
 • osoby prowadzące co najmniej dwuosobowe gospodarstwo domowe (czyli dwóch kredytobiorców lub kredytobiorca + dziecko) bez limitu wieku
 • osoby, które nie mają i nie miały wcześniej mieszkania, domu i nie przysługiwało im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

W przypadku trzeciej przesłanki projekt przewiduje pewne wyjątki, m.in.:

 • posiadanie nie więcej niż jednego mieszkania nie wyklucza możliwości udziału w programie mieszkanie na start dla rodzin z co najmniej 3 dzieci. Jednak wprowadzony zostanie obowiązek sprzedaży wcześniejszej nieruchomości przed spłaceniem ostatniej z 24 pierwszych rat kapitałowych. Brak sprzedaży nieruchomości będzie oznaczać zmniejszenie okresu dopłat do 24 miesięcy.
 • z programu będzie można skorzystać, jeśli udział w prawie własności mieszkania (albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu) nie przekracza 50% i został uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny. Do limitu nie będą się wliczać nieruchomości uzyskane w drodze dziedziczenia lub darowizny, które osoba ubiegająca się o kredyt zbyła wcześniej w drodze darowizny na rzecz innej osoby spoza jej gospodarstwa domowego.

Uwaga!

Z wnioskiem kredytowym będzie mógł wystąpić również tylko jeden z małżonków, jeśli drugi małżonek posiada nieruchomość, a małżeństwo ma ustanowioną rozdzielność majątkową lub gdy drugi małżonek posiadał nieruchomość w ramach majątku odrębnego.

Oboje kredytobiorcy korzystający z programu kredytu mieszkaniowego na start muszą być współwłaścicielami nabywanej nieruchomości – ich udział w prawie będzie wynosił po 50%. Taki wymóg ma ograniczyć przystępowanie do kredytu większej liczby osób, tylko dla podniesienia zdolności kredytowej.

Doprecyzowano jednocześnie, że kredytobiorca:

 • To osoba, która prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium, lub poza terytorium Polski, jeśli posiada obywatelstwo polskie, albo nie posiada polskiego, ale prowadzi gospodarstwo wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo i kredyt jest im udzielany wspólnie,
 • Uzyskuje dochody w walucie polskiej
 • W dniu udzielenia kredytu nie jest ani nie był stroną umowy innego kredytu mieszkaniowego, bezpiecznego kredytu 2% lub rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Jaka kwota kredytu będzie dotowana?

Projekt ustawy nie ogranicza wysokości kredytu, który można będzie zaciągnąć w ramach programu mieszkanie na start. Za to dopłaty mają objąć tylko określoną część zobowiązania.

Wypowiedź eksperta

Brak wprowadzenia limitu wysokości kredytu hipotecznego, a jedynie wskazanie maksymalnej wartości dotowanej kwoty, to możliwość kupna większej nieruchomości. To jedna z różnic nowego wsparcia z dotychczas obowiązującym programem Bezpieczny kredyt 2%, który limitował maksymalną wartość kredytu do kwoty 500 000 zł dla jednej osoby i do 600 000 zł dla małżeństwa lub rodziców z jednym dzieckiem. Zatem ograniczał możliwość kupna większego mieszkania, zwłaszcza w większych miastach.
Bartłomiej Borucki

Kwota kredytu hipotecznego, do której przysługiwałaby dopłata, ma być uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego. Limity proponowane w ramach projektu ustawy prezentują się następująco:

 • 200 000 zł – dla gospodarstw jednoosobowych
 • 400 000 zł – dla dwuosobowych gospodarstw domowych
 • 450 000 zł – dla gospodarstwa trzyosobowego
 • 500 000 zł – jeśli w skład gospodarstwa domowego wchodzą cztery osoby
 • 600 000 zł – przy gospodarstwie domowym obejmującym pięć albo więcej osób

Jeśli kredyt hipoteczny zostanie udzielony dwóm osobom i jedna z nich, za zgodą banku, odstąpi od kredytu, wówczas kwota dopłaty zostanie przeliczona i odpowiednio pomniejszona. Tu również pojawił się wyjątek. Mianowicie wysokość dopłat nie zostanie zmieniona, jeśli liczba kredytobiorców zmniejszyła się w związku ze śmiercią jednego z nich.

Jednocześnie projektowane przepisy przewidują zwiększenie powyższych limitów:

 • o 10% (czyli np. dla 2-osobowego gospodarstwa domowego 440 tys. zł) w przypadku kupna mieszkania w mieście na prawach powiatu będącego stolicą województwa, dla którego ogłoszona przez wojewodę wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest o co najmniej 25% wyższa (obecnie Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław) niż wartość ogłoszona dla całego kraju,
 • o 20% (czyli np. dla 2-osobowego gospodarstwa domowego 480 tys. zł) w przypadku kupna mieszkania w mieście, w którym wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest wyższa o co najmniej 50% (obecnie Warszawa)

Jakie będzie kryterium dochodowe przy kredycie na start?

Możliwość skorzystania z kredytu na start ma wiązać się z kryterium dochodowym. Limit dochodów uprawniających do skorzystania z kredytu, będzie rósł wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego. Zgodnie z projektem ustawy kryterium dochodowe ma wynieść odpowiednio:

 • 7 000 zł netto miesięcznie dla singla
 • 13 000 zł netto miesięcznie dla dwuosobowego gospodarstwa domowego
 • 16 000 zł netto miesięcznie dla trzyosobowego gospodarstwa domowego
 • 19 500 zł netto miesięcznie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego
 • 23 000 zł netto miesięcznie dla gospodarstwa domowego liczącego pięć lub więcej osób

Co ciekawe, przekroczenie limitu zarobków nie ma automatycznie oznaczać wykluczenia z możliwości skorzystania z programu Mieszkanie na start. Wstępne założenia zakładają natomiast odpowiednie zmniejszenie wysokości dopłat:

 • w przypadku dochodu gospodarstwa jednoosobowego wysokość dopłaty zostanie pomniejszona o 50% tego przekroczenia
 • w przypadku gospodarstw dwuosobowych lub większych wysokość dopłaty zostanie pomniejszona o 25% kwoty tego przekroczenia

Jakie będą ograniczenia powierzchni mieszkania przy kredycie mieszkaniowym?

Projekt ustawy wprowadza nowe, wcześniej niezapowiadane kryterium ograniczające wysokość dopłat, powiązane z powierzchnią użytkową nabywanej nieruchomości. Mianowicie, jeśli powierzchnia lokalu przekroczy wartość określoną poniższym wzorem:

25 + 25 * (liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego)

wysokość dopłaty zostanie pomniejszona o 50 zł za każdy m2 nieruchomości ponad limit.

W praktyce oznacza to, że obniżenie dopłat będzie dotyczyć nieruchomości o powierzchni przekraczającej 50m2 dla singli. W przypadku większych gospodarstw domowych limit ten będzie większy odpowiednio o 25m2 za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego.

Uwaga!

Powiązanie wysokości dopłat z wielkością nieruchomości wynika z zamiaru udzielenia pomocy w kupnie nieruchomości jedynie w niezbędnym zakresie, z punktu widzenia potrzeb mieszkaniowych.

Kryterium ograniczenia dopłat w powiązaniu z limitem powierzchni mieszkania dotyczy wyłącznie kredytu mieszkaniowego udzielanego w formie kredytu konsumenckiego.

Jaka będzie wysokość dopłat i oprocentowanie kredytu mieszkaniowego na start?

Wysokość dopłat dla osób uczestniczących w programie nie będzie jednakowa dla wszystkich. Najbardziej skorzystają rodziny z większą liczbą dzieci. Wysokość oprocentowania, będzie uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego i liczby dzieci. Dopłata będzie pomniejszać ratę kredytu hipotecznego do poziomu, jaka byłaby przy oprocentowaniu:

 • 1,5% dla gospodarstw domowych jedno lub dwuosobowych w skład, których nie wchodzi żadne dziecko
 • 1% dla gospodarstw domowych, w skład których wchodzi jedno dziecko,
 • 0,5% w przypadku gospodarstw domowych, w skład których wchodzi dwoje dzieci,
 • do 0% dla gospodarstw domowych z co najmniej 3 dzieci.

O projektowanym wsparciu można zatem powiedzieć, że przynajmniej dla części uprawnionych będzie to kredyt 0%.

Kredyt mieszkaniowy #naStart – limit wieku

Limit wieku ma dotyczyć tylko singli. W momencie podpisania umowy kredytowej osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe musi mieć mniej niż 35 lat.

Ten aspekt może budzić sprzeciw, tym bardziej, że kryterium wieku nie obowiązuje już zobowiązaniu dla gospodarstwa domowego obejmującego dwie osoby.

Gwarancje BGK

Podobnie, jak w przypadku Bezpiecznego kredytu 2 %, projektowana ustawa daje możliwość skorzystania z gwarancji BGK. Warunkiem objęcia gwarancją będzie wniesienie przez kredytobiorcę wkładu własnego na poziomie niższym niż 20% wartości nabywanej nieruchomości, której wartość nie przekracza 1 mln zł. Część objęta gwarancją nie będzie mogła być wyższa niż 100 000 zł.

Udzielenie gwarancji będzie wiązać się z koniecznością poniesienia jednorazowej opłaty prowizyjnej w wysokości 1% objętej tą gwarancji kwoty kredytu.

Limit wniosków

Według projektowanej ustawy wnioski o kredyt mieszkaniowy na start można będzie skorzystać do grudnia 2027 r., a więc dłużej niż według wcześniejszych zapowiedzi, które ograniczały termin obowiązywania programu do końca 2025 r.

Jednocześnie ma zostać wprowadzony mechanizm, który umożliwi rozłożenie składania wniosków w czasie. Mianowicie założono, że jeśli liczba wniosków o kredyt objęty dopłatami w danym kwartale przekroczy 15000, wówczas przyjmowanie wniosków do końca tego kwartału zostanie wstrzymane. Przy czym powyższy limit ma obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

W 2024 r. projektowane przepisy umożliwiają złożenie do 35000 wniosków kredytowych. Ich przyjmowanie zostanie wstrzymane dopiero po przekroczeniu tej liczby.

Źródła:

 • https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/kredyt-mieszkaniowy-nastart-na-sciezce-legislacyjnej

Nie spełniasz warunków programu Kredyt mieszkaniowy #naStart?

FAQ - najczęściej zadawane pytania