Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Wniosek o wykreślenie z hipoteki. Jak go uzupełnić?

Hipoteka najczęściej jest wpisana do księgi wieczystej przy okazji kredytu hipotecznego. Obciążenie nieruchomości tym ograniczonym prawem rzeczowym może utrudnić sprzedaż mieszkania, ale też zaciągnięcie kolejnego kredytu. Dlatego jeśli tylko jest taka możliwość, warto złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, które służy zabezpieczeniu spłaty zobowiązania pieniężnego. Najczęściej hipoteka służy zabezpieczeniu spłaty kredytu hipotecznego, udzielanego przez bank na zakup mieszkania czy domu. Dzięki ustanowieniu hipoteki, wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to czyją ona stała się własnością i w dodatku przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. Wykreślenie hipoteki jest możliwe w razie złożenia wniosku i tylko w razie spełnienia określonych warunków.

Czy wykreślenie hipoteki jest możliwe?

Wykreślenie hipoteki jest możliwe tylko w określonych okolicznościach. Podstawą będzie:

 • spłata zobowiązania, dla którego hipoteka była zabezpieczeniem,
 • refinansowanie kredytu hipotecznego – wiąże się z wykreśleniem dotychczasowego wierzyciela hipotecznego i wpisu aktualnego, na rzecz którego dłużnik spłaca kredyt,
 • sprzedaż nieruchomości – jeśli kredyt zostanie spłacony pozyskanymi w taki sposób pieniędzmi, wówczas należy złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki. Jeśli nowy nabywca przy zakupie nieruchomości posługuje się kredytem, wówczas hipoteka zostanie wpisana na rzecz banku, który udzielił kredytu.

Hipoteka może zostać wykreślona.na podstawie oświadczenia wierzyciela o spłacie zobowiązania z podpisem notarialnie poświadczonym lub tzw. kwitu mazalnego wydanego przez bank.

Jakakolwiek zmiana w treści księgi wieczystej wiąże się z koniecznością złożenia wniosku. Dla wykreślenia hipoteki potrzebny będzie wniosek  KW-WPiS.

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie z hipoteki? Instrukcja krok po kroku

Pobierz wniosek o wykreślenie hipoteki (PDF)

Wniosek o wpis w księdze wieczystej każdy może wypełnić samodzielnie. Wystarczy pamiętać o kilku zasadach:

 • wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek,
 • wniosek można wypełnić ręcznie lub na komputerze,
 • wnioskodawca wypełnia tylko białe pola,
 • niewypełnione białe pola należy przekreślić.

Na stronie 1 wniosku należy wypełnić następujące pola:

 • nr 1 – nazwę sądu rejonowego, który jest właściwy w sprawie ze względu na położenie nieruchomości,
 • nr 2 – oznaczenie wydziału ksiąg wieczystych,
 • nr 3 – numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,

Pozostałe białe rubryki na 1 stronie wniosku należy przekreślić.

Na stronie 2 wniosku należy:

 • zaznaczyć krzyżykiem pole “Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”,
 • w polu nr 7 należy sformułować wniosek o wykreślenie hipoteki z określeniem jej rodzaju (np. hipoteka umowna) z księgi wieczystej (należy wskazać jej numer), kwoty oraz na rzecz kogo była ustanowiona (np. banku).

Pole nr 5, nr 6 i nr 8 należy przekreślić.

Na stronie 3 wniosku należy:

 • przekreślić w polu “Dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania” sformułowanie “uczestnika postępowania”,
 • wypełnić pola od nr 9 do nr 17, przy czym jeśli wnioskodawca to osoba fizyczna, należy przekreślić pole nr 10 “numer identyfikacyjny REGON”, pole nr 11 “numer w Krajowym Rejestrze Sądowym”, w polu nr 12 “Nazwa lub firma” oraz “człon nazwiska złożonego” i w pole nr 13 “Drugi człon nazwiska złożonego” jeśli nazwisko wnioskodawcy jest jednoczłonowe,
 • przekreślić w polu “Miejsce zamieszkania/Siedziba” jedno z tych sformułowań – w przypadku osoby fizycznej należy skreślić słowo “Siedziba”,
 • wypełnić pola od nr 18 do nr 25, przy czym w polu nr 25 należy przekreślić sformułowania: ”uczestnik postępowania” i “przedstawiciel ustawowy” i zaznaczyć krzyżykiem odpowiednią odpowiedź: “tak” lub “nie”,
 • wypełnić pola od nr 26 do 32 należy wypełnić tylko wtedy, jeśli adres do doręczeń jest inny niż miejsce zamieszkania, w innym przypadku pola te należy przekreślić,
 • wypełnić pola od nr 33 do 55 wskazując drugiego wnioskodawcę jeśli jest (np. współwłaściciel nieruchomości) lub wskazując jako Uczestnika postępowania (przekreślając wyraz “Wnioskodawcy”) bank na rzecz którego została ustanowiona hipoteka, przekreślając pola, które dotyczą osoby fizycznej i pola od nr 50 do nr 56 jeśli adres do doręczeń uczestnika postępowania jest taki sam jak siedziby.

Na stronie 4 wniosku należy:

 • pola od nr 57 do 80 należy przekreślić, jeśli w postępowaniu występuje jeden wnioskodawca i jeden uczestnik postępowania,
 • formularze oznaczone w polach od nr 81 do nr 83 w typowej sytuacji nie są dołączane i należy określić ich liczbę jako “0”,
 • w polu nr 84 wskazać kwit mazalny lub oświadczenie wierzyciela o spłacie zobowiązania z podpisem notarialnie poświadczonym,
 • w polu nr 85 wskazać informację o dołączeniu opłaty za wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w kwocie 100 zł,
 • pola od nr 86 do nr 88 należy przekreślić.

Na koniec należy przekreślić słowa: “Pełnomocnik/Przedstawiciel ustawowy” pozostawiając “Wnioskodawca”, przekreślić słowo “Nazwa” pozostawiając “Imię i nazwisko” i uzupełnić te dane oraz datę wypełnienia wniosku i złożyć własnoręczny podpis.

Jak sprawdzić hipotekę w księdze wieczystej?

Fakt obciążenia nieruchomości hipoteką można sprawdzić w księdze wieczystej. Można to zrobić osobiście, ale najłatwiej wszystkie informacje sprawdzić online. Do poznania treści księgi wieczystej wystarczy znać jej numer. Elektroniczne Księgi Wieczyste można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Dla poznania najnowszych danych  należy wybrać opcję “Przeglądanie aktualnej treści KW”*.  Wszystkie wpisy, również historyczne, można sprawdzić klikając w opcję “Przeglądanie zupełnej treści KW”. Informacje w zakresie hipoteki są wpisane w dziale IV księgi wieczystej.

Wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu

Spłata ostatniej raty kredytu hipotecznego wiąże się z wygaśnięciem hipoteki. Jednak wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nie odbywa się automatycznie, tylko wymaga złożenia wniosku. Uprawnionym do wystąpienia do sądu wieczystoksięgowego jest właściciel nieruchomości. Bank sam nie podejmie takiej aktywności.

Zgoda banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Spłata całego kredytu hipotecznego wystarczy, żeby zyskać możliwość wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Jednak, aby złożyć wniosek w tym zakresie, potrzebny będzie tzw. kwit mazalny wydany przez bank, który zawiera poświadczenie spłaty całego zobowiązania i zgodę banku na wykreślenie hipoteki. Zanim sąd wieczystoksięgowy dokona jakiejkolwiek czynności, będzie wymagał dowodu na wygaśnięcie hipoteki.

Kiedy bank może nie przyznać zgody na wykreślenie z hipoteki?

Podstawą wydania kwotu mazalnego jest spłata całego zobowiązania zabezpiecznego hipoteką. Bank może odmówić jego wydania i tym samym udzielenia zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w momencie, kiedy dłużnik ma do spłaty choćby jedną ratę kredytu.

Wykreślenie z hipoteki – ile to trwa?

Przed złożeniem wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej trzeba wystąpić do wierzyciela o potwierdzenie spłaty zobowiązania. W przypadku spłaty kredytu hipotecznego należy wystąpić do banku o wydanie tzw. kwitu mazalnego. Najlepiej to zrobić zaraz po spłacie ostatniej raty kredytu. Jeśli nie będzie przeszkód do wydania zgody na wykreślenie hipoteki, bank powinien wydać dokument do 30 dni od złożenia wniosku.

Kolejnym krokiem będzie wypełnienie wniosku o wykreślenie hipoteki, dołączenie dokumentów potwierdzających spłatę zobowiązania i potwierdzenia wniesienia opłaty i złożenie go do właściwego Sądu Rejonowego. Czas oczekiwania na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej zależy od sądu i może trwać od kilku dni do nawet kilku miesięcy. Dlatego nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku i zrobić to w najszybszym możliwym terminie.

Kto może wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Zgodnie z prawem wierzyciel, w razie wygaśnięcia hipoteki, ma obowiązek dokonać wszelkich czynności, które umożliwią wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Nie oznacza to jednak, że bank samodzielnie dokona takiej czynności. Wniosek powinien złożyć właściciel nieruchomości, po uzyskaniu od wierzyciela dokumentu potwierdzającego spłatę zobowiązania i zgodę na wykreślenie hipoteki.

Jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Wniosek można:

 • złożyć osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Wydziale Ksiąg Wieczystych (właściwym ze względu na położenie nieruchomości)
 • dokumenty można też przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej – najlepiej listem poleconym.

Gdzie składać wniosek o wykreślenie z hipoteki?

Księgi wieczyste są prowadzone przez Sąd Rejonowy, który jest właściwy dla położenia danej nieruchomości. Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej należy złożyć do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą danej nieruchomości.

Jakie dokumenty są niezbędne przy wykreśleniu hipoteki?

Wymagane dokumenty to:

 • wypełniony wniosek KW-WPIS,
 • kwit mazalny lub oświadczenie wierzyciela o spłacie zobowiązania z podpisem notarialnie poświadczonym,
 • potwierdzenie opłacenia wniosku.

Gdzie znaleźć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Wniosek o wykreślenie hipoteki KW-WPIS można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, ale także ze strony właściwie każdego Sądu Rejonowego – wystarczy wpisać takie hasło w przeglądarce internetowej lub w wersji papierowej bezpośrednio w każdym Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Pobierz wniosek o wykreślenie hipoteki (PDF)

Wykreślenie hipoteki – ile to kosztuje?

Koszt postępowania o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej wynosi 100 zł. Opłatę można wnieść w kasie sądu lub przelewem na konto bankowe właściwego Sądu Rejonowego. Informację o numerze konta bankowego najłatwiej znaleźć na stronie internetowej Sądu Rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości.

Podsumowanie

Procedura związana z wykreśleniem hipoteki z księgi wieczystej nie jest skomplikowana. Koszty złożenia wniosku w Wydziale Ksiąg Wieczystych również nie są wygórowane. Trzeba jednak pamiętać, że złożenie wniosku do sądu spoczywa na barkach właściciela nieruchomości, choć wierzyciel jest zobowiązany do dokonania wszelkich czynności mających ułatwić wykreślenie hipoteki – w tym wydanie zgody na dokonanie tej czynności i potwierdzenie spłaty zobowiązania.

*Źródło: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

PORÓWNAJ KREDYTY
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments