Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Oszczędzanie

Czym są detaliczne obligacje skarbowe i czy są lepsze od lokat?

Detaliczne obligacje skarbowe są formą oszczędzania, którą możesz wziąć pod uwagę jako alternatywę dla lokat kapitałowych. Kupując je pożyczasz pieniądze Skarbowi Państwa, który zobowiązany jest odkupić je w przewidzianym terminie.  

W ciągu miesiąca sprzedawane są obligacje skarbowe o wartości ponad 500 milionów złotych. To istotna kwota, ale wielokrotnie mniejsza niż w przypadku lokat bankowych. Zobaczmy zatem, czym są detaliczne obligacje skarbowe, kto może je kupić i ile można na nich zarobić?

Czym są obligacje? 

Obligacje są papierami dłużnymi, czyli potwierdzeniem, że ktoś ma dług wobec ich posiadacza i powinien go spłacić wraz z odsetkami. Zdecydowana większość obligacji działa bardzo podobnie do lokaty terminowej. Kupując obligacje, pożyczasz pieniądze ich emitentowi. Po terminie określonym przez rodzaj obligacji, emitent ma obowiązek wykupić od Ciebie obligacje za cenę wyższą niż została zapłacona.  

 Z punktu widzenia posiadacza, obligacje są formą oszczędzania pieniędzy, zaś dla emitenta stanowią sposób na zdobycie finansowania.  

Emitentem obligacji może być teoretycznie każda osoba prawna o dostatecznie dużej wiarygodności, by znaleźć nabywców. W praktyce najczęściej emitentami obligacji są państwa, a rzadziej przedsiębiorstwa (spółki) i jednostki samorządu terytorialnego. Same obligacje są przedmiotem legalnego obrotu i ich pierwszy kupiec może odsprzedać je przed upływem terminu gwarantującego wykup, jeśli znajdzie na nie chętnych.  

 Wyróżniamy kilka typów dostępnych na rynku obligacji: 

 • Obligacje zerokuponowe – działają na zasadzie sprzedaży ze zniżką i odkupienia po z góry określonej cenie nominalnej. Przykładowo emitent wypuszcza obligacje roczne po 100 zł, ale sprzedaje je z upustem 10%. Oznacza to, że posiadacz płaci 90 zł za akcję, a sprzedaje ją po roku za 100 zł (czyli z zyskiem ok. 11%). Posiadacz jest pewny kwoty za jaką sprzeda obligacje. 
 • Obligacje kuponowe (z określonym oprocentowaniem) – działają na zasadzie zakupu za kwotę bazową i późniejszego odkupienia za kwotę powiększoną o odsetki. Odsetki przeważnie określane są na podstawie czynników takich jak WIBOR i są zmienne. Posiadacz nie ma pewności za jaką kwotę sprzeda obligacje, ale wie, od czego ona zależy. 
 • Obligacje kuponowe (indeksowane inflacją) – oprocentowanie takich obligacji zależne jest od wysokości inflacji. Sprawdza się, gdy ceny rosną szybko. Emitentem takich obligacji jest Skarb Państwa. Korporacje czy banki nie podjęłyby takiego ryzyka. 
 • Obligacje oszczędnościowe – oprocentowanie takich obligacji zależne jest przeważnie od inflacji, ale może też być określone w inny sposób. Odsetki są naliczane i wypłacane w każdym okresie rozliczeniowym, czyli przeważnie co roku. 

Jako instrument finansowy inwestycyjny/oszczędnościowy, obligacje traktowane są jako mające wyjątkowo niskie ryzyko, ale też niską stopę zwrotu. Dlatego razem z lokatami bankowymi traktuje się je bardziej jako sposób na oszczędzanie niż pomnażanie kapitału. Fundusze inwestycyjne kupują duże pakiety obligacji dla równowagi z inwestycjami w bardziej ryzykowne produkty.  

Czym są obligacje korporacyjne?

Spółki, banki i grupy kapitałowe często emitują własne obligacje, zdobywając w ten sposób fundusze na inwestycje. Pożyczają środki od kupujących obligacje i potem zwracają pożyczoną kwotę wraz z odsetkami. Wysokość odsetek może być uzależniona od przychodów lub zysku netto emitenta, wówczas ryzyko inwestycyjne jest większe, ale większe też mogą być korzyści z takich obligacji.  

Posiadanie obligacji nie uprawnia do głosowania jako akcjonariusz danej spółki. W ramach tego artykułu skupiamy się przede wszystkim na obligacjach emitowanych przez Skarb Państwa, warto jednak pamiętać, że na rynku występuje więcej rodzajów obligacji niż tylko wyżej opisane.  

Czym są detaliczne obligacje skarbowe?  

Detaliczne obligacje skarbowe są:

 • emitowane przez Skarb Państwa,
 • możliwe do kupienia detalicznie (pojedynczo),
 • kuponowe, z bazową ceną zakupu 100 zł,
 • dostępne na różne okresy (od 3 miesięcy do nawet 12 lat),
 • dostępne w sprzedaży i legalne w obrocie.

Polska emituje detaliczne obligacje skarbowe, pożyczając w ten sposób pieniądze od obywateli, ale też dając im szansę na oszczędzanie środków. Co miesiąc dostępna jest nowa pula obligacji, a państwo emituje je w dość dużych ilościach. Detaliczne obligacje skarbowe działają na zasadzie niemal identycznej co lokaty kapitałowe.

Kupujesz obligacje po 100 zł każda. Możesz sprzedać obligacje przed terminem, ale będzie się to wiązało z opłatą za wcześniejszy wykup. Jeśli zatrzymasz je do końca terminu, państwo odkupi je od Ciebie za kwotę bazową powiększoną o odsetki. W przypadku obligacji wieloletnich, co roku otrzymasz odsetki za dany rok. Będzie tak jakby Twoje środki były na lokacie, którą odnawiasz co roku, odsetki zatrzymując dla siebie.

Występują różne typy obligacji skarbowych, w których odsetki mogą być naliczane na podstawie stałego oprocentowania, stopy WIBOR lub inflacji. Konkretne typy dostępnych obligacji mogą zależeć od polityki państwa, przeważnie jednak dostępne są:

 • obligacje wieloletnie na 2, 3, 4 i 10 lat
 • obligacje jednorazowe na 3 miesiące i 12 miesięcy

Szczególnym typem obligacji skarbu państwa są te przeznaczone dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Mają one lepsze oprocentowanie i są indeksowane inflacją. Mogą być kupowane w ograniczonych ilościach przez rodziny z dziećmi. W założeniu obligacje te miały umożliwiać rodzicom oszczędzanie na przyszłość swoich dzieci, np. studia czy pieniądze na start w dorosłym życiu.

Kto może kupić detaliczne obligacje skarbowe?

Detaliczne obligacje Skarbu Państwa przeznaczone są przede wszystkim dla osób fizycznych. Fundusze inwestycyjne i spółki kupują pakiety obligacji hurtowo i rozliczają się z państwem na nieco innych warunkach. Oprócz osób fizycznych dokonać zakupu mogą jeszcze:

 • organizacje zawodowe,
 • stowarzyszenia,
 • NGO-sy.

Detaliczne obligacje skarbowe są przedmiotem obrotu, więc można je kupić na rynku wtórnym, a także wykorzystać jako np. zabezpieczenie kredytu. Zastaw na obligacjach detalicznych może być traktowany jako substytut wkładu własnego przy kredycie hipotecznym.

Oznacza to, że możesz kupić obligacje detaliczne od kogoś kto nabył je od Skarbu Państwa, a państwo wykupi je od Ciebie, gdy minie określony w nich termin. Przeważnie transakcje takie nie są szczególnie opłacalne, ale zdarza się, że ktoś zmuszony sytuacją odsprzedaje obligacje po cenie nominalnej. Skarb Państwa nie sprzedaje obligacji detalicznych podmiotom profesjonalnym, ale w niektórych wypadkach mogą one wejść w posiadanie takich obligacji. Następuje wtedy ich wykup.

Szczególny typ obligacji przeznaczony jest jedynie dla beneficjentów programu Rodzina 500+, i mogą go kupić jedynie osoby spełniające wymagania programu. Na pewno możesz kupić detaliczne obligacje skarbu państwa, co najwyżej nie wszystkie ich rodzaje.

Jak działają obligacje skarbowe?

Obligacje działają jak każde inne potwierdzenie długu. W tym wypadku państwo ma dług wobec posiadacza obligacji i powinno go zwrócić z odsetkami w określonym terminie. Kapitalizacja odsetek następuje albo po zakończeniu okresu umowy, albo po każdym kolejnym roku od zakupu. Wraz z zakończeniem terminu emitent obligacji (Skarb Państwa) odkupuje je od posiadaczy.

Pojedyncza obligacja detaliczna jest dowodem zadłużenia państwa na (przykładowo) 100 zł. Właściwie nie musi mieć formy fizycznej, ale traktujemy ją bardzo podobnie do banknotu. Przedstawia sobą pewną wartość, która może być spieniężona, ale też oddana w zastaw. Jak wspomnieliśmy wyżej działanie obligacji jest bardzo zbliżone do złożenia środków na lokacie kapitałowej. Nawet podatek płaci się taki sam.

Przykład 1:

Pani Ala kupiła 100 obligacji 3 miesięcznych oprocentowanych na 3%, każda o wartości 100 zł. Po 3 miesiącach odsprzedała je Skarbowi Państwa. Ponieważ oprocentowanie liczy się w skali roku, pani Ala zarobi: 3% x 100 x 100 x ¼ = 75 zł. Zapłaci od tego 19% podatku, więc otrzyma 60,75 gr i odzyska swoje 10 000 zł.

Przykład 2:

Pan Błażej kupił 100 obligacji rocznych oszczędnościowych, oprocentowanych na 6,75%, każda o wartości 100 zł. W trakcie roku oprocentowanie nie zmieniło się – czyli nie zmieniły się też stopy procentowe. Co miesiąc pan Błażej otrzymywał odsetki od obligacji, które sumowały się do 6,75% x 100 x 100 = 675 zł. Zapłaci od tego 19% podatku, więc otrzyma 546,75 gr i odzyska swoje 10 000 zł.

Przykład 3:

Pani Cecylia kupiła 100 obligacji rocznych oszczędnościowych, oprocentowanych na 6,75%, każda o wartości 100 zł. Po 6 miesiącach musiała zdecydować się na wcześniejszy wykup obligacji. W trakcie roku oprocentowanie nie zmieniło się – czyli nie zmieniły się też stopy procentowe. Co miesiąc pani Cecylia otrzymywała odsetki od obligacji, które sumowały się do 6,75% x 100 x 100 x ½ = 337,5 zł. Zapłaci od tego 19% podatku, więc otrzyma 273 zł 37 gr i odzyska swoje 10 000 zł. Niestety będzie też musiała zapłacić opłatę za wcześniejszy wykup wynoszącą 100 x 50 gr, czyli 50 zł. Jej ostateczny zysk wyniósł 223 zł 37 gr.

Jak działają obligacje skarbowe przy kredycie hipotecznym?

Prawo zezwala na uzupełnienie wkładu własnego do kredytu hipotecznego poprzez zastaw na obligacjach skarbowych. Przyjmując taki zastaw bank ma prawo obniżyć wymagany poziom wkładu własnego. Jeśli to zrobi, obligacje zostaną złożone w depozycie banku do czasu aż klient/kredytobiorca spłaci część kredytu uzupełniającą niedostateczną wysokość wkładu własnego. Jeśli klient przestanie spłacać kredyt, bank ma prawo przejąć (i od razu odsprzedać państwu) obligacje i nie rezygnuje w ten sposób z zabezpieczenia hipotecznego.

Konkretne zasady uzupełniania wkładu własnego zależą od polityki banku, który nie musi zgodzić się na takie rozwiązanie.

Jak wygląda aktualna oferta detalicznych obligacji skarbowych?

Pod koniec 2022 roku dostępny jest szeroki wachlarz obligacji detalicznych dostępnych dla odbiorców indywidualnych. Chcąc oszczędzać poprzez zakup obligacji skarbowych masz do wyboru:

 • 3-miesięczne obligacje kuponowe z oprocentowaniem 3% w skali roku – warto pamiętać, że po 3 miesiącach nie otrzymasz 3%, ponieważ minie dopiero ¼ roku. Na każdej obligacji za 100 zł zarobisz więc 76 groszy. Obligacje te można sprzedać wcześniej rezygnując z odsetek, bez opłaty za wcześniejszy wykup. Są alternatywą dla lokat kapitałowych na 3 miesiące. Oprocentowanie w przypadku tych obligacji jest stałe i nie zależy od wysokości stóp procentowych czy stawki WIBOR.
 • roczne obligacje oszczędnościowe z oprocentowaniem 6,75% – są to obligacje, które Skarb Państwa wykupi od Ciebie po roku za cenę bazową, ale w trakcie tego roku będzie Ci co miesiąc wypłacać odsetki sumujące się do 6,75%. Wartość ta jest zależna od wysokości stóp procentowych i może ulec zmianie. Zmiana stóp procentowych może spowodować, że w różnych miesiącach otrzymasz zysk z odsetek różnej wysokości. Opłata z przedterminowy wykup takich obligacji wynosi 50 gr za sztukę.
 • 2-letnie obligacje oszczędnościowe z oprocentowaniem 6,85% – od obligacji rocznych różnią się jedynie minimalnie wysokością oprocentowania (o 0,1% w skali roku) i wyższą opłatą za przedterminowy wykup (70 gr). Podobnie jak w przypadku obligacji rocznych, oprocentowanie jest w tym wypadku zależne od stóp procentowych NBP i może ulec zmianie w trakcie umowy. Odsetki obliczane są i wypłacane co miesiąc.
 • 3-letnie obligacje kuponowe z oprocentowaniem 6,85% w skali roku – te obligacje są inwestycją na dłuższy termin. Oprocentowanie jest stałe i w ciągu 3 lat, Twoje obligacje przyniosą 3 x 6,85% czyli 20,55 zł / sztukę. Można je sprzedać przed terminem płacąc 70 gr opłaty za sztukę i uzyskując odsetki za okres jaki się je posiadało (czyli np. za 1,5 roku).
 • 4-letnie obligacje indeksowane inflacją – są to obligacje, z których wypłata środków następuje raz w roku. Ich oprocentowanie wynosi inflacja + 1%, więc potencjalnie mogą oferować wysoki zwrot z inwestycji. Obligacje takie można odsprzedać płacąc 70 gr opłaty za sztukę.
 • 6-letnie obligacje indeksowane inflacją – obligacje preferencyjne przeznaczone jedynie dla beneficjentów programu Rodzina 500+, są formą pomocy państwowej. Ich oprocentowanie zawsze jest o 1,5% wyższe od inflacji. Kapitalizacja odsetek następuje co roku, a wykup obligacji i wypłata środków po 6 latach. Opłata za wcześniejszy wykup wynosi 70 gr, ale zdecydowanie nie opłaca się sprzedawać tych obligacji przed terminem.
 • 10-letnie obligacje indeksowane inflacją – to ewidentnie forma oszczędzania długoterminowego. Opłata za wcześniejszy wykup obligacji wynosi tu aż 2 zł, ale oprocentowanie jest zawsze o 1,25% wyższe od inflacji. Kapitalizacja odsetek następuje co roku, ale środki są wypłacane dopiero po zakończeniu okresu umowy. Te obligacje mogą być wykorzystane np. gdy odkładasz pieniądze na emeryturę i chcesz by nie straciły na wartości bez względu na wysokość inflacji.
 • 12-letnie obligacje indeksowane inflacją – kolejne obligacje przeznaczone wyłącznie dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest wyższe od inflacji o 1,75%. Kapitalizacja odsetek następuje co roku, a wykup obligacji i wypłata środków po 12 latach. Opłata za wcześniejszy wykup wynosi 2 zł, ale zdecydowanie nie opłaca się sprzedawać tych obligacji przed terminem.

Wiele rodzajów obligacji skarbowych może utrudniać Ci decyzję w zakresie ich zakupu, ale pozwala na lepsze dobranie oferty do tego co zamierzasz osiągnąć. Długoterminowe obligacje są przeważnie indeksowane inflacją lub zależne od wysokości stóp procentowych co ogranicza ryzyko inwestycyjne do minimum.

Dwa rodzaje obligacji przeznaczone są dla beneficjentów programu Rodzina 500+, którzy mogą nabyć bardzo ograniczoną ilość takich papierów wartościowych. Obligacje te mają nieco lepsze oprocentowanie od standardowych i są indeksowane inflacją, więc nie tracą na wartości nawet gdy gospodarka przeżywa trudności.

Nowe rodzaje obligacji mogą zostać wprowadzone decyzją ministerstwa finansów i zostanie to ogłoszone na stronie https://www.obligacjeskarbowe.pl/.

Czy od zysku z obligacji Skarbu Państwa płaci się podatek?

Od zysku z obligacji skarbowych trzeba odprowadzić podatek od zysków z lokat kapitałowych, czyli tak zwany podatek Belki. Jego stawka wynosi 19% od wypracowanego zysku z odsetek.

W praktyce więc państwo opodatkowuje transakcję między sobą, a obywatelem. Oznacza to, że od każdego zysku wypracowanego z tytułu zakupu i późniejszej sprzedaży obligacji musisz zapłacić 19% podatku. Rozliczenie to nie łączy się żadnymi innymi rozliczeniami podatkowymi.

Nie musisz martwić się rozliczeniem podatku od zysku z obligacji (oprócz tego, że obniża on Twoje dochody) – rozliczeń dokona za Ciebie biuro maklerskie PKO BP lub Pekao S.A. Ty otrzymasz już kwotę netto, po odliczeniu podatku. Zysku z obligacji skarbowych nie wykazujesz w rocznym zeznaniu podatkowym.

Czy można zrezygnować z obligacji skarbowych przed terminem wykupu?

Obligacje skarbowe można odsprzedać przed terminem wykupu. Nawet jeśli sprzeda się je w trakcie danego roku rozliczeniowego, można otrzymać odsetki za tę część roku, w której faktycznie było się ich posiadaczem. Niestety trzeba zapłacić dodatkową opłatę za wcześniejszy wykup obligacji. Opłata ta w zależności od typu obligacji wynosi od 50 gr do 2 zł za sztukę. Pojedyncza obligacja ma cenę bazową 100 zł, więc opłata może wynieść nawet 2%.

Przykład:

Pan Zbigniew kupił 1 stycznia 2021 roku obligacje 4-letnie oszczędnościowe. 1 stycznia 2022 minął pierwszy rok posiadania obligacji i pan Zbigniew otrzymał odsetki od swoich obligacji. 1 kwietnia 2022 musiał jednak sprzedać obligacje. W momencie odsprzedaży otrzymał jeszcze odsetki wyliczone za pierwsze 3 miesiące 2022. Sprzedając obligacje przed terminem pan Zbigniew musi liczyć się z opłatą za wcześniejszy wykup.

Z obligacji oszczędnościowych 3-miesięcznych bardzo łatwo zrezygnować przed terminem, nic na tym nie tracąc, ale i nic nie zyskując. Można też odsprzedać obligacje inwestycyjne, czyli takie, z których zysk otrzymuje się jedynie w momencie sprzedaży.

Ogólnie obligacje są inwestycją, z której bardzo łatwo się wycofać, toteż nie ma powodu, by martwić się tym na zapas. Opłata za wcześniejszy wykup jest najwyższa w przypadku obligacji wieloletnich indeksowanych inflacją, które warto jednak zostawić sobie przez cały okres umowy, a sprzedawać jedynie w przypadku konieczności.

Kto oferuje detaliczne obligacje Skarbu Państwa?

Obligacje Skarbu Państwa podlegają dystrybucji za pośrednictwem banku PKO BP i Pekao S.A. (tylko przez internet). W oddziałach banku PKO BP działają Punkty Sprzedaży Obligacji. Na stronach internetowej banku możesz sprawdzić, gdzie się takie znajdują. Niestety nie w każdym oddziale PKO BP możesz dokonać zakupu.

Masz też przynajmniej dwie inne możliwości. Możesz kupić obligacje Skarbu Państwa w Punktach Obsługi Domu Maklerskiego PKO BP. Najłatwiejszym sposobem jest jednak nabycie ich przez internet. Są dostępne pod adresem www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz na odpowiedniej podstronie banku PKO BP lub Banku Pekao S.A.

Sprzedawcą zawsze jest Skarb Państwa, natomiast bank PKO BP i Bank Pekao S.A. są pośrednikami ułatwiającymi dystrybucję obligacji skarbowych. Inne banki nie oferują obligacji Skarbu Państwa.

Czy warto kupić obligacje skarbowe?

Opłacalność obligacji skarbowych warto porównywać z dostępnymi lokatami bankowymi. Zwłaszcza w przypadku obligacji i lokat rocznych łatwo policzyć potencjalny zysk z obu produktów bankowych. Obligacje należą do najbardziej bezpiecznych sposobów oszczędzania, ale zysk jaki możesz osiągnąć z ich zakupu i sprzedaży nie jest zbyt wysoki. W warunkach wysokiej inflacji opłacalne mogą być obligacje indeksowane inflacją. Fundusze i podobne instytucje finansowe wykorzystują obligacje skarbowe przede wszystkim w celu dywersyfikacji portfela i ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

 

Warto wiedzieć

 1. Obligacje skarbowe są alternatywą dla lokat kapitałowych i z nimi powinny być porównywane.
 2. Przed inflacją częściowo chronią jedynie obligacje indeksowane inflacją (zamiast WIBOR-u), które pojawiają się w limitowanych seriach.
 3. Obligacje można sprzedać przed terminem, ale często nie jest to opłacalne.
 4. Aktualnie możesz nabyć obligacje na 3 miesiące, rok, 2, 3, 4 i 10 lat.
 5. Od zysku z obligacji trzeba zapłacić podatek Belki. Bank PKO BP i Bank Pekao S.A. odliczy ten podatek przed wypłaceniem Ci odsetek z obligacji.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy opłaca się kupić obligacje?

  Obligacje są produktem niskiego ryzyka, ale nie przynoszą też szczególnie wysokich zysków. Warto porównać oprocentowanie obligacji z oprocentowaniem lokat. 

 2. Ile można zarobić na obligacjach skarbowych?

  Przeważnie kilka procent w skali roku. Konkretne wartości zależą od wybranych obligacji. Warto zauważyć, że oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych jest wyraźnie niższe niż rocznych i wieloletnich.

 3. Czy obligacje Skarbu Państwa są bezpieczne?

  Tak, obligacje Skarbu Państwa należą do najbezpieczniejszych środków inwestycyjnych. Przeważnie określa się je jako instrumenty niskiego ryzyka.

 4. Czy obligacje skarbowe chronią przed inflacją?

  Tylko jeśli są indeksowane inflacją, czyli gdy ich oprocentowanie zależy od inflacji. Częściowo chronią przed inflacją obligacje indeksowane WIBOR-em, ale nie jest to pełna ochrona. 

 5. Kiedy najlepiej kupić obligacje?

  Kiedy przewidywany zysk z niej przekracza ten, który możesz uzyskać na lokacie. Obligacje są dostępne w pakietach co miesiąc, więc nie ma konkretnego czasu w ciągu roku kiedy należy pomyśleć o zakupie. Zdarza się, że pakiety szczególnie atrakcyjnych obligacji są wykupywane od razu na początku miesiąca. 

 6. Które banki sprzedają obligacje Skarbu Państwa?

  Detaliczne obligacje skarbowe można kupić za pośrednictwem biur maklerskich PKO BP i Banku Pekao S.A. (tylko przez internet). Można w obu przypadkach to zrobić zdalnie z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej lub mobilnej.

Porównaj lokaty
Michał Mucha
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

38 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Dagmara
Dagmara
1 rok temu

Jak to wygląda w praktyce?

Sas
Sas
1 rok temu
Reply to  Dagmara

Sama się chętnie dowiem, coraz mocniej zastanawiam się czy nie skorzystać z tego rozwiązania…

Zuzanka
Zuzanka
1 rok temu
Reply to  Sas

nie ma na co czekać tylko po prostu inwestować

Dagmara
Dagmara
1 rok temu
Reply to  Zuzanka

Czemu tak myślisz?

opel
opel
1 rok temu
Reply to  Dagmara

twoje pieniadze w domu traca codziennie procent infacji conajmniej

Wera
Wera
1 rok temu
Reply to  opel

racje, to straszne jak szybko pieniądz traci na wartości..

Sara
Sara
1 rok temu
Reply to  Dagmara

państwo odpowiada całym swoim majątkiem przed osobami, które kupują takie papiery wartościowe.

Wera
Wera
1 rok temu
Reply to  Dagmara

bo to bardzo bezpieczna metoda, państwo ręczy za nią swoim majątkiem tak po krótce

opel
opel
1 rok temu
Reply to  Zuzanka

inflacja jest duza wiec im dluzej zwlekamy tym wiecej na niej tracimy

Sara
Sara
1 rok temu
Reply to  opel

lepiej wykupić obligacje niż trzymać oszczędności w skarpecie!

Dagmara
Dagmara
1 rok temu
Reply to  Sara

W sumie zawsze opcja na pomnożenie kapitału będzie korzystniejsza dla nas…

Wera
Wera
1 rok temu
Reply to  Dagmara

Tylko trzeba dobrze sobie to wszystko rozplanować żeby przypadkiem nagle nie potrzebować pieniędzy które zainwestowaliśmy

Wera
Wera
1 rok temu
Reply to  opel

myslisz że obligacje to jedyna tak dobra metoda inwestowania i oszczędzania ? czy coś jeszcze by się znalazło ?

Sara
Sara
1 rok temu
Reply to  Zuzanka

Dokładnie, to bardzo bezpieczna metoda w gruncie rzeczy

Dagmara
Dagmara
1 rok temu
Reply to  Sara

Chyba nie ma zbyt wielu opcji żeby na obligacjach stracić pieniądze prawda?

Wera
Wera
1 rok temu
Reply to  Dagmara

nie wiem w sumie czy w ogóle można na ty stracić, co najwyżej można wyjść na 0

Sara
Sara
1 rok temu
Reply to  Sas

Nie ma nad czym się zastanawiać, obligacje to dobre rozwiązanie aby zacząć oszczedzać

Wera
Wera
1 rok temu
Reply to  Sara

A Ty masz wykupione obligacje ? Wiesz czym się najlepiej kierować ?

Wera
Wera
1 rok temu
Reply to  Sas

Obligacje to dobry sposób na oszczędzanie, myslę że warto w to zainwestować

Zuzanka
Zuzanka
1 rok temu
Reply to  Dagmara

normalnie kupujesz obligacje i po prostu patrzysz jak rosną:)

Dagmara
Dagmara
1 rok temu
Reply to  Zuzanka

A gdzie się je kupuje?

opel
opel
1 rok temu
Reply to  Dagmara

przykladowo ja zakupilem w swoim banku pekao tym z żubrem

Sara
Sara
1 rok temu
Reply to  Dagmara

Zerknij na Pekao – mają wszystko fajnie rozpisane

Dagmara
Dagmara
1 rok temu
Reply to  Sara

Wykupiłaś tam obligacje?

Wera
Wera
1 rok temu
Reply to  Dagmara

Planujesz zakupić obligacje ? Masz już jakiś plan jak je wybrać ?

Wera
Wera
1 rok temu
Reply to  Dagmara

Daga- w PEKAO

opel
opel
1 rok temu
Reply to  Zuzanka

ja kupilem infacyjne i jestem zabezpieczony na wysokośc infalcji plus 1%

Sara
Sara
1 rok temu
Reply to  opel

przez cały okres trwania obligacji ?

Dagmara
Dagmara
1 rok temu
Reply to  Sara

Właśnie, jak to wygląda w praktyce?

Wera
Wera
1 rok temu
Reply to  Dagmara

7,00 % w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,00% + inflacja, z wypłatą odsetek co roku „

Wera
Wera
1 rok temu
Reply to  opel

a które wybrałes? 4 czy 10 letnie ?

Sara
Sara
1 rok temu
Reply to  Zuzanka

szkoda tylko że tyle czasu trzeba czekać na zysk, no ale coś za coś

Dagmara
Dagmara
1 rok temu
Reply to  Sara

A jak szybko możemy spodziewać się zysku?

Wera
Wera
1 rok temu
Reply to  Dagmara

Zależy jakie obligacje wykupiłaś, niektóre mają wypłacane odsetki co rok a niektóre po całym okresie , trzeba się dobrze wczytać

Wera
Wera
1 rok temu
Reply to  Zuzanka

Mozna to wszystko online załątwić czy trzeba po bankach jeżdzić ?

Sara
Sara
1 rok temu
Reply to  Dagmara

Musisz wybrać odpowiedni rodzaj i wykupić – voila 😀

Dagmara
Dagmara
1 rok temu
Reply to  Sara

Na jakiej podstawie warto wybrać rodzaj obligacji?

Wera
Wera
1 rok temu
Reply to  Dagmara

To jest w sumie dobre pytanie, sama się nad tym mocno zastanawiam..