Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finanse osobiste

800 plus – kiedy zaczyna się nowy okres rozliczeniowy?

Od początku 2024 roku 500 plus zamieniło się w 800 plus. Czy trzeba składać nowy wniosek? Co się zmieniło w programie? Co zrobić, żeby zachować ciągłość w wypłacie świadczenia wychowawczego? Przeczytaj tekst i dowiedz się, na co zwrócić uwagę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w Walentynki 2024, że na nowy okres 2024/25 przyjął już niemal 1,6 mln wniosków o 800+, które dotyczą prawie 2,5 mln dzieci. Nowa wysokość świadczenia oznacza, że rocznie na Twoje konto wpłynie więcej o 3 600 zł, jeśli masz jedno dziecko, 7 200 zł jeśli masz dwoje, 10 800 zł jeśli troje i tak dalej.

Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus trwa od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025 roku.

Czym jest 800 plus?

Program Rodzina 800+ to forma pomocy państwa, które dofinansowuje utrzymanie dziecka. Wsparcie rodzin polega na częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia – wysokość świadczenia w 2023 r. wynosiła 500 zł, a od początku 2024 r. jest to 800 zł.

Świadczenie 800+ przysługuje niezależnie od Twoich dochodów.

Co się zmieniło w 800+ od 1 stycznia 2024 r.?

Od 1 stycznia 2024 r. zmieniła się przede wszystkim kwota świadczenia wychowawczego. Do końca 2023 r. rodzice otrzymywali 500 zł, a teraz jest to 800 zł na jedno dziecko. Zmiana wysokości świadczenia z kwoty 500 zł na kwotę 800 zł jest dokonywana z urzędu. Osoby uprawnione do świadczenia, otrzymują je w nowej wysokości już od 1 stycznia 2024 r. Pozostałe założenia programu pozostają niezmienne.

Od 1 lutego 2024 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

Pamiętaj, że jeśli złożysz wniosek o świadczenie na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2024 r., wypłata 800 plus za czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2024 r. i zostanie zachowana ciągłość wypłaty. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłaty świadczenia wychowawczego możesz się spodziewać w maksymalnym terminie do 3 miesięcy.

Uważaj na fałszywe maile dot. 800+

Zmiany w programie 800+ okazały się atrakcyjne również dla oszustów, którzy zaczęli wysyłać na skrzynki mailowe klientów ZUS e-maile z prośbą o weryfikację danych we wnioskach o świadczenie. W treści jest zwykle informacja, o konieczności uzupełnienia i/lub poprawienia danych dot. świadczenia 800+, bo bez tego nie zostanie podniesiona kwota świadczenia z 500 na 800 zł. Nigdy nie klikaj w linki z tego typu wiadomości!

Jeśli konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie 800+, to ZUS wysyła maile i sms jedynie z informacją o zamieszczeniu na portalu PUE ZUS wezwania. W tych wiadomościach nie ma żadnych linków, w które należy kliknąć.

Kto może skorzystać z 800+?

Rodzina 800 + to świadczenie, które przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia.

O 800 plus mogą ubiegać się rodzice (matka lub ojciec) oraz opiekun faktyczny (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), jeśli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu. Świadczenie przysługuje również opiekunowi prawnemu dziecka oraz w niektórych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej.

O 800 plus mogą ubiegać się także osoby sprawujące pieczę zastępczą, tj.: rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Kiedy nie dostanę 800 plus?

Są pewne sytuacje, w których 800 plus nie przysługuje. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymienia następujące:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • Tobie lub członkowi Twojej rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się ZUS. Wnioski możesz składać tylko w formie elektronicznej.

Aby uzyskać prawo do 800 plus, wniosek możesz złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

 • Platformę PUE ZUS lub aplikację mobilną ZUS,
 • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl,
 • bankowość elektroniczną banków.

Złożenie wniosku o 800+ przez PUE ZUS lub aplikację mobilną ZUS

Jeśli chcesz złożyć wniosek o 800+ przez PUE ZUS, musisz posiadać profil na tym portalu. Założysz go samodzielnie przez internet lub przy pomocy pracowników ZUS. Po zalogowaniu możesz wypełnić i wysłać wniosek – ZUS przygotował instrukcję tworzeni wniosku.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek:

 • SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka,
 • SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,
 • SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Dodatkowo, ZUS wprowadził możliwość elektronicznego złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze na urządzeniach mobilnych za pomocą mobilnej aplikacji mZUS.

Złożenie wniosku o 800+ przez portal Emp@tia

Emp@tia to portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poprzez który możesz złożyć elektroniczną wersję wniosku o 800+. Aby to zrobić musisz posiadać Profil Zaufany bądź podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pobierz instrukcję i dowiedz się jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze przez portal Emp@tia.

Złożenie wniosku o 800+ poprzez bankowość elektroniczną

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na taki sposób, to rolą banku jest jedynie umożliwienie złożenia wniosku i przekazanie go do systemu ZUS. Bank nie sprawdza poprawności Twojego wniosku i nie prowadzi dalszych działań w zakresie jego obsługi. Weryfikacja wniosku, jego rozpatrzenie i wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prawa do świadczenia wychowawczego to zadanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, BNP Paribas SA, Credit Agricole Bank Polska SA, VeloBank SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Bank BPS SA, SGB-Bank SA, Santander Bank Polska SA, Kasa Stefcztka, SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK Progres, SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.

Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) to dokument elektroniczny wydawany przez podmiot administracji publicznej jako poświadczenie złożenia dokumentu elektronicznego.
Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) to dowód i potwierdzenie złożenia deklaracji podatkowej w formie elektronicznej.

Kto ustala prawo do świadczenia wychowawczego?

Ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego od 1 stycznia 2022 r. zajmuje się ZUS, który przejął zadania związane z obsługą tego świadczenia od dotychczasowych realizatorów programu. Wcześniej za o przyznaniu świadczenia decydowały:

 • gminy – w sprawach świadczenia wychowawczego,
 • powiaty – w sprawach dodatków wychowawczych przysługujących na dzieci w pieczy zastępczej,
 • wojewodowie – w sprawach wymagających rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

W jaki sposób ZUS wypłaca pieniądze?

Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Czy 800+ wpływa na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa jest to maksymalna kwota, jaką potencjalny kredytobiorca jest w stanie przeznaczyć na spłatę nowego zobowiązania. Bank przeprowadza analizę na podstawie Twoich dochodów, historii kredytowej, zobowiązań finansowych i innych czynników. Im lepsza jest Twoja zdolność kredytowa, tym łatwiej jest uzyskać kredyt lub pożyczkę o korzystnych warunkach.

Czy 800 plus poprawia zdolność kredytową? Zapytaliśmy banki, jakie mają zasady w tym zakresie.

BankJak 800+ wpływa na zdolność kredytową
PKO Bank PolskiPrzy kredycie gotówkowym bank nie uwzględnia dochodu w ocenie zdolności kredytowej, jeżeli przysługuje osobie trzeciej (np. alimenty, świadczenie 800+). W tym przypadku świadczenie 800+ przysługuje dzieciom osoby składającej wniosek, a nie osobie wnioskującej.

Przy kredycie hipotecznym, o ile istnieją przesłanki pozwalające na uznanie dochodu za stabilny, bank akceptuje dochód z tytułu programu „Rodzina 800+”.
ING Bank ŚląskiŚwiadczenie z programu Rodzina 800+ nie jest wystarczającym źródłem dochodu przy wnioskowaniu o zobowiązanie kredytowe – może być wzięte pod uwagę jako dodatkowy dochód.
Santander Bank PolskaPrzy obliczaniu zdolności kredytowej do kredytu gotówkowego bank bierze pod uwagę świadczenie 800+, ale nie może ono być jedynym dochodem kredytobiorcy.

Przy obliczaniu zdolności kredytowej do kredytu hipotecznego bank nie bierze pod uwagę świadczenia 800+.
Bank MillenniumW kredycie gotówkowym świadczenie wychowawcze (Program 800+) może zostać ujęte jako miesięczny dochód netto, gdy nie jest jedynym dochodem wnioskodawcy uwzględnianym w ocenie zdolności kredytowej. Program 800+ nie może być ujęty w dochodzie, jeżeli otrzymuje go inna osoba niż wnioskodawca (np. współmałżonek, który nie jest współwnioskodawcą).

Dla kredytu hipotecznego bank z 800+ pod uwagę bierze 500 zł do oceny zdolności kredytowej.
Bank PekaoDochód z 800+ jest uwzględniany jako dochód dodatkowy przy wnioskowaniu w banku o pożyczkę gotówkową. Natomiast świadczenie 800+ nie może zostać zakwalifikowane jako główne i jedyne źródło dochodu. Sam dochód ze świadczenia 800+ nie jest wystarczający do złożenia wniosku o pożyczkę gotówkową.

Dochód ze świadczeń 800+ jest uwzględniany jako dochód dodatkowy w wyliczeniu zdolności kredytowej klienta przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny.
BNP Paribas Bank PolskaŚwiadczenie 800+ jest brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej lub wnioskowaniu o kredyt gotówkowy lub hipoteczny. Nie jest jednak traktowane jako podstawowe źródło dochodu. Aby móc uzyskać kredyt wymagane jest udokumentowanie dochodu, bank bierze pod uwagę następujące dochody: umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, umowy zlecenia i o dzieło, działalność gospodarcza, emerytura, renta, działalność rolnicza, kontrakty.
Alior BankW przypadku kredytu gotówkowego bank bierze pod uwagę świadczenie 800+ w obliczaniu zdolności kredytowej, ale nie może być ono źródłem dochodu klienta.

W przypadku oceny zdolności kredytowej do kredytu hipotecznego, bank może wziąć świadczenie pod uwagę (uwzględniana jest wtedy indywidualną sytuację wnioskodawcy).
Bank Ochrony Środowiska800+ nie jest brane pod uwagę jako dochód, wobec tego klient posiadając tylko ten zasiłek nie uzyska u nas kredytu gotówkowego ani hipotecznego. W przypadku posiadania innego źródła dochodu 800+ może obniżyć koszty życia osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

Warto wiedzieć

 1. Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia została podniesiona z 500 zł do 800 zł.
 2. Kwota ta zmieni się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Świadczenie w nowej wysokości jest wypłacane od stycznia 2024 r.
 3. Świadczenie wychowawcze otrzymasz na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.
 4. Wniosek o 800+ możesz złożyć tylko elektronicznie.
 5. Jeśli złożysz wniosek o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, otrzymasz świadczenie od dnia urodzenia dziecka.
 6. W przypadku dzieci urodzonych do dnia 31 maja 2024 r., rodzice powinni pamiętać aby złożyć dwa wnioski o 800+ – zarówno na okres świadczeniowy 2023/2024 , który zakończy się 31 maja 2024 r. oraz na kolejny nowy okres 2024/2025, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r.
 7. Świadczenie 800+ przysługuje niezależnie od Twoich dochodów.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Kiedy 800 plus na dziecko?

  800 plus na dziecko obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.

 2. Czy trzeba składać nowy wniosek na 800 plus?

  Kwota świadczenia zmieni się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Świadczenie w nowej wysokości jest wypłacane od stycznia 2024 r.

 3. Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus?

  Kwota świadczenia zmieni się automatycznie, więc nie trzeba składać nowego wniosku na obecny okres świadczeniowy. Natomiast od 1 lutego 2024 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

 4. Komu należy się 800 plus?

  Świadczenie wychowawcze otrzymasz na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.

 5. Ile na drugie dziecko w 2024?

  Na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat świadczenie przysługuje w kwocie 800 zł miesięcznie.

 6. Czy 800+ będzie dla wszystkich?

  Świadczenie 800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat i nie jest zależne od Twoich dochodów.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments