Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finanse osobiste

Ulga na dziecko 2024. Kto i jak może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

W 2024 roku ulga prorodzinna, zwana także ulgą na dziecko nadal obowiązuje. Od połowy lutego będziesz mógł dokonać odliczenia z tego tytułu w rocznym zeznaniu podatkowym. Sprawdź, jak wysoka ulga przysługuje w Twoim przypadku.

Rozliczenia PIT za 2023 rok rozpoczną się 15 lutego. Jeżeli chcesz skorzystać z odliczeń od podatku, powinieneś to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36. Na złożenie zeznania podatkowego masz czas do 30 kwietnia.

Co to jest ulga prorodzinna (na dziecko)?

Ulga prorodzinna jest jednym z narzędzi polityki społecznej mających na celu wsparcie rodzin i zachęcenie do podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci poprzez zmniejszenie obciążeń podatkowych związanych z ich wychowaniem. Ulga na dziecko to ulga od podatku dochodowego od osób fizycznych, która pozwala na obniżenie kwoty podatku należnego przez podatnika poprzez odliczenie określonej kwoty na każde dziecko spełniające warunki do uzyskania ulgi.

Komu przysługuje ulga na dziecko 2024?

Ulga na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy spełniają określone warunki. Z ulgi na dziecko mogą skorzystać:

 • rodzice biologiczni,
 • rodzice adopcyjni,
 • opiekunowie prawni (np. babcia lub dziadek, którzy zostali przez sąd ustanowieni opiekunami prawnymi dziecka),
 • rodzice zastępczy,
 • rodzice samotnie wychowujący dziecko.

W przypadku samotnego wychowywania dziecka, prawo do ulgi przysługuje temu z rodziców, który faktycznie wychowuje dziecko. W sytuacji, gdy rodzice są rozwiedzeni lub żyją w separacji, ulgę może odliczyć ten z rodziców, który posiada prawo do zaliczek alimentacyjnych na dziecko, chyba że rodzice zdecydują inaczej i taka decyzja znajdzie odzwierciedlenie w ich rozliczeniach podatkowych.

Katarzyna Gaweł Katarzyna Gaweł

Jak wygląda podział ulgi na dziecko pomiędzy rodzicami?

Rodzice sami ustalają w jaki sposób chcą skorzystać z ulgi na dziecko. Przykładowo, z ulgi może w całości skorzystać tylko jeden rodzic. Innym rozwiązaniem jest podzielenie ulgi na dziecko pomiędzy siebie w dowolnych proporcjach np. po połowie lub matka 70%, a ojciec dziecka 30%.

Kiedy przysługuje ulga na dziecko?

Ulga na dziecko dotyczy wszystkich rodziców i opiekunów prawnych dziecka w Polsce, jeśli spełnione zostaną poniższe warunki.

 • Dziecko ma mniej niż 18 lat. W przypadku uczęszczania pełnoletniego dziecka do szkoły ponadpodstawowej lub do szkoły wyższej, ulga przysługuje do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 25 lat.
 • Rodzic chce rozliczyć ulgę na dzieci własne, adoptowane, dzieci małżonka, dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej, a także na dzieci, na które są przyznane prawa opiekuńcze.
 • Dziecko pozostaje na utrzymaniu rodzica, opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej, a osoby sprawujące nad nim opiekę ponoszą koszty związane z jego utrzymaniem, wychowaniem i edukacją.
 • Dziecko nie osiągnęło dochodu przekraczającego kwotę 19 061,28 zł brutto i nie pozostaje w związku małżeńskim.

Jakie są limity dochodu w ramach ulgi na dziecko?

Ulga prorodzinna na wychowanie jednego dziecka przysługuje w sytuacji, gdy po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, dochody opodatkowane rodziców lub opiekunów pranych dziecka pozostających w związku małżeńskim nie przekroczą łącznie 112 000 zł. Taki sam limit dochodu obowiązuje w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko.


Jeśli rodzice lub opiekunowie nie są w związku małżeńskim (także przez część roku podatkowego), limit dochodu uprawniający do ulgi prorodzinnej wynosi 56 000 zł.

Rodziców i opiekunów jednego dziecka, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności, od lipca 2023 nie obowiązuje kryterium dochodowe przy rozliczaniu ulgi na dziecko.

W przypadku większe liczby dzieci limity dochodu nie obowiązują.

Jak obliczyć kwotę ulgi prorodzinnej?

Aby obliczyć kwotę ulgi prorodzinnej w zeznaniu podatkowym, składanym za rok 2023 pod uwagę musisz wziąć zarówno liczbę dzieci nad którymi sprawujesz opiekę, jak i konkretne kwoty, które przysługują na każde kolejne dziecko.

 • 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) jeśli sprawujesz władzę rodzicielską nad jednym dzieckiem spełniającym warunki ulgi,
 • 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) jeśli masz drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie (do 2000,04 zł rocznie) jeśli masz trzecie dziecko,
 • 225,00 zł miesięcznie, (do 2700,00 zł rocznie) za czwarte i każde kolejne dziecko.

Co ważne, ulga na dziecko naliczana jest za każdy miesiąc (nawet niepełny), w której sprawujesz władzę rodzicielską nad dzieckiem. Jeśli więc przykładowo, Twoje dziecko urodziło się w sierpniu 2023, możesz odliczyć ulgę prorodzinną za 5 miesięcy. Ulga ta przysługuje bowiem od miesiąca w którym dane dziecko się urodziło.

Niezależnie od ulgi prorodzinnej, rodzice lub opiekunowie czwórki lub większej liczby dzieci mogą liczyć na zwolnienie z podatku ich przychodów do limitu 85 528 zł na osobę.

Jak obliczyć ulgę prorodzinną w Programie e-pity?

Aby obliczyć kwotę ulgi na dziecko w programie e-pity, wykonaj następujące kroki:

 1. Wejdź na stronę internetową e-pity i uruchom program do wypełniania deklaracji podatkowych online.
 2. Wybierz formularz PIT, który odpowiada Twojej sytuacji podatkowej (np. PIT-37 dla osób fizycznych uzyskujących przychody głównie z umowy o pracę).
 3. Wprowadź swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, PESEL oraz informacje o źródłach przychodu.
 4. W programie znajdź sekcję ulg podatkowych i wybierz ulgę prorodzinną. Program e-pity powinien zawierać szczegółowe instrukcje oraz pola do wprowadzenia danych na temat Twoich dzieci uprawniających do ulgi.
 5. W odpowiednich polach wprowadź informacje dotyczące dzieci, na które chcesz odliczyć ulgę prorodzinną, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz informację, czy dziecko kontynuuje edukację i nie przekroczyło jeszcze 25. roku życia.
 6. Program automatycznie obliczy wysokość ulgi prorodzinnej na podstawie wprowadzonych danych. Kwoty ulgi są zdefiniowane przez przepisy i program powinien je uwzględniać przy obliczeniach.
 7. Przejrzyj wszystkie wprowadzone informacje, zweryfikuj ich poprawność oraz upewnij się, że wysokość obliczonej ulgi prorodzinnej jest prawidłowa.
 8. Po zakończeniu wypełniania deklaracji i sprawdzeniu wszystkich danych, złóż deklarację elektronicznie za pomocą programu e-pity, korzystając z bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Jak wykazać ulgę na dziecko w zeznaniu podatkowym?

Oto kroki, które musisz podjąć, aby wykazać ulgę na dziecko w rocznym zeznaniu podatkowym w Polsce:

 1. Wybierz właściwy formularz PIT. Najczęściej będą to formularze PIT-37 (dla osób, które otrzymują dochody głównie w formie wynagrodzenia za pracę na etacie) lub PIT-36 (dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osiągających inne źródła przychodów).
 2. Wypełnij sekcję dotyczącą ulgi w formularzu PIT-37 lub PIT-38. W formularzu PIT znajdź sekcje poświęcone ulgom podatkowym, w tym uldze na dziecko. W deklaracji PIT-37 druk (29) musisz wypełnić wiersze od poz. 140 do poz. 145, a w deklaracji PIT-36 druk (30) wypełnij luki w poz. 424 do poz. 428. Pamiętaj, że ulga na dziecko odliczana jest od podatku, a nie od dochodu.
 3. Oblicz kwotę ulgi. Do powyższych formularzy musisz dołączyć tzw. druk PIT/O, gdzie wypełniasz poz. 40 (liczba dzieci) oraz poz. 41-42, podając obliczoną według podanego wyżej wzoru łączną kwotę ulgi prorodzinnej, podzieloną w wybrany sposób pomiędzy Ciebie i współmałżonka. Podział ten może być równy, ale nie jest to obowiązkowe. Tak naprawdę to rodzice decydują więc jaka część zwrotu w ramach ulgi na dziecko przypadnie każdej ze stron.
 4. Podaj dane dotyczące dziecka/dzieci. W PIT/O należy wypełnić także część E, podając numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. W części E trzeba także podać liczbę miesięcy za które przysługuje odliczenie dla konkretnego dziecka, a także kwota ulgi, która na dane dziecko przypada.
 5. Przygotuj wymagane dokumenty potwierdzające prawo do ulgi. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej możesz zostać zobligowany do dołączenia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi, np. zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły.
 6. Złóż zeznanie podatkowe: Po wypełnieniu formularza PIT złóż zeznanie podatkowe w odpowiednim urzędzie skarbowym lub elektronicznie, korzystając z systemu e-Deklaracje.

Jak udokumentować prawo do ulgi na dziecko?

Jak już wspomnieliśmy, na żądanie organów podatkowych do zeznania podatkowego będziesz musiał dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do ulgi na dziecko. Takimi dokumentami może być:

 • odpis aktu urodzenia Twojego dziecka
 • zaświadczenie z sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Kiedy nie możesz skorzystać z ulgi na dziecko?

Ulga prorodzinna nie będzie Ci przysługiwać, jeśli:

 • osiągasz dochody jedynie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej i są one opodatkowane podatkiem liniowym w wysokości 19%,
 • osiągasz dochody jedynie z działalności objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
 • przekroczyłeś kwotę 112 000 zł dochodu (niezależnie od tego, czy jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko czy też pozostajesz w związku małżeńskim),
 • masz jedno dziecko, Twoje dochody były wyższe niż 56 000 zł i jednocześnie nie pozostawałeś w związku małżeńskim przez cały rok,
 • Twoje dziecko w minionym roku podatkowym osiągnęło dochody powyżej 19 061,28 zł brutto,
 • Twoje dziecko zostało skierowane do placówki zapewniającej opiekę na podstawie orzeczenia sądu,
 • Twoje dziecko weszło w związek małżeński.

Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?

Z ulgi prorodzinnej można skorzystać nie tylko w przypadku dzieci małoletnich. Po spełnieniu określonych warunków przysługuje ona także wtedy, gdy Twoje dziecko osiągnęło pełnoletność. W Polsce ulga prorodzinna przysługuje także na dzieci powyżej 18 roku życia, które kontynuują naukę, aż do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 25 lat.

Dodatkowo, dziecko pełnoletnie musi być na utrzymaniu rodzica lub opiekuna prawnego i nie może osiągać dochodów własnych przekraczających 19 061,28 zł brutto.

Co ważne, rodzic lub opiekun prawny może być zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających kontynuację edukacji przez dziecko, np. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Jeśli wszystkie te warunki są spełnione, rodzic lub opiekun prawny ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko w ramach rocznego zeznania podatkowego.

Ile wynosi zwrot ulgi na dziecko w 2024 roku? Przykładowe wysokości zwrotu

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej stawki ulgi, rodzina z jednym dzieckiem może przy składaniu zeznania podatkowego skorzystać z ulgi na dzieci w kwocie 1112,04 zł. Rodzina, która posiada też drugie dziecko, może natomiast odliczyć ulgę w wysokości 2 224,08 zł. Przy trójce dzieci ulga na dziecko wyniesie 4 224,12 zł, a rodzina, gdzie wychowuje się czworo dzieci, odliczy kwotę 6924,12 zł.

Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko. Czy jest możliwy?

Jeśli kwota odliczenia ulgi prorodzinnej przekracza sumę zaliczek na podatek pobranych w trakcie roku, możesz otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci. Aby uzyskać taki zwrot w usłudze Twój e-PIT musisz samodzielnie uzupełnić pozycję „Dodatkowa kwota do zwrotu z ulgi na dziecko. Zwrot ten obarczony jest jednak limitem. Limit ten określa łączna kwota, która obejmuje:

 • Składki na ubezpieczenie społeczne, które zostały zapłacone z własnych środków lub odliczone od wynagrodzenia przez pracodawcę, z wyłączeniem tych, które zostały już odliczone od dochodu z działalności gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem, działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu 19% podatkiem liniowym, lub zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych,
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, po odjęciu tych składek, które zostały odliczone od dochodu z niezwiązanej z rolnictwem działalności gospodarczej, opodatkowanej 19% podatkiem liniowym lub zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych,
 • Składki na ubezpieczenie społeczne, które zostały zapłacone z własnych środków lub odliczone od wynagrodzenia przez pracodawcę, ale tylko z tych przychodów, które są zwolnione na mocy różnych ulg, takich jak ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ czy ulga dla pracujących seniorów, z wyjątkiem przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym, 5% podatkiem od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej lub ryczałtem.

Świadczenie 500+ i 800+ a zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej

Świadczenia rodzinne takie jak 500+ czy 800+ nie wpływają na możliwość korzystania z odliczeń podatkowych na dzieci. Dzięki temu, można odjąć od należnego podatku kwotę od 1112,04 zł do 2700 zł za każde dziecko w gospodarstwie domowym. Tym samym, osoba korzystająca z wspomnianych świadczeń ma prawo do skorzystania z dodatkowej ulgi na dziecko, które jest beneficjentem tego wsparcia.

Ulga na dziecko 2024. Kiedy otrzymam pieniądze?

Jeśli nie masz zobowiązań wobec organów administracji publicznej Urząd Skarbowy ma obowiązek zwrócić Ci nadpłatę podatku w następujących terminach:

 • 45 dni – w przypadku, gdy deklaracja podatkowa została złożona elektronicznie.
 • 3 miesiące – jeśli deklaracja podatkowa została złożona w innej formie niż elektroniczna (liczone od dnia otrzymania deklaracji przez US).

Chcąc otrzymać zwrot podatku na rachunek bankowy musisz wcześniej zgłosić jego numer do organu podatkowego. Jeżeli nie zgłosiłeś swojego numeru konta lub wskazany przez Ciebie numer jest już nieaktualny, możesz wskazać go w aktualnym zeznaniu podatkowym PIT.

Jeśli nie masz jeszcze swojego rachunku bankowego lub Twoje aktualne konto nie spełnia już Twoich oczekiwań, zanim wyślesz deklarację PIT, sprawdź aktualny ranking kont osobistych.

Warto wiedzieć:

 1. Ulga prorodzinna skierowana jest głównie do rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, a także do rodziny zastępczej.
 2. Ulga prorodzinna przysługuje osobom, które sprawują opiekę nad dzieckiem do osiemnastego roku życia i łożą na jego utrzymanie lub utrzymują dziecko w wieku od 18 do 25 lat, które nadal się uczy. Co ważne, aby rodzic/opiekun mógł otrzymać ulgę, dziecko w minionym roku podatkowym nie może osiągnąć dochodu przekraczającego kwotę 19 061,28 zł brutto i pozostawać w związku małżeńskim.
 3. Kwota ulgi zależy od tego, jaką liczbę dzieci rodzice/opiekunowie mają na utrzymaniu. Na pierwsze i na drugie dziecko przysługuje ulga w wysokości 92,67 zł miesięcznie. Ulga na trzecie dziecko wynosi 166,67 zł miesięcznie, a na czwarte i każde kolejne dziecko 225,00 zł miesięcznie.
 4. Limity dochodu rodziców, które uprawniają do uzyskania ulgi na dziecko w Polsce, różnią się w zależności od sytuacji rodzinnej i liczby wychowywanych dzieci. W przypadku rodziców wychowujących jedno dziecko, ulga przysługuje, jeżeli ich roczne dochody nie przekroczyły 112 000 zł dla osób pozostających w związku małżeńskim lub samotnie wychowujących dziecko, oraz 56 000 zł dla osób niepozostających w związku małżeńskim.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy w 2024 roku będzie można odliczyć ulgę na dzieci?

  Tak, w 2024 roku będzie można odliczyć ulgę na dzieci, zwaną ulgą prorodzinną. Ulga ta przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym oraz rodzinom zastępczym, które uzyskały dochody opodatkowane według skali podatkowej​​.

 2. Czy w 2024 będzie zwrot podatku?

  Zwrot podatku jest możliwy w ramach ulgi prorodzinnej, jeśli kwota ulgi na dziecko przekracza należny podatek. Dodatkowy zwrot jest możliwy do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne​​.

 3. Co można odliczyć od podatku w 2024 roku?

  W 2024 roku, oprócz ulgi na dziecko, podatnicy mogą korzystać z różnych odliczeń, takich jak ulga termomodernizacyjna, ulgi związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, a także inne ulgi specyficzne dla określonych grup zawodowych lub sytuacji życiowych.

 4. Jak sprawdzić czy przysługuje mi ulga na dziecko?

  Aby sprawdzić, czy przysługuje Ci ulga na dziecko, należy wziąć pod uwagę kryteria, takie jak status dziecka (małoletnie lub pełnoletnie uczące się i nieosiągające dochodów powyżej określonego limitu) oraz własne dochody opodatkowane według skali podatkowej. Wartość ulgi na dziecko w 2024 roku wynosi od 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie) na pierwsze dziecko do 225,00 zł miesięcznie (2 700,00 zł rocznie) na czwarte i każde kolejne dziecko​​.

Porównaj konta osobiste
Katarzyna Gaweł
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments