Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty

Czy rezygnacja z ubezpieczenia kredytu jest możliwa?

Wielokrotnie możemy usłyszeć bądź przeczytać o tym, że ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe oraz że nie możemy zrezygnować z ubezpieczenia kredytu. W dzisiejszej publikacji przybliżę tematykę związaną z rezygnacją z ubezpieczenia kredytu, odpowiem na pytania – czy i kiedy możliwa jest rezygnacja z takiego ubezpieczenia i jak zrezygnować z ubezpieczenia kredytu.

Wyjaśniam czym jest ubezpieczenie obowiązkowe w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów, czym właściwie jest ubezpieczenie kredytu i kiedy jego posiadanie jest korzystniejsze dla kredytobiorcy. Odpowiem również na pytanie czy możliwe jest odzyskanie opłaconych składek za ubezpieczenie kredytu i jak to zrobić w odniesieniu do wybranych banków, które funkcjonują na naszym rynku.

Czym jest ubezpieczenie kredytu i kiedy występuje?

Ubezpieczenie kredytu to nic innego jak szczególny rodzaj umowy, w której ubezpieczyciel (Towarzystwo Ubezpieczeniowe) zobowiązuje się spłacić kredyt w przypadku, gdyby kredytobiorca nie był w stanie tego zrobić z przyczyn obiektywnych (np. utrata pracy, poważne zachorowanie uniemożliwiające zarobkowanie, poważny wypadek samochodowy etc.). Ubezpieczonym jest w tym przypadku bank (lub inna instytucja udzielająca kredytu), a kredytobiorca występuje jedynie w roli opłacającego składkę.

Przy takiej konstrukcji ochrona ubezpieczeniowa odnosi się zarówno do banku oraz do samego kredytobiorcy, gdyż w przypadku, gdyby nie był on w stanie spłacać kredytu, wówczas to ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek spłaty kredytu – jest to korzystne zarówno dla samego banku oraz kredytobiorcy.

Ubezpieczenie kredytu występuje najczęściej w odniesieniu do ubezpieczenia kredytu hipotecznego oraz innych kredytów (wszystko uzależnione jest od warunków konkretnego instrumentu finansowego, sytuacji finansowej kredytobiorcy, jego zdolności kredytowej, wieku, stanu zdrowia etc.).

Ubezpieczenie kredytu występuje najczęściej w tego poniższych sytuacjach życia codziennego.

Przykład 1

Pan Janusz prowadzi działalność gospodarczą, która jest wysoce ryzykowna – jest zawodowym kierowcą i porusza się samochodem dostawczym. Bank wymagał od Pana Janusza, aby do swojej umowy kredytu zawarł umowę ubezpieczenia kredytu, dzięki czemu, bank mógł zaproponować lepsze warunki kredytowania.

Przykład 2

Pani Barbara ma niską zdolność kredytową a zależy jej na uzyskaniu kredytu o trochę wyższej wartości. Bank zaproponował Pani Barbarze wyższy kredyt, jednakże zobowiązał Panią Barbarę do zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu.

Przykład 3

Państwo Malinowscy nie posiadają wystarczającego wkładu własnego do umowy kredytu hipotecznego. Bank po analizie sytuacji finansowej i gospodarczej państwa Malinowskich zdecydował się, aby zaproponować podpisanie umowy ubezpieczenia kredytu z uwagi na niski wkład własny. Państwo Malinowscy zdecydowali się na ten ruch, gdyż zależało im na tym kredycie, który i tak posiadał najlepsze parametry w porównaniu do innych kredytów nieubezpieczonych.

Pamiętaj, że dla banku bądź innej instytucji udzielającej kredytów, ubezpieczenie spłaty kredytu jest wysoce komfortową sytuacją. Nawet w sytuacji, gdyby kredytobiorca zmarł lub utracił zdolność do zarobkowania, bank odzyska swoje pieniądze. Dla kredytobiorcy ubezpieczenie kredytu to co prawda dodatkowy koszt, ponieważ wraz z ratami musi on płacić także składki ubezpieczenia lub zapłacić składkę jednorazowo podczas zawierania umowy. Ale z drugiej strony jest to sposób, by uwiarygodnić się przed bankiem i podnieść swoją zdolność kredytową.

W praktyce oznacza to, że umowa ubezpieczenia kredytu jest korzystnym rozwiązaniem – zawsze należy przeanalizować oferty „z” i „bez” ubezpieczeniem kredytu. Dobrym rozwiązaniem jest zebranie wielu ofert, zestawienie ich ze sobą i podjęcie negocjacji z bankiem w zakresie najistotniejszych parametrów tak, aby Twoja oferta była możliwie najkorzystniejsza.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie należy wyjaśnić czym dokładnie są ubezpieczenia obowiązkowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2500) – zw. dalej „ustawą” – ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jakie ubezpieczenia są zatem obowiązkowe w rozumieniu ustawy? Otóż ubezpieczeniami obowiązkowymi są:

 1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”;
 2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane dalej „ubezpieczeniem OC rolników”;
 3. ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane dalej „ubezpieczeniem budynków rolniczych”;
 4. ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Powyższe wynika wprost z konstrukcji art. 4 ustawy.

Mając na uwadze całokształt powyższego odpowiadam – co do zasady ubezpieczenie kredytu nie będzie obowiązkowe, jeżeli nie jest ono wymienione w art. 4 ustawy. Każde inne ubezpieczenie kredytu można wypowiedzieć na warunkach wynikających z umowy ubezpieczenia kredytu lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610) – zw. dalej: „k.c.”.

Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, ale musisz liczyć się z tym, że w takim przypadku mogą ulec zmianie warunki kredytu (np. podniesienie oprocentowania, prowizji etc.). Ważne jest, aby za każdym razem przeanalizować wszystkie dokumenty i przeliczyć opłacalność rezygnacji z ubezpieczenia kredytu.

W jakich sytuacjach można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu co do zasady jest możliwa w odniesieniu do każdego ubezpieczenia, które w rozumieniu ustawy nie jest obowiązkowe (art. 4 ustawy). Musisz pamiętać o tym, że rezygnacja z ubezpieczenia może oznaczać, że warunki samej umowy kredytowej ulegną zdecydowanemu pogorszeniu. W praktyce brak jest możliwości zrezygnowania z umowy ubezpieczenia w odniesieniu do kredytu hipotecznego, który został przyznany przy niskim wkładzie własnym.

Warunki rezygnacji z takiego ubezpieczenia wynikają z samej umowy ubezpieczenia i uzależnione mogą być od konkretnych sytuacji, wielkości dokonanej już spłaty etc. Zawsze sprawdź swoje warunki umów – zarówno umowy kredytowej oraz umowy ubezpieczeniowej przez pryzmat postanowień odnoszących się do rezygnacji z ubezpieczenia (postanowienia te będą najczęściej w rozdziale, który może obejmować takie nazwy jak: wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy ubezpieczenia etc.).

 

Uwaga!

Zrezygnować z ubezpieczenia kredytu możesz na podstawie konkretnych postanowień umowy ubezpieczenia. Również wcześniejsza spłata kredytu oznacza, że ubezpieczenie kredytu przestaje funkcjonować. W takich sytuacjach możesz ubiegać się o zwrot składek za niewykorzystany okres ochronny - zwroty w tym zakresie dokonywane są generalnie bezproblemowo.

 

Jak napisać rezygnację z ubezpieczenie kredytu?

Rezygnację z ubezpieczenia kredytu można napisać samodzielnie lub skorzystać ze wzoru, który powinien być dostępny na stronie banku, która udzielił Tobie kredytu.

Jeżeli decydujesz się na samodzielne sporządzenie wniosku o rezygnację z ubezpieczenia kredytu pamiętaj o tym, aby wcześniej przeczytać umowę ubezpieczenia kredytu i powołać się na konkretne postanowienie z tejże umowy. We wniosku możesz również wskazać, że wnosisz o zwrot składki ubezpieczeniowej, która nie została wykorzystana podając niezbędne dane.

 • Dane/elementy, które są niezbędne do sporządzenia poprawnej rezygnacji z ubezpieczenia kredytu:
 • Dane kredytobiorcy/ubezpieczonego;
 • Dane instytucji, która udzieliła kredyt;
 • Dane charakteryzujące kredyt/ubezpieczenie (numer umowy kredytowej, numer umowy ubezpieczenia);
 • Precyzyjne i jednoznaczne określenie żądania wraz z powołaniem się na konkretną podstawę prawną (albo postanowienie umowy albo przepis z k.c.);
 • Data, miejsce i podpis ubezpieczającego.

Jak wygląda wzór rezygnacji z umowy ubezpieczenia kredytu?

Nie ma jednego, stałego i uniwersalnego wzoru rezygnacji z umowy ubezpieczenia. Wzory te mogą różnić się w zależności od banku lub instytucji, która udzieliła Tobie kredytu i pośredniczyła przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia kredytu. W praktyce jest to wzór oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu lub rezygnacji z umowy ubezpieczenia. Generalnie taki wzór zawiera takie elementy jak:

 • Dane opisujące kredyt/ubezpieczenie;
 • Dane ubezpieczającego;
 • Dyspozycję zwrotu składki (wraz z określeniem, że zwrot należnej składki za niewykorzystany okres należy wpłacić na konkretny rachunek bankowy);
 • Data, miejsce i podpis ubezpieczającego.

Jakie są konsekwencje rezygnacji z ubezpieczenia kredytu?

Konsekwencją rezygnacji z ubezpieczenia kredytu może być:

 • utrata ochrony ubezpieczeniowej;
 • obniżenie zobowiązań finansowych po stronie ubezpieczającego ze względu na brak obowiązku opłacania składki za ubezpieczenie;
 • możliwe podwyższenie warunków udzielonego kredytu, który obejmował ubezpieczenie i ochronę wynikającą z zawartej polisy;
 • w pewnych sytuacjach – pogorszenie sytuacji w odniesieniu do zdolności finansowej i wiarygodności klienta;
 • w krytycznych sytuacjach może się wiązać nawet z wypowiedzeniem umowy kredytu (wszystko zależy od warunków umowy kredytowej oraz ubezpieczeniowej – zawsze analizuj swoją sytuację i wnikliwie czytaj postanowienia podpisywanych umów). Zawsze pamiętaj o lekturze OWU (wszystkie informacji znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

Czy można odzyskać zapłacone składki ubezpieczenia?

Tak. Istnieje możliwość odzyskania zapłaconych składek ubezpieczenia. W praktyce oznacza to, że zawsze możesz skierować się do banku lub innej instytucji, która udzieliła Tobie kredytu wraz z umową ubezpieczenia o zwrot za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej (tzw. okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej).

Za niewykorzystany okres ochrony przysługuje Tobie uprawnienie do żądania zwrotu części składki ubezpieczeniowej. Za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej należy się Tobie zwrot „nadpłaconej” składki. W praktyce we wzorach określa się taką okoliczność wraz z podaniem numeru rachunku bankowego.

Jak wygląda wypowiedzenie umowy ubezpieczenia kredytu w praktyce?

W praktyce wypowiedzenie umowy ubezpieczenia kredytu nie jest czynnością skomplikowaną. Mimo, iż nie jest to czynność trudna, to należy pamiętać, że wymaga od nas sporego rozeznania, analizy i przeliczenia przez pryzmat oczekiwanych korzyści i ewentualnych negatywnych konsekwencji finansowo-prawnych.

W praktyce wypowiedzenie umowy ubezpieczenia kredytu możliwe jest np.:

 • w oddziale banku na piśmie;
 • w formie elektronicznej;
 • w formie pisemnej listem poleconym do banku lub innej instytucji finansowej.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w PKO BP S.A.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w tym banku jest możliwa i charakteryzuje się niezwykłą prostotą oraz intuicyjnością. Istnieje kilka opcji, aby tego dokonać:

 • drogą pocztową (na podstawie wzoru dostępnego w stronie internetowej banku);
 • drogą elektroniczną (na podstawie wzoru dostępnego w stronie internetowej banku);
 • osobiście w oddziale banku (bank udostępnia w oddziale swój wzór).

Bank dysponuje również prostym wzorem formularza do rezygnacji z ubezpieczenia kredytu. Zwrot niewykorzystanych składek za ochronę następuje do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Towarzystwem Ubezpieczeniowym jest w tym przypadku PKO TU S.A.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w Santander Consumer Bank S.A.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w tym banku jest możliwa i bardzo prosta. Istnieje kilka opcji, aby tego dokonać:

 • drogą pocztową (na podstawie wzoru dostępnego w stronie internetowej banku);
 • drogą elektroniczną (na podstawie wzoru dostępnego w stronie internetowej banku);
 • osobiście w oddziale banku (bank udostępnia w oddziale swój wzór).

Bank dysponuje również prostym wzorem formularza do rezygnacji z ubezpieczenia kredytu. Zwrot niewykorzystanych składek za ochronę następuje do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Towarzystwem Ubezpieczeniowym jest w tym przypadku m.in.: CNP Santander Insurance Life DAC/CNP Santander Insurance Europe DAC.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w Banku Millennium S.A.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w tym banku jest intuicyjna i prosta. Istnieje kilka opcji, aby tego dokonać:

 • drogą pocztową (na podstawie wzoru dostępnego w stronie internetowej banku);
 • drogą elektroniczną (na podstawie wzoru dostępnego w stronie internetowej banku);
 • osobiście w oddziale banku (bank udostępnia w oddziale swój wzór).

Bank dysponuje również prostym wzorem formularza do rezygnacji z ubezpieczenia kredytu. Zwrot niewykorzystanych składek za ochronę następuje do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Towarzystwem Ubezpieczeniowym jest w tym przypadku TU EUROPA S.A.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w Alior Banku S.A.

Możliwość rezygnacji z ubezpieczenia kredytu w formie:

 • drogą pocztową (na podstawie wzoru dostępnego w stronie internetowej banku);
 • drogą elektroniczną (na podstawie wzoru dostępnego w stronie internetowej banku);
 • osobiście w oddziale banku (bank udostępnia w oddziale swój wzór).

Bank dysponuje również prostym wzorem formularza do rezygnacji z ubezpieczenia kredytu. Zwrot niewykorzystanych składek za ochronę następuje do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Towarzystwem Ubezpieczeniowym jest w tym przypadku PZU S.A.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w mBank S.A.

Możliwość rezygnacji z ubezpieczenia kredytu w formie:

 • drogą pocztową (na podstawie wzoru dostępnego w stronie internetowej banku);
 • drogą elektroniczną (na podstawie wzoru dostępnego w stronie internetowej banku);
 • osobiście w oddziale banku (bank udostępnia w oddziale swój wzór).

Bank dysponuje również prostym wzorem formularza do rezygnacji z ubezpieczenia kredytu. Zwrot niewykorzystanych składek za ochronę następuje do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Towarzystwem Ubezpieczeniowym jest w tym przypadku UNIQA S.A.

Czy rezygnacja z ubezpieczenia kredytu się opłaca?

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu może się opłacać, jednakże nie jest to regułą. Powinieneś pamiętać o tym, że często oferty łączone (umowa kredytu + umowa ubezpieczenia kredytu) są tak skonstruowane, że ostateczny koszt może okazać się korzystniejszy niż oferta kredytu bez ubezpieczenia. Czasem rezygnacja z ubezpieczenia kredytu oznacza podniesienie oprocentowania samego kredytu lub wiąże się z obowiązkiem zapłaty dodatkowych opłat/prowizji etc. Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od konkretnej sytuacji.

 

Uwaga!

Zawsze przelicz i sprawdź warunki podejmowanych ruchów w zakresie rezygnacji z ubezpieczenia kredytu, aby w pełni świadomie podjąć korzystną dla siebie decyzję.

 

O opłacalności takiego kroku (rezygnacji z ubezpieczenia) decydują warunki umów, które podpisałeś – dlatego zawsze powinieneś przemyśleć swoją decyzję i właściwie przeliczyć każde z rozwiązań.

 

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2500);
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610).

Warto wiedzieć:

 • Ubezpieczenie kredytu w większości przypadków nie jest obowiązkowe. Musisz pamiętać o tym, że możesz z niego zrezygnować.
 • Każda decyzja – zarówno ta związana z zawarciem umowy ubezpieczenia kredytu oraz z rezygnacją z ubezpieczenia powinna zostać przemyślana i przeliczona tak, aby stworzyła sytuację korzystniejszą od aktualnej z punktu widzenia interesów kredytobiorcy.
 • Istnieje możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia kredytu.
 • Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia kredytu może wiązać się ze zmianą warunków umowy kredytu (np. poniesienie oprocentowania etc.). Zawsze należy sprawdzić warunki obu umów w kontekście podejmowanych decyzji.
 • Ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia kredytu jest bank lub inna instytucja udzielająca kredytu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można przenieść ubezpieczenie kredytu do innego towarzystwa?

  Tak. W praktyce takie sytuacje nie pojawiają się zbyt często. Najczęściej ubezpieczony wybiera po prostu nowe ubezpieczenie i rezygnuje z dotychczasowego.

 2. Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu w trakcie jego spłaty?

  Co do zasady tak (można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu w trakcie jego spłaty). Warto zawsze sprawdzić taką okoliczność w treści umowy kredytu i umowy ubezpieczenia kredytu. Ważne są postanowienia, które wynikają z OWU przez pryzmat zagadnienia – „rezygnacja z ubezpieczenia”.

 3. Czy możliwe jest wypowiedzenie ubezpieczenia kredytu przy zakupach na raty?

  Ubezpieczenie kredytu konsumenckiego – ratalnego i kredytu gotówkowego – jest dobrowolne (rezygnacja z ubezpieczenia jest możliwa). Oznacza to, że możemy wypowiedzieć taką umowę ubezpieczenia kredytu. Może to wpłynąć na warunki udzielonego kredytu (np. zwrot raty miesięcznej etc.).

 4. Ile się czeka na zwrot ubezpieczenia kredytu?

  Najczęściej taki wniosek banki rozpatrują w terminie od 14 do 30 dni. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Takie informacje znajdziesz w swojej umowie ubezpieczenia kredytu (w OWU – rezygnacja z ubezpieczenia kredytu).

 5. Jak obliczyć kwotę zwrotu ubezpieczenia kredytu?

  Najczęściej warto jest przeliczyć to proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. Można również skierować się do pracownika banku, aby udzielił nam takiej odpowiedzi. Można również skierować się z takim zapytaniem do instytucji, która udzieliła nam takiego ubezpieczenia.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Maciek
Maciek
1 rok temu

no super właśnie po takim artykule spodziewałem się, że będzie tu rozpisane w jakim banku jakie są konsekwencje rezygnacji ….. bo to że można to raczej każdy wie