Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Czym jest wypis i wyrys z rejestru gruntów i jak go uzyskać?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów to dokument zawierający wiele cennych informacji opisujących nieruchomość oraz jej właścicieli. Sprawdź, co dokładnie znajdziesz w tym dokumencie, w czym może Ci pomóc, jak złożyć wniosek oraz ile będzie Cię to kosztować.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów jest niezbędny, kiedy chcesz dokonać wpisu do księgi wieczystej nieruchomości, ale nie tylko. Dokument ten wykorzystywany jest również podczas sporządzania operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych oraz w sytuacji, kiedy planujesz sprzedać lub kupić nieruchomość. To zaledwie kilka z wielu powodów, dla których warto dokładnie sprawdzić, czym jest wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Czym jest wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów to dokumenty zawierające istotne informacje dotyczące nieruchomości np. jej przeznaczenie, powierzchnię czy dokładne położenie. Z punktu widzenia właściciela gruntu dane te mogą być przydatne przy sprzedaży nieruchomości, podziale działki lub w razie potrzeby dokonania wpisu do księgi wieczystej. Kupujący natomiast może sprawdzić inne ważne dla siebie informacje tj. numer działki, jej rodzaj (budowlana, rolna, bez klasy) lub dane jej właściciela.

Wypis z rejestru gruntów ma postać tabelaryczną, co ułatwia szybkie odnalezienie istotnych informacji. Dokument ten może być sporządzony w wersji pełnej lub uproszczonej. Tylko dokument w wersji pełnej może służyć do celów związanych z dokonaniem wpisu do księgi wieczystej. Wypis z rejestru gruntów musi być opatrzony pieczęcią i podpisany przez uprawnionego pracownika urzędu.

Z kolei wyrys z rejestru gruntów (wyrys z mapy ewidencyjnej) to graficzne przedstawienie danych znajdujących się w ewidencji gruntów. Dane dotyczące działki, jak m.in. jej kontury, położenie w stosunku do innych działek, punkty graniczne, oznaczenia dróg publicznych i nazwy ulic, oznaczone są na mapie, co pozwala lepiej wyobrazić sobie nieruchomość jako całość. Wypis i wyrys z rejestru gruntów potrzebny jest również w sytuacji, kiedy chcesz wycenić swoją nieruchomość i zamierzasz zlecisz rzeczoznawcy przygotowanie operatu szacunkowego.

Szczegółowe informacje dotyczące wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków znajdziesz w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Co zawiera wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Wiesz już, że dokument, jakim jest wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków zawiera kluczowe informacje dotyczące konkretnej nieruchomości, które przedstawione są zarówno w formie tabelarycznej, jak i naniesione są na mapę. W wypisie z ewidencji gruntów i budynków możesz sprawdzić m.in.:

 • numer działki ewidencyjnej,
 • oznaczenie budynku lub lokalu,
 • położenie nieruchomości,
 • opisy użytków,
 • numer księgi wieczystej lub oznaczenie dokumentu, jeżeli księga wieczysta nie została założona,
 • właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości,
 • oznaczenie sprawy.

Ponadto wypis z rejestru gruntów musi uwzględniać nazwę organu wydającego dokument, datę jego sporządzenia, pieczęć urzędową oraz podpis osoby upoważnionej do wydawania takich dokumentów. Z kolei w wyrysie z ewidencji gruntów znajdziesz takie informacje, jak m.in.:

 • położenie działki względem innych działek,
 • rozmieszczenie budynków,
 • granice działek,
 • kontur działki,
 • numery ewidencyjne działek i budynków,
 • numery porządkowe budynków,
 • oznaczenia dróg publicznych,
 • nazwy ulic.

Ponadto dokument uwzględnia skalę mapy ze wskazaniem kierunku północnego, numer sprawy, jednostkę ewidencyjną, obręb i adnotację, że dokument może służyć za podstawę wpisu do księgi wieczystej. Podobnie jak w przypadku wypisu, wyrys z rejestru gruntów opatrzony jest datą, pieczęcią i podpisem osoby wydającej dokument.

Jak uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków możesz pozyskać drogą elektroniczną, listownie lub bezpośrednio w urzędzie miasta albo w starostwie powiatowym, na którego terenie znajduje się nieruchomość. Aby złożyć wniosek przez Internet:

 1. Wejdź stronę Portalu Informacyjnego Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
 2. Z danych teleadresowych wybierz „Geodeci powiatowi” lub „Ośrodki dokumentacji” i wybierz województwo.
 3. Wybierz i kliknij „portal mapowy”.

Niestety nie wszystkie powiatowe portale obsługują wnioski online. Do tego każdy z nich może wyglądać inaczej i różnić się zasadami postępowania. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z administratorem serwisu lub poszukaj informacji na stronie portalu powiatowego. W taki sposób możesz zamówić materiały zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Wniosek możesz złożyć również w formie elektronicznej przez skrzynkę podawczą ePUAP. W takim wariancie wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Jeśli zdecydujesz się załatwić sprawę listownie lub w urzędzie miasta/starostwie powiatowym to pobierz i wypełnij stosowny wniosek. Jest to załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. poz. 1322).

Wysyłając wniosek pocztą najlepiej zdecyduj się na list z potwierdzeniem odbioru. Po dokonaniu opłaty urząd poinformuje Cię, jaki jest czas oczekiwania na dokumenty. Po przygotowaniu przez urząd wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków możesz te dokumenty:

 • odebrać w urzędzie,
 • otrzymać listownie,
 • otrzymać na wskazany adres e-mail.

Sposób przekazania dokumentów określasz we wniosku. Pamiętaj, że decydując się na drogę listowaną, urząd obciąży Cię opłatą za przesyłkę poleconą.

Kto może wnioskować o wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów zawierają dosyć szczegółowe dane, przez co nie każdy może wnioskować o wydanie takich dokumentów. Wniosek może złożyć:

 • właściciel nieruchomości,
 • osoba, która ma prawo dysponować nieruchomością,
 • organy administracji publicznej,
 • operatorzy sieci,
 • osoby albo przedsiębiorstwa, które mają prawne powody uzyskania takiego dokumentu.

Ile kosztuje wypis i wyrys z ewidencji gruntów?

Pozyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów pociąga za sobą koszty, a ich skala zależy od rodzaju zamówionego dokumentu (szczegółowe opłaty znajdziesz w załączniku do wspomnianej wcześniej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – tabela nr 11). Stawki za podstawowe czynności prezentują się następująco:

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów - wybrane opłaty
Nazwa dokumentuStawka podstawowaJednostka rozliczeniowa
Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego40 złJednostka rejestrowa gruntów
Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego50 zł
Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego24 zł
Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego30 zł
Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy
ewidencyjnej w postaci dokumentu
elektronicznego
140 zł
Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy
ewidencyjnej w postaci dokumentu
drukowanego
150 zł
Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego105 zł
Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci
dokumentu drukowanego
110 zł
Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego25 złJednostka rejestrowa budynków lub lokali
Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego30 zł
Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego15 złPozycja kartoteki budynków albo lokali
Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego20 zł
Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu)15 złDziałka ewidencyjna
Wypis z wykazu działek5 złDziałka ewidencyjna
Wypis z wykazu podmiotów5 złZa podmiot

Jak widać najwyższy koszt generuje zamówienie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego – 150 zł. Zapłacisz o 10 zł mniej zamawiając dokument w formie elektronicznej. Pamiętaj, że stawki te dotyczą jednej nieruchomości w granicach jednego obrębu ewidencyjnego, więc podane opłaty naliczane są również sytuacji, kiedy w skład twojej nieruchomości wchodzi kilka działek położonych w jednym obrębie ewidencyjnym.

Jak długo czeka się na wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Urząd nie wydaje wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów w momencie złożenia wniosku i potrzebuje czasu na przygotowanie dokumentów. Zależy on m.in. od wielkości obsady, obłożenia konkretnej jednostki i poziomu zautomatyzowania bazy danych. Organ administracji publicznej, w którym złożysz wniosek poinformuje Cię, ile czasu zajmie przygotowanie dokumentów.

Okres oczekiwania wynosi najczęściej od 2 do 7 dni roboczych. Wypis i wyrys z rejestru gruntów ważny jest przez 3 miesiące, ale pod warunkiem w tym czasie nie pojawiły się żadne zmiany. Jeśli doszło do modyfikacji to dokument automatycznie traci ważność.

 

Źródła:

 1. https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-wypis-i-wyrys-z-ewidencji-gruntow-i-budynkow
 2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890300163

 

Warto wiedzieć

 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów to dokumenty zawierające istotne informacji dotyczące nieruchomości np. jej właściciela, numer księgi wieczystej i dokładne położenie. W skrócie są to dane pozwalające zidentyfikować nieruchomość.
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów można złożyć przez Internet, listownie lub udać się do urzędu miasta albo starostwa powiatowego.
 • O wypis i wyrys z rejestru gruntów mogą wnioskować też podmioty, które nie są organami administracji publicznej, ale realizują na takim gruncie zadania na ich zlecenie. Dotyczy to np. operatorów sieci.
 • Możesz zaoszczędzić wnioskując o wypis i wyrys z rejestru gruntów w wersji elektronicznej.
 • Wyrys z rejestru gruntów ma postać mapy zawiera np. położenie działki względem innych działek, rozmieszczenie budynków, granice działek, kontur działki i nazwę ulic.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Kto wydaje wypis i wyrys z rejestru gruntów?

  Wypis i wyrys z rejestru gruntów wydaje urząd miasta lub starostwo powiatowe, na którego terenie znajduje się nieruchomość. Dokument wydawany jest na wniosek osoby, która jest uprawniona do takiej czynności.

 2. Skąd pobrać wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów?

  Wniosek o wypis i wyrys  z rejestru gruntów jest załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. poz. 1322). Można go pobrać przez Internet lub pozyskać odwiedzając urząd miasta lub starostwo powiatowe.

 3. Jak długo ważny jest wypis i wyrys z rejestru gruntów?

  Wypis i wyrys z rejestru gruntów ma okres ważności, który wynosi 3 miesiące. W przypadku zmian ewidencyjnych związanych z nieruchomością, której dotyczy dokument, traci on automatycznie ważność.

 4. Kiedy potrzebny jest wyrys z rejestru gruntów?

  Wypis i wyrys z rejestru gruntów może być potrzebny w wielu sytuacjach np. kiedy planujesz dokonać wpisu do księgi wieczystej, chcesz sprawdzić właściciela nieruchomości lub przeznaczenie gruntu objętego dokumentem. 

 5. Ile kosztuje uproszczony wypis z ewidencji gruntów?

  Uproszczony wypis z rejestru gruntów, niezawierający adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli pozwalającej na oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu, kosztuje 15 zł.

 6. Jak uzyskać wypis z rejestru gruntów przez Internet?

  Wypis z rejestru gruntów możesz pozyskać przez stronę Portalu Informacyjnego Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wybierając odpowiednią jednostkę. Wniosek możesz złożyć w formie elektronicznej przez skrzynkę podawczą ePUAP. 

 7. Gdzie złożyć wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów?

  Wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów należy złożyć w urzędzie miasta lub w starostwie powiatowym, w którym zlokalizowana jest objęta wnioskiem nieruchomość. Możesz to zrobić przez Internet, listownie i bezpośrednio w urzędzie. 

Porównaj kredyty hipoteczne
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments