Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Blokada konta bankowego – ile trwa i co zrobić? 

Brak dostępu do pieniędzy na rachunku bankowym to nieprzyjemna niespodzianka. Masz niezapłacony mandat? Zalegasz ze spłatą długu? Taka sytuacja może dotyczyć również Ciebie. Sprawdź, ile trwa blokada rachunku bankowego i co zrobić w takiej sytuacji.  

Korzystanie z rachunków bankowych: kont oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, kont firmowych jest wygodne i pozwala na łatwe zarządzanie budżetem własnym, jak i firmy. Wygoda ma jednak swoją cenę i wiąże się z ryzykiem blokady środków zgromadzonych na rachunku.

Taka sytuacja może mieć miejsce zwłaszcza, jeśli masz niespłacony dług, ale nie tylko. Blokada jest możliwa również w przypadku podejrzenia przestępstwa przez właściciela konta, ale również za jego wyraźną zgodą, czyli kiedy pełni funkcję zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Sprawdzamy na czym polega blokada konta bankowego, ile trwa i jak zachować się w takiej sytuacji.  

Na czym polega blokada konta bankowego?  

Blokada rachunku bankowego wbrew nazwie nie oznacza zablokowania możliwości korzystania z konta, a jedynie ze środków (części lub całości), które się na nim znajdują.  

Blokada dotyczy określonej kwoty wskazanej np. w wezwaniu komornika skierowanym do banku o zajęciu wierzytelności pieniężnej pochodzącej z konta bankowego do wysokości należności wraz z kosztami egzekucyjnymi. W przypadku zajęcia rachunku bankowego w wyniku działań organów egzekucyjnych, informację o zajęciu dostaniesz bezpośrednio od podmiotu, na zlecenie którego do zajęcia doszło.  

Kto może zablokować konto bankowe 

Choć potocznie mówimy o blokadzie rachunku bankowego przez bank, to instytucja finansowa pełni tu tylko rolę wykonawczą. Blokada wynika z realizacji obowiązków nałożonych na bank przez przepisy: 

 • kodeks postępowania cywilnego (art. 889 – 893) – chodzi o przepisy dotyczące egzekucji komorniczej rozpoczętej na wniosek wierzyciela  
 • ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – (art. 80-87) egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych przez organy egzekucyjne, 
 • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
 • ustawa prawo bankowe 

O blokadę na koncie bankowym może wystąpić m.in.: 

 • Naczelnik Urzędu Skarbowego,  
 • Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  
 • Krajowa Administracja Skarbowa,  
 • właściwe organy jednostek samorządowych, 
 • prokurator,  
 • sąd, 
 • komornik 

Blokada środków na koncie może wynikać również z inicjatywy banku, kiedy system transakcyjny wykryje podejrzany, nietypowy przelew. W takiej sytuacji bank może podjąć decyzję o blokadzie pojedynczej transakcji maksymalnie do 72 godzin.  

Kiedy dostęp do konta zostanie zablokowany?  

Blokada środków na koncie bankowym może się kojarzyć z zajęciem komorniczym i niespłaconym długiem. Nie jest to jednak jedyny przypadek, kiedy bank może zablokować środki na koncie.  

Blokada środków na koncie w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa  

Blokada środków na koncie może mieć miejsce w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa. Na blokadę pozwala ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Może to dotyczyć sytuacji, kiedy bank będzie miał uzasadnione podejrzenie, że określna transakcja ma związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.  

W takiej sytuacji instytucja finansowa niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, który może żądać wstrzymania transakcji lub blokady rachunku na okres nie przekraczający 96 godzin. Kolejny krok to zawiadomienie właściwego prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Może on w takiej sytuacji wstrzymać transakcję lub blokadę rachunku na dalszy czas, nie dłuższy niż kolejne 6 miesięcy.  

Blokada środków na koncie bankowym jako sposób zabezpieczenia  

To rodzaj blokady, na który możesz zgodzić się dobrowolnie. Blokada pieniędzy na koncie bankowym może służyć zabezpieczeniu spłaty kredytu. W takiej sytuacji bank blokuje środki na rachunku do momentu, kiedy nie spłacisz zobowiązania. Zarówno Ty, jak i bank nie macie dostępu do zablokowanych środków. Kwota oraz czas trwania blokady pieniędzy jest uzgadniana wspólnie z bankiem.  

Dzięki takiej formie zabezpieczenia możesz zyskać np. lepsze warunki spłaty zobowiązania.  

Blokada środków na rachunku bankowym jako zajęcie komornicze  

Zajęcie wierzytelności pieniężnej wraz z kosztami egzekucyjnymi przez komornika to jeden ze sposobów na odzyskanie pieniędzy przez wierzyciela.  

Co więcej, jeśli komornik lub inny organ egzekucyjny nie określił konkretnego rachunku, to zostaną zablokowane wszystkie. W praktyce może to oznaczać blokadę zarówno na indywidualnym i wspólnym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, koncie oszczędnościowym, lokacie czy rachunku firmowym.

Przykład: 

Pani Anna ma indywidualny ROR, konto oszczędnościowe, rachunek firmowy i jedno konto wspólne, z którego korzysta jeszcze jej mąż. W wyniku egzekucji komorniczej, komornik wezwał do nałożenia blokady rachunku na kwotę wierzytelności, która wraz z kosztami postępowania egzekucyjnego wynosi 1.400 zł.  

Zablokowane zostały wszystkie rachunki bankowe Pani Anny, których jest właścicielką. Nałożenie blokady oznacza brak dostępu do łącznej kwoty 5.600 zł.  

Blokada może mieć miejsce zanim jeszcze otrzymasz zawiadomienie o zajęciu konta bankowego. Organy egzekucyjne przekażą do banku informację o konieczności zajęcia konta za pomocą systemu elektronicznego OGNIVO czyli szybko.  

Bank ma 7 dni na przekazanie pieniędzy na konto komornicze od momentu wpłynięcia zawiadomienia o blokadzie. Szybciej, bo niezwłocznie po wpłynięciu zawiadomienia, zostaną przekazane środki dotyczące zajęcia alimentacyjnego.  

Jak długo trwa blokada konta bankowego?  

Czas trwania zależy od rodzaju blokady. Sposobem na odblokowanie konta bankowego najczęściej będzie uregulowanie długów. To rozwiązanie zadziała, jeśli powodem zablokowania środków jest niespłacony dług. Jednak sama Twoja informacja do banku o spłacie zaległości nie wystarczy. Trzeba skontaktować się np. z komornikiem lub innym organem, który prowadzi postępowanie i wyjaśnić sprawę. Bank odblokuje środki, w momencie otrzymania zawiadomienia o zakończeniu postępowania czy uchyleniu egzekucji.  

Jeśli zablokowanie środków nastąpiło w związku z wykrytą przez system podejrzaną transakcją, to rozwiązanie sprawy może być znacznie prostsze. Wystarczy skontaktować się z bankiem i wyjaśnić sytuację.  

W każdym przypadku czas oczekiwania na zniesienie blokady zależy od sytuacji, podmiotu, który wystąpił o zablokowanie środków na koncie, czy Twojej sytuacji finansowej i możliwości spłaty ewentualnego zadłużenia.  

Jaka kwota na rachunku bankowym nie podlega blokadzie?  

Blokadzie nie podlega kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego, która wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli na dzień 1 lipca 2023 r. to 2.700 zł.  

Kwota wolna dotyczy tylko rachunków osobistych (czyli firmowych już nie). Ponadto kwota dotyczy wszystkich zajętych rachunków łącznie, a nie każdego z osobna.   

Blokadzie nie podlegają również środki, których źródłem jest m.in.: 

 • świadczenie 500 plus 
 • alimenty 
 • świadczenia pieniężne wypłacane z pomocy społecznej 
 • świadczenia rodzinne 
 • dodatki pielęgnacyjne 
 • i inne świadczenia ustawowo zwolnione z egzekucji  

Co zrobić w przypadku blokady rachunku bankowego?  

To znów zależy od źródła blokady. Jeśli jednak uważasz, że blokada jest bezpodstawna to koniecznie podejmij działanie i wyjaśnij sytuację.  

W przypadku zajęcia konta bankowego w drodze działań komornika, konieczne będzie złożenie skargi. Czas na zaskarżenie czynności to tydzień od jej dokonania, jeśli strona której czynność dotyczy była o jej terminie zawiadomiona, w pozostałych przypadkach od dnia zawiadomienia.

Skargę wnosi się do komornika, który żądał ustanowienia blokady. Instytucją, która rozpatrzy skargę będzie sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.  Komornik w ciągu trzech dni od otrzymania skargi sporządza uzasadnienie swojej decyzji, w tym przypadku dot. zajęcia konta bankowego, i przekazuje wraz z aktami sprawy do sądu.  

Blokada konta bankowego – co jeszcze warto wiedzieć?  

 • Jeśli Twoje konto zostało zablokowane podejmij stosowne środki: złóż skargę na decyzję komornika lub zażalenie na postanowienie prokuratora, spłać zadłużenie, skontaktuj się z komornikiem i dostarcz mu dokumenty, które potwierdzają otrzymywanie środków wyłączonych spod egzekucji, spróbuj wyjaśnić sprawę.  
 • Źródła blokady konta bankowego mogą być różne. Wszelkie zażalenia, skargi trzeba składać do podmiotu, który wystąpił z żądaniem blokady, czyli niekoniecznie do banku.  
 • Bank ma obowiązek zablokować konto, jeśli zgłosi się do niego uprawniony podmiot.  

Źródła:

 • https://www.kir.pl/nasza-oferta/banki/centrum-wymiany-informacji/ognivo
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/U/D20180723Lj.pdf

Warto wiedzieć

 1. Blokady na rachunku bankowym można pozbyć się np. poprzez uregulowanie długów.
 2. Powodem blokady środków na rachunku bankowym może być zadłużenie i prowadzona w związku z tym egzekucja komornicza lub administracyjna, podejrzenie przestępstwa lub dobrowolna zgoda na blokadę jako sposób na zabezpieczenie spłaty zadłużenia.
 3. Blokady konta bankowego może żądać m.in. komornik, dyrektor zakładu ubezpieczeń społecznych, naczelnik urzędu skarbowego, właściwe organy jednostek samorządowych.
 4. Nie podlegają egzekucji: kwota wolna, która wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, świadczenia alimentacyjne, świadczenia wychowawcze, otrzymywane z tytułu świadczeń rodzinnych i inne zwolnione na podstawie przepisów.
 5. Tak długo, jak trwa blokada środków na koncie bankowym, nie wypłacisz swobodnie pieniędzy z rachunku.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Ile się czaka na odblokowanie konta bankowego?

  Czas oczekiwania na odblokowanie pieniędzy na rachunku bankowym zależy od sytuacji. W przypadku zajęcia komorniczego zdjęcie blokady będzie możliwe po spłacie długu, kiedy bank otrzyma od komornika informację o zakończeniu egzekucji czy jej uchyleniu.   

 2. Jak odzyskać pieniądze z blokady?

  To zależy od okoliczności blokady środków. W przypadku postępowania egzekucyjnego można zwrócić się do komornika z wyrokiem o przyznaniu alimentów, wówczas komornik może wyrazić zgodę na ich wypłatę i zawiadomić o tym fakcie bank. Wówczas oprócz kwoty wolnej masz do dyspozycji pieniądze wpłacane na rachunek z tytułu alimentów. Pełny dostęp do rachunku i zdjęcie blokady, będzie jednak możliwe po spłacie zadłużenia.

 3. Kiedy bank odblokuje środki?

  W zależności od okoliczności: po wyjaśnieniu sytuacji z podejrzaną transakcją, po spłacie zadłużenia i informacji od organu egzekucyjnego o zakończeniu postępowania egzekucyjnego, po spłacie zobowiązania w przypadku stosowania blokady jako zabezpieczenia.

 4. Jak wypłacić pieniądze z zablokowanego konta?

  Nie zawsze blokada rachunku obejmuje całą kwotę, która znajduje się na rachunku. Blokada może dotyczyć również części środków. Pozostałą kwotę można wypłacić. Wolna od zajęcia jest również tzw. kwota wolna, która wynosi 75% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zwolnieniu z egzekucji podlegają również inne wskazane przepisami świadczenia.

 5. Jaką kwotę może zablokować bank?

  Kwota wolna od zajęcia dla kont osobistych wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli na dzień 1 lipca 2023 r. to 2.700 zł. Przy czym jest to kwota łączna dotycząca wszystkich zablokowanych rachunków.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments