Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń 22 417 11 63
Poradniki

Kredyt z poręczycielem – kiedy bank wymaga takiego zabezpieczenia?

Niska zdolność kredytowa nie zawsze musi być przeszkodą w uzyskaniu kredytu. Pieniądze można pożyczyć w przypadku, jeśli bank uzyska wystarczające zabezpieczenie spłaty zobowiązania. Rozwiązaniem może być kredyt z poręczycielem.

Uzyskanie kredytu jest możliwe tylko w przypadku posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej, co jest rozumiane jako zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania: kwoty głównej i odsetek, w terminie określonym w umowie.

W przypadku kredytu z poręczycielem gwarancję spłaty zobowiązania, w razie trudności finansowych kredytobiorcy, daje poręczyciel. Taki sposób zabezpieczenia kredytu sprawdzi się w razie niedostatecznych dochodów kredytobiorcy, ale także jako karta przetargowa w negocjacjach z bankiem przy ustalaniu kosztów kredytu: wysokości oprocentowania czy prowizji.

Na czym polega kredyt z poręczycielem?

Kredyt z poręczycielem to umowa trójstronna zawarta pomiędzy: bankiem, kredytobiorcą oraz poręczycielem inaczej żyrantem. Bank pożycza pieniądze kredytobiorcy, który zobowiązuje się do spłaty zobowiązania w terminie określonym umową. Trzecią stroną kontraktu jest poręczyciel, który zgadza się spłacić dług zaciągnięty przez kredytobiorcę, w razie gdyby ten uchylał się od płatności. Oświadczenie poręczyciela musi zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności.

Konstrukcja kredytu z poręczycielem pozwala obniżyć ryzyko kredytowe, bo daje dodatkowe zabezpieczenie dla banku, że pożyczone pieniądze zostaną zwrócone. Z drugiej strony kredytobiorca zyskuje silniejszą pozycję negocjacyjną w kwestii ustalania kosztów kredytu.

Kto może zostać poręczycielem kredytu?

Poręczycielem może zostać osoba pełnoletnia, która ma zdolność kredytową na odpowiednim poziomie. Bank oceni czy wysokość dochodów osiąganych przez poręczyciela wystarczy na pokrycie zobowiązania a także sprawdzi jego historię kredytową w bazie BIK. Inne zobowiązania np. własne kredyty, pożyczki czy karty kredytowe obniżają zdolność kredytową, a to może wiązać się z odmową przyjęcia poręczenia i tym samym udzielenia kredytu.

Podobnie będzie w przypadku ujawnionych zaległości w spłacie wcześniejszych zobowiązań. Z uwagi na funkcję jaką pełni poręczyciel, jego zdolność kredytowa nie może budzić żadnych wątpliwości banku.

Instytucja poręczenia nie jest zarezerwowana dla określonego kręgu osób np. rodziny kredytobiorcy. Poręczycielem może być osoba trzecia w stosunku do tej biorącej kredyt, bez żadnych powiązań rodzinnych. Choć zwykle, z uwagi na ponoszone ryzyko konieczności pokrycia zobowiązania, poręczycielem kredytu zostaje członek najbliższej rodziny kredytobiorcy.

Teoretycznie jeden kredyt może zostać poręczony przez kilka osób, co zdarza się zupełnie wyjątkowo. Osoba, która potrzebuje więcej niż jednego żyranta, by zaciągnąć kredyt, prawdopodobnie w ogóle nie powinna go zaciągać i będzie mieć realne problemy z jego spłatą. Bywa jednak tak, że oboje rodzice wspólnie zostają żyrantami w przypadku kredytu zaciągniętego przez (dorosłe już) dziecko.

Co grozi poręczycielowi za niespłacony kredyt dłużnika

Poręczyciel odpowiada za spłatę zobowiązania jak dłużnik solidarny (chyba, że w umowie kredytowej jego pozycja została określona w inny sposób). W praktyce oznacza to, że w razie opóźnienia w spłacie kredytu przez kredytobiorcę albo zaniechania przez niego płatności, bank może jednocześnie dochodzić pokrycia długu od kredytobiorcy i poręczyciela.

W razie opóźnienia w płatności raty, bank jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie osobę, która poręczyła kredyt. Konsekwencją braku spłaty kredytu przez dłużnika może być postępowanie windykacyjne a w razie konieczności również sądowe i komornicze także wobec poręczyciela.

Jak wpływa poręczenie na zdolność kredytową poręczyciela?

Poręczenie czyjegoś kredytu obniża zdolność kredytową poręczyciela (żyranta). Nie ma aż tak dużego wpływu na nią jak zaciągnięcie własnego kredytu, ale jest traktowane podobnie jak gdyby poręczyciel był współkredytobiorcą.
Zaniżona zdolność kredytowa z tytułu poręczeń dotyczy także poręczeń kolejnych kredytów – nie można poręczyć ich nieograniczonej ilości. Każde kolejne poręczenie będzie obniżać zdolność kredytową żyranta aż do momentu gdy nie będzie on mógł zaciągać własnych zobowiązań, ani ręczyć za innych kredytobiorców.

Jakie są prawa i obowiązki poręczyciela kredytu?

Podstawowym obowiązkiem poręczyciela jest spłata kredytu w przypadku opóźnień ze strony kredytobiorcy. Zasady spłaty zobowiązania przez żyranta powinny być precyzyjnie określone w umowie kredytu. Umowa kredytu z poręczycielem powinna określać:

  • kwotę zobowiązania, za które odpowiada poręczyciel – może to być np. tylko kwota główna bez odsetek albo pełna wysokość kredytu wraz ze wszystkimi kosztami,
    termin obowiązywania poręczenia,
  • zasady spłaty długu – np. możliwość dochodzenia długu przez wierzyciela od poręczyciela tylko w przypadku wyczerpania możliwości odzyskania długu od kredytobiorcy czyli m.in. bezskutecznej egzekucji z jego majątku,
  • obowiązki informacyjne banku wobec poręczyciela – np. o harmonogramie spłaty rat, terminie powiadomienia o braku płatności ze strony kredytobiorcy, itp.

W przypadku spłaty zobowiązania przez poręczyciela ma on obowiązek przekazania informacji w tym zakresie kredytobiorcy. Jeśli tego nie zrobi a dłużnik spłaci swoje zobowiązanie, wówczas może być zobowiązany wobec dłużnika do zwrotu kwoty, którą ten zapłacił.

Poręczenie wekslowe a cywilne

Gwarancja spłaty zobowiązania może przybrać postać poręczenia wekslowego lub cywilnego. Cel obu sposobów poręczenia jest podobny – zabezpieczenie interesów wierzyciela i spłata długu w przypadku braku płatności przez dłużnika.

Podstawą poręczenia cywilnego jest umowa zawarta pod rygorem nieważności na piśmie. Kontrakt zawarty pomiędzy trzema stronami powinien precyzyjnie określić wysokość zobowiązania i termin obowiązywania poręczenia a także zasady odpowiedzialności poręczyciela. W przypadku braku płatności przez dłużnika, wierzyciel jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie poręczyciela.

Poręczenie wekslowe (awal) jest bezwarunkowe i nieodwołalne. Powinno być umieszczone na wekslu lub przedłużku. Ponadto poręczyciel wekslowy odpowiada wobec wierzyciela jak dłużnik solidarny, natomiast w przypadku poręczenia cywilnego odpowiedzialność jest solidarna wówczas, jeśli w umowie nie zostało to określone w inny sposób.

Kiedy warto poręczyć kredyt?

Poręczenie kredytu wiąże się ze znacznym ryzykiem jeśli główny kredytobiorca będzie opóźniać się ze spłatą kredytu lub całkiem przestanie go spłacać. Poręczyciel (żyrant) właściwie nie zyskuje niczego poręczając czyjś kredyt, a ryzykuje utratą środków i obniżeniem zdolności kredytowej.

Dlatego w zakresie poręczeń warto stosować prostą zasadę:
“Możesz poręczyć kredyt, jeśli ufasz kredytobiorcy tak bardzo, że jesteś gotowy/gotowa pożyczyć mu tę kwotę z własnej kieszeni.”

Dlatego przeważnie poręczenia dotyczą wyłącznie najbliższych osób: dzieci, rodziców, współmałżonków, partnerów życiowych i długoletnich wspólników.

Nawet wówczas ryzyko istnieje. Z tego powodu ilość kredytów zabezpieczonych przez poręczenie systematycznie spada. Warto więc dokładnie przemyśleć decyzję o zostaniu żyrantem.

Kredyt z poręczycielem – podsumowanie

Poręczenie kredytu to instytucja korzystna zarówno dla banku, jak i kredytobiorcy. Kredytodawca zyskuje dodatkowe zabezpieczenie spłaty zobowiązania i możliwość zwrotu pieniędzy od osoby trzeciej. Kredytobiorca ma natomiast silniejszą pozycję negocjacyjną. Badanie zdolności kredytowej poręczyciela daje gwarancję, że taka osoba będzie w stanie zwrócić kredyt w razie kłopotów finansowych kredytobiorcy. Dla bezpieczeństwa poręczyciela ważne jest dokładne określenie jego obowiązków w umowie kredytu.

Warto wiedzieć

  • Żyrantem (poręczycielem) może zostać osoba o odpowiedniej zdolności kredytowej
  • Poręczyciel spłaca kredyt jeśli główny kredytobiorca tego nie robi.
  • Poręczenie czyjegoś kredytu obniża zdolność kredytową żyranta.
  • Żyrant ma prawo do wszelkich informacji dotyczących długu, jego spłaty i terminowości po stronie kredytobiorcy.
  • W razie gdyby dłużnik w ogóle nie spłacał kredytu, poręczyciel musi liczyć się nawet z postępowaniem komorniczym.
PORÓWNAJ KREDYTY
avatar

Powiązane tematy

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments