Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty

Rodzaje kredytów – jakich kredytów udzielają banki?

Rodzaje kredytów dostępnych obecnie na rynku mogą przyprawić o zawrót głowy. Dziś wyjaśniamy jakich kredytów udzielają banki i jak wśród tych wszystkich propozycji wybrać dla siebie najlepsze rozwiązanie.

Według danych BIK, w sierpniu 2021 roku banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów mieszkaniowych, gotówkowych oraz ratalnych niż w analogicznym okresie roku 2020. Wzrosła także wartość łączna wszystkich produktów kredytowych. Popyt na kredyty bankowe wciąż więc trwa. Chcąc skorzystać z tego typu rozwiązań, trzeba jednak dokładnie wiedzieć, jakich kredytów udzielają banki i czym różnią się poszczególne rozwiązania. 

Czym jest kredyt bankowy?

Zanim omówimy rodzaje kredytów bankowych, warto najpierw uporządkować sobie czym tak właściwie jest kredyt bankowy. 

Kredyt bankowy to umowa zobowiązania finansowego, na mocy której bank lub SKOK oddaje do dyspozycji kredytobiorcy konkretną kwotę pieniędzy na wspólnie ustalony okres. Kredytobiorca zobowiązuje się natomiast korzystać z otrzymanych środków zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie kredytowej, ponieść koszty pożyczania pieniędzy oraz zwrócić otrzymane środki zgodnie z harmonogramem spłaty.

W przypadku kredytu stronami umowy są zatem bank lub SKOK i kredytobiorca. Przedmiotem takiej umowy zawsze są natomiast pieniądze.

Wszystkie kwestie związane z kredytem reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.).

Rodzaje kredytów bankowych dla klientów indywidualnych

Najprostszy podział kredytów bankowych dzieli te produkty na rozwiązania przeznaczone dla klientów indywidualnych oraz dla firm. Wśród propozycji dla klientów indywidualnych wyróżnić można następujące kredyty:

 • kredyt konsumpcyjny,
 • kredyt hipoteczny,
 • kredyt konsolidacyjny,

Kredyt konsumpcyjny można zaciągnąć np. na pokrycie bieżących wydatków czy zakup nowego sprzętu AGD. Klient sam może zdecydować na jakie potrzeby przeznaczy środki z takiego kredytu. Jedyne zastrzeżenie jest takie, że nie może to być cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do najpopularniejszych kredytów konsumpcyjnych należą obecnie:

 • kredyt gotówkowy – może zostać przeznaczony na dowolny cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • kredyt samochodowy – może zostać przeznaczony wyłącznie na zakup pojazdu,
 • kredyt ratalny – zaciągany w przypadku dokonywania zakupów na raty,
 • kredyt w rachunku bieżącym – przeznaczony na dowolny cel, uruchamiany w ramach prowadzonego konta osobistego,
 • karta kredytowa – dodatkowe środki dostępne na osobnym koncie, można z nich korzystać płacąc specjalną kartą.

Kredyt hipoteczny to z kolei długoterminowe zobowiązanie na wysoką kwotę, które może być przeznaczone wyłącznie na określony cel. 

 • Najczęściej kredytami tego typu finansuje się zakup działki bądź mieszkania, budowę domu itp.
 • W przypadku kredytu hipotecznego wymagane będzie zabezpieczenie w postaci wpisu do hipoteki nieruchomości dokonane na rzecz banku. 
 • Zaciągając takie zobowiązanie, klienci muszą dysponować wkładem własnym w wysokości 20%-30% pożyczanej kwoty, a także posiadać solidną zdolność kredytową i przedstawić dokumenty potwierdzające aktualne dochody.

Niektóre banki oferują także pożyczki hipoteczne. W odróżnieniu od kredytów hipotecznych, pożyczki hipoteczne mogą być jednak przeznaczone na dowolny cel.

Kredyt konsolidacyjny natomiast można zaciągnąć z myślą o spłacie innych zobowiązań finansowych takich jak np. pożyczki czy kredyty gotówkowe. Jeśli klient ma na swoim koncie kilka takich aktywnych produktów, a ich regularna spłata staje się coraz trudniejsza, może połączyć je w jedno zobowiązanie z nową, niższą ratą właśnie przy pomocy kredytu konsolidacyjnego. Dzięki temu łatwiej będzie uregulować posiadane długi i wyjść na prostą.

Rodzaje kredytów bankowych dla firm

O kredyt w banku mogą ubiegać się także przedsiębiorstwa. Takim instytucjom banki udzielają finansowania na bieżącą działalność bądź realizację nowych planów inwestycyjnych. Do najpopularniejszych kredytów bankowych dla firm należą:

 • kredyt na start,
 • kredyt inwestycyjny,
 • kredyt obrotowy,
 • kredyt konsorcjalny,
 • kredyt pomostowy,
 • kredyt technologiczny,
 • kredyt z gwarancją de minimis

Kredyt na start, nazywany także kredytem dla nowych firm, to finansowanie udzielane nowopowstałym firmom, które potrzebują środków na rozkręcenie działalności. W zależności od potrzebnej kwoty, może być udzielony z zabezpieczeniem lub bez. Ewentualnym zabezpieczeniem może być natomiast ruchomość bądź nieruchomość.

Kredyt inwestycyjny to zobowiązanie ukierunkowanie typowo na finansowanie nowych inwestycji w firmie

 • Wspomnianą inwestycją może być np. zakup nowych maszyn produkcyjnych. 
 • Aby uzyskać takie finansowanie, zwykle należy przedstawić konkretny biznesplan dla zamierzonej inwestycji. 
 • Czasami wymagane jest także posiadanie wkładu własnego. 
 • W ramach kredytu inwestycyjnego można pożyczyć dużą kwotę i rozłożyć spłatę nawet na dwadzieścia lat.

Kredyt obrotowy zaciąga się z myślą o sfinansowaniu bieżących wydatków przedsiębiorstwa, takich jak np. zakup materiałów potrzebnych do wykonania zamówień czy wypłata wynagrodzeń. Kredyt ten pozwala firmie na wypłacalność i może przyjąć formę:

 • kredytu na rachunku bieżącym – jest to coś na kształt debetu na koncie,
 • kredytu rewolwingowego – po spłacie części lub całości kredytu, można ponownie z niego skorzystać w ramach przyznanego limitu,
 • kredytu płatniczego – kredyt ten udzielany jest na krótki okres i ściśle określony cel.

Więcej o kredycie obrotowym piszemy w artykule “Kredyt obrotowy – co to jest i jak go dostać?”.

Kredyt konsorcjalny to kredyt udzielany przez grupę banków (min. 2), zwykle na inwestycje wymagające bardzo wysokich nakładów finansowych. Kredyt ten może mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny. 

Kredyt pomostowy natomiast to rozwiązanie, które firma może przeznaczyć na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną inwestycją do momentu otrzymania kredytu konsorcjalnego lub dotacji unijnej

 • Kredyt ten pozwala zatem na rozpoczęcie inwestycji jeszcze przed otrzymaniem właściwych środków na ten cel. 
 • Oprocentowanie oraz zabezpieczenie takiego kredytu ustalane są indywidualnie.

Kredyt technologiczny udzielany jest jest tym firmom, które potrzebują środków finansowych na zakup i wdrożenie nowych technologii. Przedsiębiorstwa korzystające z tego rozwiązania mogą liczyć na częściową spłatę zobowiązania przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość tej spłaty nie może natomiast przekroczyć limitów pomocy publicznej na inwestycje, określonych w odpowiednich dokumentach. 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą także skorzystać z tzw. kredytu z gwarancją de minimis. Wsparcie to realizowane jest z rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. W celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK, od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r, gwarancja ta zabezpiecza 80% kredytu – wcześniej było to 60%.

Rodzaje kredytów bankowych – inne formy klasyfikacji

Przedstawiony powyżej podział kredytów na produkty przeznaczone dla klientów indywidualnych i firm to najbardziej ogólna klasyfikacja, jakiej mogliśmy dokonać. Propozycje finansowania tego typu można jednak podzielić także z uwagi na inne parametry, np:

Rodzaje kredytów ze względu na okres kredytowania

 • kredyty krótkoterminowe (do 12 miesięcy),
 • kredyty średnioterminowe (od 1 do 3 lat),
 • kredyty długoterminowe (powyżej 3 lat).

Rodzaje kredytów ze względu na cel finansowania:

 • kredyty konsumpcyjne,
 • kredyty mieszkaniowe,
 • kredyty konsolidacyjne,
 • kredyty przeznaczone na działalność gospodarczą.

Rodzaje kredytów ze względu na walutę:

 • kredyt złotowy,
 • kredyt walutowy – dla osób otrzymujących wynagrodzenie w walucie obcej,
 • kredyt deminowany w walucie obcej – kredyt w walucie obcej, wypłacany w złotówkach po cenie kursu danej waluty z dnia uruchomienia kredytu,
 • kredyt indeksowany do waluty obcej – udzielane w złotówkach, a następnie indeksowane w walucie obcej.

Rodzaje kredytów ze względu na dostępność środków:

Kredyt mieszkaniowy a hipoteczny

W potocznym rozumieniu, kredyt mieszkaniowy i hipoteczny zwykle traktowane są jako ten sam produkt. Sprawy nie ułatwiają też banki, które w swoich ofertach często pojęć tych często używają zamiennie. W istocie jednak te dwa produkty nieco się od siebie różnią. Pojęcie “kredyt hipoteczny” jest dużo szersze niż “kredyt mieszkaniowy”.

 • Kredyt hipoteczny zawsze będzie wymagał zabezpieczenia w postaci hipoteki. Zwykle można go wykorzystać jedynie na cele związane z zakupem lub budową domu/mieszkania. Banki oferują także tzw. pożyczki hipoteczne, które można wykorzystać na dowolny cel.
 • Kredyt mieszkaniowy to również finansowanie przeznaczone na zakup mieszkania. Nie musi on jednak być zabezpieczony hipoteką.

Kredyt konsumencki a konsumpcyjny

Błędy w rozróżnianiu kredytów zdarzają się także w przypadku kredytów konsumenckich i konsumpcyjnych. Podobieństwo nazw sprzyja traktowaniu tych pojęć jako synonimów. Teoria wygląda jednak zupełnie inaczej.

Definicje kredytu konsumenckiego określa ustawa o kredycie konsumenckim. Brzmi ona następująco:

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

W tym samym dokumencie czytamy dalej, że za umowę o kredyt konsumencki uważa się:

 • umowę pożyczki,
 • umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego,
 • umowę o odroczeniu terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli kredytobiorca jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spłaty zobowiązania,
 • umowę o kredyt, gdzie kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a klient zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia,
 • umowę o kredyt odnawialny.

Podsumowując, za kredyt konsumencki można uznać zobowiązanie nie przekraczające kwoty 255 500 zł, udzielone na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą oraz posiadające swoją cenę.  

Kredyt konsumpcyjny nie jest natomiast definiowany przez żadną ustawę. Pod tym pojęciem rozumiemy jednak wszystkie zobowiązania udzielane przez bank na dowolnie wybrany przez klienta cel. 

Więcej o kredycie konsumpcyjnym piszemy w artykule “Kredyt konsumpcyjny – czym jest i kto może skorzystać z tego rozwiązania?”.

Jakie są formy zabezpieczenia kredytu?

Wpis hipoteki do księgi wieczystej to pierwsza myśl jaka przychodzi do głowy po usłyszeniu frazy “zabezpieczenie kredytu”. Warto wiedzieć, że nie jest to jednak jedyna opcja, jaką akceptują banki. Kredyt może zostać zabezpieczony także na inne sposoby, np.:

 • Weksel, czyli papier wartościowy, na mocy którego kredytobiorca zobowiązuje do zapłaty określonej kwoty.
 • Weksel in blanco – od tradycyjnego weksla różni się tym, że nie ma podanej sumy. Będzie ona wpisania później,  już po złożeniu podpisu przez klienta.
 • Dobrowolne poddanie się egzekucji, czyli dokument notarialny, któremu sąd może nadać klauzulę wykonalności.
 • Poręczenie, czyli zgoda osoby trzeciej na przejęcie odpowiedzialności za zobowiązanie kredytobiorcy, w przypadku braku spłaty z jego strony.

Powyższe rozwiązania to tzw. zabezpieczenia osobowe. Banki stosują także zabezpieczenia rzeczowe, do których należy już wspomniany wpis hipoteki do ksiąg wieczystych, a także:

 • przewłaszczenie na zabezpieczenie –  kredytobiorca przenosi własność rzeczy na bank, ale wciąż może z niej korzystać.
 • zastaw rejestrowy – bank może dochodzić swoich roszczeń z zastawionej rzeczy bez względu na to czyją stała się własnością. Aby zastaw był ważny, musi zostać sporządzona umowa zastawu, a sam zastaw musi zostać odnotowany w rejestrze zastawów. 

Rodzaje kredytów ze względu na formy zabezpieczeń

Kredyty możemy podzielić także ze względu na wspomniane powyżej zabezpieczenia. W tym zakresie możemy wyróżnić takie kredyty jak:

 • kredyty z poręczycielem – poręczone przez osobę trzecią (żyranta),
 • kredyty pod weksel – zabezpieczone wekslem,
 • kredyty lombardowe – zabezpieczone np. zastawem rejestrowym,
 • kredyty hipoteczne – zabezpieczone przez wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Rodzaje kredytów bankowych – jakie formalności trzeba spełnić?

Formalności związane z kredytem zależą od rodzaju kredytu, na jaki decyduje się klient. Inaczej będą one wyglądały w przypadku kredytów hipotecznych, a inaczej np. w przypadku prostych kredytów gotówkowych. Nie bez znaczenia jest także fakt, czy klient wnioskuje o kredyt w banku, w którym prowadzi już swoje finanse, czy też w zupełnie obcej instytucji. 

Niemniej jednak, można wskazać pewien zestaw informacji dotyczących kredytobiorcy, które pojawiają się w każdym wniosku o kredyt. A są to:

 • dane z dowodu osobistego – kredytobiorca musi posiadać ważny dowód osobisty,
 • wysokość dochodów – potwierdzona zwykle dokumentem wystawionym przez pracodawcę,
 • forma zatrudnienia,
 • wysokość stałych zobowiązań (w skali miesiąca),
 • wiek,
 • stan cywilny.

Warto pamiętać, że przed udzieleniem kredytu, bank sprawdzi potencjalnego klienta w bazach takich jak np. BIK. Decyzja kredytowa będzie zależała także od wyniku tej kontroli.

Rodzaje kredytów bankowych – wymagane dokumenty

W przypadku kredytów gotówkowych, wymagania co do dokumentów są bardzo proste. Zwykle wystarczy dowód osobisty, zaświadczenie o osiąganych dochodach oraz wniosek o kredyt. 

Dane z dowodu osobistego potrzebne są do weryfikacji tożsamości wnioskującego o kredyt. Na ich podstawie zostanie także sporządzona umowa kredytowa.

Zaświadczenie o dochodach wydawane jest natomiast przez pracodawcę. W dokumencie tym powinna pojawić się dokładna informacja o wysokości miesięcznych zarobków kredytobiorcy oraz inne dane dotyczące jego zatrudnienia, np. czas trwania umowy. 

W niektórych bankach zamiast zaświadczenia o dochodach, klient może złożyć tzw. oświadczenie o zarobkach. W takim przypadku to klient deklaruje miesięcznych zarobków i nie potrzebuje potwierdzenia tego stanu rzeczy od pracodawcy.

Wniosek o kredyt można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Wszystko zależy od formy, w jakiej wnioskujemy o to zobowiązanie. W przypadku wnioskowania online, wniosek wypełnia się kilkoma kliknięciami, podając dane osobowe oraz parametry kredytu. Gdy wnioskujemy o kredyt stacjonarnie, wniosek zwykle wypełnia za nas konsultant banku. Dokument ten uzupełniany jest na podstawie podanych przez nas informacji, a następnie drukowany. Aby zyskał pełną moc, klient musi złożyć na nim osobisty podpis.

Kwestia wymaganych dokumentów komplikuje się nieco, jeśli wnioskujemy o kredyt hipoteczny. W takim wypadku oprócz wspomnianych wyżej dokumentów, trzeba będzie dostarczyć także np.:

Lista dokumentów wymaganych do kredytu hipotecznego może zmieniać się w zależności od banku i sytuacji kredytobiorcy. Trzeba ją zatem zawsze sprawdzać w odniesieniu do konkretnej sytuacji kredytowej.

Rodzaje kredytów bankowych a sposób ubiegania się o kredyt

Rodzaje kredytów bankowych można wyodrębnić także pod kątem sposobu ubiegania się o taką formę finansowania. Z tej perspektywy kredyty możemy podzielić na te dostępne online oraz stacjonarnie.

Kredyty dostępne online to głównie kredyty gotówkowe. Wniosek o taki produkt możemy złożyć przez internet. Co więcej, online często dopełnimy także wszystkich niezbędnych formalności kredytowych. 

 • Wniosek o kredyt przez internet składa się za pomocą kilku kliknięć. Wystarczy podać swoje dane osobowe oraz parametry kredytu.
 • Jeśli wnioskujemy o kredyt w tym samym banku, w którym prowadzimy również rachunek osobisty, zwykle nie trzeba dostarczać dodatkowych dokumentów w postaci zaświadczenia o dochodach. Bank widzi bowiem nasze comiesięczne wpływy na konto i nie potrzebuje ich dodatkowego potwierdzenia.
 • Tożsamość kredytobiorcy można potwierdzić np. za pomocą przelewu z innego rachunku, weryfikacji wideo bądź selfie.
 • Wnioski o kredyt złożone online zwykle rozpatrywane są bardzo szybko, dlatego pieniądze często możemy otrzymać jeszcze tego samego dnia.

Kredyt gotówkowy możemy także wziąć stacjonarnie. Zwykle ten sposób wnioskowania wybiera się jednak w przypadku kredytów hipotecznych. 

 • Wnioskując o kredyt hipoteczny trzeba przygotować się na obowiązek dostarczenia wielu dodatkowych dokumentów, a to często wiąże się z koniecznością częstych wizyt w banku.
 • Wniosek o kredyt hipoteczny wypełnia się w asyście konsultanta.
 • Bank dużo dokładniej przygląda się sytuacji finansowej klienta i jego historii w bazach dłużników, co sprawia, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego jest dużo trudniejsze niż skorzystanie z innych produktów kredytowych.
 • Formalności i wydanie decyzji kredytowej trwają dosyć długo, dlatego na ostateczną odpowiedź banku często czeka się nawet kilka tygodni.

Rodzaje kredytów bankowych a umowa kredytowa

Umowy kredytowe mogą różnić się między sobą. Zwykle ma na to wpływ rodzaj kredytu, z jakiego korzystamy. Inaczej będzie wyglądać umowa o kredyt konsolidacyjny, a inaczej o kredyt hipoteczny. Można jednak wskazać elementy wspólne, które powinien zawierać taki dokument. A są to:

 • strony umowy,
 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • data obowiązywania umowy,
 • kwota kredytu,
 • okres kredytowania,
 • oprocentowanie zobowiązania,
 • wysokość prowizji,
 • cel kredytu,
 • zasady i terminy spłaty kredytu,
 • formy zabezpieczenia kredytu,
 • warunki wcześniejszej spłaty zobowiązania,
 • konsekwencje braku terminowej spłaty zobowiązania.

Przed podpisaniem umowy kredytowej warto sprawdzić, czy otrzymany przez nas dokument zawiera wszystkie podane wyżej informacje. 

Czy można odstąpić od umowy kredytu bankowego?

Każdy klient ma prawo odstąpić od umowy kredytu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Kredytobiorca nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji finansowych, jednak musi niezwłocznie zwrócić otrzymane od banku środki wraz z odsetkami za okres, w którym korzystał z pieniędzy.

Do umowy kredytowej zwykle dołączony jest wzór dokumentu odstąpienia od umowy. Kredytobiorca chcący dokonać takiego odstąpienia, musi wypełnić wspomniany formularz oraz złożyć go w banku. 

Dokument odstąpienia od umowy można złożyć osobiście lub przesyłając pocztą. Jeśli zdecydujemy się na wysyłkę pocztą, najlepiej będzie wybrać opcję listu poleconego z potwierdzeniem i widoczną datą nadania.

Michał Mucha Michał Mucha

Kredyt bankowy a pożyczka – co je różni?

Pojęcia “kredyt bankowy” i “pożyczka” niekiedy bywają używanie zamiennie. W teorii jednak są to dwa zupełnie różne produkty. Podstawowe różnice pomiędzy nimi przedstawia poniższa tabela:

Kredyt bankowy a pożyczka - różnice

Kredyt bankowyPożyczka
Jego zasady regulują Prawo Bankowe, Kodeks Cywilny oraz Ustawa o kredycie konsumenckim.Jego zasady regulują Prawo Bankowe, Kodeks Cywilny oraz Ustawa o kredycie konsumenckim.
Jej zasady regulują Kodeks Cywilny oraz Ustawa o kredycie konsumenckim.
Może być udzielany wyłącznie przez banki i SKOK-i.Może być udzielana przez każdego - osobę prawną lub fizyczną.
Zawsze jest odpłatny.Może być nieodpłatna.
Umowa kredytu musi mieć charakter pisemny.Umowa pożyczki może mieć wyłącznie charakter ustny.
Przedmiotem kredytu są zawsze środki finansowe.Przedmiotem pożyczki mogą być środki finansowe lub określone rzeczy.
źródło: opracowanie własne

Więcej na temat różnic pomiędzy kredytem a pożyczką piszemy w artykule “Kredyt a pożyczka – czym różnią się te rozwiązania?

Jaki rodzaj kredytu jest najkorzystniejszy i w jakich przypadkach?

Rodzaj kredytu bankowego powinien być zawsze dopasowany do celu jaki zamierzamy sfinansować za pomocą dodatkowych środków finansowych. Poniżej przedstawiamy kilka popularnych celów kredytowych wraz z produktami, które pozwolą na ich skuteczne sfinansowanie:

 • zakup samochodu – kredyt gotówkowy/samochodowy,
 • zakup sprzętu AGD/RTV – karta kredytowa/kredyt ratalny/kredyt gotówkowy,
 • zakup domu lub mieszkania – kredyt hipoteczny/mieszkaniowy
 • wakacje – karta kredytowa/kredyt gotówkowy.

Szukając odpowiedniego rozwiązania dla naszych potrzeb finansowych powinniśmy jednak nie tylko przeanalizować swoje potrzeby, ale zwrócić takżę uwagę na koszty. Im niższe odsetki i prowizja tym niższa rata zobowiązania i niższy ostateczny koszt kredytu. Aby niepotrzebnie nie przepłacać za kredyt, warto najpierw porównać dostępne na rynku oferty. Można to zrobić np. za pomocą naszego kalkulatora kredytów gotówkowych.

Porównaj koszty kredytów gotówkowych

Jakie rodzaje kredytów są najczęściej zaciągane w Polsce?

Jak wspomnieliśmy, w sierpniu 2021 kredytobiorcy częściej korzystali z kredytów gotówkowych, ratalnych oraz mieszkaniowych (w porównaniu do sierpnia 2020). Oznacza to, że Polacy coraz chętniej sięgają po produkty kredytowe nie tylko w przypadku dużych inwestycji (np. zakup mieszkania), ale też w celu sfinansowania pojawiających się na bieżąco potrzeb konsumpcyjnych. Atrakcyjne ceny kredytów sprzyjają spontanicznemu finansowaniu zakupów w ten sposób. Ewentualny wzrost stóp procentowych może jednak niebawem nieco zahamować ten trend. 

 

Źródła:

https://media.bik.pl/informacje-prasowe/695934/newsletter-kredytowy-bik-najnowsze-dane-o-sprzedazy-kredytow-w-polsce-2021-09-22

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Kredyt_bankowy_i_pozyczka_Wojcicka.pdf

https://www.bankbps.pl/msp/finansowanie-biezacej-dzialalnosci/kredyt-rewolwingowy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_konsorcjalny

https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/kredyty/kredyt-technologiczny.html

https://www.pekao.com.pl/korporacje/zarzadzanie-finansami/kredyt-pomostowy.html

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-de-minimis/

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/O/D20110715.pdf

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-zastaw-rejestrowy-i-w-jaki-sposob-zabezpiecza-wierzytelnosci

 

Warto wiedzieć:

 1. Wszystkie kwestie związane z kredytem reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Kredyty udzielane są ponadto w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawę o kredycie konsumenckim.
 2. Na terytorium Polski kredytów mogą udzielać wyłącznie banki lub SKOK-i.
 3. Kredyt konsumencki to zobowiązanie nie przekraczające kwoty 255 500 zł, udzielone na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą oraz posiadające określoną cenę.  
 4. Na odstąpienie od umowy kredytu klient ma 14 dni, licząc od daty zawarcia umowy.
 5. Kredyt i pożyczka to dwa różne produkty.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie są konsekwencje nieterminowej spłaty kredytu?

  W przypadku braku spłaty raty kredytu na czas, bank naliczy odsetki za opóźnienie. Może także dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, a następnie przekazać sprawę np. w ręce komornika.

 2. Jakie elementy składają się na ostateczny koszt kredytu?

  Na cenę kredytu wpływa wysokość pożyczonej kwoty oraz okres kredytowania. Kluczowymi składnikami ceny są także odsetki, prowizja oraz dodatkowe opłaty wynikające np. z zawarcia umowy ubezpieczenia.

 3. Składam wniosek o kredyt - jak mogę potwierdzić swój dochód?

  Potwierdzeniem dochodu może być zaświadczenie o zarobkach wydane przez pracodawcę lub tzw. oświadczenie o dochodach składane przez klienta. Banki mogą także poprosić o wyciąg z konta bankowego z ostatnich miesięcy.

 4. Czy bank może odstąpić od umowy kredytu?

  Od umowy kredytu może odstąpić jedynie klient. Bank w szczególnych okolicznościach może jednak wypowiedzieć umowę kredytu. Taka sytuacja może mieć miejsce np. wtedy, gdy kredytobiorca spóźnia się ze spłatą swojego zobowiązania.

 5. Czy kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytu?

  Zgodnie z art. 75a ust. 2 o prawie bankowym, kredytobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu, ale tylko w sytuacji, gdy kredyt został udzielony na okres dłuższy niż rok. W takim przypadku musi jednak zostać zachowany trzymiesięczny okres wypowiedzenia, a klient musi podać przyczynę składanego wypowiedzenia.

 6. Jakie są rodzaje kredytów?

  Ze względu na cel finansowania wyróżniamy kredyty konsumpcyjne, hipoteczne, inwestycyjne, konsolidacyjne. Biorąc pod uwagę okres spłaty wyróżniamy kredyty: krótkoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe. 

 7. Jakie są rodzaje kredytów hipotecznych?

  Można wskazać następujące kredyty hipoteczne: kredyt mieszkaniowy, budowlany, konsolidacyjny i refinansowy, a także pożyczkę hipoteczną.  

 8. Jakie są kredyty dla firm?

  Wśród kredytów dla firm można wyróżnić: kredyt inwestycyjny, pomostowy, hipoteczny, obrotowy, w rachunku bieżącym, technologiczny, konsolidacyjny, obrotowy, jak również kredyt na start dla firm rozpoczynających działalność na rynku.

 9. Jakie są rodzaje kredytów ze względu na przeznaczenie?

  Klasyfikując kredyty ze względu na przeznaczenie możemy wskazać: kredyty konsumpcyjne, hipoteczne, inwestycyjne, konsolidacyjne.

 10. Czym różni się kredyt od pożyczki?

  Kredyt i pożyczka to obie formy pożyczania pieniędzy, ale różnią się pod kilkoma względami. Kredyty są zazwyczaj udzielane przez banki i inne instytucje finansowe, często na większe kwoty i na dłuższy okres czasu, zwykle z wymogiem zabezpieczenia. Z kolei pożyczki mogą być udzielane także przez firmy pożyczkowe czy osoby prywatne, często na mniejsze kwoty i krótszy okres czasu, zazwyczaj bez wymogu zabezpieczenia. Pożyczki mogą być również bardziej elastyczne w zakresie warunków spłaty.

PORÓWNAJ KREDYTY
Katarzyna Gaweł
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments