Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

List mazalny

List mazalny to zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Bank powinien wydać go po całkowitej spłacie kredytu hipotecznego. Sprawdź w jakiej sytuacji list mazalny będzie Ci potrzebny, jak się o niego upomnieć i czy zawsze go otrzymasz.

Według danych Raportu AMRON SARFiN w pierwszym kwartale 2023 r. liczba czynnych umów kredytowych wyniosła 2,328 mln sztuk. W momencie zakończenia każdej z nich czyli z chwilą spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, dotychczasowy kredytobiorca będzie potrzebować listu mazalnego, by usunąć wpis o hipotece z księgi wieczystej.

Co to jest list mazalny?

List, inaczej kwit mazalny to dokument wystawiany przez stronę, na rzecz której ustanowiona była hipoteka. Pozwala na wymazanie hipoteki z księgi wieczystej i tym samym przywrócenie pełni praw właścicielowi nieruchomości. 

Głównym zadaniem listu mazalnego jest potwierdzenie, że zobowiązanie zabezpieczone hipoteką (przeważnie kredyt hipoteczny) zostało spłacone. Dotychczasowy wierzyciel zezwala w liście mazalnym na usunięcie wpisu o hipotece w księdze wieczystej.

List mazalny, zwany również kwitem jest dokumentem potwierdzającym stan faktyczny, w którym dalsze zabezpieczenie hipoteczne jest bezzasadne. 

Wystawcą listu mazalnego jest dotychczasowy wierzyciel, którym może być:

 • Bank, który udzielił kredytu hipotecznego,
 • Firma, która udzieliła pożyczki hipotecznej innej firmie,
 • Osoba fizyczna (prywatna) na rzecz której była ustanowiona hipoteka,
 • Gmina korzystająca z urzędowego zabezpieczenia hipotecznego,
 • Skarb Państwa np. w przypadku sądowego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego.

Każdy wierzyciel, na rzecz którego ustanowiona była hipoteka ma obowiązek wystawić list mazalny na żądanie dłużnika, który spłacił lub w inny sposób wykonał swoje zobowiązania. 

Większość osób spotyka się jedynie z listem mazalnym ze strony banku, w którym spłacili kredyt hipoteczny, ale warto pamiętać, że kwit ten może też mieć zastosowanie w postępowaniach komorniczych i administracyjnych.

List mazalny zawsze ma formę pisemną – aktualnie nie można wystawić kwitu mazalnego w formie elektronicznej. 

Dlaczego Wydział Ksiąg Wieczystych potrzebuje kwitu mazalnego?

W księdze wieczystej nieruchomości wpisy dokonywane są przeważnie na wniosek właściciela nieruchomości, ale nigdy jedynie na podstawie jego słownego zapewnienia. Zawsze właściciel nieruchomości, który w tym wypadku jest najbardziej zainteresowany usunięciem wpisu o hipotece, musi przedstawić dokumenty potwierdzające zmianę, której chce dokonać w księdze.

Sądowy Wydział Ksiąg Wieczystych nie dysponuje możliwością sprawdzenia czy zobowiązanie zabezpieczone hipoteką faktycznie zostało spełnione. Nie ma nawet informacji o tym, kiedy zobowiązanie powinno zostać zamknięte.

Hipoteka wygasa automatycznie po spłacie zobowiązania, ale wpis o niej nie zostaje automatycznie usunięty z księgi wieczystej.

List mazalny potwierdza, że wierzyciel zgadza się na usunięcie wpisu, którego był beneficjentem.

Czy bank zawsze wystawia list mazalny?

Wystawienie listu mazalnego jest obowiązkiem wierzyciela, którego zobowiązanie zostało spłacone. Niestety przepisy są tak skonstruowane, że dotychczasowy wierzyciel musi wystawić list mazalny dopiero na żądanie dotychczasowego dłużnika. Część banków czeka więc z tym, aż kredytobiorca sam zgłosi się do nich po potrzebny mu dokument. Inne przesyłają list na adres kredytobiorcy, lub informują go o możliwości odebrania dokumentu w wyznaczonej placówce bankowej.

Bez ponaglenia list mazalny powinny wystawić banki: PKO BP, mBank, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Pekao, czy Santander.

Nawet jeśli bank przejmuje inicjatywę lub jest do tego zmuszony umową kredytu, nie robi tego natychmiast po spłacie ostatniej raty. Przeważnie pomiędzy ostateczną spłatą kredytu, a otrzymaniem listu mazalnego mija od kilku do kilkunastu dni.

Przed spłatą ostatniej raty warto więc przyjrzeć się bliżej zapisom umownym dotyczącym zamknięcia umowy kredytowej i wykreślenia wpisu o hipotece z ksiąg wieczystych. Bardzo możliwe, że o list mazalny trzeba będzie się upomnieć. Wtedy najlepiej zrobić to w momencie spłacania ostatniej raty.

Bank może odmówić wydania listu mazalnego jeśli zobowiązanie nie zostało całkowicie spłacone. Opóźni też jego wydanie, jeśli kredytobiorca nie dopełnił formalności. Jeśli bank odmawia wydania listu mazalnego bez powodu, sprawę należy zgłosić do sądu.

Niestety niektóre banki są na tyle niemiłe, by żądać opłaty za wydanie listu mazalnego lub przynajmniej zwrotu za list polecony, którym wyślą kwit.

Jak złożyć wniosek o wydanie listu mazalnego?

Jeśli bank nie wystawia kwitów mazalnych bez ponaglenia należy złożyć wniosek o jego wydanie. Wniosek taki musi zawierać:

 • Dane kredytobiorcy;
 • Numer umowy kredytowej;
 • Numer księgi wieczystej;
 • Uzasadnienie (w związku z całkowitą spłatą w.w. kredytu)

Ponadto we wniosku należy określić sposób i miejsce w jakim chce się odebrać list mazalny. Jest on traktowany jako dokument na tyle istotny, że bank musi wydać go na piśmie. Zrobi to albo w oddziale banku, albo przesyłając list na adres wskazany przez dotychczasowego kredytobiorcę.

Sam wniosek nie musi mieć szczególnie formalnej formy, wystarczyłaby prosta formułka:

„Wnioskuję o wydanie listu mazalnego w związku z całkowitą spłatą zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej nr XXXX, w celu usunięcia wpisu o zabezpieczeniu hipotecznym w księdze wieczystej o numerze YYYY.
Proszę o przesłanie listu mazalnego na adres ZZZZ.”

We wniosku warto podać swój numer telefonu, by ułatwić komunikację ze strony banku, gdyby potrzebne okazały się dodatkowe wyjaśnienia.

Wniosek o wystawienie listu mazalnego można też wysłać do innego podmiotu, na rzecz którego ustanowiona była hipoteka (np. osoby prywatnej, gminy). Zamiast numeru umowy kredytowej należy wyszczególnić zobowiązania, które były powiązane z zabezpieczeniem hipotecznym.

Wniosek można złożyć w oddziale banku lub nadać pocztą. W przypadku banków, które już nie istnieją, właściwy jest bank, który je przejął.

Co zawiera list mazalny?

List mazalny jest stosunkowo prostym dokumentem, ale musi precyzyjnie określać:

 • Jakiej nieruchomości dotyczy (adres i numer księgi wieczystej)
 • Jakie zobowiązanie zostało wykonane (numer umowy kredytowej, określenie wyroku sądowego)
 • Jakiego rodzaju była hipoteka (umowna lub przymusowa)
 • Kto jest odbiorcą listu (np. kredytobiorca)

Ponadto w liście mazalnym muszą znaleźć się:

 • Potwierdzenie wygaśnięcia wszystkich zobowiązań zabezpieczonych hipoteką
 • Zgoda na usunięcie wpisu o hipotece z księgi wieczystej
Bank na pewno ma przygotowane wzory listów mazalnych, nie ma więc powodu obawiać błędu czy odrzucenia listu przez Wydział Ksiąg Wieczystych.

List mazalny musi zostać także podpisany przez osobę upoważnioną do jego wystawienia, w przypadku banku przez pełnomocnika. Jeśli wystawcą listu mazalnego nie jest bank ani SKOK, podpis powinien zostać poświadczony notarialnie.

Czy możesz wystawić list mazalny?

Każdy podmiot, na rzecz którego ustanowione było zabezpieczenie hipoteczne, ma obowiązek wystawić list mazalny po tym jak zobowiązanie zostanie całkowicie spłacone. Dotyczy to także osób fizycznych (prywatnych), które np. udzieliły komuś pożyczki zabezpieczonej hipoteką.
Jeśli tak było w Twoim wypadku, możesz wystawić list mazalny dokładnie tak jak zrobiłby to bank lub gmina.

Co zrobić z listem mazalnym?

List mazalny należy załączyć do wniosku o wpis w księdze wieczystej, który kieruje się do Wydziału Ksiąg Wieczystych w sądzie właściwym miejscowo dla danej nieruchomości. Dokonanie wpisu (w tym wypadku: wykreślenie hipoteki) kosztuje 100 zł. Wniosek wypełnia się na formularzu KW-WPIS, który można pobrać ze stron rządowych.

List mazalny nie ma innego zastosowania. Jest formalnością konieczną do dokonania innej formalności.

Czy można zastąpić list mazalny?

Jedynym dokumentem zdolnym do zastąpienia listu mazalnego jest odpis wyroku sądowego, który dotyczy danego wpisu w księdze wieczystej. W przypadku gdy dotychczasowy wierzyciel nie wystawi listu mazalnego, sprawę należy skierować do sądu, do wydziału ksiąg wieczystych. Na szczęście przypadki takie zdarzają się bardzo rzadko. Zarówno banki, jak i firmy udzielające pożyczek hipotecznych znają swoje obowiązki w tym zakresie. W przypadku gmin i instytucji państwowych przed rozpoczęciem postępowania sądowego, warto skontaktować się i sprawdzić czy urzędnik na pewno w ogóle otrzymał wniosek o wystawienie listu mazalnego.

List mazalny – podsumowanie

Lista mazalny jest dokumentem koniecznym, by zakończyć przygodę z hipoteką. Tylko na jego podstawie lub na podstawie wyroku sądowego można wykreślić wpis o zabezpieczeniu hipotecznym z księgi wieczystej.

Archaiczne już nieco przepisy wymagają dla niego formy pisemnej i poświadczenia podpisem. Teoretycznie bank mógłby przesyłać potwierdzenie spłaty zobowiązania elektronicznie i bezpośrednio do sądu, ale nie ma takiej możliwości prawnej. W aktualnej sytuacji należy się liczyć z koniecznością wystąpienia o list mazalny do banku, a nawet wcześniejszego wniesienia opłaty za wydanie kwitu.

Warto wiedzieć:

 1. List mazalny jest potrzebny do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości.
 2. Wniosek o wydanie listu mazalnego przez bank powinien złożyć dotychczasowy kredytobiorca.
 3. List mazalny może i musi wystawić każdy, na rzecz kogo ustanowiona była hipoteka: bank, firma, osoba fizyczna, gmina czy Skarb Państwa.
 4. List mazalny zwany jest również kwitem mazalnym.
 5. Mimo, iż bank ma obowiązek wystawienia listu mazalnego po spłacie kredytu hipotecznego, czasami robi to dopiero na wniosek klienta.

FAQ:

 1. Kto wystawia lista mazalny?

  List mazalny wystawia wierzyciel, na rzec którego ustanowiona została hipoteka.

 2. Czy wierzyciel może odmówić wystawienia listu mazalnego?

  Wierzyciel może odmówić wystawienia listu mazalnego gdy dłużnik nie spełnił całkowicie zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, np. nie zapłacił ostatniej raty. 

 3. Jak długo trwa uzyskanie listu mazalnego

  Jeśli bank nie wystawia listu automatycznie, to jego uzyskanie może potrwać do 14 dni. Termin nie jest ściśle określony w przepisach. 

 4. Czy list mazalny ma termin ważności

  Nie, list mazalny pozwala wykreślić z księgi wieczystej pojedyncze zobowiązanie hipoteczne. Można to zrobić w dowolnym terminie, ale we własnym interesie lepiej zrobić to natychmiast. 

 5. Co zawiera list mazalny?

  W liście mazalnym powinny znaleźć się następujące informacje: numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, której dotyczy sprawa, dane nieruchomości, rodzaj hipoteki, oświadczenie wierzyciela o wygaśnięciu hipoteki, a także zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. List mazalny powinien być podpisany przez osobę do tego upoważnioną.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

6 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Małgorzata
Małgorzata
1 miesiąc temu

Czy jeśli mam list mazalny z lat 80 i chce obecnie wykreślić hipotekę z ksiąg potrzebuje odnowić go w banku? Kwota hipoteki jest wpisana w wartości sprzed denominacji.

Piotr
Piotr
4 miesięcy temu

Czy chcąc zmienić sposób zabezpieczania pożyczki na inny (auto zamiast hipoteki) informacja ta powinna być umieszczona w liście mszalnym? A może w ogóle list w tej sytuacji nie jest potrzebny i wystarczy samo pisemne wrażenie zgody przez wierzyciela na usunięcie wpisu?

Edward
Edward
6 miesięcy temu

Czy jeśli zawieram umowę notarialną zakupu mieszkania, a sprzedający dostarczy list mazalny, który dotyczył jego hipoteki na mieszkaniu, to mogę spokojnie zawrzeć umowę, mimo, iż nie mam decyzji sądu w sprawie usunięcia hipoteki ?

Małgosia
Małgosia
1 rok temu

Panie MIchale, czy można zostawić sobie oryginał a do sądu złozyć skserowaną wersję listu mazalnego?

Ania
Ania
2 lat temu

Panie Michale, co w przypadku jeśli mieszkanie zostało kupione z hipoteką. Hipoteka spłacona przez kupującego. Natomiast poprzedni właściciele nie wystąpili o list mazalny i nie współpracują w tym zakresie? Czy nowy właściciel może wystąpić o ten list i czy bank może odmówić wydania?
Dziękuję!