Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 17:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Poradniki

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – ratunek przed stratą mieszkania

Masz kłopoty ze spłatą kredytu mieszkaniowego? Przeczytaj poniższy tekst i zastanów się, czy zamiast szukać dodatkowego, kredytu nie możesz skorzystać z nieoprocentowanej „pożyczki” z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK).

 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców został powołany do życia ustawą z 9 października 2015 r. Prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego i ma pomagać osobom fizycznym spłacającym kredyty mieszkaniowe, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Środki Funduszu pochodzą z wpłat kredytodawców (czyli banków), zwrotów wcześniej wypłaconego wsparcia oraz zysków z inwestowania wolnych środków Funduszu. Wnioski o pomoc z Funduszu mogą być składane do 31 grudnia 2018 r.

Dla kogo wsparcie

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zapewnia pomoc osobom spełniającym przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca posiada status bezrobotnego,
 • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przez kredytobiorcę przekraczają 60 proc. dochodów (nie wlicza się do nich m.in. wszelkiego rodzaju zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń dla bezrobotnych z tytułu promocji zatrudnienia czy wykonywania prac społecznie użytecznych) osiąganych przez jego gospodarstwo domowe,
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy, pomniejszony o koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza kwoty wskazanej w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Kwota ta jest okresowo waloryzowana. Inna jest dla gospodarstw jednoosobowych, a inna dla gospodarstw wieloosobowych.

Wykluczenie z pomocy

Wsparcie nie zostanie przyznane jeśli kredytobiorca sam wypowiedział umowę o pracę lub jej utrata nastąpiła z winy pracownika. W sytuacji, gdy kredyt był objęty ubezpieczeniem z tytułu utraty pracy, o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można się starać dopiero po upływie okresu, w którym wypłacane jest świadczenie wynikające z ubezpieczenia kredytu od utraty pracy.

W przypadku kredytu zaciągniętego przez kilka osób, np. współmałżonków, pomoc może uzyskać tylko jedna z nich. Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, gdy wsparcie dla jednego z kredytobiorców nie jest już udzielane, a czas jego wypłaty nie przekroczył 17 miesięcy. Krótko mówiąc, chodzi o to, że łączny czas pomocy dla kredytobiorców spłacających kredyt na mieszkanie zabezpieczony jedną hipoteką nie może przekroczyć 18 miesięcy.

Na pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie mogą liczyć także ci kredytobiorcy, którzy są właścicielami innego mieszkania czy domu, mają prawo (lokatorskie lub własnościowe – dotyczy to także lokali dopiero budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków spółdzielni) do mieszkania lub domu spółdzielczego, albo są najemcami innego mieszkania czy domu.

Zasady pomocy

Wsparcie dla kredytobiorcy w ciężkiej sytuacji finansowej wypłacane jest maksymalnie przez 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych spłacanego przez kredytobiorcę kredytu mieszkaniowego (kwota nie może być jednak wyższa niż 1.500 zł miesięcznie. W przypadku kredytów walutowych ratę przelicza się wg kursu średniego NBP z dnia wpłaty raty w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o wsparcie z FWK).

Po upływie wspomnianych 18 miesięcy następują dwa lata karencji i kredytobiorca rozpoczyna zwrot wsparcia. Wypłacona kwota jest przez niego oddawana przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Zmiana okoliczności

Okres wypłaty wsparcia może być skrócony jeżeli wystąpią okoliczności wykluczające korzystanie z pomocy. Trzeba też pamiętać, o dwóch rzeczach. W przypadku sprzedaży mieszkania objętego wsparciem, uzyskaną pomoc trzeba oddać w ciągu 30 dni od daty sprzedaży.

Gdyby doszło do nieuregulowania w terminie raty zwrotu wsparcia i niedotrzymania wyznaczonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ostatecznego terminu jej spłaty, kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całego przyznanego mu wsparcia. Kwota ta zostanie powiększona o odsetki ustawowe naliczone od daty wpłaty pierwszej raty zwrotu wsparcia.

Dla kogo po wsparcie

Wszystkie formalności załatwiane są przez bank, który udzielił kredytu. To w nim składa się wniosek na ustalonym w ministerialnym rozporządzeniu druku. W ciągu 30 dni następuje rozpatrzenie wniosku i jeśli decyzja jest pozytywna podpisanie umowy o wsparcie.

Bank kredytujący otrzymuje pieniądze z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na spłatę zobowiązania zaciągniętego przez wnioskującego o pomoc. W Internecie i w prasie można spotkać wiele informacji o tym, jak banki „zniechęcają” do korzystania z wsparcia Funduszu. Wymagają coraz to nowych dokumentów, swobodnie interpretują wysokość dochodów, szukając dziury w całym.

Problem w tym, że ustawa nie przewiduje żadnej procedury odwoławczej od negatywnej decyzji banków. One same nie są zainteresowane dużą liczbą decyzji pozytywnych, bo środki niewykorzystane przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców wracają do banków, które wpłaciły do niego pieniądze.

Bank Gospodarstwa Krajowego twierdzi, że nic nie może zrobić, bo ustawa przyznaje prawo rozpatrywania wniosków i weryfikacji przesłanek w nich zawartych tylko bankowi, który udzielił kredytu. BGK radzi, by nie składać „gołego” wniosku, ale dołączyć do niego dokumenty wskazane na stronie www.bgk.pl w zakładce Osoby Fizyczne – Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Obowiązki kredytobiorcy

Kredytobiorca, który otrzymał wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców ma obowiązek niezwłocznego poinformowania banku o wszelkich zmianach, które pozbawiają go prawa do pomocy. Może być to utrata statusu bezrobotnego, wzrost dochodów lub zmniejszenie wysokości raty prowadzących do niespełnienia warunku nadmiernego obciążenia kosztami kredytu.

Zwiększenie dochodów lub zmniejszenie liczby członków gospodarstwa domowego, może także skutkować niespełnieniem kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia. Oczywiście przesłanką decydującą o zwrocie pomocy jest również sprzedaż nieruchomości, której zakup był finansowany kredytem objętym wsparciem.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – propozycje prezydenta

Wykorzystanie środków z Funduszu jest bardzo małe. Głównie przez bardzo restrykcyjne przepisy i działania samych banków, które „zniechęcają” do korzystania z tej formy pomocy. Antidotum na te bolączki ma być projekt zmian w ustawie o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców skierowany na początku sierpnia 2017 r. do Parlamentu przez prezydenta

Propozycje prezydenta mówią o:

 • dwukrotnym podniesieniu kryterium dochodowego na członka rodziny uprawniającego do uzyskania wsparcia z Funduszu,
 • zmniejszeniu wartości wskaźnika DTI (wysokości raty kredytu do dochodu gospodarstwa domowego) z 60 proc. do 50 proc.,
 • zwiększeniu wysokości comiesięcznego wsparcia z 1.500 zł do 2.000 zł,
 • wydłużeniu okresu możliwego wsparcia z 18 do 36 miesięcy,
 • wydłużeniu okresu bezprocentowej spłaty wsparcia z Funduszu z 8 do 12 lat,
 • możliwości umorzenia części zobowiązania z tytułu wsparcia, np. po 100 spłaconych ratach,
 • wprowadzeniu procedury odwoławczej od decyzji banku rozpatrującego wniosek,
 • umożliwieniu otrzymania wsparcia osobom, które przeprowadziły się do mniejszego lokum, a kredytowaną nieruchomość wynajmują, by móc obsługiwać zobowiązanie.

Zupełną nowością jest propozycja otrzymania jednorazowej pożyczki na spłatę zobowiązania (do kwoty 72.000 zł) w przypadku, gdy cena sprzedaży nieruchomości nie pokryje zobowiązania wobec banku. Zasady spłaty takiej pożyczki byłyby identyczne jak reguły wsparcia spłaty rat. Powyższe zmiany objęłyby wszystkich kredytobiorców.

 

Czytaj też: Spadek formy – kiedy masz problem ze spłatą kredytu hipotecznego

Czytaj też: Kredyt hipoteczny – czy nowa ustawa wzmocni pozycję klienta?

PORÓWNAJ KREDYTY
Adam Rogoz
Oceń artykuł

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments