Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Rozdzielność majątkowa a kredyt – jaki wpływ ma podpisanie intercyzy na kredyt hipoteczny?

Rozdzielność majątkowa nie tylko chroni przed negatywnymi konsekwencjami ryzykownych decyzji finansowych współmałżonka. Podpisanie intercyzy wpływa także na sposób naszej oceny zdolności kredytowej przez bank. Rozdzielność majątkowa nie przekreśla jednak szans na zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

Małżonkowie posiadający rozdzielność majątkową mogą zastanawiać się, czy ustrój ten może negatywnie wpływać na możliwość zaciągnięcia kredytu. Wątpliwości mogą pojawić się również w sytuacji, kiedy małżonkowie spłacający już kredyt hipoteczny planują podpisać intercyzę i podzielić wspólny majątek. Sprawdzamy, jak rozdzielność majątkowa małżonków wpływa na zdolność kredytową i czy zmniejsza szansę na zaciągnięcie zobowiązania?

Na czym polega rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa, inaczej intercyza, jest umową pomiędzy osobami, które planują zawrzeć związek małżeński. Dotyczy to również osób będących w małżeństwie, które z określonych powodów chcą rozdzielić posiadany majątek. Intercyza, a także wszystkie ewentualne zmiany w tym dokumencie, musi być zawarta w formie aktu notarialnego – w przeciwnym wypadku będzie nieważna. Skuteczne zawarcie intercyzy wymaga także zgodności obu stron umowy.

Trzeba pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem z chwilą zawarcia związku małżeńskiego dochodzi do powstania wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami. W takiej sytuacji prawie wszystkie zgromadzone dobra stają się częścią majątku wspólnego. Są one dokładnie określone w art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zaliczamy do nich m.in.:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Zawarta u notariusza umowa może zarówno ustanawiać rozdzielność majątkową, jak i rozszerzać lub ograniczać ustawową wspólność. Istnieją jednak składniki majątku, których nie zalicza się do ustawowej wspólności majątkowej (o ile nie dojdzie do jej rozszerzenia w ramach zawartej intercyzy). Są to np.:

 • przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa,
 • odziedziczone lub otrzymane przez jednego z małżonków w formie darowizny.

Nieruchomości są często kluczowymi i najbardziej wartościowymi składnikami majątku małżeńskiego. Z punktu widzenia banków nieruchomości oceniane są w kategoriach wartościowych zabezpieczeń kredytowych. Dlatego pojawia się pytanie, jak rozdzielność majątkowa wpływa na kredyt hipoteczny? Czy intercyza zmniejsza szansę na zaciągnięcie zobowiązania albo czy za ustanowienie rozdzielności majątkowej po już zaciągnięciu kredytu hipotecznego grożą jakieś konsekwencje?

Jak rozdzielność majątkowa wpływa na kredyt hipoteczny?

W zależności od scenariusza rozdzielność majątkowa może pomagać lub utrudniać zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Mamy tu najczęściej do czynienia ze zobowiązaniem na wysoką kwotę z terminem spłaty sięgającym nawet 35 lat. Powoduje to, że banki dokładnie analizują zdolność kredytową osób składających wniosek.

W przypadku małżeństw z ustawową wspólnotą majątkową procedury ubiegania się o wspólny kredyt hipoteczny mogą być prostsze, ponieważ bank nie będzie musiał analizować odrębnie wydatków i ustaleń finansowych pomiędzy wnioskodawcami. Jedno jest pewne – rozdzielność majątkowa w żadnym wypadku nie przekreśla szans na zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

Rozdzielność majątkowa a indywidualny wniosek o kredyt hipoteczny

Dzięki ustanowieniu rozdzielności majątkowej szanse na kredyt otrzymują małżonkowie, których sytuacja finansowa jest diametralnie różna. Przykładowo jeden z nich zatrudniony jest na etat w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, osiąga stabilne dochody i reguluje wszystkie zobowiązania w terminie. Tymczasem drugi z małżonków prowadzi firmę, która na skutek zawirowań gospodarczych generuje straty, a przez to ma problemy z terminową spłatą zadłużenia wobec banków i swoich kontrahentów.

W przypadku wspólnoty majątkowej zła sytuacja jednego z małżonków prawdopodobnie przekreśliłaby szansę na kredyt hipoteczny. Dzięki intercyzie wniosek w banku może złożyć indywidualnie małżonek znajdujący się w lepszej sytuacji finansowej. Oznacza to, że ocena zdolności i wiarygodności kredytowej przeprowadzona zostanie tylko dla pojedynczej osoby. Jeśli okaże się wystarczająca do podjęcia pozytywnej decyzji przez bank, to odpowiedzialność za spłatę zobowiązania spoczywać będzie tylko na jednym małżonku. Będzie on również jedynym właścicielem nieruchomości.

Rozdzielność majątkowa a wspólny wniosek o kredyt hipoteczny

Pomimo rozdzielności majątkowej małżonkowie mogą zdecydować się na zaciągnięcie wspólnego kredytu hipotecznego. Banki nie wprowadzają w tym zakresie żadnych radykalnych ograniczeń. W końcu różnica polega na tym, że majątek małżonków nie jest gromadzony wspólnie, tylko każda z osób indywidualnie zarządza swoim finansowym życiem. Przekonanie, że rozdzielność majątkowa zmniejsza szansę na kredyt hipoteczny jest błędne. Za odmową banku stoją bardziej mierzalne przesłanki.

Na decyzję banku wpływa szereg innych czynników jak: wysokość miesięcznych dochodów, koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego czy cykliczne obciążenia wynikające ze spłaty innych kredytów i pożyczek. Bank weryfikuje też bazy dłużników i sprawdza historię kredytową w BIK każdego z małżonków. Jeśli jedna z osób ma problemy ze spłatą zobowiązań w terminie lub figuruje w bazach dłużników, to bank może odmówić udzielenia finansowania. W takiej sytuacji małżonek w lepszej sytuacji finansowej może złożyć wniosek indywidualny, jednak musi mieć odpowiednio wysoką zdolność kredytową.

Dzięki rozdzielności majątkowej małżonkowie wspólnie składający wniosek o kredyt hipoteczny mogą określić, w jakich proporcjach podzielą między siebie spłatę zobowiązania. Zazwyczaj kredyt spłacany jest solidarnie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby podzielić się spłatą zobowiązania np. w proporcji 40/60. I tak większą część spłacać będzie np. osoba osiągająca wyższe dochody.

Czy możliwa jest rozdzielność majątkowa po zaciągnięciu kredytu hipotecznego?

Jak wspominaliśmy wcześniej rozdzielność majątkową można ustanowić także po zawarciu związku małżeńskiego. Tym samym możliwa jest sytuacja, w której małżeństwo podpisuje intercyzę w trakcie spłaty kredytu hipotecznego, który zaciągany był w warunkach wspólnoty majątkowej. Powodów takiej sytuacji może być wiele np. podjęcie przez jednego z małżonków działalności gospodarczej. Naturalnie pojawia się pytanie o stanowisko banku w obliczu ustania lub ograniczenia wspólnoty majątkowej kredytobiorców.

W przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeństwo ma nadal obowiązek spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego na warunkach określonych w umowie kredytowej. Obowiązuje nadal solidarna odpowiedzialność małżonków za spłatę zobowiązania. Nawet rozstanie małżonków i ustanie wspólności majątkowej nie zwalniają z konieczności dalszego regulowania zadłużenia. Wyjątkiem jest scenariusz, w którym kredyt hipoteczny był zaciągnięty indywidualnie przez jednego z małżonków.

Sposoby na wyjście z sytuacji związanej z rozstaniem i posiadaniem wspólnego kredytu hipotecznego opisaliśmy w poradniku: Kredyt hipoteczny a rozwód – jak uniknąć kłopotów?

Czy rozdzielność majątkowa może utrudnić zaciągnięcie kredytu?

Wspólnota majątkowa małżonków oznacza często mniej formalności przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny przez małżonków oraz ułatwia ocenę zdolności kredytowej przez bank. Nie są to jednak różnice na tyle istotne, aby przeszkodzić małżeństwu z rozdzielnością majątkową w uzyskaniu kredytu hipotecznego. W przypadku intercyzy bank musi się bardziej skupić na dokładnej analizie zdolności kredytowej każdego z wnioskodawców.

Na rozdzielność majątkową często świadomie decydują się małżeństwa, w których jeden z małżonków znajduje się w złej sytuacji finansowej np. osiąga niskie dochody i ma problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Dzięki intercyzie małżonek w lepszej sytuacji finansowej może złożyć indywidualny wniosek o kredyt hipoteczny i ma szansę na pozytywną decyzję banku.

Jak rozdzielność majątkowa wpływa na zdolność kredytową?

W przypadku kredytu hipotecznego rozdzielność majątkowa nie jest istotnym elementem branym pod uwagę podczas oceny wniosku. Najważniejszy wpływ na zdolność kredytową mają takie elementy jak: wysokość i jakość miesięcznych dochodów, przypadające na ten sam okres koszty utrzymania, zapisy w bazach dłużników, historia kredytowa zarejestrowana w BIK czy wysokość wkładu własnego.

Jeśli oboje małżonkowie osiągają wysokie dochody, które wyraźnie przewyższają koszty utrzymania, a także sumiennie spłacają lub spłacali zaciągnięte wcześniej zobowiązania, to mają takie same szanse na podpisanie umowy kredytowej, jak małżeństwa trwające we wspólnocie majątkowej. Rozdzielność majątkowa daje też większe pole manewru, kiedy jeden z małżonków wnioskujących o kredyt hipoteczny znajduje się w złej sytuacji finansowej.

 

Źródła: 

 1. https://lexlege.pl/krio/art-31/ 

Warto wiedzieć

 1. Za spłatę kredytu odpowiada solidarnie oboje małżonków. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w ramach rozdzielności majątkowej, kredyt hipoteczny został zaciągnięty indywidualnie przez jednego z nich.
 2. W przypadku podpisania intercyzy i złożenia indywidualnego wniosku kredytem hipotecznym obciążony jest tylko jeden z małżonków. To on podpisuje umowę kredytową i jest odpowiedzialny za terminową spłatę zobowiązania.
 3. Intercyza może być podpisana w trakcie trwania małżeństwa. W tym celu musi być sporządzony akt notarialny.
 4. Decyzja o kredycie hipotecznym powinna być podejmowana przede wszystkim w oparciu o sytuację finansową małżonków, a nie na podstawie rozdzielność majątkową lub jej braku.
 5. Zdolność kredytowa może być obniżona, jeśli jeden z małżonków znajduje się w złej sytuacji finansowej i ma problemy z terminową spłatą zobowiązań.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy bank sprawdza rozdzielność majątkową?

  Analiza wniosku kredytowego pozwala bankowi ocenić, czy małżeństwo posiada rozdzielność, czy wspólnotę majątkową. Wpływa to na procedury związane z oceną zdolności kredytowej. Intercyza oznacza trochę więcej formalności, ale w żadnym wypadku nie przekreśla szansy na kredyt.  

 2. Czy w przypadku rozdzielności majątkowej żona dziedziczy po mężu?

  Tak. Podpisanie intercyzy nie wpływa na prawo do dziedziczenia przez żonę po zmarłym mężu. Pierwszeństwo mają tu zapisy testamentu, ale jeśli dokument ten nie został sporządzony to mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym.  

 3. Ile kosztuje rozdzielność majątkowa?

  Jeśli do podpisania intercyzy dochodzi przed zawarciem małżeństwa to koszt jej sporządzenia ustalony jest ustawowo i wynosi 400 zł + podatek VAT. Trzeba również pamiętać o podatku od czynności cywilnoprawnych i kosztach odpisów. 

 4. Czy rozdzielność majątkowa wpływa na zdolność kredytową?

  Wpływ intercyzy na zdolność kredytową jest marginalny. Dla banku najbardziej liczy się wysokość osiąganych dochodów, koszty utrzymania i historia kredytowa w BIK. Intercyza nie przekreśla możliwości zaciągnięcia kredytu. 

 5. Czy rozdzielność majątkowa chroni przed długami małżonka?

  Podpisanie intercyzy powoduje, że każdy z małżonków odpowiada za zaciągnięte zobowiązania swoim majątkiem. W takiej sytuacji rozdzielność majątkowa chroni przed długami małżonka. 

 6. Jakie są skutki rozdzielności majątkowej?

  Dzięki rozdzielności majątkowej przestaje istnieć majątek wspólny współmałżonków. W takiej sytuacji każda ze stron zarządzać będzie swoją częścią majątku i samodzielnie odpowiadać za spłątę zaciągniętych zobowiązań. 

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments