Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Harmonogram posiedzeń RPP w 2024 roku. Kiedy odbędzie się najbliższe spotkanie?

Kwestia harmonogramów i najbliższych posiedzeń RPP jest tematem niezwykle aktualnym, szczególnie w kontekście sytuacji ekonomicznej naszego kraju i w dobie panującej inflacji. To właśnie znajomość harmonogramu posiedzeń RPP, pozwala na określenie dokładnej daty najbliższego spotkania Rady, która to data ma decydujące znaczenie w szczególności dla interesów finansowych kredytobiorców.

W dzisiejszej publikacji skupimy się na przedstawieniu harmonogramu posiedzeń RPP w 2024 r., dokonamy charakterystyki organu RPP, wskażemy jej główne kompetencje oraz odpowiemy na szereg pytań, które powszechnie są najczęściej zadawane w przestrzeni publicznej.

Jak wygląda harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2024 roku?

Poniżej przedstawiamy tabelaryczny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej (posiedzenie RPP), z którego wynika na kiedy zaplanowane jest posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w danym miesiącu w 2024 r.

Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2024 r.
Miesiąc w 2024 r.
Dokładny termin posiedzenia
Styczeń
8-9 (poniedziałek-wtorek)
Luty
6-7 (wtorek-środa)
Marzec
5-6 (wtorek-środa)
Kwiecień
3-4 (środa-czwartek)
Maj
8-9 (środa-czwartek)
Czerwiec
4-5 (wtorek-środa)
Lipiec
2-3 (wtorek-środa)
Sierpień
20 (wtorek)
posiedzenie niedecyzyjne (jednodniowe)
Wrzesień
3-4 (wtorek-środa)
Październik
1-2 (wtorek-środa)
Listopad
5-6 (wtorek-środa)
Grudzień
3-4 (wtorek-środa)

Kiedy odbędzie się najbliższe posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej?

Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej będzie miało miejsce 5-6 marca 2024 r. (będzie to dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, które będzie posiedzeniem decyzyjnym).

W tym miejscu należy wskazać, że na ostatnim decyzyjnym posiedzeniu, które miało miejsce w dniach 6-7 lutego2024 r. zapadła decyzja o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. (Ostatnia zmiana miała miejsce w październiku 2023 r., kiedy to RPP po dwudniowym posiedzeniu zdecydowała się podnieść wysokość stóp procentowych.) Aktualny poziom po stóp procentowych prezentuje się następująco:

 • stopa referencyjna na poziomie 5,75%;
 • stopa lombardowa na poziomie 6,25%;
 • stopa depozytowa na poziomie 5,25%;
 • stopa redyskontowa weksli na poziomie 5,80%;
 • stopa dyskontowa weksli na poziomie 5,85%.

Kiedy jest publikowany komunikat prasowy z posiedzenia RPP?

Komunikat prasowy z posiedzenia RPP publikowany jest niezwłocznie tego samego dnia, w którym zakończyło się posiedzenie RPP. Tytułem przykładu należy wskazać, że ostatnie posiedzenie RPP zakończyło się w dniu 07.02.2024 r. i tego samego dnia został opublikowany komunikat w tej sprawie.

Jakie informacje zawiera komunikat prasowy z posiedzenia RPP?

Komunikat prasowy z posiedzenia RPP zawiera syntetyczne informacje związane z okolicznościami, które miały wpływ na dane zachowanie RPP w stosunku do stóp procentowych w Polsce. Ostatnimi czasy informacje te najczęściej dotyczą inflacji.

Podążając za stanowiskiem RPP z dnia 07.02.2024 r. zasadnym jest przytoczenie, że „roczny wskaźnik inflacji CPI w grudniu 2023 r. obniżył się do 6,2% (z 6,6% w listopadzie 2023 r.). Do spadku inflacji w ujęciu rok do roku przyczyniło się przede wszystkim obniżenie rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych, a także inflacji bazowej.

W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast wzrost rocznej dynamiki cen 2/2 energii. W grudniu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były ponownie istotnie niższe niż przed rokiem, potwierdzając wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej. Wraz z relatywnie niską dynamiką aktywności gospodarczej oddziałuje to w kierunku spadku inflacji.

Rada ocenia, że obniżaniu inflacji sprzyja umocnienie kursu złotego, które jest spójne z fundamentami polskiej gospodarki”. Powyższe stanowi przykład argumentacji, którą stosuje RPP w komunikacie prasowym z posiedzenia, w odniesieniu do określenia wysokości aktualnych stóp procentowych w kraju.

Czym jest Rada Polityki Pieniężnej i kto wchodzi w jej skład?

W tym miejscu warto jest wyjaśnić czym właściwie jest Rada Polityki Pieniężnej. RPP to organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego, którego podstawowym zadaniem jest coroczne ustalanie założeń oraz realizacja polityki pieniężnej państwa. Dokładne kompetencje RPP zostały opisane w dalszej części publikacji.

W skład RPP wchodzą Przewodniczący Rady, którym jest Prezes Narodowego Banku Polskiego oraz 9 członków, powoływanych w równej liczbie po trzech przez: Prezydenta RP, Sejm RP i Senat RP.

Warto jest również wyjaśnić, że Członkowie Rady Polityki Pieniężnej powoływani są na 6-letnią kadencję. Funkcję członka RPP można pełnić tylko jedną kadencję (Przewodniczący Rady może zostać wybrany ponownie na maksymalnie drugą kadencję).

Jako ciekawostkę warto jest przywołać, że w okresie pięciu dni przed posiedzeniem decyzyjnym RPP i jeden dzień roboczy po posiedzeniu obowiązuje tzw.: „blackout period”. To właśnie w tym okresie Członkowie RPP nie wypowiadają się na tematy dotyczące bieżącej polityki pieniężnej oraz oceny zjawisk gospodarczych związanych bezpośrednio z realizacją polityki pieniężnej w kraju.

Podstawa prawna regulująca powyższe kwestie to art. 227 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. poz. 483) oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025).

Jakie kompetencje posiada Rada Polityki Pieniężnej?

Opisując Radę Polityki Pieniężnej (RPP) nie możemy zapominać o kompetencjach, które posiada ten decyzyjny organ Narodowego Banku Polskiego (NBP). Syntetycznie ujmując to zagadnienie należy wskazać, że RPP zajmuje się:

 • ustalaniem wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (ustala stopy procentowe);
 • ustalaniem stopy rezerwy obowiązkowej banków oraz wysokość jej oprocentowania;
 • wyznaczaniem górnych granic zobowiązań wynikających z zaciąganych przez Narodowy Bank Polski pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych oraz finansowych;
 • zatwierdzaniem planu finansowego NBP;
 • sprawozdaniem z działalności NBP;
 • przyjmowaniem rocznego sprawozdania finansowego NBP;
 • ustalaniem zasad operacji otwartego rynku;
 • oceną działalności Zarządu NBP przez pryzmat realizacji założeń polityki pieniężnej.

Dodatkowo należy wskazać, że Rada Polityki Pieniężnej bierze udział jako konsultant przy określaniu polityki walutowej państwa, którą ustala Rada Ministrów. Warto jest również zaznaczyć, że Rada Polityki Pieniężnej bierze udział przy ustalaniu zasad związanych z kursem złotego w stosunku do obcych walut (zasady te ostatecznie ustala Rada Ministrów, natomiast Rada Polityki Pieniężnej występuje w tej procedurze jako organ konsultacyjny).

Generalnie ujmując to zagadnienie możemy ogólnie wskazać, że RPP zajmuje się szeroko rozumianą realizacją polityki finansowej państwa.

Czy po decyzji RPP odbywa się konferencja prasowa prezesa NBP?

Praktyką jest, że po decyzji RPP odbywa się konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. Tytułem przykładu należy wskazać, że ostatnia konferencja prasowa została zorganizowana następnego dnia po ogłoszeniu komunikatu prasowego z dnia 07.02.2024 r. Z praktycznego punktu widzenia należy wskazać, że wcześnie na stronie Narodowego Banku Polskiego publikowane jest ogłoszenie z zaproszeniem na konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego poświęconą ocenie obecnej sytuacji ekonomicznej w Polsce.

Konferencja organizowana jest w siedzibie Centrali Narodowego Banku Polskiego, a dostęp na konferencję uzależniony jest od otrzymania wcześniejszej akredytacji, o którą należy wystąpić drogą elektroniczną. Dodatkowo należy wskazać, że konferencja prasowa Narodowego Banku Polskiego relacjonowana jest przez media oraz transmitowana bezpośrednio na stronie Narodowego Banku Polskiego. Istnieje również możliwość dostępu do konferencji archiwalnych.

Źródła:

 • https://nbp.pl/polityka-pieniezna/rada-polityki-pienieznej/harmonogram-rpp/
 • https://nbp.pl/polityka-pieniezna/decyzje-rpp/podstawowe-stopy-procentowe-nbp/

Warto wiedzieć

 • Posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej mają bezpośrednie przełożenie na wysokość stóp procentowych, a tym samym na wysokość miesięcznych zobowiązań kredytowych (w szczególności kredytów hipotecznych, które oparte są o wskaźnik wysokości stóp procentowych). Dlatego też jest to istotne z perspektywy interesów finansowych kredytobiorców.
 • Decyzje odnośnie wysokości stóp procentowych zapadają na dwudniowych posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej (wówczas możliwa jest aktualizacja stóp procentowych).
 • Aktualną wysokość stóp procentowych oraz pozostałych wskaźników można sprawdzić na stronie internetowej NBP (Narodowy Bank Polski). Podstawowe stopy procentowe obowiązujące od dnia 05.10.2023 r., kształtują się następująco: stopa referencyjna na poziomie 5,75%, stopa lombardowa na poziomie 6,25%, stopa depozytowa na poziomie 5,25%, stopa redyskontowa weksli na poziomie 5,80%, stopa dyskontowa weksli na poziomie 5,85%.
 • Warto jest w tym miejscu wyjaśnić, że stopa redyskontowa weksli służy do obliczania ceny, po jakiej Bank Centralny przyjmuje do redyskonta spełniające określone warunki weksle od innych banków działających na rynku komercyjnych (banki komercyjne).
 • Analizując historyczne posiedzenia RPP, należy wskazać, że zdarzało się, że posiedzenie zostało przesunięte, czego efektem była zmieniona data posiedzenia. Zatem harmonogram posiedzenia RPP może ulegać zmianie, o czym informuje się wcześniej (informacja m.in.: na stronie NBP, że posiedzenie zostało przesunięte).
 • W skład RPP wchodzą Przewodniczący Rady, którym jest Prezes Narodowego Banku Polskiego oraz 9 członków, powoływanych w równej liczbie po trzech przez: Prezydenta RP, Sejm RP i Senat RP.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Dla kogo może być przydatny harmonogram posiedzeń RPP?

  Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej jest przydatny przede wszystkim dla podmiotów, które posiadają kredyty, gdyż to właśnie decyzyjne (dwudniowe) posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej wpływają na możliwość obniżenia lub podwyższenia stóp procentowych w Polsce.

 2. O której godzinie ogłaszana jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej?

  Decyzja RPP ogłaszana jest najczęściej w okolicach godziny 15:00 – 16:00. Warto jest wskazać, że historycznie rekordowo późno decyzja została ogłoszona o godzinie 18:25 (decyzja z listopada 2022 r.).

 3. Jaka jest prognoza dla stóp procentowych do końca 2023 roku?

  Według ekonomistów stopy procentowe do końca 2023 r. powinny już zostać na niezmienionym poziomie. Ekonomiści twierdzą również, że możliwe są zmiany wysokości stóp procentowych w 2024 r.

 4. Jaka jest prognoza dla stóp procentowych w 2024 roku?

  W chwili obecnej trudno jest jednoznacznie ocenić kierunek stóp procentowych w 2024 r. RPP wskazuje, że dalsze decyzje w tym zakresie będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

 5. Jaka była ostatnia decyzja RPP w sprawie stóp procentowych?

  Podczas ostatniego decyzyjnego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, zapadła decyzja o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych, a decyzja ta tłumaczona była przede wszystkim kwestią inflacji, gdyż według RPP obserwujemy spadek inflacji w Polsce. Miało to miejsce 7 lutego 2024 r.  (stan na dzień 23.02.2024 r.). 

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments