Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty

Wcześniejsza spłata kredytu – jak uzyskać zwrot prowizji? 

Zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wcześniejsza spłata kredytu powinna skutkować zwrotem części pobranych przez bank opłat i prowizji. Warto o tym pamiętać rozliczając swoje zobowiązanie przed terminem. Jak uzyskać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Banki uciekają się do wyszukanych sposobów, aby zaskarbić sobie uwagę potencjalnych klientów. Przykładem takiego działania mogą być kredyty gotówkowe z zerowym oprocentowaniem.

Na pierwszy rzut oka rozwiązanie doskonałe, jednak po dokładniejszej analizie okazuje się, że obarczone wysoką, płatną z góry opłatą (przygotowawczą, administracyjną). Czy oznacza to zatem, że przedwczesna spłata kredytu konsumenckiego wiąże się z całkowitą utratą opłaconej na starcie prowizji?

Czym jest wcześniejsza spłata kredytu?

Wcześniejsza spłata kredytu to sytuacja, w której klient decyduje się na spłatę całego lub części zobowiązania przed upływem okresu jego trwania. W takim przypadku, klient musi uiścić całą kwotę pozostałą do spłaty, a czasami może ponieść dodatkowe koszty, np. prowizję za wcześniejszą spłatę.

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego?

Każda osoba decydująca się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego, zobowiązuje się do zwrotu pożyczonego kapitału powiększonego o odsetki i inne opłaty w wyznaczonym w umowie terminie. Spłata zobowiązania odbywa w miesięcznych ratach. Najczęściej są to raty równe, a na ich wysokość wpływa oprocentowanie, prowizja (o ile została doliczona do kwoty kredytu) i koszt ewentualnego ubezpieczenia. Spłata następuje według ustalonego z góry harmonogramu.

Niewykluczone, że w trakcie spłaty zobowiązania kredytobiorca pozyska dodatkowe środki, które pozwolą mu na całkowitą spłatę zaciągniętego kredytu. Dzięki temu pojawi się możliwość obniżenia kosztów i uwolnienia od niepotrzebnego długu. To działa, kiedy jest zaciągnięty kredyt hipoteczny oraz kredyt gotówkowy.

O ile wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego jest możliwa, to podczas podpisywania umowy należy sprawdzić, czy bank za taką czynność nie przewiduje dodatkowych opłat. Jeśli wyszczególniona jest prowizja w tym zakresie, to wynosi ona najczęściej od 1 do 3% od kwoty spłaconego kapitału.

Czy wszystkie banki umożliwiają wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego?

Większość banków umożliwia wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego, ale konieczne jest sprawdzenie warunków umowy kredytowej. Innym rozwiązaniem jest bezpośrednie zapytanie w banku, czy wcześniejsza spłata jest możliwa oraz czy związana jest z jakimiś dodatkowymi kosztami.

Czego nie odzyskasz spłacając wcześniej kredyt?

Jeśli spłacisz kredyt gotówkowy wcześniej, bank powinien zwrócić Ci część prowizji, więc jej druga część przepada. Nie odzyskasz także kwot zapłaconych za ubezpieczenia spłaty kredytu itp. Obowiązek zwrotu części prowizji i opłat w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu dotyczy także kredytów zaciągniętych w winnych krajach UE

Czy bank musi oddać prowizję kredytobiorcy, który spłacił kredyt wcześniej?

Osoby, które spłaciły kredyt przed terminem powinny otrzymać częściowy zwrot kosztów kredytu. Jeśli za przyznanie kredytu liczona była prowizja lub występowały inne opłaty bankowe, bank ma obowiązek zwrócić ich część proporcjonalną do skrócenia terminu spłaty.

Przykładowo jeśli kredyt był na 5 lat (60 miesięcy), a kredytobiorca spłaci go po 4 latach (48 miesięcy) to powinien odzyskać 1/5 prowizji i opłat, które uiścił w momencie otrzymania kredytu.

Jest to szczególnie istotne w przypadku kredytów długoterminowych takich jak kredyty hipoteczne.

Warto dodać, że zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego jest największym ogniskiem sporów na linii bank-kredytobiorca. Banki są zobowiązane do zwrotu prowizji w wysokości proporcjonalnej  do okresu i ilości rat, o jakie zostanie skrócona umowa.

Zakładając, że kredyt gotówkowy zaciągnięty został na 60 miesięcy i bank pobrał z tego tytułu 1.000 zł prowizji, to spłata po 30 miesiącach powinna skutkować zwrotem 500 zł. Banki starały się jednak udowodniać, że nie ma korelacji pomiędzy kwotą pobranej prowizji a okresem finansowania.

Warto przy okazji wspomnieć, że zwrot opłat za ubezpieczenie kredytu gotówkowego odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku zwrotu prowizji.

Co prawo mówi o wcześniejszej spłacie kredytu?

Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego zapewnia Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Tu pojawia się pytanie – czy każdy kredyt gotówkowy jest kredytem konsumenckim? Aby tak było zobowiązanie powinno być:

 • udzielone konsumentowi,
 • udzielone odpłatnie,
 • przeznaczone na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą,
 • nie wyższe niż 255.550 zł.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 19 września 2019 roku orzekł, że jeśli kredytobiorca spłaca kredyt przed terminem, to koszty uzyskania kredytu powinny zostać zmniejszone proporcjonalnie do czasu spłaty. Trybunał wprost odniósł się do całkowitych kosztów kredytu, nie tylko do jego oprocentowania (wysokości odsetek).

Dało to zielone światło krajowym organom kontrolnym i finansowym do zastosowania podobnych rozwiązań, także w prawie polskim. Zasadniczo orzeczenie TSUE jest zgodne z polskim i europejskim trendem zwiększania ochrony kredytobiorców. Nic dziwnego, że szybko pojawiły się też krajowe wytyczne w tym zakresie.

Wspólne stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK

W omawianym zakresie oba organy są zgodne – wcześniejsza spłata kredytu powinna pociągać za sobą konieczność zwrotu proporcjonalnej części kosztów poniesionych w ramach prowizji przygotowawczej czy innych opłat administracyjnych. Stanowisko to oparte zostało o interpretację art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, którego treść brzmi następująco:

Art. 49. 1.W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Zgodnie z przyjętym poglądem, powyższy przepis obejmuje swoim zakresem całkowity koszt kredytu, na który według przepisów składają się: “odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz koszty usług dodatkowych w przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu – z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta”.

Ile mogę dostać zwrotu przy wcześniejszej spłacie kredytu?

Aby zobrazować sytuację wpisującą się w tego typu scenariusz, posłużymy się prostym przykładem. Klient zaciągnął kredyt gotówkowy w kwocie 30 000 zł na okres 12 miesięcy. Oprocentowanie kredytu wynosi 8%, a prowizja za jego udzielenie 15% (4 500 zł). Do każdej raty doliczana jest również składka tytułem ubezpieczenia kredytu. W wyniku nagłego polepszenia sytuacji finansowej kredytobiorcy zobowiązanie spłacone zostało po 6 miesiącach od dnia podpisania umowy.

Zgodnie z interpretacją przepisów, klient “zamykający” kredyt nie będzie musiał ponosić już kosztów tytułem odsetek i opłacać kolejnych składek ubezpieczeniowych, a do tego powinien otrzymać proporcjonalny zwrot pobranej z góry prowizji. Z uwag na fakt, że kredyt spłacony został w połowie okresu umownego, bank powinien zwrócić 2 250 zł. Niestety w dalszym ciągu zdarza się, że instytucje finansowe nie kwapią się do zwrotu części problematycznej prowizji.

Czy wcześniejsza spłata kredytu może się opłacać?

W niektórych przypadkach, wcześniejsza spłata kredytu może się opłacać, ponieważ pozwala na uniknięcie kosztów związanych z odsetkami, które byłyby naliczane do końca okresu kredytowania.

Warto jednak zawsze sprawdzić, czy taka opcja jest korzystna, biorąc pod uwagę ewentualne koszty wcześniejszej spłaty i porównując je z kosztami odsetek, jakie poniesiemy, jeśli spłacimy kredyt zgodnie z umową.

Wcześniejsza spłata kredytu – o czym jeszcze pamiętać?

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego przeważnie kojarzy się z całkowitą spłatą zaciągniętego zobowiązania. Takie rozwiązanie jest najbardziej opłacalne dla kredytobiorcy, ale nie jest jedynym z dostępnych. Inną metodą jest nadpłacanie kredytu gotówkowego polegające na spłacanie rat wyższych niż wynika to z harmonogramu. Dzięki temu kapitał będzie spłacany szybciej, co pozwoli na pozbycie się zaciągniętego zobowiązania przed czasem.

Kredytobiorcy planujący przedterminową spłatę kredytu konsumenckiego muszą pamiętać, że nie wszystkie koszty związane z zaciągnięciem zobowiązania podlegać będą zwrotowi. Do tej grupy zaliczyć można m.in. opłaty notarialne czy opłaty związane z ustanowieniem odpowiednich zabezpieczeń. Wspólne stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK jest jednak jasnym sygnałem, po czyjej stronie stoją urzędy w obliczu potencjalnego sporu na linii klient-kredytodawca. Warto także pamiętać, że:

Rzecznik Finansowy i Prezes UOKiK nie posiadają kompetencji do wiążącej wykładni przepisów prawa powszechnie obowiązującego, stąd prezentowane stanowisko należy odczytywać jako istotną wskazówkę interpretacyjną dla uczestników rynku finansowego. Ma takie kompetencje TSUE i należy oczekiwać, że państwa członkowskie UE raczej dostosują się do tego wyroku.

Warto wiedzieć

 1. Jeśli spłacisz kredyt gotówkowy wcześniej, bank powinien zwrócić Ci część prowizji.

 2. Nie odzyskasz kwot zapłaconych za ubezpieczenia spłaty kredytu itp.

 3. Obowiązek zwrotu części prowizji i opłat w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu dotyczy także kredytów zaciągniętych w winnych krajach UE.

 4. Zasady wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego są zapisane zwykle w umowie kredytowej.

 5. Przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej wcześniejszej spłaty kredytu, przeczytaj dokładnie umowę kredytową i zapoznaj się z warunkami wcześniejszej spłaty.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Co jest zwracane przy wcześniejszej spłacie kredytu? 

  Zwrot w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje część prowizji. Nie odzyskamy natomiast kosztów uiszczonych z tytułu ubezpieczenia spłaty kredytu.  Wysokość innych kosztów zostanie proporcjonalnie pomniejszona (spłata kredytu oznacza, że nie płacimy już odsetek od momentu spłaty). 

 2. Czy opłaca się spłacić kredyt wcześniej? 

  W przeważającej liczbie sytuacji wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego przynosi korzyści dla kredytobiorcy. Zalety takiego rozwiązania wynikają głównie z tego, że osoba spłacająca kredyt nie musi już martwić się o regularne regulowanie rat, co pozwala jej uwolnić się od obciążenia finansowego, które często przyczynia się do stresu i niepokoju.

 3. Co z odsetkami przy wcześniejszej spłacie kredytu? 

  Przy wcześniejszej spłacie kredytu, z reguły naliczane są odsetki proporcjonalne do faktycznie spędzonego okresu kredytowania. Oznacza to, że wraz z każdą spłaconą ratą maleją odsetkowe koszty takiego kredytu, ponieważ kapitał kredytu jest coraz mniejszy. W przypadku wcześniejszej spłaty, odsetki naliczane są tylko do momentu spłaty, a nie do końca okresu kredytowania, co powoduje obniżenie całkowitej kwoty odsetek.

 4. Ile zwrotu za wcześniejszą spłatę kredytu? 

  Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego lub gotówkowego może przynieść sporą korzyść. Kwota zwrotu za wcześniejszą spłatę kredytu zależy od wielu czynników, w tym od pozostałego do spłaty kapitału, wysokości raty oraz odsetek, a także od wcześniej ustalonych warunków umowy kredytowej.

 5. Ile można zaoszczędzić spłacając wcześniej kredyt? 

  Kwoty zależą od Twojej indywidualnej sytuacji i wysokości oraz warunków kredytu. W przypadku kredytów z długim okresem spłaty oraz wysokimi odsetkami, wcześniejsza spłata może pozwolić zaoszczędzić znaczne sumy pieniędzy. Jednak warto pamiętać, że w niektórych przypadkach banki mogą naliczać dodatkowe koszty związane z wcześniejszą spłatą, np. prowizję, co może wpłynąć na ostateczną kwotę oszczędności.

 6. Jak obliczyć zwrot za wcześniejszą spłatę kredytu? 

  Jeśli zdecydujesz się na przedterminową spłatę kredytu, możesz skorzystać z kalkulatora kredytowego UOKiK, który wykorzystuje metodę liniową do obliczenia zwrotu kosztów, czyli dzieli wszystkie koszty przez liczbę dni trwania umowy, a następnie mnoży wynik przez liczbę dni, o które zostanie skrócony okres kredytowania.

PORÓWNAJ KREDYTY
Michał Mucha
Oceń artykuł
4.8

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

32 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Ewa
Ewa
2 miesięcy temu

A co z kredytami hipotecznymi zaciągniętymi przed lipcem 2017? Zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny w styczniu 2017 r. na 25 lat, w maju 2022 r. całkowicie go spłaciliśmy. Czy należy nam się zwrot odsetek i innych kosztów? Na jakie przepisy możemy się powoływać? Jakie przepisy to regulują? 

Krycha
Krycha
4 miesięcy temu

Dzien dobry, spłacam obecnie kredyt do zera, nadplacilam kilka miesiecy temu spora kwote wraz ze skroceniem okresu kredytowania a bank mi odpisal, ze nie zwroca mi kosztow, bo umowa byla zawarta przed podpisaniem ustawy w dniu 22.07.2017, wiec mi sie nie nalezy zwrot kosztow. Czy moga tak zrobic?

Jadwiga
Jadwiga
3 miesięcy temu
Reply to  Krycha

Proszę w ten sposób napisać wniosek jak poniżej, u mnie podziałało. Trzy razy wysyłałam i dzisiaj otrzymałam zwrot na konto. Pierwszy raz wysłałam w lutym 2020. Otrzymywałam odmowę i wysyłałam znów. Koniecznie proszę podać konto do zwrotu prowizji. Ja to wysyłałam e-mailem, nawet nie listem poleconym. Podobno numer umowy należy podać, ale jak widać poniżej nie było to konieczne w moim przypadku.
         
Ponownie zwracam się z wnioskiem o zwrot prowizji od wcześniej spłaconych kredytów.
Zgodnie z art.49 ust.1 Ustawy z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim przysługuje mi zwrot części prowizji, wynikający z wcześniejszej spłaty kredytów. Proszę o ponowne skierowanie mojej sprawy do rozpatrzenia.
Moje kredyty są kredytami wziętymi po 18 grudnia 2011 roku. Zgodnie z wyrokiem TSUE zwrot prowizji przysługuje konsumentowi w przypadku kredytów zaciągniętych po dniu 18.12.2011. Zwracanie prowizji jedynie w sytuacji, gdy spłata kredytu nastąpiła po dniu 11.09.2019 jest działaniem nieuprawnionym. Stanowisko Rzecznika Finansowego oraz UOKiK w przedmiotowej kwestii jest wspólne. Wyrok TSUE wyraźnie wskazuje na to, że zwrot takiej opłaty przysługuje każdemu konsumentowi w przypadku kredytów zaciągniętych po dniu 18 grudnia 2011 r. tj. od wejścia w życie ustawy o kredycie konsumenckim.
 Proszę o wysłanie odpowiedzi również na mój adres e-mail. Podaję konto do zwrotu prowizji: ……..

Ewa
Ewa
2 miesięcy temu
Reply to  Jadwiga

Czy to był kredyt hipoteczny? Czy ta ustawa ma zastosowanie do kredytów hipotecznych? Zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny w styczniu 2017 r. na 25 lat, w maju 2022 r. całkowicie go spłaciliśmy. Czy należy nam się zwrot odsetek i innych kosztów?

Mistzzz
Mistzzz
1 miesiąc temu
Reply to  Jadwiga

To był kredyt hipoteczny?

Anna
Anna
4 miesięcy temu

Witam. Wzięłam kredyt 2500 . 2000 na konto a 500 zł to e-porady . Zapłaciłam jedna ratę. Teraz chciałam spłacić całość i wyliczono mi kwotę bez prowizji odsetek kwotę 2696zl. Skąd ta kwota?

Piotrek
Piotrek
3 miesięcy temu
Reply to  Anna

Z czystej ciekawości. Gdzie Cię tak załatwili?

Arek
Arek
9 miesięcy temu

Witam, wziąłem pożyczkę w marcu, do ręki dostałem 8000, ale na umowie suma która mi udzielono wynosi ok 20000. Różnica pomiędzy tymi kwotami to ok 12000 których nigdy nie zobaczyłem, a jest to ich 'skromna’ prowizja. Pożyczkę spłaciłem w całości 2 dni temu czyli po 6 miesiącach, naliczyli mi 7850 zł!!! kwota zapłaconych rat przez te pół roku to ok 4 tys. Różne pożyczki brałem, ale z czymś takim nie spotkałem się w zyciu, przecież to złodziejstwo w biały dzien!!! Proszę o jakąś porade.

Adam
Adam
10 miesięcy temu

Mam pytanie dotyczące pożyczki zaciągniętej w parabanku. Była taka potrzeba chwili. Spłaciłem całość po 5 miesiącach- i okazało się , że w tych miesiącach opłacałem tylko prowizję i odsetki, z kapitału tylko to ca nadpłacałem przy każdej racie, były to nie wielkie kwoty. Czy oni mają obowiązek oddać mi tę prowizję- są to nie małe pieniądze?