Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Jaki jest maksymalny wiek kredytobiorcy?

Udzielenie kredytu zależy przede wszystkim od zdolności kredytowej klienta banku. Oprócz wysokości osiąganych dochodów i comiesięcznych wydatków, instytucja udzielająca finansowania pod uwagę weźmie także wiek kredytobiorcy.

Według raportu przygotowanego przez Fundację Rozwoju Rynku Finansowego i Federację Konsumentów „Preferencje pożyczkowe Polaków”, najczęściej z kredytów i pożyczek korzystają osoby w wieku pomiędzy 35-40 lat (33%). Na drugim miejscu jest grupa osób w przedziale wiekowym 18-34 lata (30%), dalej 50-64 lata (22%) i na końcu osoby w wieku 65 lat i więcej (15%). Może mieć to związek z wysokością osiąganych dochodów przez poszczególne grupy osób a tym samym ich zdolnością kredytową, ale także z ograniczeniami banków co do maksymalnego wieku kredytobiorcy.

Dlaczego banki zwracają uwagę na wiek kredytobiorcy?

Minimalny wiek w jakim można pożyczyć pieniądze w banku wskazują przepisy kodeksu cywilnego. Kluczem jest tu pełna zdolność do czynności prawnych czyli możliwość zaciągania zobowiązań we własnym imieniu i na własny rachunek. W praktyce oznacza ona m.in. możliwość podpisania każdej umowy, w tym również pożyczki i kredytu bez zgody rodziców. Od tego momentu bierzemy bowiem na siebie pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje, również te finansowe.

W Polsce pełną zdolność do czynności prawnych uzyskuje się z dniem osiągnięcia pełnoletności czyli 18 roku życia.  Wyjątkiem będzie tu uzyskanie pełnoletności w drodze małżeństwa  – ta opcja dotyczy tylko kobiet, mianowicie sąd może wydać zgodę na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat). W przypadku maksymalnego wieku kredytobiorcy sprawa nie jest tak jednoznacznie określona w przepisach.

Wiek kredytobiorcy jest ważny ze względu na szacowanie ryzyka spłaty kredytu w terminie. Osoby starsze, szczególnie w wieku emerytalnym, mogą nie mieć możliwości uzyskania dodatkowych dochodów (poza emeryturą), a jednocześnie znalezienie pracy czy zmiana na inną może być dla nich kłopotliwa.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2022 r.  r. biernych zawodowo w grupie wiekowej pomiędzy 15 a -89 lat pozostawało 12532 tys. osób. Jako główną przyczynę niepodejmowania pracy wskazywano nabycie uprawnień emerytalnych (51%). Kolejny powód to nauka i uzupełnianie kwalifikacji (20,8%). Na trzecim miejscu jako przeszkodę w podjęciu pracy wskazano niepełnosprawność i choroby (11,4%). 

Dlatego szczególnie przy zobowiązaniach długoterminowych bank musi oszacować ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązania uwzględniając wyżej wskazane przyczyny braku aktywności zawodowej w poszczególnych grupach wiekowych i wskazać w miarę bezpieczny, maksymalny wiek zaciągnięcia kredytu.

W jaki sposób wiek kredytobiorcy wpływa na jego zdolność kredytową? 

Przy kredycie hipotecznym bank praktycznie zawsze określi maksymalny wiek kredytobiorcy. Przede wszystkim dlatego, że okres spłaty takiego zobowiązania jest długi, a dobra zdolność kredytowa w momencie uzyskania finansowania może się na przestrzeni 20 czy 30 lat diametralnie zmienić. W grę wchodzi nie tylko ryzyko utraty pracy, ale także śmierć kredytobiorcy – choć dla takich sytuacji zwykle rozwiązaniem będzie odpowiednio skonstruowana polisa ubezpieczeniowa.

Przy kredycie gotówkowym wiek nie musi już odgrywać tak dużego znaczenia, bo często będą to zobowiązania na mniejszą kwotę i z krótszym okresem spłaty. Ryzyko jest niższe, a szacunki banku co do zdolności kredytowej klienta na przestrzeni np. 3 lat będą dokładniejsze, niż te dla zobowiązań hipotecznych obejmujących 25 lat. Co prawda część banków wyznacza maksymalny wiek kredytobiorcy również przy kredycie gotówkowym, ale spora grupa podmiotów nie wprowadza tego typu ograniczeń lub ustala wymogi dla każdego klienta indywidualnie w zależności od jego sytuacji majątkowej i osobistej.

Czy emeryt ma szansę na kredyt? 

Decyzja o przyznaniu kredytu jest uzależniona od szeregu czynników, a podstawą będzie oczywiście stabilna sytuacja finansowa i odpowiednio wysokie dochody. Wiek wnioskodawcy jest natomiast tylko jednym z elementów, które bank weźmie pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej, ale dość istotnym. 

Dochody pod postacią emerytury nie przekreślają jednak automatycznie naszych szans na otrzymanie kredytu. Kwestią kluczową będzie natomiast czas, na jaki chcemy pożyczyć pieniądze i wiek w momencie zakończenia spłaty kredytu. 

Przykład:

Pani Janina ma 67 lat, otrzymuje emeryturę w wysokości 3.000 zł netto i chciałaby wziąć kredyt gotówkowy w wysokości 15.000 zł z okresem spłaty rozłożonym na 5 lat w banku, w którym górna granica wieku kredytobiorcy została określona na poziomie 70 lat. 

Nawet jeśli Pani Janina posiada wystarczająco wysoką zdolność kredytową, bank może udzielić jej kredytu z okresem spłaty nie przekraczającym 3 lat. W praktyce bowiem ostatnia rata zobowiązania powinna być spłacona przed datą osiągnięcia maksymalnego wieku kredytobiorcy, czyli w tym przypadku 70 lat. 

Co oprócz wieku wpływa na możliwość uzyskania kredytu?  

Wiek kredytobiorcy to tylko jeden z całego szeregu czynników, które mają wpływ na uzyskanie kredytu. Zarówno kredyt hipoteczny, jak i gotówkowy to zobowiązania, które wymagają przede wszystkim posiadania odpowiednio dobrej zdolności kredytowej. Chodzi oczywiście o wysokość osiąganych dochodów, które pozwolą spłacić zaciągnięty kredyt w terminie, ale nie tylko. Bank weźmie pod uwagę również:

 • dotychczasową historię kredytową, którą sprawdzi za pomocą bazy BIK,
 • wysokość stałych miesięcznych wydatków – na mieszkanie, czynsz, media itp. 
 • posiadane inne zobowiązania finansowe – typu karta kredytowa, inny kredyt czy pożyczka, które obniżają zdolność kredytową, 
 • źródło utrzymania – stabilna umowa o pracę będzie ceniona przez bank, niż umowa o dzieło,
 • liczba osób na utrzymaniu,
 • posiadany majątek.

Każdy z tych elementów może mieć wpływ na możliwość otrzymania kredytu, ale również na wysokość kosztów. W najlepszej pozycji negocjacyjnej znajdują się osoby, które mają zarówno wysokie dochody, jak i majątek, który może być zabezpieczeniem spłaty zobowiązania. W praktyce bowiem niższe ryzyko dla banku związane z udzieleniem finansowania powinno przełożyć się na niższy koszt kredytu. 

Jaki jest maksymalny wiek kredytobiorcy przy kredycie hipotecznym? 

Zgodnie z Rekomendacją S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego banki, przed podjęciem decyzji o przyznaniu kredytu hipotecznego powinny uwzględnić zdolność kreowania dochodów przez kredytobiorcę przez cały okres spłaty zobowiązania. W szczególności finansujący powinien zwrócić uwagę na okres, kiedy kredytobiorca wejdzie w wiek emerytalny. Między innymi dlatego określenie maksymalnego wieku kredytobiorcy przy kredytach hipotecznych, których okres spłaty jest długi, ma tak duże znaczenie.

Przy kupnie mieszkania czy domu ważny jest jeszcze jeden czynnik: mianowicie maksymalny okres spłaty zadłużenia, który zgodnie z wcześniej przywołaną Rekomendacją S, nie powinien przekraczać 25 lat. Dłuższy okres spłaty zobowiązania na wniosek kredytobiorcy może wynieść nie więcej niż 35 lat.

Przykład:
Osoba, która ukończyła 25 lat chce uzyskać kredyt hipoteczny w banku, który określa maksymalny wiek kredytobiorcy na 70 lat, ale jednocześnie udziela finansowania z okresem spłaty na okres nieprzekraczający 30 lat. W tym przypadku kredytobiorca może otrzymać kredyt na zakup nieruchomości zabezpieczony hipoteką, którego ostatnią ratę spłaci w wieku 55 lat.

W tabeli poniżej znajdziesz informację na temat wymagań poszczególnych banków co do maksymalnego wieku kredytobiorcy przy kredycie hipotecznym, co należy rozumieć jako maksymalny wiek w momencie spłaty ostatniej raty kredytu.

Maksymalny wiek kredytobiorcy przy kredycie hipotecznym
PKO BP80 lat
Alior Bank80 lat
Bank Millennium75 lat
Credit Agricole70 lat
ING Bank Śląski70 lat
Citi Handlowy70 lat
mBank67 lat
Santander Bank Polska70 lat
Bank Pocztowy 80 lat
BNP Paribas75 lat
Pekao S.A.70 lat
BOŚ Bank70 lat

Jaki jest maksymalny wiek kredytobiorcy przy kredycie gotówkowym?

Poszukując kredytu gotówkowego można znaleźć oferty banków, które bardzo elastycznie podchodzą do kwestii wieku kredytobiorcy i traktują sprawę indywidualnie albo nie wprowadzają żadnych ograniczeń w tym zakresie. Jeśli bank decyduje się już na określenie maksymalnego wieku kredytobiorcy przy kredycie gotówkowym, to będzie on wyższy niż przy kredycie hipotecznym – zwykle 80 czy nawet 85 lat.

W zamieszczonej poniżej tabeli znajdziesz informację na temat wymogów poszczególnych banków, co do maksymalnego wieku kredytobiorcy przy kredycie gotówkowym. Podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych, maksymalny wiek jest wskazany dla spłaty ostatniej raty zobowiązania finansowego.

Maksymalny wiek kredytobiorcy przy kredycie gotówkowym
PKO BPustalany indywidualnie
Alior Bank80 lat
Credit Agricole85 lat
ING Bank Śląskibrak ograniczeń
mBankbrak ograniczeń
Santander Bank Polskabrak ograniczeń
Bank Pocztowy 80 lat
BNP Paribas75 lat
Pekao S.A.brak ograniczeń
BOŚ Bank75 lat

Czy kredyt w zaawansowanym wieku to dobre rozwiązanie? 

Odpowiedź na pytanie kiedy i w jakim wieku warto wziąć kredyt w banku, zawsze zależy od naszej indywidualnej sytuacji finansowej i osobistej. Nie ma idealnego wieku na kredyt, a wniosek warto złożyć zawsze, kiedy taka potrzeba się pojawi

Bank oceniając naszą zdolność kredytową bierze pod uwagę różne dochody, w tym również emeryturę, która obok umowy o pracę na czas nieokreślony stanowi pewne i stabilne źródło utrzymania.

Zatem wniosek o kredyt gotówkowy można złożyć zarówno w wieku 65 czy 68 lat. Warto jednak pamiętać o kilku zasadach:

 • wnioskuj o minimalną kwotę jaką potrzebujesz – im będzie ona niższa, tym poniesiesz niższe koszty, 
 • szybsza spłata zobowiązania obniża całkowity koszt kredytu, bo odsetki od pożyczonej kwoty naliczane są krócej,
 • sprawdź jaki jest maksymalny wiek kredytobiorcy uznawany przez bank, w którym chcesz złożyć wniosek – od tego zależy na jak długo możesz pożyczyć pieniądze,
 • choć dłuższy okres spłaty wiąże się z większymi kosztami, to jednak zaletą będzie niższa miesięczna rata kredytu, a dodatkowo dzięki takiej opcji można zwykle pożyczyć więcej.  

Źródła:

 • https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5475/12/53/1/pracujacy_bezrobotni_i_bierni_zawodowo-wyniki_wstepne_bael_3_kw_2022_r.pdf
 • http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,6,1431,1,1,preferencje-pozyczkowe-polakow–raport-z-badania.html

Warto wiedzieć

 1. Określenie maksymalnego wieku kredytobiorcy zwłaszcza przy zobowiązaniach długoterminowych, ma przede wszystkim na celu ograniczenie ryzyka nieterminowych spłat i problemów z płatnością  w końcowym okresie spłaty kredytu.
 2. W większości ofert dostępnych na rynku wiek kredytobiorcy przy kredycie hipotecznym w momencie spłaty ostatniej raty nie powinien przekraczać 70 lat, a przy kredycie gotówkowym 80 roku życia.
 3. Korzystając z kredytu warto pamiętać, że możliwie szybka spłata zobowiązania i korzystanie z krótszych niż maksymalne terminów płatności będzie korzystniejsze, z uwagi na niższe koszty
 4. Maksymalny wiek kredytobiorcy wyznacza możliwy końcowy termin spłaty zobowiązania. 
 5. Wiek kredytobiorcy to tylko jeden z czynników, które mają wpływ na przyznanie kredytu. Najważniejsza jest zdolność do terminowej spłaty zobowiązania. 

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Czy 80 latek dostanie kredyt?

  Szansa, że osoba, która ukończyła 80 lat, dostanie kredyt jest niewielka. Będzie to możliwe właściwie tylko w przypadku banku, który nie wprowadza ograniczenia maksymalnego wieku kredytobiorcy. Taka możliwość dotyczy jedynie kredytu gotówkowego. 

 2. Do jakiego wieku można dostać kredyt?

  Maksymalny wiek kredytobiorcy wskazuje termin do którego zobowiązanie musi być spłacone. Limity określają banki. Najczęściej to 70 lat w przypadku kredytu hipotecznego i 80 lat przy kredycie gotówkowym.

 3. Czy w wieku 50 lat dostanę kredyt hipoteczny?

  Osiągnięcie 50 lat nie przekreśla szansy na kredyt hipoteczny. Jak w każdym innym przypadku konieczna będzie odpowiednia zdolność kredytowa. Natomiast maksymalny okres kredytowania dla 50-latka najczęściej nie będzie przekraczał 20 lat.

 4. Czy 60 latek dostanie kredyt hipoteczny?

  Wszystko zależy od zdolności kredytowej osoby starającej się o kredyt. Jeśli będzie dla banku wystarczająca, to również osoba w wieku 60 lat może wziąć kredyt. Okres spłaty takiego zobowiązania będzie jednak znacznie krótszy i w zależności od banku wyniesie zapewne nie więcej niż 10 lat.

 5. Jaki może być maksymalny wiek kredytobiorcy?

  Maksymalny wiek kredytobiorcy odnosi się do terminu spłaty ostatniej raty. Zatem 65-latek, który chce uzyskać kredyt gotówkowy z okresem spłaty rozłożonym na 7 lat w banku, który określił maksymalny wiek kredytobiorcy na poziomie 70 lat, może taki kredyt otrzymać, ale jedynie na 5 lat.  Natomiast, jeśli wniosek o kredyt zostanie złożony w banku, który ma nieco łagodniejsze wymagania co do wieku i jako górną granicę wskazuje 75 lat, kredyt na 7 lat będzie już jak najbardziej osiągalny.

 6. Jak wydłużyć limit wieku określany przez bank dla kredytobiorcy?

  Niestety nie można wydłużyć limitu wieku wskazanego dla kredytobiorcy przez bank. Można ewentualnie poszukać podobnej oferty kredytowej w banku, który dopuszcza spłatę kredytu w późniejszym wieku. Dodatkową opcją będzie również przystąpienie do kredytu innej, odpowiednio młodszej osoby, dzięki której będzie możliwość spłaty zobowiązania w późniejszym terminie.

PORÓWNAJ KREDYTY
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Kasia
Kasia
2 lat temu

Mój dziadek dzięki temu co kilka miesięcy tupta do banku i pożycza kilka tysięcy, przyprawiając babcię o zawał. Oczywiście, babcia niema nic do gadania, na co mu te pieniądze. I dziadek nie wie, na co pożyczył, zasłaniając się demencją. Bankowi demencja nie przeszkadza, a babcia drży tylko, co będzie, jak dziadek umrze, a ona zostanie z jego długiem. Jej emerytura to 1300 zł.