Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – po co i dla kogo?

Dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu nie musimy martwić się, że wraz z upadkiem banku znikną także nasze oszczędności. Jak działa ta instytucja i jaki zakres ochrony zapewnia klientom banków w naszym kraju? Sprawdzamy!

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w skrócie BFG) działa na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku. Od 9 października 2016 r. jego działalność określa dokument z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – co to takiego?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) – instytucja zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. BFG powołany został w drodze ustawy, która określa zasady bezpieczeństwa depozytów oraz system czuwania nad stabilnością sektora finansowego.

Jakie zadania ma Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Podstawowe zadania BFG to:

 • zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (do wysokości określonej ustawą o BFG), w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów,
 • od listopada 2013 r. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec kasy,
 • udzielanie pomocy finansowej bankom znajdującym się w stanie niebezpieczeństwa niewypłacalności bądź nabycie akcji lub udziałów banków,
 • udzielanie pomocy spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym w przypadku powstania niebezpieczeństwa ich niewypłacalności oraz wspieranie procesów restrukturyzacyjnych dotyczących tych kas,
 • udzielanie bankom krajowym realizującym program postępowania naprawczego gwarancji zwiększenia funduszy własnych banku, a w przypadku wykonania tej gwarancji – nabywanie lub obejmowanie akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych,
 • gromadzenie oraz analiza informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania, w tym opracowywanie analiz i prognoz dotyczących sektora bankowego i sektora kas.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – komu zapewnia ochronę?

Ochronie podlegają bankowe depozyty osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

W przypadku depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych system gwarancji obejmuje depozyty osób fizycznych, organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, związków zawodowych oraz jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego, które posiadają osobowość prawną.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – kiedy ochrona nie działa?

BFG nie chroni depozytów:

 • Skarbu Państwa, 
 • banków,
 • domów maklerskich, 
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
 • funduszy inwestycyjnych
 • funduszy emerytalnych,
 • innych firm inwestycyjnych,
 • podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe),
 • kadry zarządzającej danym bankiem i jego głównych właścicieli.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – jaka jest kwota gwarancji?

W przypadku upadłości banku lub kasy BFG gwarantuje wypłatę 100 procent depozytów o wartości do 100.000 euro (równowartość w złotych). Gwarancjami objęte są zarówno depozyty złotowe jak i walutowe, przy czym wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. 

Wypłata środków z BGF – jak przebiega?

Zgodnie z ustawą BFG na wypłatę ma 7 dni roboczych od dnia wydania przez KNF decyzji o zawieszeniu działalności banku lub SKOK i wystąpienia do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku lub kasy.

W przypadku upadłości banku BFG podaje do wiadomości publicznej informację o sposobie wypłat środków depozytariuszom. Klienci upadłego banku mają 5 lat na dochodzenie swoich wierzytelności.

Depozyty o wartości przewyższającej gwarantowane 100.000 euro wypłacane są w okresie późniejszym w toku postępowania upadłościowego (o ile pozwala na to zasób masy upadłościowej). Jeżeli upadający bank przejmuje inny bank, wówczas przejmuje on także zobowiązania z tytułu rachunków bankowych. Podobnie w przypadku przejęcia upadłej kasy oszczędnościowo-kredytowej przez inny podmiot.

Kiedy BGF może wypłacić wyższą kwotę?

W szczególnych przypadkach BGF może wypłacić klientowi upadłego banku równowartość w złotych polskich dla kwoty 200 000 euro. Taka sytuacja ma miejsce, gdy środki zgromadzone na danym rachunku pochodzą:

 • ze sprzedaży domu lub mieszkania niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
 • z tytułu nabycia spadku,
 • z wypłaty ubezpieczenia na życie,
 • z wypłaty ubezpieczenia NNW,
 • z wypłaty odprawy pieniężnej,
 • z wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej,
 • z podziału majątku po ustaniu wspólnoty małżeńskiej,
 • z tytułu odszkodowania za przestępstwo,
 • z tytułu odszkodowania za doznaną krzywdę (art. 552 Kodeksu postępowania karnego).

Gwarancja wypłaty z BFG w kwocie do 200 000 euro obowiązuje wyłącznie przez trzy pierwsze miesiąca od daty wpływu na konto środków otrzymanych w ramach wskazanych wyżej tytułów.

Środki powyżej 100 000 euro. Jak je zabezpieczyć?

W przypadku upadłości banku BFG zapewnia wypłatę środków jedynie do wartości 100 000 euro (wyjątkiem są sytuacje wskazane we wcześniejszym akapicie). Jeśli więc dysponujemy kwotą przekraczającą tą sumę i wszystkie środki trzymamy na jednym koncie, możemy sporo stracić.

Rozwiązanie tej sytuacji jest jednak bardzo proste. Wystarczy otworzyć kilka kont bankowych i podzielić zgromadzony kapitał na kilka rachunków osobistych. Jeśli suma środków umieszczona na każdym z takich kont nie będzie przekraczać równowartości 100 000 euro, możemy spać spokojnie. Utrata pieniędzy z powodu bankructwa banku raczej nam nie grozi.

Skąd się biorą środki na wypłaty z BFG?

Środki zgromadzone przez BFG pochodzą ze składek, które muszą opłacać wszystkie instytucje należące do systemu gwarantowania depozytów. 

W praktyce Bankowy Fundusz Gwarancyjny pełni jedynie rolę instytucji, która organizuje klientom upadłych banków sprawną wypłatę środków. Samymi wypłatami zajmują się natomiast banki działające na zlecenie BFG.

Wpłaty na BGF – ile wynoszą?

Instytucje będące członkami BFG opłacają dwa rodzaje składek:

 • na fundusz gwarancyjny,
 • na fundusz przymusowej restrukturyzacji.

Wysokość wspomnianych składek zależy natomiast np. od wysokości kapitału posiadanego przez dany podmiot finansowy czy też jego kondycji finansowej. 

BGF a banki działające pod różnymi markami

Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje swoją ochroną wszystkie banki komercyjne działające na terenie naszego kraju. Warto jednak pamiętać, że niektóre z tych instytucji działają np. pod dwoma różnymi nazwami np. PKO BP i Inteligo.

Jeżeli zatem łączna wartość środków złożonych przez nas w tych bankach przekroczy 100 000 euro, kwota nadwyżki nie będzie podlegać ochronie BFG.

Rozkładając posiadany kapitał na kilka kont osobistych warto upewnić się, że nie wybieramy banków które w rzeczywistości są jedną instytucją.

BGF a przymusowa restrukturyzacja

Bankowy Fundusz Gwarancyjny może zapobiegać upadłości banków za pomocą tzw. przymusowej restrukturyzacji. Działanie to podejmuje się w sytuacji, gdy upadłość banku zachwiałaby stabilnoścą gospodarki, a inne rozwiązania takie jak np. plan naprawczy nie przynoszą poprawy sytuacji.

W przypadku przymusowej restrukturyzacji banku dotychczasowi właściciele tracą swoje uprawnienia na rzecz BFG i jednocześnie są zobowiązani ponieść finansowe konsekwencje powstałych strat. Prawidłowo funkcjonujące gałęzie działalności są rozwijane, a pozostałe sektory ulegają likwidacji. 

Bankructwo banku – czy mój kredyt przepada?

Jeśli posiadamy kredyt w banku, który ogłosił upadłość i tak jesteśmy zobowiązani do spłaty posiadanego kredytu. Zwykle zobowiązania te przejmuje inna instytucja finansowa, a my spłacamy kredyt zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami. Zmienić się może jedynie numer rachunku, na który wpłacamy comiesięczne raty.

Źródła:

https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/

https://www.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja/przymusowa-restrukturyzacja-w-pytaniach-i-odpowiedziach/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bankowy_Fundusz_Gwarancyjny

Warto wiedzieć:

 1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. 
 2. W przypadku upadłości banku lub kasy BFG gwarantuje wypłatę 100 procent depozytów o wartości do 100 000 euro. Wypłata realizowana jest w złotych polskich.
 3. Na wypłatę środków BFG ma 7 dni roboczych od dnia wydania przez KNF decyzji o zawieszeniu działalności banku lub SKOK i wystąpienia do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku lub kasy.
 4. Aby zapewnić sobie całkowitą ochronę BFG, klienci posiadający kapitał większy niż 100 000 euro powinni rozłożyć swoje środki na kilka kont bankowych.
 5. Upadek banku nie zwalnia klienta z konieczności spłaty kredytu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Kto to jest deponent?

  Deponent to osoba uprawniona do otrzymania środków gwarantowanych.

 2. Czy gwarancją BFG objęte są także środki w walucie innej niż polski złoty?

  Tak, ochroną BFG objęte są zarówno środki w walucie polskiej, jak i obcej.

 3. Czy gwarancją BFG objęte są także odsetki od środków zgromadzonych na koncie?

  Tak, w kwocie gwarantowanej przez BFG uwzględnione są także odsetki od kont i depozytów.

 4. Czy gwarancja BFG obejmuje rachunki prowadzone wspólnie z drugą osobą?

  Tak, w przypadku rachunku wspólnego kwota gwarantowana obliczana jest oddzielnie dla każdej osoby.

 5. Jak mogę odebrać środki wypłacone przez BFG?

  Środki finansowe można odebrać w gotówce lub za pomocą zlecenia przelewu na konkretny rachunek bankowy w wyznaczonym przez BFG miejscu i terminie. Po wypełnieniu odpowiedniego wniosku, odbiór pieniędzy możliwy jest także w biurze BFG – do końca roku, w którym upływa pięć lat od dnia spełnienia wymogów gwarancji.

 6. Na czym polega Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) to instytucja ochrony depozytów w Polsce, której głównym zadaniem jest zabezpieczanie środków zgromadzonych przez klientów banków. Gdy bank nie jest w stanie zwrócić swoim klientom depozytów, np. w wyniku upadłości, BFG wypłaca środki do określonej wartości. Maksymalna kwota gwarancji wynosi 100 000 euro na jedną osobę w jednym banku. Obejmuje to zarówno środki z rachunku bieżącego, jak i oszczędnościowe.

PORÓWNAJ KONTA
Katarzyna Gaweł
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

9 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Irena
Irena
1 rok temu

Nigdzie nie mogę znaleźć informacji po jakim kursie jest liczone te gwarantowane 100 tys. euro

Bartłomiej Borucki
Admin
1 rok temu
Reply to  Irena

Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji (postanowienia o upadłości banku), który ogłaszany jest przez Narodowy Bank Polski.

Wojtek
Wojtek
1 rok temu

To stwierdzenie dotyczące ochrony kwot wyższych niż 100k EUR jest mylące:
Wystarczy otworzyć kilka kont bankowych i podzielić zgromadzony kapitał na kilka rachunków osobistych.
Należałoby uściślić,że chodzi o konta w różnych bankach.

Jerzy
Jerzy
1 rok temu

Czy jeśli mowa o małżeństwie (ze spólnotą majątkową) to gwarancja BFG, przypada na każdego z małżonków osobno, czyli dla każdego z małżonków po 100 tyś Euro?
Jakie muszą być warunki aby tak się stało j/w? czy każdy z małżonków musi mieć odrębne konto w ramach tego banku? Czy mogą mieć jedno konto?

Jerzy
Jerzy
1 rok temu

Czy jeśli mowa o małżeństwie (ze spólnotą majątkową) to gwarancja BFG, przypada na każdego z małżonków osobno, czyli dla każdego z małżonków po 100 tyś Euro?
Jakie muszą być warunki aby tak się stało j/w? czy każdy z małżonków musi mieć odrębne konto w ramach tego banku? Czy mogą mieć jedno konto?

Mateusz
Mateusz
2 lat temu

Dzień dobry,
a jak wygląda sprawa w SP. Z O. O. , gdzie jedynym udziałowce i prezesem jest Kowalski i ma również w tym samym banku konto prywatne. Czy będzie miał ochronę na obu kontach po 100 tyś. euro czy łącznie 100 tyś. euro ?

Pozdrawiam.