Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

Co to jest kredyt preferencyjny i jak go uzyskać?

Jesteś rolnikiem lub przedsiębiorcą? Planujesz montaż paneli fotowoltaicznych lub wymianę źródła ogrzewania domu na nowe? Swoje plany prawdopodobnie będziesz mógł zrealizować z pomocą kredytu preferencyjnego. Sprawdź, na czym polega to rozwiązanie i co trzeba zrobić, aby z niego skorzystać. 

Na naszym rodzimym rynku finansowym kredyty preferencyjne dostępne są często w ramach programów o ograniczonym czasie trwania.  

Kredyt preferencyjny – co to takiego?

Jak sugeruje sama nazwa, kredyt preferencyjny to rodzaj zobowiązania finansowego udzielanego na szczególnych warunkach – może on bowiem odznaczać się niskim oprocentowaniem, bardzo długim okresem spłaty czy też wyższą niż w przypadku innych rozwiązań finansowych kwotą zobowiązania. Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie dla określonych grup społecznych i służy realizacji celów ważnych z punktu widzenia całej społeczności. Przykładowo, w celu poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy, można ubiegać się o kredyt preferencyjny na wymianę posiadanego źródła ciepła na bardziej ekologiczne. 

Tym samym kredyt preferencyjny jest nie tylko kolejną propozycją w ofercie banku, ale też ważnym narzędziem polityki gospodarczej.

Spłata kredytu preferencyjnego w pewnej części pokrywana jest przez Skarb Państwa. 

Kredyt preferencyjny a kredyt gotówkowy – co je różni?

Choć zarówno kredyt gotówkowy, jak i kredyt preferencyjny mają w swojej nazwie słowo „kredyt”, w rzeczywistości są to produkty, które mocno się od siebie różnią. 

Jak już wspomnieliśmy, kredyt preferencyjny przeznaczony jest wyłącznie dla wybranych grup społecznych.  

 • Środki uzyskane w ramach takiego finansowania to zwykle bardzo wysokie kwoty, które można przeznaczyć wyłącznie na konkretne cele.  
 • Kredyt preferencyjny charakteryzuje się specjalnymi warunkami kredytowania, a spłata części takiego zobowiązania odbywa się ze środków Skarbu Państwa.  
 • Aby skorzystać z finansowania w ramach kredytu preferencyjnego trzeba spełnić bardzo surowe wymagania. 

Z kredytu gotówkowego z kolei może skorzystać każda osoba posiadająca zdolność kredytową. 

 • Kwoty kredytu gotówkowego są dużo niższe od sum przyznawanych w ramach kredytu preferencyjnego, a pozyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na dowolny cel.
 • Kredyt gotówkowy udzielany jest na standardowych warunkach obowiązujących w bankach, a spłata zadłużenia spoczywa w całości na barkach kredytobiorcy.
 • Warunki uzyskania kredytu gotówkowego nie są zbyt wygórowane. 

 Jakie są rodzaje kredytów preferencyjnych?

Kredyty preferencyjne najłatwiej podzielić na dwie kategorie: 

 • ze względu na cel kredytowania,
 • ze względu na grupę docelową, która korzysta z takiego rozwiązania. 

Z uwagi na powyższe, do najbardziej znanych kredytów preferencyjnych należą: 

 • kredyt studencki,
 • kredyt dla rolników,
 • kredyt dla przedsiębiorców,
 • kredyt dla rodzin o niższych dochodach,
 • kredyt na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych.  

Kredyt studencki przeznaczony jest dla studentów i doktorantów (do określonego wieku). Jego cel stanowi natomiast pokrycie kosztów związanych z edukacją i utrzymaniem podczas studiów. 

 • Wnioski o kredyt studencki można składać przez cały rok, a decyzja o przyznaniu finansowania powinna zapaść w ciągu 30 dni.
 • O kredyt może wnioskować student/doktorant, u którego dochody na jednego członka rodziny w roku poprzednim wyniosły maksymalnie 3000 zł netto.  
 • Kredyt studencki może być poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji.
 • Środki z kredytu wypłacane są co miesiąc na konto wnioskującego. Student/doktorant sam decyduje, jaka to będzie kwota – można wybrać sumy od 400 zł do 1000 zł miesięcznie. W trakcie trwania kredytu dopuszczalna jest także zmiana zadeklarowanych wcześniej wysokości miesięcznych wypłat.
 • Spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się dopiero dwa lata po ukończeniu studiów.
 • Odsetki w przypadku kredytu studenckiego wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu. Tym samym miesięcznie absolwent spłaca wyłącznie połowę kwoty, którą co miesiąc otrzymywał w trakcie studiów.
 • W przypadku trudności ze spłatą kredytu, miesięczna rata zobowiązania może zostać zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu absolwenta, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej może on także złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na dwanaście miesięcy.
 • Jeżeli trudna sytuacja życiowa absolwenta uniemożliwia mu spłatę kredytu, minister może umorzyć spłatę kredytu w jego części lub w całości. 

Kredyty dla rolników dofinansowane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Kwota takiego dofinansowania określana jest przez bank, jednak jej wysokość nie może przekroczyć 40% lub 60% po spełnieniu określonych warunków. 

Wsparcie to może występować pod kilkoma postaciami: 

 • RR – czyli kredyty przeznaczone na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym. W przypadku działań realizowanych w gospodarstwie rolnym nie mogą one przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł. Okres spłaty takiego kredytu wynosi ok. 15 lat.
 • Z – czyli kredyty na zakup użytków rolnych. Suma kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł. Kredyt ten udzielany bywa zwykle na 15 lat a okres karencji wynosi 2 lata.
 • Linia inwestycyjna K01 Linia obrotowa K02 – są to kredyty na ponowne uruchomienie produkcji w gospodarstwach rolnych, a także w działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez takie czynniki jak: susza, grad, huragan itp. Wartość finansowania może wynieść do 5 mln zł, a kredyt udzielany jest na ok. 4 lata.
 • KR – czyli kredyty przeznaczone na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Maksymalna kwota kredytu może wynieść maksymalnie 5 mln zł.
 • KO – są to kredyty obrotowe i nieoprocentowane, przeznaczone dla producenta rolnego.
 • Linia Mrcsk – to wsparcie przeznaczone dla młodych rolników na zakup użytków rolnych. Kwota takiego zobowiązania nie może przekroczyć 90% wartości inwestycji w gospodarstwo rolne i  jednocześnie wynosić więcej niż 5 mln zł. Finansowanie to udzielane jest najczęściej na 15 lat, jednak nie może być krótsze niż 5 lat. 

Kredyty preferencyjne dla przedsiębiorców udzielane są najczęściej w ramach różnorakich programów unijnych. Warunki uzyskania takiego finansowania, jak i maksymalne kwoty wsparcia kredytowego zależą od programu, z jakiego chce skorzystać przedsiębiorca. 

W ramach kredytu preferencyjnego dla osób o niższych dochodach, osoby kwalifikujące się do takiego finansowania mogły skorzystać z takich rozwiązań jak np. Rodzina na swoim czy Mieszkanie dla młodych. Niestety, aktualnie żaden z tych programów nie jest kontynuowany.  

Kredyt preferencyjny na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych to  finansowanie obejmujące takie działania jak np. instalacja paneli fotowoltaicznych, ocieplenie domu, czy wymiana źródła ogrzewania. Inwestycje te realizowane są w ramach programów takich jak Czyste Powietrze lub Prosument 2. Uczestnicząc w tych programach, konsument może uzyskać dofinansowanie na zakup pieca, zakup i montaż kolektorów słonecznych itp. 

Kto może złożyć wniosek o kredyt preferencyjny?

Wspomnieliśmy już, że kredyt preferencyjny skierowany jest wyłącznie do określonych grup społecznych. Profil jego użytkownika zależy więc od wybranego rodzaju takiego zobowiązania. 

Kredyt studencki – o ten rodzaj wsparcia finansowego mogą ubiegać się studenci do 30 roku życia oraz doktoranci do 35 roku życia. Produkt ten dostępny jest także dla osób ubiegających się o indeks – w takim wypadku jednak wypłata środków z kredytu nastąpi jednak dopiero wtedy, gdy wnioskujący uzyska status studenta.  

Kredyt dla rolnika – kredyt ten może zostać udzielony osobom widniejącym w wykazie działalności w zakresie: 

 • rolnictwa,  
 • rybactwa śródlądowego,
 • przetwórstwa produktów rolnych,  
 • przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków.  

Kredyt dla przedsiębiorców – o ten rodzaj finansowania mogą ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą. 

Kredyt na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych – o wsparcie finansowe w tym zakresie może wnioskować każdy właściciel nieruchomości zabudowanej. 

Kredyty preferencyjne – warunki udzielenia finansowania

Warunki udzielenia kredytu preferencyjnego zależą od konkretnego rodzaju finansowania. 

 • W ramach kredytu studenckiego można uzyskać wsparcie w wysokości od 400 do 1000 zł miesięcznie, a spłata takiego zobowiązania rozpoczyna się dopiero dwa lata po ukończeniu studiów. W przypadku trudnej sytuacji finansowej absolwenta spłata może zostać umorzona w części lub w całości. 
 • Wymagania stawiane w ramach kredytu dla rolników zależą od wybranego rodzaju finansowania. Przykładowo, kredyt na remont budynków rolniczych może zostać udzielony w wysokości  maksymalnie do 80% wartości inwestycji i nie na dłużej niż 15 lat. 
 • Kredyty na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych wiążą się z różnorakimi programami, pozwalającymi uzyskać określoną kwotę dofinansowania. Przykładowo, korzystając z programu Czyste Powietrze w 2021 roku, można było otrzymać aż 37 000 zł dofinansowania do planowanych prac. 

Na jakie cele można przeznaczyć kredyt preferencyjny?

Każdy z wymienionych powyżej kredytów preferencyjnych można przeznaczyć jedynie na ściśle określony cel. 

 • Kredyt studencki powinien zostać przeznaczony na wydatki związane z edukacją oraz utrzymaniem się wnioskującego na studiach. 
 • Cel finansowania pochodzącego z kredytu dla rolników zależy od wybranego rodzaju takiego zobowiązania. Przykładowo, środki otrzymane w ramach RR mogą zostać przeznaczone na zakup maszyn bądź remont budynków rolniczych. 
 • Cel przeznaczenia kredytu dla przedsiębiorstw również zależy od wybranego rodzaju finansowania. Dla przykładu, ten rodzaj finansowana można przeznaczyć np. na wdrożenie nowych procesów produkcyjnych w danej firmie. 
 • Środki z kredytu na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych mogą zostać przeznaczone np. na wymianę pieca gazowego na kocioł nowej generacji, montaż paneli fotowoltaicznych itp. 

Wady i zalety kredytów preferencyjnych

Kredyt preferencyjny, jak każde rozwiązanie finansowe, ma swoje plusy i minusy.  

Zaletą tego produktu są często warunki uzyskania finansowania – w porównaniu do kredytów gotówkowych, kredyty preferencyjne mogą opiewać na dużo wyższe kwoty i charakteryzować się dłuższym terminem spłaty. Dzięki nim można też łatwo zmniejszyć koszt prowadzonych inwestycji. 

W przeciwieństwie do kredytów gotówkowych, pieniądze uzyskane w ramach kredytu preferencyjnego można wydać wyłącznie na określony cel. Takie finansowanie często wymaga ponadto większej ilości dokumentów i jest dostępne wyłącznie dla określonej grupy społeczeństwa, co niewątpliwie można uznać za wady tego produktu.  

Michał Mucha Michał Mucha

Źródła: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyt-studencki–dowiedz-sie-wiecej 

https://www.agrofakt.pl/kredyt-preferencyjny-dla-rolnikow-2021-czy-warto-skorzystac/ 

Warto wiedzieć:

 1. Kredyt preferencyjny to rozwiązanie przeznaczone na wybranej grupy społecznej, charakteryzujący się specjalnymi warunkami finansowania, np. wyższą kwotą zobowiązania lub dłuższym okresem spłaty. 
 2. Kredyt preferencyjny może występować po różnymi postaciami, np. kredytu studenckiego lub kredytu dla rolników. Każdy rodzaj takiego finansowania działa według określonych warunków. 
 3. Kredyt preferencyjny można przeznaczyć wyłącznie na określony cel. 
 4. Spłata kredytu preferencyjnego nie spoczywa wyłącznie na barkach wnioskującego. Część takiego zobowiązania zwracana jest ze środków Skarbu Państwa. 
 5. W przypadku niespełnienia warunków umowy kredytowej, wnioskujący może zostać wezwany do zwrotu otrzymanego dofinansowania. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy o kredyt studencki może wnioskować osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia?

  Tak, jednak wypłata środków nastąpi dopiero wtedy gdy wnioskujący uzyska status studenta. 

 2. Kiedy można złożyć wniosek o kredyt preferencyjny dla rolników?

  Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, aż do wyczerpania puli środków finansowych. 

 3. Czy można uzyskać kredyt preferencyjny na termomodernizację budynku?

  Tak, w ramach takiego kredytu można pozyskać środki na ocieplenie domu. 

 4. Czy w ramach kredytu preferencyjnego mogę dokonać wymiany przyłącza gazowego?

  Tak, taka inwestycja możliwa jest w ramach kredytu na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych. 

 5. Czy warunki kredytu dla rolników lub studenckiego mogą ulec zmianie?

  Tak, warunki takiego finansowania mogą zmieniać się wraz ze zmianą programu dopłat. 

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments