Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty

Kredyt studencki – ile kosztuje i gdzie wziąć kredyt na studia?

Kredyt studencki to sposób na sfinansowanie studiów, dla osób które nie mogą liczyć na wsparcie rodziców. Należy do najtańszych i najbardziej korzystnych dla kredytobiorcy produktów bankowych. Na czym polega kredyt studencki i jak go uzyskać?

Aktualnie w Polsce studiuje ponad 1 150 000 osób. Ponad 40% z nich musi płacić za studia. W zależności od kierunku i uczelni, studia zaoczne mogą kosztować od 1 500 zł do 20 000 zł za semestr. W ciągu ostatnich lat liczba studentów zaocznych zdecydowanie spada, co może być związane z wysokimi kosztami utrzymania i studiowania jednocześnie. Mimo to z kredytów studenckich korzysta stosunkowo niewiele osób studiujących.

Co to jest kredyt studencki?

Kredyt studencki to bankowy kredyt gotówkowy wypłacany w transzach. Student otrzymuje pewną kwotę co miesiąc przez 10 miesięcy w roku, a zaczyna spłacać całość dopiero dwa lata po ukończeniu studiów. Miesięczna transza wynosi od 400 do 1000 zł, co oznacza że w trakcie 5 letnich studiów można zaciągnąć kredyt maksymalnie o wysokości 50 000 zł (wypłaty przez 5 lat x 10 miesięcy x 1000 zł).

Kredyty studenckie są więc zdecydowanie pomocniczym instrumentem finansowym. Nie pozwalają na sfinansowanie droższych studiów niestacjonarnych.

Zaczyna się je spłacać dopiero po 2 latach od zakończenia studiów i spłaca przez kolejne 24-48 miesięcy.

Wysokość oprocentowania kredytu wynosi 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP, przy czym wartość oprocentowania spłacanego przez kredytobiorcę wynosi tylko 0,5 stopy redyskontowej weksli NBP czyli aktualnie 0,11 %. Pozostała część odsetek jest spłacana przez budżet państwa.

Kredyt studencki, a kredyt dla studenta

Kredytu studenckiego nie należy mylić z produktem bankowym reklamowanym jako “kredyt dla studenta”. Ten drugi jest komercyjnym kredytem gotówkowym dostosowanym do potrzeb grupy docelowej. Jego warunki zaciągnięcia i spłaty nie muszą mieć nic wspólnego z kredytem studenckim.

Kto może otrzymać kredyt studencki?

Aktualnie kredyt studencki może otrzymać:

 • student, który nie ukończył 30 roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35 roku życia.

To spora zmiana, bo wcześniej jednym z warunków formalnych było rozpoczęcie studiów wyższych przed ukończeniem 25 roku życia. Dodatkowo, jak już wcześniej wspomniano, wniosek o kredyt może również złożyć kandydat na studenta lub doktoranta – musi jednak przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć w banku zaświadczenie, które potwierdzi, że jest studentem lub doktorantem.

Kredyt mogą uzyskać tylko osoby, które nie przekraczają określonego progu dochodowego. W roku akademickim 2019/2020 maksymalny dochód na osobę, który uprawnia do otrzymania finansowania to 2.500 zł.

Na jaki okres można uzyskać kredyt studencki?

Kredyt może zostać udzielony na okres 6 lat w przypadku studentów i na okres 4 lat w przypadku doktorantów. Wypłacany jest w miesięcznych transzach przez okres 10 miesięcy roku akademickiego z wyłączeniem okresu urlopów czy innych przerw określonych regulaminem studiów. Instytucja kredytująca zaprzestanie również wypłaty miesięcznych transz kredytu w przypadku:

 • skreślenia z listy studentów,
 • zawieszenia w prawach studenta,
 • ukończenia studiów,
 • ujawnienia zatajonych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu lub jego wysokość.

Dlaczego tak mało osób korzysta z kredytów studenckich?

W ciągu roku o kredyt studencki występuje jedynie 2-3 tysiące osób. Większość z nich go otrzymuje bez żadnych trudności. Dla porównania w roku akademickim 2020/2021 studia (I stopnia, lub jednolite magisterskie) rozpoczęło ponad 300 000 studentów. Mniej niż 1 % studentów decyduje się na kredyt studencki, ponieważ:

 • Kredyt przyznawany jest jedynie studentom mającym w rodzinie dość niski dochód.
 • Kwoty przyznanych kredytów są raczej niskie.
 • Osoby, które mogą skorzystać ze wsparcia rodziny lub pracują, nie chcą wiązać się kredytem.
 • Wiele osób po prostu nie wie o możliwości wzięcia kredytu studenckiego.
 • Konieczność składania wniosków, wypełniania dokumentów itp. odstraszają osoby mające 19-20 lat, a więc te które potrzebują kredytu najbardziej.
 • Kredyt wymaga poręczenia (najczęściej ze strony rodziców).

Lista dokumentów niezbędna do złożenia wniosku o kredyt studencki

Do wniosku o kredyt studencki należy dołączyć:

 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
 • zaświadczenie szkoły wyższej, że wnioskodawca jest studentem lub doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty kredytu.

Wniosek można złożyć zarówno w formie papierowej jak i online – wcześniej forma składania wniosku była ograniczona do wersji papierowej. Dodatkowo wnioski są rozpatrywane przez cały rok. To również zmiana na plus, bo przed nowelizacją złożenie wniosku było możliwe tylko w okresie od 15 lipca do 20 października.

Aktualnie obowiązujące zasady są bardziej przyjazne i umożliwiają zdobycie pieniędzy osobom, których sytuacja finansowa pogorszyła się na przestrzeni roku akademickiego. Instytucja kredytująca rozpatrzy wniosek w ciągu 30 dni od jego złożenia.

Poręczenie kredytu studenckiego

Kolejnym wymogiem dla uzyskania kredytu studenckiego jest znalezienie poręczyciela, który zobowiąże się do spłaty zadłużenia w razie problemów finansowych kredytobiorcy. Najczęściej takiej formy wsparcia studentom udzielają rodzice czy inna bliższa rodzina. W określonych przypadkach poręczenia może udzielić również:

Bank Gospodarstwa Krajowego:

 • w wysokości 100% wykorzystanej kwoty kredytu bez odsetek oraz innych kosztów dla:
  • studentów których dochód w rodzinie nie przekracza 1500 zł na osobę,
  • studentów, którzy zostali całkowicie pozbawieni opieki rodzicielskiej lub jako całkowicie lub częściowo pozbawieni opieki rodzicielskiej zostali umieszczeni w placówce zapewniającej opiekę zastępczą (np. rodzina zastępcza, placówka opiekuńczo wychowacza rodzinna i inna) – bez względu na dochód,
 • w wysokości 90% wykorzystanej kwoty kredytu bez odsetek i innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2.000 zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 • w wysokości do 100% wykorzystanej kwoty kredytu dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł,
 • w innych przypadkach do 80% wykorzystanej kwoty kredytu.

O poręczenie z ARiMR mogą ubiegać się osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich.

Umorzenie spłaty kredytu studenckiego

Taka opcja jest dostępna w dwóch przypadkach. Po pierwsze instytucja kredytująca może umorzyć część kredytu najlepszym studentom. Wysokość umorzenia zależy od tego z jakim wynikiem student ukończył studia wyższe albo kształcenie w szkole doktorskiej. Dla najlepszych umorzenie może sięgnąć nawet 50% wartości kredytu.

Drugą opcją jest umorzenie kredytu w całości i dotyczy osób, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Umorzenia dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Te banki udzielają kredytów studenckich

 • PKO BP – rozpatrzenie wniosku 0 zł dla posiadaczy ROR w PKO BP SA, oraz dla klientów którzy otworzą konto najpóźniej w dniu zawarcia umowy – pozostałe osoby muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 400 zł. Dodatkowo za udzielenie kredytu bank naliczy prowizję (od każdej wypłaconej transzy) 2 % dla posiadaczy ROR w banku PKO BP SA i 5 % dla pozostałych klientów.
 • Bank Pekao SA – prowizji od każdej wypłaconej transzy kredytu nie zapłaci posiadacz RORu w banku, inni klienci – 0,5%. Prowizja jest również naliczana za wypłatę każdej transzy kredytu poręczonego przez BGK – 1,5% kwoty. W przypadku przelewu pieniędzy na inne konto, bank pobierze opłatę w wysokości 4 zł.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA – udzielenie kredytu łączy się z prowizją w wysokości 1 % wysokości każdej transzy. Pozostałe opłaty związane są przede wszystkim ze zmianą umowy.
 • SGB – Bank SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) – opłaty są określone w regulaminach banków, które przystąpiły do programu.

Warunki udzielania kredytów studenckich zostały określone przepisami prawnymi. Oferta banków może różnić się wysokością dodatkowych opłat związanych z udzieleniem kredytu lub rodzajem dokumentów koniecznych dla potwierdzenia dochodu kredytobiorcy czy ustanowienia poręczenia.

Czy kredyt studencki się opłaca?

Tak, kredyt studencki jest korzystnym, nawet jeśli tylko pomocniczym rozwiązaniem. Jego zaletami są przede wszystkim:

 • Niskie oprocentowanie
 • Odroczony moment spłaty
 • Potencjalna możliwość umorzenia

Kredyt studencki jest znacznie tańszy niż kredyty i pożyczki gotówkowe. Oczywiście warto wziąć go jedynie mając taką potrzebę, ale nie trzeba ograniczać się do sytuacji gdy jest on niezbędny. Studenci wykorzystują nieraz kredyt studencki np. do zainwestowania we własny mały biznes lub zapłacenia za lepsze studia niż normalnie byliby w stanie.

W większości przypadków zaciągnięcie kredytu studenckiego jest opłacalne dla kredytobiorcy.

Warto wiedzieć:

 • Kredyt studencki mogą zaciągnąć studenci i doktoranci
 • Pożyczyć można maksymalnie 50 000 zł przez okres 5 lat
 • Kredyt wypłacany jest w comiesięcznych transzach
 • Oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi poniżej 0,2%, a prowizje zaczynają się o 0, 5% co czyni kredyt studencki tańszym od jakiegokolwiek kredytu gotówkowego.
 • W wyjątkowych wypadkach można starać się o umorzenie kredytu studenckiego.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Czy student może wziąć kredyt?

  Tak. W grę wchodzą dwa główne rodzaje kredytu: studencki oraz dla studenta. Ten pierwszy to kredyt na preferencyjnych warunkach przeznaczony dla studentów i udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jednym z kryteriów jego uzyskania jest dochód, który nie może przekroczyć 3.000 zł na osobę w rodzinie. Kredyt dla studenta to „zwykły” kredyt gotówkowy adresowany przez banki do tej grupy docelowej. 

 2. Ile można dostać kredytu studenckiego?

  W ramach kredytu studenckiego można pożyczyć łącznie kwotę 50.000 zł.   Kredyt jest wypłacany w transzach  w wysokości od 400 do 1.000 zł co miesiąc. Wysokość miesięcznie wypłacanej kwoty można zmienić w czasie trwania kredytu. 

 3. Co potrzeba do kredytu studenckiego?

  Konieczny jest wniosek złożony w banku, który obsługuje tego rodzaju kredyty.  Do wypełnienia wniosku potrzebny będzie dowód osobisty, a jako załącznik potwierdzenie wysokości dochodów rodziny studenta oraz zaświadczenie z uczelni, potwierdzające status studenta. Dla przyszłego studenta wystarczy zaświadczenie, że dana osoba bierze udział w rekrutacji. 

 4. Gdzie najlepiej wziąć kredyt studencki?

  Kredyt studencki jest udzielany w każdym banku na takich samych zasadach określonych ustawą. Różnice mogą dotyczyć wysokości i sposobu naliczania kosztów np. prowizji. Samo zobowiązanie można uzyskać w ograniczonej liczbie banków komercyjnych, które oferują takie rozwiązanie, dlatego wybór nie jest zbyt duży. 

 5. Jak spłacać kredyt studencki?

  Termin spłaty kredytu studenckiego rozpoczyna się dopiero dwa lata po zakończeniu studiów. W tym czasie były już student może podjąć pracę, która pozwoli mu regulowanie rat.  Dla osób, które znajdą się w gronie 10 % najlepszych studentów kończących studia ustawodawca przewidział obligatoryjne umorzenie zadłużenia do 50%. 

 6. Ile lat spłaca się kredyt studencki?

  W przypadku kredytu studenckiego, środki finansowe zostają przekazane stopniowo w okresie trwania całego roku akademickiego, obejmującym 10 miesięcy. Rozpoczęcie spłaty kredytu studenckiego następuje dwa lata po zakończeniu studiów. Liczba rat do spłaty wynosi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Gosia
Gosia
7 lat temu

Pomimo poręczeń 100% kredytu przez ARiMR lub BGK banki nie udzielają kredytów dla studentów jeśli ci nie przedstawią dodatkowego poręczyciela posiadającego zdolność kredytową (umowa na czas nieokreślony z dochodem co najmniej 1800 zł netto na osobę) . Jaki więc sens mają poręczenia tych instytucji jeśli student, który jest uprawniony do poręczenia 100 % kredytu przez nie (a więc nie posiada innych możliwości poręczenia kredytu) niestety nie może otrzymać kredytu. To po prostu paranoja i obłuda – bo niby instytucje te poręczają 100 % kredytu dla studentów którzy nie mają innej możliwości poręczenia a student i tak nie otrzyma pożyczki gdyż nie posiada poręczyciela. Jestem z terenów wiejskich z rodziny wielodzietnej i dochód na osobę nie przekracza 800 zł jednak bank BPS w Kielcach zażądał dodatkowego poręczyciela pomimo poręczenia przez ARiMR. Czy jest jakieś wyjście z tego błędnego koła?

Bart
Bart
7 lat temu
Reply to  Gosia

Myślę, że warto złożyć wniosek również w pozostałych bankach, oferujących kredyt studencki. Być może PKO BP czy PEKAO SA wykażą się bardziej sprzyjającą postawą i dodatkowy poręczyciel nie będzie wymagany.

Aga
Aga
1 rok temu
Reply to  Gosia

PEKAO S.A. żądał 2 poręczycieli (rodzic na działalności gospodarczej, więc poręczała też ciotka na „umowie o pracę”), a sumarycznie zostało ich troje, ponieważ dodatkowy wymóg określał wiek poręczyciela do 50 r.ż. Sytuacja dotyczyła kredytu ze 100% poręczeniem BGK. Paranoja…