Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 17:00
Zadzwoń 22 417 11 63
Poradniki

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – po co i dla kogo?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. Powołany został w drodze ustawy, która określa zasady bezpieczeństwa depozytów oraz system czuwania nad stabilnością sektora finansowego.

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Fundusz dysponuje własnymi środkami oraz instrumentami prawnymi za pomocą których kontroluje instytucje finansowe, prowadzi działania w przypadkach kryzysowych (programy naprawcze, postępowania upadłościowe) oraz wypłaca depozytariuszom środki objęte gwarancją. Instytucje finansowe działające na polskim rynku korzystające z tzw. systemu gwarantowania płacą roczne składki na rzecz Funduszu, ten zarządza nimi i wykorzystuje je w razie potrzeby.

Podstawowe zadania Funduszu to:

  • zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (do wysokości określonej ustawą o BFG), w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów,
  • od listopada 2013 r. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec kasy,
  • udzielanie pomocy finansowej bankom znajdującym się w stanie niebezpieczeństwa niewypłacalności bądź nabycie akcji lub udziałów banków,
  • udzielanie pomocy spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym w przypadku powstania niebezpieczeństwa ich niewypłacalności oraz wspieranie procesów restrukturyzacyjnych dotyczących tych kas,
  • udzielanie bankom krajowym realizującym program postępowania naprawczego gwarancji zwiększenia funduszy własnych banku, a w przypadku wykonania tej gwarancji – nabywanie lub obejmowanie akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych,
  • gromadzenie oraz analiza informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania, w tym opracowywanie analiz i prognoz dotyczących sektora bankowego i sektora kas.

Kogo chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Ochronie podlegają bankowe depozyty osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Fundusz nie chroni natomiast depozytów Skarbu Państwa, instytucji finansowych (banków, domów maklerskich, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, innych firm inwestycyjnych, podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe) czy kadry zarządzającej danym bankiem i jego głównych właścicieli.

W przypadku depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych system gwarancji obejmuje depozyty osób fizycznych, organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, związków zawodowych oraz jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego, które posiadają osobowość prawną. W przypadku kas gwarancją nie są objęte depozyty spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz kadry zarządzającej daną kasą.

Pełna gwarancja do 100 000 euro

W przypadku upadłości banku lub kasy Fundusz gwarantuje wypłatę 100 procent depozytów o wartości do 100.000 euro (równowartość w złotych). Gwarancjami objęte są zarówno depozyty złotowe jak i walutowe, przy czym wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. Zgodnie z ustawą BFG ma na to 7 dni roboczych od dnia wydania przez KNF decyzji o zawieszeniu działalności banku lub SKOK i wystąpienia do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku lub kasy.

W przypadku upadłości BFG podaje do wiadomości publicznej informację o sposobie wypłat środków depozytariuszom. Klienci upadłego banku mają 5 lat na dochodzenie swoich wierzytelności. Depozyty o wartości przewyższającej gwarantowane 100.000 euro wypłacane są w okresie późniejszym w toku postępowania upadłościowego (o ile pozwala na to zasób masy upadłościowej). Jeżeli upadający bank przejmuje inny bank, wówczas przejmuje on także zobowiązania z tytułu rachunków bankowych. Podobnie w przypadku przejęcia upadłej kasy oszczędnościowo-kredytowej przez inny podmiot.

Aktualna lista banków i kas objętych gwarancjami Funduszu znajduje się w tym miejscu.

 

POZNAJ ALTERNATYWNE METODY POMNAŻANIA OSZCZĘDNOŚCI

PORÓWNAJ KREDYTY
avatar
Oceń artykuł

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments