Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty firmowe

Kredyt technologiczny – czym jest i kto może z niego korzystać?

Kredyt technologiczny to narzędzie, które pozwala pozyskać pieniądze na rozwój. Beneficjentami tego rozwiązania są firmy z sektora MŚP. Uzyskanie kredytu na innowacje technologiczne wymaga jednak spełnienia określonych warunków.

Fundusze unijne dają narzędzia dla rozwoju działalności przedsiębiorcy, zarówno pod postacią bezzwrotnych dotacji, jak i preferencyjnych, w stosunku do ofert komercyjnych, kredytów czy pożyczek. Uzyskane środki można wykorzystać m.in. na wdrożenie innowacji i podwyższenie konkurencyjności firmy. Kredyt na innowacje technologiczne łączy w sobie elementy kredytu udzielonego przez bank komercyjny z bezzwrotną dotacją udzielaną na określonych warunkach przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na czym polega kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny to forma finansowania, która ma na celu udzielenie wsparcia dla podmiotów z sektora MŚP, które planują wdrożenie inwestycji technologicznych. Kredyt na innowacje technologiczne jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (POIR). Podmioty uprawnione do składania wniosków w konkursie, mogą otrzymać dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach tzw. premii technologicznej.

Pozwoli ona spłacić część kredytu technologicznego, który został zaciągnięty w banku komercyjnym współpracującym z BGK, co oznacza, że finansowanie ma charakter częściowo bezzwrotny. Dofinansowanie dotyczy tzw. kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych, które zostały szczegółowo określone w przepisach. Uzyskana premia technologiczna może być przeznaczona tylko na spłatę kapitału kredytu technologicznego. Koszty takie jak odsetki czy prowizje bankowe, przedsiębiorca musi pokryć z własnych środków.

Prowadzenie naboru i ocena wniosków o przyznanie premii technologicznej jest zadaniem Banku Gospodarstwa Krajowego. Ostatni, w perspektywie unijnej na lata 2014 – 2020, siódmy nabór wniosków w konkursie w Ramach Poddziałania 3.2.2. PO IR Kredytu na Innowacje Technologiczne ogłoszony 18 maja 2021 r., zakończył się 5 stycznia 2021 r. Kwota środków przewidzianych na wykorzystanie w ramach tego konkursu wyniosła 350 mln zł, przy czym dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim było to tylko 35 mln zł, a dla pozostałych projektów realizowanych w innych regionach Polski 315 mln zł.

Kto może skorzystać z kredytu technologicznego?

Krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z tego rozwiązania jest ograniczony. Z kredytu technologicznego mogą skorzystać jedynie podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniają kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy określone przepisach unijnych. Dodatkowy wymóg to, podobnie jak w przypadku kredytów udzielanych na zasadach komercyjnych, posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej.

Na co można przeznaczyć kredyt technologiczny?

Środki uzyskane w ramach kredytu technologicznego mogą być przeznaczone na inwestycję technologiczną rozumianą jako:

 • zakup nowej technologii, jej wdrożenie oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, albo,
 • wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Warto wiedzieć, że przedmiotem kredytu technologicznego nie może być zakup środka trwałego, w którym już została wdrożona nowa technologia, która była przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wysokość premii technologicznej – jaką kwotę może uzyskać przedsiębiorca?

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie do 70% wydatków poniesionych na koszty kwalifikowane w związku z realizowaną inwestycję technologiczną czyli m.in. na:

 • kupno nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (pod pewnymi warunkami),
 • zakup, wytworzenie a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych (pod pewnymi warunkami),
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków, budowli lub ich części,
 • zewnętrzne ekspertyzy, koncepcje, studia i projekty techniczne konieczne do realizacji inwestycji, ale nie mogą one przekroczyć 50% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (pod pewnymi warunkami).

Udział premii technologicznej w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych zależy od wartości określonych na mapie intensywności pomocy regionalnej. Najwyższe wsparcie, w ramach perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020, było przewidziane dla województw wschodnich: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, a najniższe dla województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

Na jakich warunkach udzielany jest kredyt technologiczny?

Warunki finansowe kredytu technologicznego, takie jak wysokość marży banku, prowizji czy oprocentowania, określa bank komercyjny, również w oparciu o zdolność kredytową wnioskodawcy, w tym jego dotychczasową historię kredytową. Przed podjęciem decyzji, który bank wybrać, warto więc porównać kilka ofert dostępnych na rynku a także negocjować zaproponowane warunki.

Warunki w zakresie wysokości finansowania zmieniały się na przestrzeni czasu. Wcześniej wnioskodawca, który chciał zrealizować inwestycję musiał posiadać wkład własny wynoszący minimum 25% wartości wydatków kwalifikowanych – ten wymóg został zniesiony w ramach siódmego konkursu, który trwał od 1 czerwca 2020 do 30 grudnia 2020 r. Inne zmiany, w związku z pandemią COVID 19, wprowadzone w przy ostatnim konkursie to m.in.

 • brak limitu maksymalnej kwoty premii technologicznej – wcześniej wynosiła ona maksymalnie 6 mln zł,
 • wprowadzenie wymogu innowacyjności w skali przedsiębiorstwa – wcześniej wymóg innowacyjności dotyczy skali kraju,
 • rozszerzony katalog wydatków kwalifikowanych m.in. o ekspertyzy i projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji.

Jakie dokumenty należy złożyć w banku?

Wniosek o udzielenie kredytu na inwestycję technologiczną składany do banku komercyjnego podlega standardowej procedurze związanej z oceną zdolności kredytowej wnioskodawcy. Potrzebne będą dokumenty rejestrowe firmy oraz te, które potwierdzają spełnianie wymagań dla małego, średniego lub mikro przedsiębiorstwa, a także dokumenty finansowe pozwalające na ustalenie zdolności kredytowej oraz dokumenty związane z inwestycją technologiczną.

Listę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu określa Regulamin konkursu. W ramach VII naboru wymagane były m.in. następujące dokumenty:

 • kopia umowy kredytu technologicznego,
 • wymagane pełnomocnictwa,
 • harmonogram rzeczowo-finansowy projektu,
 • harmonogram realizacji projektu,
 • harmonogram płatności,
 • oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP,
 • kopie dokumentów finansowych,
 • wymagane zaświadczenia z banku kredytującego,
 • inne dodatkowe oświadczenia.

Które banki oferują kredyt technologiczny?

Pełny wykaz banków biorących udział w programie, które dają możliwość uzyskania kredytu technologicznego, można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Są to m.in.:

Poszczególne oferty kredytowe banków finansujących mogą różnić się między sobą wysokością oprocentowania, prowizji czy innych kosztów.

Jakie zadanie przy kredycie technologicznym pełni Bank Gospodarstwa Krajowego?

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje funkcję instytucji pośredniczącej. Jego zadaniem jest m.in.:

 • przeprowadzenie naboru i ocena złożonych wniosków,
 • podpisywanie umów z beneficjentami,
 • wypłata przyznanej premii inwestycyjnej.

W oparciu o postanowienia umowy podpisanej z Ministrem Rozwoju, od 30 maja 2016 r. BGK jest też instytucją właściwą do rozpatrywania protestów złożonych zgodnie z określoną w przepisach procedurą odwoławczą.

Podsumowanie

Kredyt technologiczny to jedno z rozwiązań promujących wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie. Bezzwrotna dotacja na pokrycie nawet do 70% wartości kosztów kwalifikowanych określonych w przepisach, to duża pomoc dla firm, które planowały rozwój technologiczny i atrakcyjny sposób finansowania inwestycji.

Z uwagi na pandemię COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego zmienił niektóre zasady związane przyznaniem Kredytu na innowacje technologiczne, m.in. zniesiono obowiązek wniesienia wkładu własnego w projekt, co oznacza, że przy odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej bank mógł przyznać finansowanie w wysokości do 100% wartości projektu.
Nabór i ocenę wniosków o przyznanie premii technologicznej prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.
Wniosek o dofinansowanie planowanego projektu można złożyć tylko elektronicznie za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej BGK Generatora Wniosków o Dofinansowanie.
Siódmy i jednocześnie ostatni nabór wniosków w zakresie Kredytu na innowacje technologiczne w perspektywie unijnej na lata 2014 -2020 zakończył się 5 stycznia 2021 r.
W ramach perspektywy unijnej na lata 2021 – 2027 ma być realizowany Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, którego łączny budżet ma wynieść około 7,9 mld zł.

Warto wiedzieć

 • Z uwagi na pandemię COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego zmienił niektóre zasady związane przyznaniem Kredytu na innowacje technologiczne, m.in. zniesiono obowiązek wniesienia wkładu własnego w projekt, co oznacza, że przy odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej bank mógł przyznać finansowanie w wysokości do 100% wartości projektu.
 • Nabór i ocenę wniosków o przyznanie premii technologicznej prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • Wniosek o dofinansowanie planowanego projektu można złożyć tylko elektronicznie za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej BGK Generatora Wniosków o Dofinansowanie.
 • Siódmy i jednocześnie ostatni nabór wniosków w zakresie Kredytu na innowacje technologiczne w perspektywie unijnej na lata 2014 -2020 zakończył się 5 stycznia 2021 r.
 • W ramach perspektywy unijnej na lata 2021 – 2027 ma być realizowany Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, którego łączny budżet ma wynieść około 7,9 mld zł.
PORÓWNAJ KREDYTY
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments