Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – czy się opłaca?

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim masz prawo w dowolnym momencie nadpłacić lub całkowicie spłacić swój kredyt gotówkowy i to bez konieczności informowania banku o swoim zamiarze. Choć wizja uwolnienia się od zadłużenia jest bardzo kusząca, to warto sprawdzić, czy jest to faktycznie opłacalne przedsięwzięcie.

Kredyt gotówkowy jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań pozwalających pożyczyć pieniądze na dowolny cel konsumpcyjny. Pomimo wielu zalet, jak np. łatwa dostępność czy szeroka rozpiętość oferowanych kwot i okresów spłaty, kredyt gotówkowy w dalszym ciągu jest zobowiązaniem, które każdego miesiąca obciąża Twój domowy budżet. Tłumaczy to, dlaczego część osób decyduje się na nadpłatę lub całkowitą spłatę takiego kredytu.

Czy możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego?

Przedterminowe uwolnienie się od zaciągniętych zobowiązań daje poczucie ulgi oraz większej swobody w planowaniu swojego finansowego życia. Jeśli otrzymałeś niespodziewany zastrzyk gotówki i zastanawiasz się, czy możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego, to wskazówkę znajdziesz w obowiązujących przepisach prawa.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.

To jednak nie wszystko. Masz również prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części zaciągniętego zobowiązania w dowolnym momencie. Banki nie mogą w tym zakresie narzucać żadnych konkretnych terminów. Podsumowując – wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego jest możliwa, o ile jest on zarazem kredytem konsumenckim. W większości przypadków tak właśnie jest.

Kiedy kredyt gotówkowy jest kredytem konsumenckim?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy – przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Kredyt gotówkowy będzie zatem kredytem konsumenckim, jeśli:

 • udzielany jest na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą i zawodową,
 • udzielany jest odpłatnie,
 • jego kwota nie przekracza 255.550 zł.

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego?

Podpisując umowę o udzielenie kredytu gotówkowego akceptujesz także zaproponowany przez bank harmonogram spłaty takiego zobowiązania. Harmonogram spłaty kredytu prezentowany jest najczęściej w formie tabelarycznej i zawiera m.in. kwotę kredytu, okres spłaty, daty płatności kolejnych rat, kwotę części kapitałowej raty i kwotę części odsetkowej raty.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego polega na wpłacie kwoty wyższej niż wynika to z harmonogramu. Możesz zarówno spłacić całą kwotę pozostającą do spłaty i zamknąć kredyt, jak i wpłacić dowolną sumę, która jest wyższa od wyszczególnionej w harmonogramie. W drugim przypadku masz do czynienia z tzw. nadpłatą kredytu gotówkowego. Efektem nadpłaty kredytu gotówkowego może być:

 • skrócenie okresu kredytowania z zachowaniem dotychczasowej wysokości rat – to rozwiązanie korzystne w sytuacji, kiedy zależy Ci na szybszym uwolnieniu się od zaciągniętego zobowiązania, a nie dysponujesz kwotą pozwalającą na całkowitą spłatę, albo,
 • obniżenie kwoty miesięcznych rat z zachowaniem pierwotnego okresu kredytowania – ten wariant wskazany jest, kiedy chcesz poprawić swoją bieżącą płynność finansową. Niższe miesięczne obciążenie oznacza większą pulę pieniędzy, które możesz rozdysponować w inny sposób.

Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego?

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego bank może pobrać prowizję z tego tytułu. Kredytodawca nie może jednak kształtować jej wysokości w dowolny sposób. Obowiązują tu bowiem ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Przede wszystkim bank może uwzględnić w umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem pod warunkiem, że ta spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jeśli spełnione są te warunki to:

 • prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 1% spłacanej części kredytu gotówkowego, jeżeli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza jeden rok;
 • prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 0,5% spłacanej części kwoty kredytu gotówkowego, jeżeli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu nie przekracza jednego roku.

Teoretycznie możesz być obciążony dodatkową opłatą za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego. W praktyce banki działają w wysoce konkurencyjnym środowisku i większość z nich rezygnuje z pobierania prowizji tego typu.

Czy warto zdecydować się na wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego?

Korzyści z wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego możemy rozważać w dwóch aspektach. Pierwszy z nich ma wymiar pozafinansowy i związany jest z ulgą psychiczną towarzyszącą pozbywaniu się zobowiązań. I w tym ujęciu zawsze warto zdecydować się wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego.

Drugi aspekt ma wymiar czysto finansowy i dotyczy oszczędności wynikających ze spłaty takiego zobowiązania przed terminem. Ostatecznie bank będzie naliczać odsetki od pożyczonego kapitału przez krótszy okres niż wynika to zawartej umowy. Dodatkowo możesz odzyskać proporcjonalną część prowizji za udzielenie kredytu oraz innych kosztów okołokredytowych (opiszemy to zagadnienie w dalszej części tekstu).

Orientacyjne oszczędności, wynikające z wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego, prezentujemy w poniższej tabeli. Zakładamy, że jedynym kosztem są odsetki naliczane od pożyczonego kapitału. Kredyty gotówkowe spłacane są w ratach równych.

 

Oszczędność na odsetkach przy wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego
Kredyt gotówkowy (25.000 zł, oprocentowanie 11%)
Okres spłaty36 miesięcyskrócony do 12 miesięcy
Suma odsetek4,464.84 zł1,514.50 zł
Całkowita kwota do spłaty29,464.84 zł26,514.50 zł
Oszczędność2 950,34 zł
Kredyt gotówkowy (75.000 zł, oprocentowanie 11%)
Okres spłaty60 miesięcyskrócony do 24 miesięcy
Suma odsetek22,840.92 zł8,894.09 zł
Całkowita kwota do spłaty97,840.92 zł83,894.09 zł
Oszczędność13 946,83 zł

 

Z powyższych przykładów wynika, że oszczędności przy skróceniu okresu kredytowania liczone są w tysiącach złotych. Na skalę oszczędności będą wpływać takie elementy jak pierwotna kwota zobowiązania, moment wcześniejszej spłaty i oprocentowanie nominalne w skali roku. Przykłady prezentują wyłącznie oszczędności na odsetkach, a możliwe jest również odzyskanie proporcjonalnej kwoty innych opłat, które bank naliczył wcześniej.

Czy możliwy jest zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego?

Przy wcześniejszej spłacie całości kredytu gotówkowego należy Ci się proporcjonalny zwrot opłat, które bank pobrał od Ciebie podczas udzielania finansowania. Mowa tu o m.in. prowizji za przyznanie kredytu, opłacie za rozpatrzenie wniosku czy koszcie składki ubezpieczeniowej. Zasady te wynikają z przepisów przywoływanej wcześniej ustawy o kredycie konsumenckim.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Konieczność proporcjonalnego zwrotu kosztów powiązanych ze skróceniem okresu obowiązywania umowy potwierdził swoim wyrokiem zarówno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-383/18), jak i stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Spłacając kredyt gotówkowy przed terminem zapytaj w swoim banku o kwotę zwrotu wynikającą z naliczonych wcześniej opłat.

Możesz również samodzielnie oszacować orientacyjną kwotę zwrotu z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego korzystając z kalkulatora udostępnionego przez UOKiK. Dla przykładowych obliczeń załóżmy, że:

 • bank wypłacił Ci środki z kredytu gotówkowego 3 stycznia 2022 roku,
 • spłata ostatniej raty została ustalona na 2 stycznia 2024 roku,
 • poniosłeś koszty pozaodsetkowe kredytu w wysokości 3.000 zł.

Na początku 2023 roku otrzymałeś darowiznę, którą przeznaczyłeś na całkowitą spłatę swojego kredytu. Zrobiłeś do 7 lutego 2023 roku. W takiej sytuacji orientacyjna suma do zwrotu wynosi 1354 zł.

 

Źródło:

 1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715

Warto wiedzieć

 • Możesz wcześniej spłacić kredyt gotówkowy bez konieczności informowania banku o takim zamiarze.
 • Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego daje Ci prawo do zwrotu proporcjonalnej części poniesionych kosztów okołokredytowych np. prowizji za udzielenie kredytu czy opłaty za rozpatrzenie wniosku.
 • Nadpłata kredytu gotówkowego pozwala skrócić okres kredytowania z zachowaniem raty na dotychczasowym poziomie lub obniżyć kwotę raty bez zmiany okresu kredytowania.
 • Harmonogram spłaty kredytu gotówkowego jest integralnym elementem umowy kredytowej.
 • Przed wyborem oferty zapoznaj się z warunkami wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego. Wiele banków nie pobiera prowizji z tego tytułu, ale nie jest to regułą.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy bank musi oddać prowizję kredytobiorcy przy wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego?

  Tak, ale po pierwsze bank nie zwróci całej prowizji za udzielenie takiego kredytu tylko część proporcjonalną do skróconego okresu kredytowania. Po drugie jest to możliwe w przypadku spłaty całości zobowiązania przed terminem określonym w umowie kredytowej. Zasady te wynikają z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

 2. Jakie są opłaty za spłatę kredytu gotówkowego przed terminem?

  Banki mają prawo oczekiwać prowizji za przedterminową spłatę kredytu gotówkowego. Ma im to zrekompensować utracone korzyści. Ustawa o kredycie konsumenckim narzuca tu jednak precyzyjne ograniczenia i prowizja taka nie może przekraczać od 0,5% do 1% spłacanej części kredytu gotówkowego. Banki zazwyczaj rezygnują z pobierania tej opłaty.

 3. Czy można spłacić przed czasem tylko część kredytu gotówkowego?

  Przepisy dopuszczają zarówno całkowitą, jak i częściową spłatę kredytu gotówkowego przed czasem. W drugim przypadku mamy do czynienia z nadpłatą kredytu, która skutkuje albo skróceniem okresu kredytowania, albo obniżeniem wysokości rat pozostających do spłaty. 

 4. Ile można zyskać na wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego?

  Nie można określić uniwersalnej kwoty oszczędności przy wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego, ponieważ zależy ona od wielu elementów tj. oprocentowanie kredytu, okres kredytowania i moment wcześniejszej spłaty. Im wcześniej zdecydujesz się na nadpłatę, tym więcej zyskasz, ponieważ bank będzie krócej naliczać odsetki od pożyczonego kapitału, a proporcja zwrotu poniesionych kosztów okołokredytowych również będzie dla Ciebie korzystniejsza.

 5. Jak uniknąć prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego?

  Najprostszym sposobem jest wybrać ofertę banku, który nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego – jest ich całkiem sporo. Warto sprawdzić dodatkowo ten element sczytując umowę kredytową. 

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments