Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Poradniki

Jak uzyskać zaświadczenie o dochodach i kiedy będzie potrzebne?

Zaświadczenie o dochodach za rok ubiegły wydaje urząd skarbowy, zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu wydaje pracodawca, podobne dokumenty mogą też wydawać ZUS i urzędy miasta/gminy. W dalszej części artykułu wyjaśniamy, kiedy będą Ci potrzebne poszczególne dokumenty i jak uzyskać, te których potrzebujesz do zaciągnięcia kredytu.

Za względu na wielość różnych zaświadczeń, a także prostotę samego procesu ich otrzymywania, właściwe pytanie brzmi nie tyle „jak uzyskać zaświadczenie o dochodach”, co „którego zaświadczenia potrzebujesz”. Zamo złożenie wniosku na ogół jest bardzo proste.

Jakie są zaświadczenia i dokumenty, których może potrzebować?

Zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego – określa sumę dochodów z poprzedniego (albo jeszcze wcześniejszego) roku podatkowego, czyli pełnych 12 miesięcy. Może być wydane dopiero po złożeniu zeznania podatkowego za dany rok. Jest ważne 3 miesiące. Potrzebujesz go głównie zaciągając kredyty, występując o becikowe lub rozliczając dopłaty i dotacje.

Zaświadczenie o zarobkach/zaświadczenie o zatrudnieniu – wydawane przez pracodawcę zatrudnionemu pracownikowi. Może być konieczne w celu udowodnienia stałości dochodów np. wobec banku, pożyczkodawcy lub leasingodawcy. Nie ma charakteru urzędowego. Pracodawca ma obowiązek wydać takie zaświadczenie na pisemną prośbą pracownika (a także byłego pracownika, zleceniobiorcy itp).

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami – wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla siedziby podatnika. Mogą go uzyskać podatnicy, którzy nie mają przeterminowanych zobowiązań podatkowych. Potrzebne zwłaszcza w przypadku firm, które chcą uzyskać kredyt inwestycyjny, dofinansowanie z funduszy unijnych lub zawrzeć dużą umowę leasingu.

Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje własne zaświadczenia dotyczące jedynie składek ZUS. Najczęściej są one potrzebne pracodawcom, ale też osobom korzystającym ze świadczeń ZUS czy ubiegającym się o nie.

Oświadczenie o dochodach – studenci ubiegający się o stypendia socjalne składają we własnym imieniu oświadczenia o dochodach, przy okazji biorąc odpowiedzialność za prawdziwość podanych danych. Oprócz stypendium socjalnego oświadczenie o dochodach osoby zainteresowanej może pojawiać się przy okazji wielu drobnych pożyczek, transakcji i programów wsparcia.

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego – potrzebne do programu Czyste Powietrze, wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Może być potrzebne także w przypadku innych programów oferujących dofinansowanie, mieszczące się w limicie pomocy de minimis.

Inne – Mimo szczerych chęci nie jesteśmy w stanie opisać w tym artykule wszystkich możliwych zaświadczeń, jakie występują w polskiej rzeczywistości finansowo-podatkowej. Polecamy dokładne zapoznawanie się z warunkami rozwiązań, z których chcesz skorzystać.

Uwaga: Bardzo często jeden urząd lub organ administracji potrzebuje zaświadczenia od innej, nawet sąsiadującej jednostki. Jedyną instytucją zdobywającą informacje we własnym zakresie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS).

Co to jest zaświadczenie o dochodach?

Zaświadczenie o dochodach to dokument urzędowy wystawiany przez urząd skarbowy. Możesz otrzymać je bezpłatnie, także w formie elektronicznej, za poprzedni rok podatkowy. Może być potrzebne podczas zawierania umów o charakterze finansowym, takich jak:

 • zaciągnięcie kredytu,
 • skorzystanie z leasingu,
 • podżyrowanie czyjego zobowiązania,
 • niektóre umowy biznesowe B2B,
 • rozliczenie dotacji z UE,
 • ubieganie się o zmianę wysokości alimentów,
 • umowa ratalna dotycząca spłaty zaległości w ZUS.

Zaświadczenie o dochodach może uzyskać podatnik podatku dochodowego. Będzie to więc zarówno osoba prowadząca firmę, pracownik etatowy, artysta utrzymujący się z udziału w koncertach, emeryt czy zleceniobiorca. Firmy i organizacje w określonych wypadkach także potrzebują zaświadczenia o dochodach.

Złożyć wniosek i pobrać dokument można w formie elektronicznej dzięki systemom e-Urząd Skarbowy i e-PUAP.

Uwaga: Zaświadczenie dotyczące danego roku można uzyskać dopiero po tym jak złożyło się za ów rok zeznanie podatkowe. Oznacza to, że większość osób nie może uzyskać dokumentu w styczniu czy lutym. Oczywiście nie dotyczy to tych, którzy bardzo pospieszyli się ze złożeniem PIT-u.

Ze względu na dużą liczbę dokumentów podobnych do zaświadczenia z US, zawsze warto dokładnie sprawdzić, którego potrzebujesz. W przypadku kredytów hipotecznych czy rozliczania dotacji z Unii Europejskiej prawdopodobnie będzie Ci potrzebne więcej niż jedno zaświadczenie potwierdzające Twoją sytuację finansową.

Kto wystawia zaświadczenie o dochodach?

Zaświadczenie o dochodach jest wystawiane przez urząd skarbowy właściwy dla danego podatnika. Nie trzeba jednak bezpośrednio udawać się do jego siedziby, ponieważ portal e-Urząd Skarbowy pełni tę samą funkcję. Oficjalnym wystawiającym zawsze będzie urząd właściwy ze względu na siedzibę podatnika.

Uwaga: Urząd Skarbowy ma 7 dni na wydanie zaświadczenia od dnia złożenia wniosku lub uzasadnioną odmowę jego wydania. W praktyce jednak dokument najczęściej udaje się otrzymać „od ręki”, zwłaszcza występując o niego drogą elektroniczną.

Czym różni się zaświadczenie o dochodach od zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawiane jest przez pracodawcę i nie ma charakteru urzędowego. Dotyczy tylko jednego źródła zarobków, ponieważ pracodawca/zleceniodawca nie ma wglądu w sytuację finansową pracownika. Może być potrzebne w przypadku starania się o kredyt, ponieważ potwierdza stałość dochodów i wiarygodność płatniczą klienta banku.

Zaświadczenia takiego bardzo często wymagają firmy pożyczkowe, leasingodawcy lub oferenci zakupów ratalnych.

Wydanie zaświadczenia następuje na pisemną prośbę pracownika. Prośba/żądanie powinny zawierać dane osoby potrzebującej zaświadczenia, dane firmy, wymaganie zaświadczenia, datę i czytelny podpis pracownika.

Samo zaświadczenie powinno określać okres za jaki jest wydane, datę wydania, wysokość zarobków pracownika w tym czasie i podpis pracodawcy. Wydanie zaświadczenia jest obowiązkowe dla pracodawcy. W zaświadczeniu nie pojawiają się żadne szczegóły dotyczące wykonywanej pracy.

W jakich sytuacjach potrzebne jest zaświadczenie o dochodach?

Zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego potrzebne jest przede wszystkim w przypadku zaciągania zobowiązań takich jak:

 • kredyty hipoteczne,
 • kredyty inwestycyjne,
 • pożyczki hipoteczne,
 • kredyty gotówkowe na wysokie kwoty,
 • leasing samochodów, maszyn i nieruchomości,
 • zakup wyposażenia firmowego na raty (np. dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

Ponadto występują sytuacje, gdy urzędowe zaświadczenie potrzebne jest w celu załatwienia sprawy w innym urzędzie. Przykładowo:

 • rozłożenie na raty zadłużenia w ZUS,
 • rozliczenie dotacji z Funduszy Europejskich,
 • rozliczenie niektórych programów pomocy państwowej (ale nie MOPS-u).

Ze względu na charakter, wspomniany wyżej dokument potrzebny jest przede wszystkim przy zaciąganiu lub rozliczaniu zobowiązań długoterminowych.

Zaświadczenie o dochodach a dodatek mieszkaniowy

Zasiłki z MOPS-u, takie jak dodatek mieszkaniowy przyznawane są na podstawie wysokości dochodu z poprzednich 3 miesięcy, a nie poprzedniego roku podatkowego. Wyklucza to zarówno możliwość podparcia się zaświadczeniem o dochodach jak też konieczność jego uzyskania.

MOPS (w przeciwieństwie do innych instytucji państwowych) bez problemu uzyskuje dane z urzędu skarbowego i ZUS-u. Informacje te uzupełniane są oświadczeniem osoby ubiegającej się o zasiłek o jej dochodach.

Do uzyskania dodatku mieszkaniowego nie jest potrzebne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Zaświadczenie o dochodach, a ZUS

ZUS wystawia odrębne od zaświadczeń o dochodach, zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ubezpieczenia społecznego. Zaświadczenie takie może być niezbędne w niektórych sytuacjach, w tym także uzyskaniu kredytu czy pomocy państwowej.

Nie ma natomiast potrzeby uzyskania zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego, po to by załatwić jakąkolwiek sprawę w ZUS, ponieważ pracodawcy/zleceniodawcy i tak zawsze muszą zgłosić do ZUS-u każdą umowę, instytucja ta ma dość precyzyjne dane o dochodach ubezpieczonych.

Wymaga jednak dostarczenia zaświadczenia od osób, które chciałyby rozłożyć zadłużenie w ZUS na raty i podpisać tak zwaną umowę ratalną.

Zaświadczenie o dochodach, a pomoc społeczna

Różne rodzaje pomocy społecznej mogą wymagać zaświadczenia o dochodach, ale te w których pośredniczy MOPS raczej nie będą stawiały takiego wymagania. Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej są w stanie sprawdzać informacje na temat beneficjentów w ZUS i US. Paradoksalnie MOPS jest jedną z instytucji państwowych, które najlepiej radzą sobie z przetwarzaniem informacji.

W razie czego pracownicy MOPS-ów pomagają beneficjentom pomocy społecznej uzyskać odpowiednie zaświadczenia.

Zaświadczenie o dochodach, a becikowe

Becikowe wypłacane jest na podstawie zaświadczenia o dochodach omawianego w tym artykule. Jeśli osoba ubiegająca się o becikowe składa wniosek w pierwszej połowie roku potrzebuje zaświadczenia o dochodach sprzed dwóch lat (czyli w 2023 potrzeba zaświadczenia za rok 2021).

Natomiast gdy składa wniosek pod koniec roku, dołącza zaświadczenie z roku poprzedniego (w listopadzie 2023 potrzebne będzie zaświadczenie z 2022). Zainteresowanym polecamy sprawdzenie aktualnych przepisów, które zmieniają się dość dynamicznie.

Zaświadczenie o dochodach, a Program Czyste Powietrze

By skorzystać z programu Czyste Powietrze należy uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Zaświadczenie o 3 miesięcznych dochodach wystawia wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Program Czyste Powietrze jest przykładem nadmiernie rozbudowanej biurokracji. Od jednego urzędu należy uzyskać niepotrzebne nigdzie indziej zaświadczenie, po to by zanieść je do innego urzędu. Mimo tej niedogodności i tak polecamy program osobom, które chcą zmodernizować ogrzewanie budynku i zarabiają poniżej 135 000 zł rocznie.

Jak przygotować wniosek o zaświadczenie o dochodach?

Wniosek o zaświadczenie jest bardzo prosty. Powinny się w nim znaleźć:

 • dane interesanta (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania),
 • dane urzędu skarbowego (pełna nazwa urzędu skarbowego, do którego przypisany jest podatnik i jego adres),
 • żądanie/prośba wydania zaświadczenia o dochodach,
 • czytelny podpis podatnika i data, jeśli wniosek składany jest w urzędzie.

Wypełniając wniosek przez Internet, wystarczy wpisać odpowiednie dane w szablonie wniosku. Podobnie robiąc to w urzędzie, można poprosić o odpowiedni druk. Forma nie ma jednak dużego znaczenia.

O ile urząd ma obowiązek wydać takie zaświadczenie lub wyjaśnić przyczyny, dlaczego go nie wydał, to nie zrobi tego, jeśli podatnik poda błędne lub fałszywe dane.

Co powinno się znaleźć w zaświadczeniu o dochodach?

W zaświadczeniu o dochodach wyszczególnione są:

 • dane identyfikujące podatnika,
 • dane identyfikujące urząd wydający dokument,
 • suma dochodów za rok poprzedni.

W zaświadczeniu nie pojawiają się informacje na temat źródeł dochodu i pracodawców. Zaświadczenie jest wyjątkowo prostym dokumentem, w którym nie pojawiają się żadne zbędne informacje. Kredytodawcę czy leasingodawcę interesuje jedynie czy klient osiąga odpowiednie dochody, by spłacić zaciągnięte zobowiązanie.

Jak uzyskać zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego?

Zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego najłatwiej uzyskać w formie elektronicznej logując się w systemie e-PUAP lub e-Urząd Skarbowy. Po zalogowaniu należy wyszukać opcję „zaświadczenie o dochodach” i wypełnić odpowiednie pola we wniosku.

Można też udać się do swojego urzędu skarbowego, pobrać druk wniosku, wypełnić go na miejscu i złożyć w okienku. Nie powinno to zająć więcej niż 5 minut.

Nie wiedząc jak poradzić sobie z uzyskaniem urzędowego zaświadczenia, warto do tego urzędu zadzwonić. Od czasu pandemii COVID-19 urzędy skarbowe bardzo poprawiły telefoniczną obsługę klienta i pracownicy pomagają także w załatwieniu spraw online.

Warto wiedzieć

 • Występuje kilka różnych rodzajów zaświadczeń: o dochodach, o zarobkach, o zatrudnieniu itp.
 • Zaświadczenie o zarobkach z urzędu skarbowego wydawane jest za rok poprzedni, można je uzyskać dopiero po złożeniu zeznania podatkowego.
 • Zaświadczenie o zarobkach z urzędu skarbowego jest ważne 3 miesiące od daty wydania.
 • W zaświadczeniu widnieje jedynie suma dochodów, ale nie ma tam wyszczególnionych źródeł zarobkowania.
 • Głównym powodem potrzeby uzyskania zaświadczenia o dochodach jest przeważnie ubieganie się o kredyt lub leasing.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Ile kosztuje zaświadczenie o dochodach w urzędzie skarbowym?

  Wystawienie zaświadczenia o dochodach w formie elektronicznej przez e-Urząd Skarbowy zawsze jest bezpłatne. Opłata za wystawienie zaświadczenia w urzędzie lub przez portal e-PUAP wynosi aktualnie 17 zł. Lepiej więc uniknąć opłaty skarbowej dzięki e-Urząd Skarbowy.

 2. Jak uzyskać zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego przez Internet?

  Można je uzyskać po zalogowaniu na platformach e-PUAP lub e-Urząd Skarbowy i wypełnieniu wniosku elektronicznego. Zaświadczenie zostanie przesłane na adres email.

 3. Co zawiera zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego?

  Dane identyfikujące podatnika i kwotę jego dochodów (bez podania źródeł) za poprzedni rok.

 4. Czy do 500+ potrzebne jest zaświadczenie o dochodach?

  Program pomocowy 500+ nie jest zależny od dochodów. Nie potrzeba do niego urzędowego zaświadczenia o dochodach ani zarobkach.

 5. Ile ważne jest zaświadczenie o dochodach?

  Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego jest ważne 3 miesiące.

 6. Jak szybko otrzymam zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego?

  Zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego wystawiane jest w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Korzystając z elektronicznych platform e-PUAP lub e-Urząd Skarbowy możemy często liczyć na szybsze załatwienie sprawy.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments