Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – czym jest i jak skorzystać?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w niektórych wypadkach może pożyczyć Ci kwotę potrzebną na spłatę od kilku do kilkunastu rat kredytu hipotecznego. Środki te będzie trzeba w przyszłości oddać, ale mogą one okazać się istotnym wsparciem w spłacie kredytu.

Wsparcie z funduszu mogą otrzymać osoby fizyczne, o bardzo niskich dochodach, które w przypadku niespłacenia kredytu nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest państwową instytucją i jednocześnie mechanizmem umożliwiającym kredytobiorcom odroczenie płatności w sytuacji, gdy nie mogą oni spłacić zaciągniętych kredytów.

Wsparcie polega na dopłatach do rat kredytu – część kredytu (przeważnie hipotecznego) spłaca w czasie korzystania pomocy Skarb Państwa, a część sam kredytobiorca.

Rolą funduszu wsparcia kredytobiorców jest przede wszystkim zapobieganiu sytuacjom, gdy duża liczba kredytobiorców nie jest w stanie spłacać swoich kredytów, co może prowadzić do krachu na rynku nieruchomości.

Jeśli jednak przynajmniej część spłacających skorzysta z pomocy FWK, będą oni w stanie terminowo spłacać swoje kredyty i ewentualnie oddać potem do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców pożyczoną kwotę. Dla państwa jest to więc mechanizm kontroli rynku, ale dla Ciebie może stanowić istotne wsparcie, jeśli tymczasowo utracisz możliwość spłaty kredytu.

Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa jak organizacja pomocowa. Potencjalny beneficjent, który jest kredytobiorcą, może do FWK złożyć wniosek o pomoc. Maksymalnie może wystąpić o dopłatę (faktycznie pożyczkę) do 2000 zł miesięcznie przez okres do 36 miesięcy.

FWK bada zasadność wniosku i jeśli kredytobiorca spełnia wymagania, otrzymuje pomoc w formie dofinansowania spłaty kredytu. Dofinansowanie przelewane jest bezpośrednio na spłatę kredytu, bez przekazywania środków kredytobiorcy.

Środki funduszu pochodzą ze składek opłacanych przez banki i inne instytucje finansowe. Funduszem zawiaduje Bank Gospodarstwa Krajowego, który reguluje płatności przelewając określone kwoty wsparcia kredytodawcom.

Działanie funduszu jest więc bardzo zbliżone do wakacji kredytowych – przez pewien okres nie musisz spłacać rat, ale zadłużenie nie zostaje anulowane. Jest jednak rozłożone na tak długi okres, że nie powinno stanowić dla Ciebie wyzwania pod względem finansowym nawet jeśli do tego czasu przejdziesz na emeryturę.

Jeśli znajdujesz się w sytuacji określonej w ustawie o FWK, skorzystanie z jego pomocy będzie prawdopodobnie bardziej korzystne niż refinansowanie kredytu lub konsolidowanie go.

Na czym polega nowelizacja ustawy o WFK w 2022 roku?

W 2022 nastąpiła tylko jedna niewielka zmiana w ustawie o WFK. W związku z wysoką inflacją podniesiono limit kwoty, która może zostawać w rodzinie kredytobiorcy po odliczeniu kredytu, by wciąż kwalifikował się on do pomocy.

Poprzednio było to:

 • 1402 zł przy gospodarstwie jednoosobowym (teraz 1550 zł)
 • 1056 zł na osobę przy gospodarstwie wieloosobowym (teraz 1200 zł).

Ważniejsze zmiany nastąpiły w 2021 roku. Wówczas ustawa została znowelizowana w celu doprecyzowania niejasnych wcześniej definicji i zwiększenia pomocy dla kredytobiorców. Faktycznie zmiany są istotne:

 • Wydłużenie potencjalnego terminu pomocy z 18 miesięcy do 36 miesięcy.
 • Powiększenie dostępnej kwoty z 1500 zł do 2000 zł miesięcznie.
 • Możliwość umorzenia części pożyczki (ostatnich 44 rat po spłacie pierwszych 100).
 • Zmiana procentowa limitu dostępności pomocy. Wcześniej kredyt musiał przekraczać 60% dochodów, teraz 50%.

Zmiany z 2021 roku umożliwiły znacznie szerszy dostęp do pomocy z Funduszu wsparcia Kredytobiorców, podczas gdy zmiany z 2022 roku pozwoliły na zaktualizowanie limitów przyznania pomocy. Ponieważ limity ustawione są kwotowo, kolejnej nowelizacji spodziewamy się w 2023 roku.

Uwaga: W całym artykule posługujemy się nowymi wartościami z 2022 roku, a obowiązujące poprzednio są wspomniane tylko w tym rozdziale.

Kto składa się na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców dysponuje środkami pochodzącymi z obowiązkowych składek wpłacanych przez kredytodawców (banki, fundusze, firmy pożyczkowe). Ponieważ składka nie jest dobrowolna, możemy nazwać ją wprost – podatkiem od działalności bankowej.

Dla banków jest to koszt prowadzenia działalności, który uwzględniają określając ceny swoich produktów, w tym koszty kredytów. Ostatecznie więc na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców składają się głównie sami kredytobiorcy.

Ponieważ pomoc z FWK w większości przypadków podlega zwrotom, to fundusz traci jedynie w związku inflacją. Zgromadzona w nim kwota rośnie i jest częścią zaplanowanego ponad 10 lat temu systemu bezpieczeństwa finansowego kraju.

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą korzystać osoby fizyczne spłacające kredyt hipoteczny, a także takie, które sprzedały nieruchomość, ale mimo to zostały z resztą kredytu hipotecznego do spłaty. Aktualnie ta druga sytuacja raczej nie występuje.

O wsparcie z funduszu mogą wystąpić zarówno osoby spłacające kredyt samodzielnie, jak i kilkoro współkredytobiorców (np. małżonkowie, konkubenci) jeśli przynajmniej jedno z nich spełnia przesłanki przyznania pomocy.

Żeby jednak mieć szansę na skorzystanie ze wsparcia, trzeba znajdować się w trudnej sytuacji finansowej. Kwalifikują się osoby:

 • Bezrobotne – w dniu złożenia wniosku wnioskodawca, lub przynajmniej jedna z osób wspólnie składających wniosek muszą być zarejestrowane jako bezrobotni. Mogą (a nawet powinny) podjąć pracę po złożeniu wniosku, lub założyć działalność gospodarczą.
 • Mające bardzo wysoką ratę kredytu – jeśli rata kredytu hipotecznego wynosi więcej niż 50% dochodów netto danej osoby, może ona składać wniosek o wsparcie dla kredytobiorcy. Tak samo może postąpić osoba, której po odliczeniu kredytu zostaje mniej niż 1552 zł (dane na ostatni kwartał roku 2022).
 • Mające dużo osób na utrzymaniu – jeśli po odliczeniu raty kredytu rodzinie kredytobiorcy zostaje mniej niż 1200 zł/osobę, kredytobiorca może wystąpić o wsparcie.

Wystarczy spełnić jeden z powyższych warunków. Nie da się ukryć, że są dość restrykcyjne. Przykładowo jako osoba bezrobotna nie będzie kwalifikować się osoba zatrudniona na ¼ etatu, albo ktoś dorabiający sobie na podstawie umów zlecenia.

Przykład 1

Pan Zdzisław spłaca kredyt z ratą 1900 zł. Stracił pracę we wrześniu 2022 i w momencie złożenia wniosku jest zarejestrowany jako bezrobotny. Może złożyć wniosek o wsparcie z funduszu w wysokości 1900 zł/miesięcznie.

Przykład 2

Pani Ula i pan Waldek spłacają razem kredyt, a rata wynosi 2400 zł. Pani Ula zarabia 5000 zł miesięcznie, ale pan Waldek stracił pracę i pozostaje bezrobotny. Mogą złożyć wniosek o wsparcie z funduszu w wysokości 2000 zł/miesiąc. Jest to maksymalna wysokość wsparcia.

Przykład 3

Pan Tomasz pracuje na ½ etatu i zarabia 3000 zł. Rata jego kredytu wynosi 1000 zł. Ponieważ rata nie stanowi 50% jego dochodów, a po zapłaceniu jej zostaje mu więcej niż 1552 zł, to nie uzyska pomocy z FWK.

Przykład 4

Pani Sylwia spłaca ratę wysokości 1800 zł, zarabia 4000 zł i samotnie wychowuje dziecko. Po odliczeniu raty kredytu zostaje jej 2200 zł, a więc mniej niż 1200 zł na osobę. Może wystąpić o wsparcie z FWK.

Warto też pamiętać, że mimo spełnienia podstawowego warunku wniosek może być odrzucony, jeśli wnioskujący nie kwalifikuje się do pomocy z jednego z poniższych powodów.

Kto nie otrzyma pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Ze wsparcia dla kredytobiorców nie mogą korzystać przede wszystkim osoby, które same są odpowiedzialne za swoją sytuację, lub wykorzystały już limit wsparcia ze strony państwa. Należą do nich osoby, które:

 • Straciły pracę z własnej winy – w kontekście polskiego prawa mogą być za takie uważane jedynie osoby, które zostały zwolnione z ostatniej pracy dyscyplinarnie.
 • Uzyskały już pomoc z FWK – nie można drugi raz otrzymać wsparcia, jeśli wykorzystało się limit 36 miesięcy wsparcia. Jeśli korzystało się z niego krócej, można skorzystać z niego raz jeszcze, ale łącznie do maksymalnie 36 miesięcy.
 • Mają wypowiedziane umowy kredytu – jeśli umowa kredytu została wypowiedziana przez kredytobiorcę (wcześniejsza spłata kredytu) lub bank (z powodu nieterminowych spłat) to nie istnieje kredyt, w którego spłacie mógłby pomóc fundusz.
 • Jeśli kredytobiorcy przysługuje ubezpieczenie spłaty na wypadek utraty pracy – nie można uzyskać pomocy za okres, w którym kredyt jest spłacany przez ubezpieczyciela. Dotyczy oczywiście tylko sytuacji, gdy spłata faktycznie ma miejsce.

O wsparcie nie mogą też występować osoby, które mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, ze względu na to, że:

 • są właścicielami lub współwłaścicielami lokalu mieszkalnego
 • mają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • posiadają roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

W każdym wypadku liczą się także prawa posiadane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Przykład 1

Pan Olaf stracił pracę i aktualnie zarabia ok. 1000 zł miesięcznie z tytułu umów zlecenia. Jego rata kredytu wynosi 2500 zł. Oprócz mieszkania, za które spłaca kredyt jest jeszcze współwłaścicielem domu na wsi. Mimo spełnienia kryterium niskich dochodów, nie uzyska wsparcia, ponieważ ma drugą nieruchomość.

Przykład 2

Pani Natalia już wcześniej nie spłacała kredytu w terminie. Wskutek tego bank wypowiedział jej umowę i zażądał zwrotu całej pozostałej części kredytu. W tym momencie jest dla pani Natalii zbyt późno na pomoc z FWK.

Przykład 3

Pan Marcin miał wykupione ubezpieczenie, które w razie utraty pracy gwarantuje mu spłatę 12 rat kredytu. Faktycznie stracił pracę i ubezpieczyciel zaczął spłacać za niego raty. W czasie tych spłat pan Marcin nie może korzystać z pomocy funduszu. Jeśli jednak okres ubezpieczonej spłaty się skończy, a pan Marcin będzie pozostawał bez pracy, będzie mógł uzyskać wsparcie.

Jak skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

By skorzystać z pomocy dla kredytobiorców oferowanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców należy skontaktować się z bankiem, który udzielił kredytu. Jeśli dany bank już nie istnieje, właściwy będzie bank, który prowadzi obsługę przyznanych wcześniej kredytów hipotecznych, czyli ten, w którym spłacasz raty.

Na stronie banku (każdego, który udziela kredytów hipotecznych) znajdziesz informację o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Niekoniecznie będzie się tam jednak znajdował wniosek o wsparcie. W praktyce z pomocy tej korzysta stosunkowo niewielu kredytobiorców i dla banku nie jest to najbardziej istotny szablon. Możesz go pobrać ze strony BGK pod tym adresem.

Składasz ten wniosek jednak w swoim banku, a nie Banku Gospodarstwa Krajowego. Z tego powodu najlepiej zrobisz kontaktując się z infolinią banku i informując, że chcesz skorzystać ze wsparcia FWK. I tak masz obowiązek poinformowania banku o korzystaniu z pomocy i jest to również w Twoim interesie.

Po wypełnieniu wniosku, musisz odczekać na decyzję o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Może to potrwać do 14 dni, ale przeważnie nie trzeba czekać na decyzję zbyt długo.

Uwaga: ponieważ sprawa dotyczy kredytu hipotecznego nie ma możliwości dokonania formalności zdalnie. Konieczna jest wizyta w oddziale banku lub przesłanie wniosku listem poleconym.

Jeśli wniosek zostanie przyjęty, bank poinformuje Cię o tym, jednocześnie przedstawiając nowy harmonogram spłat, który będzie uwzględniał pomoc z funduszu.

Przykład

Pan Roman spłacał ratę w wysokości 2400 zł miesięcznie, wystąpił o maksymalną kwotę pomocy przez okres 12 miesięcy. Jeśli wniosek został przyjęty, przez kolejne 12 miesięcy będzie spłacał tylko 400 zł miesięcznie. Jeśli jego sytuacja się poprawi, spłaty zostaną wstrzymane.

Kiedy kończy się wsparcie z funduszu?

Pomoc finansowa z FWK może zakończyć się przed terminem, jeśli kredytobiorca-beneficjent przestanie spełniać warunki udzielenia mu pomocy. Może się to zdarzyć, jeśli:

 • Jego dochody wzrosną powyżej limitu wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
 • Znajdzie pracę (jeśli przyczyną korzystania z FWK było bezrobocie).
 • Uzyska prawo do innej nieruchomości mieszkalnej (np. odziedziczy mieszkanie).
 • Będzie mieć mniej osób na utrzymaniu (np. dorosłe dziecko kredytobiorcy założy własne gospodarstwo domowe).

W każdej z tych sytuacji kredytobiorca ma obowiązek poinformować bank o zmianie swojej sytuacji. Od tego momentu BGK przestanie spłacać raty za kredytobiorcę. Niepoinformowanie banku o zmianie sytuacji może być przyczyną zerwania umowy kredytowej przez bank i konieczności natychmiastowego zwrotu wszystkich środków pożyczonych od BGK.

Fundusz pomoże Ci tylko w przypadku, gdy Twoja sytuacja finansowa jest bardzo zła i niestety może zdarzyć się, że utracisz dofinansowanie z powodu znalezienia pracy lub otrzymania podwyżki.

Przykład 1

Pan Łukasz zarabiał 3000 zł i spłacał ratę 1600 zł miesięcznie. Kwalifikowało go to do skorzystania z pomocy. Po 3 miesiącach od uzyskania pomocy z funduszu, otrzymał podwyżkę do 3500 zł. Rata kredytu przestała przekraczać połowę jego dochodów netto i wsparcie z funduszu skończyło się. Jeśli po kolejnych 3 miesiącach, rata kredytu wzrosłaby do 1800 zł, ponownie mógłby wystąpić o pomoc. Miałby wtedy wykorzystane 3 miesiące z limitu 36 miesięcy.

Przykład 2

Pani Lidia w momencie uzyskania pomocy była bezrobotna i spłacała ratę w wysokości 2400 zł. Znalazła pracę na pół etatu, w której zarabia 2000 zł netto. Musi poinformować bank o znalezieniu pracy, ale nie straci prawa do wsparcia z FWK. Zmieni się natomiast przyczyna tej pomocy – z braku pracy, na niskie dochody.

Wielokrotne wsparcie z funduszu?

Możemy wyobrazić sobie sytuację, w której kredytobiorca zarabia kwotę będącą na granicy limitu określonego dla pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jego zarobki rosną, ale w związku z inflacją i zmianami stóp procentowych, rośnie też rata kredytu hipotecznego.

Może się więc zdarzyć, że ktoś taki kwalifikuje się do pomocy przez 3 miesiące, potem nie kwalifikuje do niej przez 5 miesięcy, po czy po raz kolejny kwalifikuje przez 4 miesiące i tak dalej.

Za każdym razem, gdy wydatki na spłatę kredytu będą zbyt wysokie i przekroczą limit określony dla pomocy z FWK, kredytobiorca może złożyć wniosek o wsparcie. Za każdym razem, gdy jego sytuacja się poprawi, musi poinformować o tym bank, co spowoduje zatrzymanie dopłat z BGK.

Jeśli nie zgłosi, że przestał spełniać warunki do uzyskania pomocy musi liczyć się z koniecznością zwrotu całości wsparcia, co na pewno nie jest dla niego przyjemną perspektywą.

Łącznie wsparcie z funduszu dotyczące jednej osoby lub jednego kredytu nie może przekroczyć 36 miesięcy, ale może być rozłożone na kilka okresów wsparcia. Warto pamiętać, że jeśli w ramach tego samego kredytu przyczyną korzystania z pomocy była sytuacja najpierw jednego współkredytobiorcy, a potem drugiego, to mają oni do wykorzystania tylko jeden limit 36 miesięcy. Tak przynajmniej należałoby rozumieć w dalszym ciągu niedostatecznie precyzyjne przepisy.

Wielokrotne wsparcie z funduszu jest możliwe i jak najbardziej dostępne, ale trzeba pilnować sytuacji i na bieżąco sprawdzać stosunek dochodów do wysokości raty kredytu hipotecznego, żeby nie zapomnieć poinformować banku o zmianie sytuacji. Może ona zdarzyć się także wówczas, gdy rata kredytu zmniejszy się z powodu obniżenia stóp procentowych.

Kiedy trzeba zwrócić środki otrzymane w ramach FWK?

Jak wspominaliśmy wyżej, pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest zwrotna i działa na zasadzie zbliżonej do kredytu konsolidacyjnego. Forma i termin zwrotu są jednak w tym wypadku zdecydowanie korzystniejsze od dostępnych w produktach bankowych.

Kredytobiorca, który skorzystał ze wsparcia, zaczyna spłacać pożyczoną od państwa/BGK kwotę po 2 latach od czasu, kiedy spłacił kredyt hipoteczny.

Zwrot następuje w 144 równych ratach, czyli przez okres 12 lat. Jeśli kredytobiorca bez opóźnień spłacił kredyt (dzięki wsparciu z FWK) i bez opóźnień spłaci pierwsze 100 rat, może wnioskować o umorzenie pozostałych 44 rat.

Przykład

Pani Pola zaciągnęła w 2010 roku kredyt na 25 lat. Miała spłacić go w 2035. Niestety w 2020 straciła pracę i wystąpiła o wsparcie z funduszu na okres 24 miesięcy. Termin spłaty właściwego kredytu nie zmienia się – kredyt wciąż zostanie spłacony w 2035. Natomiast spłata pomocy z funduszu rozpocznie się w 2037 i potrwa do 2049 roku. Prawdopodobnie pani Pola nie będzie potrzebowała aż tyle czasu na spłatę zobowiązania wobec BGK i spłaci je wcześniej.

Okres spłaty jest tak wydłużony, że nawet uwzględniając odsetki należy go traktować jako bardzo dużą korzyść dla kredytobiorcy.

Można zwrócić pożyczone środki wcześniej, ale nie ma szczególnie dobrego powodu by to robić. Spłacając terminowo pierwsze 100 rat (będą to drobne kwoty), można uzyskać anulowanie pozostałych 44, to ponad 30% całej pożyczonej od BGK kwoty, czyli nawet ponad 20 000 zł. W praktyce są to oczywiście znacznie mniejsze kwoty i opłacalność może nie być tak wysoka. Zwłaszcza jeśli chce się mieć dobrą zdolność kredytową na następne zobowiązania.

Czy warto skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Jeżeli znajdujesz się w sytuacji, która umożliwia Ci skorzystanie z pomocy FWK to odpowiedź przeważnie brzmi – TAK. Natomiast jeśli celowo chcesz się w niej znaleźć, po to by skorzystać z pomocy, to pozytywna odpowiedź będzie znacznie mniej prawdopodobna.

Fundusz pomaga Ci odłożyć płatność na później, ale nie uwalnia Cię od spłaty ani nie poprawia Twojej zdolności kredytowej. Bank świetnie wie, że pomoc została udzielona. Z perspektywy banku jesteś klientem, który nie był wstanie spłacić zobowiązania (ale przynajmniej był na tyle mądry, by skorzystać z dostępnej pomocy).

Dlatego z FWK opłaca się korzystać, kiedy faktycznie znajdujesz się w trudnej sytuacji i spłata kredytu byłaby dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem. Jeśli faktycznie rata kredytu przekracza połowę Twoich dochodów, to prawdopodobnie tak właśnie jest.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców może pozwolić Ci złapać finansowy oddech – spokojnie poszukać lepszej pracy, przemyśleć wydatki, nie martwić się ryzykiem utraty mieszkania. Jest rozwiązaniem awaryjnym przeznaczonym na wyjątkowe sytuacje.

Jeśli jednak już w takiej się znajdujesz – złóż wniosek w swoim banku. Korzystanie z środków z FWK jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż kredyty konsolidacyjne czy refinansowanie kredytu w banku komercyjnym. Jest też bez porównania korzystniejsze niż opóźnienia w spłacie rat kredytu hipotecznego.

Warto wiedzieć

 1. Wniosek o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców należy złożyć w banku, w którym ma się kredyt hipoteczny. 
 2. Pomoc polega na pożyczce od BGK, która umożliwia spłatę maksymalnie 36 rat, przy czym dofinansowanie jednej raty nie może przekroczyć 2000 zł. 
 3. O wsparcie mogą zwrócić się osoby bezrobotne, mające ratę kredytu wyższą niż 50% zarobków, lub takie, którym po odliczeniu kredytu zostaje zbyt mała kwota na pozostałe wydatki.  
 4. Wsparcie należy zwrócić w terminie 14 lat od spłaty kredytu. Spłaca się je w ratach. 
 5. Jeśli kredyt był zaciągnięty wspólnie, wystarczy, że warunek utraty pracy spełni jedna osoba.  

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Na czym polega Fundusz Wsparcia Kredytobiorcy?

  Fundusz wsparcia kredytobiorcy polega na możliwości uzyskania dofinansowania spłaty kredytu, z późniejszą koniecznością spłaty pożyczonej w ten sposób kwoty. Z punktu widzenia kredytobiorcy FWK działa bardzo podobnie co refinansowanie kredytu, ale warunki są zdecydowanie lepsze.  

 2. Czy można skorzystać z wakacji kredytowych i funduszu wsparcia kredytobiorców?

  Wakacje kredytowe w jednym terminie nie wykluczają wsparcia z funduszu w innym terminie. Nie ma natomiast możliwości (ani sensu) korzystać z obu rozwiązań jednocześnie.  

 3. Jak skorzystać z pomocy dla kredytobiorcy?

  Wypełnić wniosek przedstawiony we wcześniejszej części artykułu i złożyć go w oddziale banku.  

 4. Co zrobić, gdy nie ma się pieniędzy na spłatę kredytu?

  W przypadku kredytu hipotecznego istnieje kilka możliwości: sprzedaż nieruchomości z kredytem, wakacje kredytowe, karencja w spłacie kredytu, pomoc z FWK, refinansowanie kredytu, kredyt konsolidacyjny. Wszystkie są rozwiązaniami awaryjnymi i polecamy dokładnie przemyśleć wybieraną opcję lub skontaktować się z infolinią banku.  

 5. Jakie wsparcie udzielane jest ze środków Funduszu?

  Ze środków FWK można uzyskać dopłatę do raty kredytu nie wyższą niż 2000 zł miesięcznie przez okres maksymalnie 36 miesięcy (3 lata). Jest to pomoc zwrotna.  

Porównaj kredyty hipoteczne
Michał Mucha
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Joanna
Joanna
1 rok temu

Jak liczony jest dochod gospodarstwa domowego przy rozdzielności majątkowej i kredycie hipotecznym na jedno że współmałżonków?