Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – jak to zrobić?

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej to proces, który może wydawać się skomplikowany, ale z odpowiednią wiedzą i przygotowaniem, jest stosunkowo łatwy do przeprowadzenia.

W tym artykule omówimy, czym jest wykreślenie hipoteki, kiedy jest to możliwe, kto może złożyć wniosek o wykreślenie, jak wypełnić wniosek, co to jest list mazalny, co zrobić, jeśli wierzyciel nie zgadza się na wykreślenie, jak długo trwa proces wykreślenia, oraz na co jeszcze warto zwrócić uwagę.

Co to jest wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej to proces prawny, który polega na usunięciu z księgi wieczystej wpisu o hipotece. Hipoteka jest prawem rzeczowym, które obciąża nieruchomość na rzecz wierzyciela, zabezpieczając jego roszczenia. Wykreślenie hipoteki jest możliwe po spłacie zobowiązania lub gdy z jakiegoś powodu hipoteka wygasa.

Kiedy wykreślenie hipoteki jest możliwe?

Wykreślenie hipoteki jest możliwe, gdy spłacisz wierzytelność lub z jakiegoś powodu ona wygasa. Podstawą do wykreślenia hipoteki jest m.in. spłata całego kredytu, sprzedaż obciążonego nią mieszkania, umorzenie długu, potrącenie wierzytelności i wykonanie innego świadczenia w zamian zwolnienie z zobowiązania.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej jest możliwe w następujących sytuacjach:

 • Spłata kredytu hipotecznego: Gdy kredyt hipoteczny jest w pełni spłacony, wierzyciel (zazwyczaj bank) nie ma już prawa do zabezpieczenia na nieruchomości, więc hipoteka może być wykreślona.
 • Umorzenie długu: Jeżeli wierzyciel zdecyduje się umorzyć dług, hipoteka może być wykreślona. Umorzenie długu to sytuacja, w której wierzyciel rezygnuje z dochodzenia swoich praw i zwalnia dłużnika z obowiązku spłaty długu.
 • Sprzedaż nieruchomości: Jeżeli nieruchomość jest sprzedana i z tego tytułu dług hipoteczny jest spłacony, hipoteka może być wykreślona. Pamiętaj, że sprzedaż nieruchomości wiąże się z pewnymi ryzykami, które można zminimalizować poprzez odpowiednie ubezpieczenie.
 • Potrącenie wierzytelności: Jeżeli dłużnik ma jakiekolwiek roszczenia wobec wierzyciela, które mogą być potrącone z długu hipotecznego, a następnie dług jest spłacony, hipoteka może być wykreślona.
 • Wykonanie innego świadczenia w zamian zwolnienie z zobowiązania: Jeżeli dłużnik wykonuje inne świadczenie, które wierzyciel akceptuje jako spłatę długu, hipoteka może być wykreślona.
 • Wygaśnięcie hipoteki: Hipoteka może wygasnąć z mocy prawa w pewnych określonych sytuacjach, takich jak upływ czasu (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość) lub śmierć dłużnika.

W każdym z tych przypadków, aby wykreślić hipotekę, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu wraz z dowodami potwierdzającymi powyższe okoliczności.

Kto może wnioskować o wykreślenie hipoteki?

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej możesz złożyć Ty, jako właściciel obciążonej nieruchomości, jak i Twój wierzyciel. Jeśli jednak spłaciłeś kredyt hipoteczny i chcesz np. sprzedać mieszkanie (do czego potrzebujesz aktualnego stanu prawnego w KW), to nie czekaj na ruch wierzyciela. Chociaż przepisy wymagają na nim umożliwienie Ci wykreślenia hipoteki, to nie musi on składać wniosku. To Tobie powinno zależeć na jak najszybszym zamknięciu tego zobowiązania.

W Polskim prawie, wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej może złożyć:

 1. Dłużnik hipoteczny – osoba, która zaciągnęła kredyt hipoteczny i na której nieruchomości została ustanowiona hipoteka.
 2. Wierzyciel hipoteczny – instytucja finansowa lub inna osoba, która udzieliła kredytu hipotecznego.
 3. Nabywca nieruchomości – osoba, która nabyła nieruchomość obciążoną hipoteką.

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej powinien być złożony po spłacie kredytu hipotecznego. Wierzyciel powinien wydać zaświadczenie o spłacie długu, które jest podstawą do wykreślenia hipoteki. W praktyce często jest tak, że bank, który udzielił kredytu, sam zawiadamia sąd o spłacie kredytu i wnioskuje o wykreślenie hipoteki.

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Aby wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, przygotuj:

 • wniosek o wykreślenie hipoteki (druk KW-WPIS),
 • zaświadczenie o spłacie zobowiązania i list mazalny (czyli zgoda wierzyciela na usunięcie zadłużenia z księgi wieczystej),
 • pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania wierzyciela przez osoby podpisane pod jego oświadczeniem,
 • potwierdzenie przelewu opłaty skarbowej – dowód uiszczenia opłaty sądowej,
 • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko (lub nazwa firmy), adres, numer PESEL (lub NIP dla firmy),
 • dane nieruchomości: adres nieruchomości, numer księgi wieczystej,
 • informacje o hipotece: numer hipoteki, kwota kredytu, data ustanowienia hipoteki, informacje o wierzycielu.

Pamiętaj, że powyższe informacje są ogólne i mogą nie pasować do Twojej konkretnej sytuacji. Zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym w takich sprawach. Ponadto, formularze wniosków mogą się różnić w zależności od sądu, dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne wymagania i formularze na stronie internetowej odpowiedniego sądu.

Ile kosztuje wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych?

Opłata sądowa za wykreślenie wpisu z księgi wieczystej wynosi 100 zł.

Opłatę sądową możesz uiścić w formie:

 • Bezgotówkowej – przelewem na rachunek bieżący dochodów właściwego Sądu Rejonowego (Numer rachunku bankowego Sądu znajdziesz na stronie internetowej danego sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta nieruchomości. Potwierdzenie przelewu należy dodać do wniosku jako załącznik.).
 • Gotówkowej – bezpośrednio w kasie sądu.
 • Znaków opłaty sądowej o odpowiedniej wartości (znaki można nabyć w kasie Sądu lub online na stronie systemu e-Płatności pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl).

Do opłaty sądowej mogą natomiast dojść inne opłaty, np. koszty związane z usługami prawnika lub doradcy finansowego, jeśli zdecydujesz się na taką pomoc. Dodatkowo, jeśli wierzyciel hipoteki to bank, może on również naliczyć opłatę za wystawienie zaświadczenia o spłacie kredytu. Wysokość tej opłaty zależy od polityki danego banku.

Czym jest list mazalny?

List mazalny to dokument, który jest zgodą wierzyciela na usunięcie wpisu o hipotece z księgi wieczystej. Zawiera on takie informacje jak data i miejsce wystawienia listu mazalnego, dane osobowe kredytobiorcy, numer księgi wieczystej obciążonej nieruchomości, dane umowy kredytowej, data i potwierdzenie spłaty kredytu hipotecznego, zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania banku.

We wniosku o list mazalny podaje się najczęściej:

 • numer umowy kredytowej,
 • powód złożenia wniosku, np. spłacenie kredytu hipotecznego;
 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • adres, na który ma zostać przesłany list mazalny.

Co, jeśli wierzyciel nie zgadza się na wykreślenie hipoteki?

Jeśli wierzyciel nie zgadza się na wykreślenie hipoteki, masz kilka opcji:

 1. Mediacja lub arbitraż – możesz zasugerować mediację lub arbitraż, aby rozwiązać spór. Mediator lub arbiter może pomóc obu stronom dojść do porozumienia.
 2. Sąd – jeśli mediacja lub arbitraż nie przyniesie rozwiązania, możesz zwrócić się do sądu. Sąd może nakazać wierzycielowi wykreślenie hipoteki, jeśli dłużnik udowodni, że dług został spłacony. W takim przypadku, dłużnik powinien zgromadzić wszelkie dowody spłaty długu, takie jak potwierdzenia przelewów bankowych, kwitowania itp.

Jak długo trwa wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Czas trwania procesu usunięcia hipoteki z księgi wieczystej może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak efektywność sądu, kompletność i poprawność dokumentów, czy też ewentualne spory między stronami.

Jeśli wszystko przebiega sprawnie, proces ten może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Proces wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej zależy od konkretnego wydziału sądu. Najczęściej będzie to okres od 2 do 4 miesięcy.

W praktyce, po spłacie kredytu, bank powinien wystawić zaświadczenie o spłacie długu, które jest podstawą do wykreślenia. Następnie, bank lub dłużnik składa wniosek do sądu o wykreślenie hipoteki. Sąd po otrzymaniu wniosku i zaświadczenia, powinien wykreślić hipotekę z księgi wieczystej.

Jednak w przypadku, gdy wystąpią jakiekolwiek problemy, takie jak spory między stronami lub braki w dokumentacji, proces ten może się znacznie wydłużyć.

Czy do wykreślenia hipoteki potrzebny jest notariusz?

W Polsce, do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nie jest zazwyczaj wymagana interwencja notariusza. Proces ten zazwyczaj obejmuje spłatę długu, otrzymanie zaświadczenia o spłacie długu od wierzyciela (często jest to bank), a następnie złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki w sądzie.

Jednakże, w niektórych sytuacjach, takich jak sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką, może być wymagana interwencja notariusza. Notariusz może być również pomocny w przypadku sporów dotyczących hipoteki lub jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosku o wykreślenie hipoteki.

O czym jeszcze pamiętać przy wykreśleniu hipoteki?

Pamiętaj, że wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej to nie tylko formalność, ale także kwestia bezpieczeństwa. Dzięki temu masz pewność, że Twoja nieruchomość jest wolna od obciążeń, co jest szczególnie ważne przy planowaniu sprzedaży nieruchomości. Ponadto, pamiętaj o konieczności uiszczenia opłaty sądowej za wykreślenie hipoteki.

Warto wiedzieć

 1. Wykreślenie hipoteki jest możliwe po spłacie zobowiązania lub gdy z jakiegoś powodu hipoteka wygasa.
 2. Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej możesz złożyć Ty, jako właściciel obciążonej nieruchości, jak i Twój wierzyciel.
 3. Aby wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, potrzebujesz wniosku o wykreślenie hipoteki, zaświadczenia o spłacie zobowiązania, listu mazalnego, pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania wierzyciela oraz potwierdzenia przelewu opłaty skarbowej.
 4. Jeśli wierzyciel nie wyrazi zgody na wykreślenie hipoteki, jedynym rozwiązaniem jest wejście na drogę sądową i złożenie pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.
 5. Czas trwania procesu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej zależy od konkretnego wydziału sądu i najczęściej wynosi od 2 do 4 miesięcy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie dokumenty są potrzebne do wykreślenia hipoteki?

  Aby wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, przygotuj wniosek o wykreślenie hipoteki (druk KW-WPIS), zaświadczenie o spłacie zobowiązania i list mazalny (czyli zgoda wierzyciela na usunięcie zadłużenia z księgi wieczystej), pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania wierzyciela przez osoby podpisane pod jego oświadczeniem, potwierdzenie przelewu opłaty skarbowej.

 2. Czy można złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki online?

  Nie, wniosek o wykreślenie hipoteki musi być złożony osobiście w sądzie.

 3. Kto może wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

  Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej może złożyć właściciel obciążonej nieruchomości lub wierzyciel.

 4. Ile trzeba zapłacić za wykreślenie hipoteki?

  Za wykreślenie hipoteki zapłacisz 100 zł. Jest to kwota stała, niezależna od rodzaju i wysokości zadłużenia. Pamiętaj, że opłata dotyczy wykreślenia hipoteki, więc jeśli korzystasz np. z pomocy radcy prawnego, prawdopodobnie zapłacisz za jego usługi.

 5. Po jakim czasie wygasa hipoteka?

  Hipoteka wygasa po spłacie zobowiązania lub z jakiegoś powodu, na przykład po sprzedaży obciążonego nią mieszkania, umorzeniu długu, potrąceniu wierzytelności i wykonaniu innego świadczenia w zamian zwolnienie z zobowiązania.

Porównaj kredyty hipoteczne
Wojciech Piesta
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments