Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty

Czy rezygnacja z ubezpieczenia kredytu jest możliwa?

Ubezpieczenie to standardowy produkt oferowany przy umowie kredytu. Jednak decyzja o kupnie polisy nie zawsze będzie spełniać oczekiwania kredytobiorcy. Warto zastanowić zatem nad rezygnacją z ubezpieczenia kredytu. Sprawdzamy jak to zrobić i czy to w ogóle możliwe.

Ubezpieczenie kredytu służy zabezpieczeniu interesów banku i kredytobiorcy. W razie nieprzewidzianych okoliczności, dzięki polisie, spłata zobowiązania będzie prostsza. Dodatkowo wykupienie ubezpieczenia zwykle zwiększa szanse na mniejszą prowizję, niższe oprocentowanie czy uzyskanie wyższej kwoty kredytu.

Pracownik banku na pewno przedstawi zalety tego rozwiązania, bo w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem pieniądze otrzyma bank, ale to klient musi opłacić składkę. Warto jednak pamiętać, że zawarcie umowy ubezpieczenia kredytu nie oznacza, że później można zmienić zdanie i zrezygnować z polisy.

Ubezpieczenie kredytu – czym jest i kiedy występuje

Ubezpieczenie kredytu to umowa, w której ubezpieczyciel zobowiązuje się spłacić kredyt w przypadku gdyby kredytobiorca nie był w stanie tego zrobić z przyczyn obiektywnych. Ubezpieczonym jest w tym wypadku bank, a kredytobiorca występuje jedynie w roli opłacającego składki.

Dla banku ubezpieczenie spłaty kredytu jest bardzo komfortową sytuacją. Nawet gdyby kredytobiorca zmarł lub utracił zdolność do zarobkowania, bank odzyska swoje pieniądze. Dla kredytobiorcy ubezpieczenie kredytu to dodatkowy koszt ponieważ wraz z ratami musi on płacić także składki ubezpieczenia. Z drugiej strony jest to sposób, by uwiarygodnić się i podnieść swoją zdolność kredytową.

Dlatego ubezpieczenie spłaty kredytu występuje przede wszystkim tam gdzie zdolność kredytowa kredytobiorcy jest szczególnie ważna, przykładowo w sytuacjach gdy:

 • Kredytobiorca ma niską zdolność kredytową.
 • Kredytobiorca zaciąga kredyt hipoteczny przy niskim wkładzie własnym.
 • Kredytobiorca pracuje lub prowadzi działalność powiązaną z ryzykiem utraty zdrowia i życia.

Poza wyjątkowymi przypadkami umowa ubezpieczenia kredytu jest opcjonalna, może jednak wpływać na warunki przyznania kredytu i wysokość prowizji.

Czy rezygnacja z ubezpieczenia kredytu jest możliwa?

Kwestie związane z określeniem, które ubezpieczenia są obowiązkowe reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych z 22 maja 2003 r. Według przepisów ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia takiej umowy.

Ubezpieczenie kredytu się do nich nie zalicza, dlatego umowę można rozwiązać. Kwestie związane z terminami i warunkami wypowiedzenia czy odstąpienia od umowy ubezpieczenia regulują przepisy kodeksu cywilnego, a także sama umowa i ogólne warunki ubezpieczenia (OWU).

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu, a kredyt hipoteczny

W przypadku kredytów mieszkaniowych z niski wkładem własnym (poniżej 20% wkładu własnego) Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego jest obowiązkowe. Kredytobiorca płaci składkę ubezpieczenia do momentu, w którym suma jego wkładu własnego i spłaconego kapitału osiągnie bezpieczne 20%. Takiego ubezpieczenia nie można wypowiedzieć. Umowa ubezpieczenia kończy się automatycznie po spłaceniu pewnej ilości rat i kredytobiorca zostaje o tym poinformowany.

Można wypowiedzieć umowy dodatkowego ubezpieczenia kredytu hipotecznego, inne niż ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Trzeba jednak sprawdzić czy na pewno tak operacja się opłaci. Część banków oferuje niższe oprocentowanie klientom, którzy ubezpieczyli się na wypadek śmierci lub niezdolności do pracy traktując ich jako bardziej wiarygodnych.

Kiedy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia kredytu można złożyć w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub OWU, a w razie jego braku ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie od umowy kredytu jest możliwe tylko w okresie 30 dni od podpisania umowy. Pismo w zakresie rezygnacji czy odstąpienia od umowy ubezpieczenia kredytu powinno zawierać następujące dane:

 • tytuł: odstąpienie lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia,
 • imię i nazwisko ubezpieczającego,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • numer umowy ubezpieczenia, ewentualnie seria i numer polisy,
 • oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy,
 • numer rachunku bankowego, na który ubezpieczyciel ma przekazać składkę za niewykorzystany okres ochrony,
 • data,
 • podpis.

Wzór pisma można zwykle znaleźć na stronie internetowej banku, który udzielił kredytu.

Jakie są konsekwencje rezygnacji z ubezpieczenia kredytu?

Kredytobiorca, który zdecyduje się na rezygnację z umowy ubezpieczenia, traci ochronę na wypadek nieprzewidzianych okoliczności np. utraty pracy. Brzmi groźnie, jednak czasem takie działanie będzie racjonalnie uzasadnione. Ubezpieczenie w przypadku kredytów gotówkowych, na niewielką kwotę i z krótkim okresem spłaty, będzie w zasadzie stanowić tylko dodatkowy koszt.

Nawet w przypadku wyższego oprocentowania, rezygnacja z ubezpieczenia może się opłacać, z uwagi na brak obciążeń wynikających z obsługi samej polisy. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia odzyskać można tylko część składki – tej, która przypada za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Konsekwencją rezygnacji z ubezpieczenia może być również zmiana wysokości oprocentowania udzielonego kredytu. Dlatego przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu warto dokładnie sprawdzić warunki umowy i policzyć wszystkie ewentualne koszty.

Czy można odzyskać zapłacone składki ubezpieczenia?

Nie ma możliwości by odzyskać składki ubezpieczenia płacone za miesiące, w których przysługiwała ochrona ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wykonywał w tym czasie swoją usługę i składka była za nią wynagrodzeniem. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia odzyskać można tylko część składki – tej, która przypada za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w praktyce

W zasadzie każdy bank pozwala zarówno na odstąpienie, jak i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia kredytu. Poniżej znajduje się opis procedury i konsekwencji rezygnacji z umowy ubezpieczenia w pięciu wybranych instytucjach.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w PKO BP

Umowę ubezpieczenia kredytu można wypowiedzieć w dowolnym terminie w drodze pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Ochrona ustaje z dniem otrzymania ww. oświadczenia przez ubezpieczyciela. Kredytobiorca nie ponosi żadnych kosztów z tytułu rezygnacji z ubezpieczenia. Ubezpieczający ma prawo do zwrotu części składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku umów ubezpieczenia zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w mBanku

Klient banku może odstąpić od umowy ubezpieczenia kredytu w terminie 30 dni od objęcia go ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczenie wygasa z dniem złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki.

Po upływie 30 dni ubezpieczający może jedynie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, wówczas ochrona wygasa z upływem ostatniego dnia trzeciego miesiąca, który nastąpił po miesiącu, w którym złożono rezygnację. Formularz odstąpienia lub rezygnacji z ubezpieczenia kredytu znajduje się na stronie internetowej banku.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w Santander Consumer Banku

Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia przysługuje w terminie 30 dni od jej zawarcia. Wypowiedzenie umowy można złożyć w każdym czasie. W razie wypowiedzenia umowy, ubezpieczenie trwa do końca danego miesiąca udzielonej ochrony ubezpieczeniowej tj. do dnia wymagalności najbliższej raty kredytu przypadającej po dniu złożenia oświadczenia o rezygnacji z kredytu.

Pismo o rezygnacji z ubezpieczenia lub odstąpieniu od umowy można złożyć za pośrednictwem poczty polskiej, osobiście w placówce banku, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Ubezpieczającemu, który rozwiązał umowę przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w Alior Banku

Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od jej zawarcia. W takim przypadku klient odzyska składkę w pełnej wysokości. Oświadczenie należy złożyć do banku lub firmy ubezpieczeniowej.

W każdym czasie można również bez podania przyczyny zrezygnować z ubezpieczenia. Skutkiem złożenia wypowiedzenia jest rozwiązanie umowy z ostatnim dniem miesiąca, w którym oświadczenie dotarło do ubezpieczyciela. Osoba, która rezygnuje z ubezpieczenia może odzyskać część zapłaconej składki: za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w Banku Millennium

Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od jej zawarcia. Wówczas otrzyma zwrot składki w całości.W dowolnym momencie trwania umowy ubezpieczający może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. W takim przypadku otrzyma część składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Konsekwencją wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia może być zmiana wysokości oprocentowania pożyczki czy kredytu.

W tabeli poniżej prezentujemy podsumowanie w zakresie zasad dotyczących rezygnacji z ubezpieczenia kredytu w wybranych bankach.

Bank Odstąpienie od umowy ubezpieczeniaWypowiedzenie umowy ubezpieczenia
PKO BPTak - w terminie 30 dni od zawarcia umowy w przypadku polisy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy- Tak - w każdym czasie.
- Rozwiązanie umowy z dniem otrzymania oświadczenia o rezygnacji przez Ubezpieczyciela.
mBankTak - w terminie 30 dni od zawarcia umowy- Tak - w każdym czasie.
- Obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia.
Santander Consumer BankTak - w terminie 30 dni od zawarcia umowy- Tak - w każdym czasie.
- Ubezpieczenie trwa do końca danego miesiąca udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.
Alior BankTak - w terminie 30 dni od zawarcia umowy- Tak - w każdym czasie.
- Ubezpieczenie trwa do końca miesiąca, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do ubezpieczyciela.
Bank MillenniumTak - w terminie 30 dni od zawarcia umowy- Tak - w każdym czasie.

Czy rezygnacja z ubezpieczenia kredytu się opłaca?

Opłacalność rozwiązania umowy ubezpieczenia polega na zmniejszeniu kosztów (składki). Może jednak wiązać się także ze zwiększonymi wydatkami na oprocentowanie i prowizję banku. W ofercie kredytowej banków komercyjnych często występuje sytuacja gdy kredyt ubezpieczony, nawet z kosztami ubezpieczenia jest tańszy od kredytu nieubezpieczonego.

Jeśli w momencie zawierania umowy kredytu opcja kredytowania bez ubezpieczenia kredytu była bardziej opłacalna, to będzie tak również w trakcie jego spłaty. Bank ma prawo podnieść oprocentowanie w przypadku rezygnacji z umowy ubezpieczenia.

Podsumowanie

Warto wiedzieć, że banki pozwalają na rezygnację z ubezpieczenia kredytu praktycznie w każdym czasie. Wystarczy złożyć oświadczenie na piśmie i w ten sposób odzyskać część składki. Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu jednak nie zawsze się opłaca.

Przede wszystkim niekorzystne może być rozwiązanie umowy ubezpieczenia w sytuacji wysokiego zobowiązania z długim okresem spłaty. Warunki finansowe czy zdrowotne w ciągu kilku lat mogą się zmienić, a polisa może pomóc w utrzymaniu terminowej płatności raty w kryzysowej sytuacji.

Warto wiedzieć:

 • Ubezpieczenie kredytu zobowiązuje ubezpieczyciela do spłaty zobowiązania gdyby kredytobiorca nie był w stanie zrobić tego z przyczyn obiektywnych.
 • Ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia kredytu jest bank.
 • Nie można wypowiedzieć umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.
 • Wypowiadając umowę ubezpieczenia kredytu trzeba zwrócić uwagę na zapisy zawarte w umowie samego kredytu.
 • Zdarza się, że kredyt ubezpieczony jest tańszy od nieubezpieczonego – wówczas nie warto wypowiadać umowy ubezpieczenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak napisać rezygnację z ubezpieczenia kredytu?

  Rezygnacja w ubezpieczenia kredytu musi mieć formę pisemną. Powinna zwierać dane identyfikujące kredytobiorcę (imię, nazwisko, adres, PESEL), dane pozwalające zidentyfikować umowę kredytową i konkretną polisę, oświadczenie dotyczące wypowiedzenia ubezpieczenia kredytu oraz dane banku. W zależności od instytucji pismo może być przygotowane samodzielnie lub wymaga wypełnienia druku banku.

 2. Ile się czeka na zwrot z ubezpieczenia kredytu?

  Czas oczekiwania na zwrot z ubezpieczenia kredytu zależy od różnych czynników, jak np. sposób wypłaty pieniędzy czy okres wypowiedzenia polisy ubezpieczeniowej uwzględniony w OWU ubezpieczyciela. Najczęściej na zwrot z ubezpieczenia kredytu trzeba czekać do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

 3. Jak obliczyć zwrot z ubezpieczenia kredytu?

  Jeśli zrezygnujemy z ubezpieczenia kredytu w okresie do 30 dni od dnia zawarcia polisy lub od momentu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej to możemy otrzymać zwrot pełnej składki. Po przekroczeniu tego terminu zwrot obliczany jest proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu obowiązywania polisy. 

Porównaj kredyty hipoteczne
Michał Mucha
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Maciek
Maciek
9 miesięcy temu

no super właśnie po takim artykule spodziewałem się, że będzie tu rozpisane w jakim banku jakie są konsekwencje rezygnacji ….. bo to że można to raczej każdy wie