Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń 22 417 11 63

Zabezpieczenie kredytu – czym jest i jaką przyjmuje formę?

Działalność kredytowa to główne źródło dochodów banków. Jednak obok zarobku liczy się też pewność, że klient spłaci zobowiązanie. Temu właśnie służy zabezpieczenie kredytu.

miniaturowy samochodzik, dom i dwa słupki z monet
Źródło obrazka: depositphotos
OBLICZ ZDOLNOŚĆ

Jednym z najważniejszych etapów na drodze do uzyskania kredytu jest ocena zdolności kredytowej klienta. To ten moment zaważy na podjęciu przez bank decyzji czy i w jakiej wysokości udzieli finansowania potencjalnemu kredytobiorcy. Oprócz badania sytuacji majątkowej i rodzinnej ważne jest też dodatkowe zabezpieczenie, które pozwoli na zmniejszenie ryzyka kredytowego banku. Z drugiej strony na zabezpieczeniu może również zyskać klient, dzięki uzyskaniu lepszych warunków finansowania.

Dlaczego banki stosują zabezpieczenia kredytów?

Główny cel zabezpieczenia to oczywiście mniejsze ryzyko kredytowe dla banku. Sytuacja finansowa klienta może zmienić się na przestrzeni czasu bardzo mocno: utrata pracy czy nieprzewidziane wcześniej wydatki, mogą realnie wpłynąć na zdolność do spłaty zaciągniętych już zobowiązań. W razie kłopotów finansowych kredytobiorcy bank, dzięki zabezpieczeniu, zyskuje możliwość odzyskania swoich pieniędzy z innego źródła – np. od osoby, która poręczyła spłatę kredytu.

Najbardziej popularną formą zabezpieczenia jest hipoteka na nieruchomości – stosowana głównie jako zabezpieczenie spłaty kredytów mieszkaniowych. W przypadku kredytów gotówkowych czy konsolidacyjnych zabezpieczenie może być innego rodzaju np. pod postacią zastawu na rzeczy ruchomej czy weksla.

Zabezpieczenie ma na celu gwarancję spłaty całości zobowiązania wraz z odsetkami i prowizjami, dlatego jego rodzaj i wysokość będą uzależnione od kwoty kredytu, a także okresu na jaki ma zostać zawarta umowa.

Czy zabezpieczenie kredytu wpływa na jego koszt?

Niższe ryzyko kredytowe dla banku w zakresie udzielenia finansowania, to również zalety dla klienta. Przede wszystkim możliwość negocjacji warunków oprocentowania. Dzięki temu całkowity koszt kredytu będzie niższy, a to przełoży się na mniejszą ratę do zapłacenia co miesiąc.

Zabezpieczenie kredytu nie zawsze jest obligatoryjne, jednak warunki, które oferuje bank dla osób, które zdecydują się na zabezpieczenie spłaty zobowiązania, mogą być dużo bardziej atrakcyjne. Często banki nawet przy zwykłym kredycie gotówkowym oferują możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na życie czy od utraty pracy, co pozwala zaoszczędzić na oprocentowaniu. Za każdym razem warto policzyć koszty i sprawdzić, czy to się na pewno opłaca.

Zapraszamy do pobrania poradnika

 • Czym jest zdolność kredytowa?
 • Co wpływa na zdolność kredytową?
 • Jak poprawić zdolność kredytową?
Proszę podać poprawny adres email
Dziękujemy!
Raport został przesłany na twój adres email:
(Jeżeli nie widzisz wiadomości od nas sprawdź foldery spam i oferty w swojej skrzynce e-mail)
Przepraszamy!
Nie udało się przesłać raportu
(Odśwież stronę i spróbuj ponownie)

Kiedy warto pomyśleć o zabezpieczeniu spłaty kredytu?

Bank chętniej udzieli kredytu osobie, która zgodzi się na zabezpieczenie jego spłaty. Czasem ocena zdolności kredytowej klienta jest niewystarczająca z uwagi na jego wiek lub niestabilne dochody, których źródłem jest umowa cywilnoprawna – mniej atrakcyjna dla banku niż umowa o pracę. W takiej sytuacji zabezpieczenie np. pod postacią poręczenia przez osobę z lepszą zdolnością kredytową, może umożliwić otrzymanie wyższego kredytu.

Niektóre formy zabezpieczenia, jak np. ubezpieczenie kredytu, są szczególnie ważne przy zobowiązaniach długoterminowych. Ubezpieczenie sprawdzi się w razie utraty pracy i pozwoli na spokojne szukanie nowego zatrudnienia, kiedy kilka rat zobowiązania zostanie spłaconych dzięki polisie.

Osobiste zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie można podzielić na osobiste i rzeczowe. Osobiste polegają na zabezpieczeniu spłaty kredytu przez osobę trzecią, która odpowiada solidarnie z kredytobiorcą za spłatę zobowiązania całym swoim majątkiem. Jeśli kredytobiorca z uwagi na problemy finansowe zaprzestanie regulować raty kredytu, wówczas bank może bezpośrednio zwrócić się do osoby, która dała zabezpieczenie, o spłatę zobowiązania.

W ramach zabezpieczenia osobistego można wymienić:

 • poręczenie wekslowe – to czynność prawna, która polega na bezwarunkowym poręczeniu długu wekslowego, co oznacza, że poręczyciel wekslowy odpowiada za dług tak samo jak osoba, za którą poręczył,
 • weksel in blanco – to zobowiązanie wystawcy weksla do zapłaty wraz z jego podpisem, ale bez innych istotnych elementów: jak określenie wysokości kwoty do zapłaty czy termin realizacji zobowiązania,
 • poręczenie określone przepisami kodeksu cywilnego – czyli zobowiązanie poręczyciela do spłaty kredytu w sytuacji, jeśli kredytobiorca tego nie uczyni w określonym umową terminie,
 • przelew wierzytelności – chodzi o przeniesienie na bank prawa do otrzymania określonych wierzytelności, które przysługują kredytobiorcy,
 • przystąpienie do długu kredytowego – polega na przystąpieniu do umowy kredytowej osoby trzeciej, która występuje w charakterze dłużnika solidarnego,
 • gwarancje bankowe – tu gwarantem spłaty kredytu jest inny bank, który zobowiązuje się spłacić raty wraz odsetkami w przypadku, jeśli kredytobiorca nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu polega na daniu wierzycielowi możliwości zaspokojenia roszczenia z poszczególnych elementów majątku – rzeczy ruchomej lub nieruchomości należącej do kredytobiorcy lub osoby trzeciej. W tym przypadku dłużnik ponosi odpowiedzialność tylko za te ściśle określone składniki majątku.

Wśród zabezpieczeń rzeczowych można wymienić:

 • hipotekę – zabezpieczenie kredytu stanowi nieruchomość,
 • zastaw ogólny – ma miejsce wówczas, kiedy określona rzecz ruchoma obciążona jest prawem na mocy którego wierzyciel może się zaspokoić z rzeczy bez względu na to czyją stała się własnością i uzyskuje pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi dłużnika,
 • kaucja – polega na złożeniu przez dłużnika zabezpieczenia w postaci papierów wartościowych na okaziciela lub określonej sumy pieniędzy, z których bank może się zaspokoić w momencie, kiedy dłużnik nie wywiązuje się z umowy,
 • blokada środków na rachunku bankowym – chodzi o zablokowanie na rachunku kredytobiorcy określonej kwoty pieniędzy do momentu, aż ten wywiąże się z umowy i spłaci zaciągnięte zobowiązanie.
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie – polega na przeniesieniu prawa własności rzeczy na wierzyciela, celem zabezpieczenia spłaty zadłużenia,
 • ubezpieczenie kredytu – pozwala na zaspokojenie roszczeń wierzyciela przez ubezpieczyciela w przypadku, jeśli zaistnieją określone w polisie okoliczności.

Jakie są popularne sposoby zabezpieczenia kredytów?

Najbardziej popularną formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest hipoteka – zwłaszcza przy kredycie na zakup mieszkania czy domu. Nieruchomość stanowi trwałe i dobre zabezpieczenie dla banku. Hipoteka może być ustanowiona zarówno na nieruchomości, która jest własnością kredytobiorcy, jak i osoby trzeciej.

Ubezpieczenie może występować zarówno obok hipoteki, jak i jako osobne zabezpieczenie kredytu. Ubezpieczonym od określonych zdarzeń jest kredytobiorca, jednak prawa z ubezpieczenia są cedowane na bank. Oznacza to, że np. w przypadku utraty pracy przez ubezpieczonego – to bank będzie bezpośrednio beneficjentem wypłaconego ubezpieczenia. Klient oczywiście również zyskuje – zwykle kilka miesięcy na spokojne poszukiwanie pracy i pewność, że w przypadku jego śmierci najbliższa mu rodzina nie zostanie dodatkowo obciążona kredytem.

Sytuacja, w której to inny bank daje gwarancję spłaty zadłużenia również nie należy do rzadkości. Przykładem może być poręczenie kredytu studenckiego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Warunki udzielenia gwarancji są określone ustawą i uzależnione przede wszystkim od wysokości dochodów na osobę w rodzinie studenta.

Zabezpieczenie kredytu – podsumowanie

Zabezpieczenie kredytu daje obustronne korzyści. W interesie banku leży zabezpieczenie spłaty kredytu w jak najwyższym stopniu. W szczególności jeśli chodzi o zobowiązanie długoterminowe, zarówno sytuacja finansowa kredytobiorcy, jak i warunki gospodarcze mogą się diametralnie zmienić na przestrzeni czasu.

Zabezpieczenie pozwala uchronić się przed ryzykiem, że kredytobiorca nagle przestanie płacić raty i bank nie odzyska pożyczonych pieniędzy. Z drugiej strony umacnia negocjacyjną pozycje klienta, który ma możliwość uzyskania lepszych warunków spłaty.

PORÓWNAJ KREDYTY
avatar

Powiązane tematy

para emerytów na spotkaniu z pracownicą banku

Jaki jest maksymalny wiek kredytobiorcy?

Udzielenie kredytu zależy przede wszystkim od zdolności kredytowej klienta banku. Oprócz wysokości osiąganych dochodów i comiesięcznych wydatków instytucja udzielająca finansowania...

Komentarze:

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o