Jak odzyskać zwrot ubezpieczenia kredytu?

mężczyzna w garniturze przekazujący plik banknotów
Źródło obrazka: depositphotos

Ubezpieczenie kredytu z założenia zabezpieczać ma interesy kredytobiorcy i banku. Należy jednak pamiętać, że istnieje możliwość rezygnacji z polisy i odzyskania proporcjonalnej części składki. Sprawdziliśmy zatem, w jakich sytuacjach możliwy jest zwrot ubezpieczenia kredytu.

 

Zaciągając kredyt należy zadać sobie pytanie, które i tak padnie z ust doradcy bankowego – ubezpieczać czy nie? Z jednej strony polisa zapewnia ochronę np. przypadku trwałej utraty zdrowia, z drugiej jednak generuje dodatkowe koszty. Decydując się na “pełną opcję”, warto pamiętać, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby przy rezygnacji z ubezpieczenia odzyskać część pobranej wcześniej składki.

Czym w ogóle jest ubezpieczenie kredytu?

Z perspektywy banku ubezpieczenie kredytu to dodatkowe zabezpieczenie mogące być alternatywą np. dla poręczenia lub weksla. To także źródło ekstra przychodów płynących ze współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Z kolei dla kredytobiorców polisa to możliwość zapewnienia sobie odpłatnej ochrony na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Połączenie usług kredytowych i ubezpieczeniowych nosi nazwę bancassurance. Banki najczęściej stosują ubezpieczenia na wypadek:

  • śmierci (ubezpieczenie na życie) – ubezpieczyciel dokonuje spłaty pozostałej części kredytu w przypadku zgonu kredytobiorcy,
  • trwałego inwalidztwa – ubezpieczyciel dokonuje spłaty pozostałej części kredytu w przypadku trwałego uszkodzenia ciała kredytobiorcy, które uniemożliwia dalsze wykonywanie pracy zarobkowej,
  • utraty pracy – ubezpieczyciel dokonuje spłaty zazwyczaj kilku kolejnych rat w sytuacji, kiedy kredytobiorca utracił pracę. Zwolnienie nie może jednak nastąpić z winy pracownika, ani być konsekwencją dobrowolnie złożonego wypowiedzenia umowy o pracę,
  • niezdolności do pracy – rozwiązanie zbliżone do ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa, jednak rozszerzone o niezdolność do zarobkowania w wyniku ciężkiej choroby (nie musi dojść do nieszczęśliwego wypadku).

W przypadku kredytów hipotecznych do puli dorzucić należy także ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, ubezpieczenie nieruchomości, np. od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie pomostowe, które zapewnia ochronę bankowi do czasu uzyskania wpisu hipoteki do księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości.

Czy można domagać się zwrotu ubezpieczenia kredytu?

Zdecydowanie tak. Okolicznością prowadzącą do zwrotu ubezpieczenia kredytu może być: przedterminowa spłata zobowiązania, dobrowolna rezygnacja z polisy w trakcie obsługiwania zadłużenia, a nawet wypowiedzenie umowy przez bank i skierowanie jej do windykacji. Jeśli składka na ubezpieczenie została pobrana jednorazowo za cały okres kredytowania podczas zawiera umowy, można ubiegać się o zwrot za niewykorzystany okres ochrony – zgodnie z artykułem 813 Kodeksu Cywilnego.

 

Art. 813. § 1. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

 

W przypadku, gdy składka była pobierana w systemie miesięcznym, wówczas również mamy prawo do zwrotu, a obowiązkiem banku jest dokonanie odpowiedniego rozliczenia. Wniosek o zwrot należy kierować do banku, nie do ubezpieczyciela. Kredytodawca ma obowiązek przelać niewykorzystane środki na konto klienta lub rachunek kredytowy, zmniejszając tym samym saldo zadłużenia.

Jak zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Z poprzedniego akapitu wynika, że spektrum sytuacji, w których można ubiegać się o zwrot proporcjonalnej części składki ubezpieczeniowej, jest szerokie. Aby zainicjować cały proces należy przygotować wniosek do banku. Powinny się w nim znaleźć dane identyfikujące nas jako kredytobiorcę (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania), seria i numer polisy oraz numer umowy kredytowej.

Warto wskazać również numer rachunku na który zrealizowany ma być zwrot składki ubezpieczeniowej. Niektóre banki ułatwiają sprawę, udostępniając na stronie internetowej gotowe do pobrania wnioski. Uwaga – roszczenie o zwrot ubezpieczenia kredytu ulega przedawnieniu z upływem 3 lat.

Czy rezygnacja z ubezpieczenia kredytu pociąga za sobą jakieś konsekwencje?

Do tej pory wszystko wygląda pięknie. Zakup polisy nie jest obowiązkowy, rezygnacja z ubezpieczenia nastąpić może w dowolnym momencie i w różnorodnych okolicznościach – nawet w sytuacji wypowiedzenia kredytu przez bank. Niestety działanie to może mieć również mniej przyjemne konsekwencje. Ich siła rażenia opisana jest zawsze w umowie kredytowej.

Do najbardziej dotkliwych zaliczyć można podwyższenie marży lub oprocentowania, a nawet zerwanie umowy kredytowej. Bank może zażądać także przedstawienia innego zabezpieczenia kredytu np. poręczenia osoby trzeciej. Dlatego decyzję o rezygnacji z ubezpieczenia warto przedyskutować wcześniej z doradcą bankowym oraz przekalkulować, czy rozwiązanie to jest faktycznie najkorzystniejszą opcją.

Czy walka o zwrot ubezpieczenia się opłaca?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wiele zależy od konsekwencji towarzyszących rezygnacji z ubezpieczenia w trakcie spłaty kredytu. Warto zatem przed podpisaniem umowy kredytowej dokładnie wczytać się w jej warunki. Może okazać się, że rezygnacja z polisy jest możliwa, ale jest zwyczajnie nieopłacalna. Problemu nie mają jedynie osoby dokonujące całkowitej spłaty zobowiązania przed terminem, gdyż definitywnie żegnają się z kredytem.

Warto także skrupulatnie przeanalizować warunki samego ubezpieczenia kredytu, gdyż może okazać się, że oferowany zakres ochrony nie do końca odpowiada potencjalnym zagrożeniom. W takim przypadku nie pozostaje nic innego, jak przygotować wniosek o zwrot proporcjonalnej części składki. Zyskać można wiele, gdyż łączny koszt ubezpieczenia sięgać może 30% kwoty zaciągniętego zobowiązania.

 

Czytaj też: Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – czy się opłaca?

Czytaj też: Oszczędzanie na emeryturę – IKE czy IKZE?

avatar

Powiązane tematy

Komentarze: