Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Czym jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

Brak środków na pokrycie wkładu własnego wymaganego przy kredycie hipotecznym nie zawsze musi być problemem. Rozwiązaniem może być ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jednak nie każdy bank daje swoim klientom taką możliwość. Niższy wkład własny to również wyższe koszty finansowania.

Zgodnie z Rekomendacją S, czyli wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego zbiorem zasad regulujących warunki udzielania kredytów zabezpieczonych hipoteką, bank nie może kredytować pełnej wartości nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie spłaty zobowiązania.

Przepisy określają maksymalną kwotę kredytu na poziomie 80% wartości nieruchomości. Oznacza to, że kredytobiorca musi posiadać środki na pokrycie co najmniej 20% wartości nieruchomości. Jest jeden wyjątek.

Wartość kredytu może stanowić do 90% wartości nieruchomości pod warunkiem ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia dla spłaty dodatkowej kwoty. W zależności od oferty banku może to być m.in. blokada środków na rachunku bankowym, przeniesienie określonej kwoty na własność banku lub odpowiednie ubezpieczenie.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – co to takiego?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to rodzaj zabezpieczenia interesów banku. Ten rodzaj polisy stosowany jest przy kredycie hipotecznym, kiedy kredytobiorca nie zgromadził pełnej, wymaganej przez bank kwoty na pokrycie wkładu własnego.

Zgodnie z przepisami bank może udzielić finansowania, jeśli kredytobiorca posiada kwotę na pokrycie co najmniej 10% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, pod warunkiem dodatkowego zabezpieczenia.

Ile wynosi ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

Ubezpieczenie obejmuje kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wymaganym a posiadanym wkładem własnym. Minimalna wartość wkładu własnego określona przepisami to 20% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty zobowiązania lub 10% pod warunkiem ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.

Jeśli kredytobiorca zgromadził środki na pokrycie 10% wartości wkładu własnego, to ubezpieczenie dotyczy brakujących 10%. Dla wkładu własnego w wysokości 15% ubezpieczenie będzie dotyczyć 5% brakującej kwoty. W każdym przypadku wkład własny nie może być niższy niż 10%.

Ile kosztuje ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

Koszty ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zależą od oferty banku.

Przykład:

Koszt ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w Banku PKO BP wynosi:

 • 3,3% kwoty kredytowanego wkładu finansowego liczone za pierwszy okres ubezpieczenia, czyli 36 miesięcy
 • aktualnie 3,3% kwoty zadłużenia z tytułu kredytowanego wkładu finansowego w przypadku kontynuacji ubezpieczenia, jeśli kredytobiorca nie spłaci kredytowanego wkładu własnego w pierwszym okresie ubezpieczenia.

Koszt ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w banku Pekao SA wynosi:

 • zgodnie z dostępnym na stronie banku kalkulatorem kredytowym koszt ubezpieczenia obejmuje podwyższenie marży w pierwszym okresie spłaty zobowiązania do momentu pokrycia pełnej wymaganej kwoty wkładu własnego – oprocentowanie kredytu jest w tym okresie wyższe o 0,20%.

Jak obliczyć ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

Wysokość kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zależy od oferty banku i sposobu naliczania składki. Sprawa jest dość prosta w przypadku jednorazowej składki płatnej z góry:

Przykład:

 • Wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu: 100.000 zł
 • Wkład własny: 10.000 zł (czyli 10% wartości nieruchomości)
 • Minimalny wkład własny wymagany przez bank bez dodatkowych zabezpieczeń: 20% wartości nieruchomości, czyli 20.000 zł
 • Kredytowana kwota wkładu własnego: 20.000 zł – 10.000 zł = 10.000 zł
 • Ubezpieczenie: 3,3% kwoty brakującej do pokrycia pełnego wkładu własnego: 3,3% z 10.000 zł = 330 zł

W przypadku kosztów ubezpieczenia liczonych na zasadzie podwyższenia marży do czasu pokrycia pełnej kwoty wkładu własnego dla dokładniejszych szacunków w zakresie kosztów ubezpieczenia warto skorzystać z dostępnych na stronie banku kalkulatorów kredytowych.

Jak pobierana jest składka za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

Sposób zapłaty za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego zależy od oferty banku. Możliwe są dwie opcje:

 • koszty wykupienia polisy płatne są “z góry”, jednorazowo za cały okres ubezpieczenia – kalkulacja kosztów obejmuje okres, w którym kredytobiorca powinien spłacić brakującą część do pełnej kwoty wkładu własnego wymaganego przez bank – np. za 3 lata,-
 • do czasu pokrycia pełnej kwoty wkładu własnego bank nalicza wyższą marżę – co dla klienta oznacza wyższą ratę.

Czy i kiedy można uniknąć ubezpieczenia niskiego wkładu własnego?

Oprócz ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, jeśli zgromadzona kwota jest zbyt niska w stosunku do tej wymaganej przez bank, możliwe są jeszcze inne opcje:

 • blokada środków na rachunku bankowym lub zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa, lub NBP,
 • przeniesienie określonej kwoty w złotówkach lub w innej walucie na własność banku
 • przeniesienie środków klienta zgromadzonych w ramach systemu emerytalnego na rachunku III filaru – czyli na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

W każdym przypadku udzielenie kredytu hipotecznego przy braku pełnej kwoty na pokrycie wkładu własnego wymaga ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia. Rodzaj zabezpieczenia zależy od oferty banku.

Jak działa ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

Nazwa “ubezpieczenie” niskiego wkładu własnego może wprowadzać w błąd. Ten rodzaj polisy zabezpiecza przede wszystkim interes banku. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem pieniądze otrzymuje kredytodawca. Właściwie jedyną korzyścią dla kredytobiorcy z wykupienia polisy jest możliwość uzyskania kredytu hipotecznego pomimo braku środków na pokrycie pełnej kwoty wkładu własnego.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego chroni bank przed ryzykiem braku spłaty przez kredytobiorcę kredytowanego wkładu własnego. W takiej sytuacji bank może wystąpić do Towarzystwa Ubezpieczeń z roszczeniem o wypłatę odszkodowania.

Klauzule abuzywne przy ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego

Klauzule abuzywne to niedozwolone zapisy umowne, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Według Prezesa UOKiK niedopuszczalne jest tworzenie postanowień umownych, które są nieprecyzyjne, niedookreślone i dają tylko pozory ochrony ubezpieczeniowej kredytobiorcy. Jako sprzeczne z zasadami należy uznać postanowienia UNWW, które m.in.:

 • obciążają konsumentów kosztami ubezpieczenia i nie określają kto jest beneficjentem ochrony ubezpieczeniowej,
 • nie pozwalają jasno określić praw i obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia,
 • nie określają wysokości opłaty i zasad jej kształtowania,
 • zobowiązują konsumentów do zapłaty kosztów składki ubezpieczeniowej nawet w przypadku spłaty części kredytu objętej ubezpieczeniem w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 • nie określają maksymalnego okresu trwania ubezpieczenia.

Jak odzyskać ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

Zwrot nienależnie pobranych składek z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego można uzyskać na podstawie wniosku złożonego do banku. Jeśli ta droga się nie powiedzie, można zwrócić się do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego w tym zakresie. Jeśli dotychczasowe działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów konieczne jest złożenie pozwu do sądu.

Czym jest regres za wypłacone ubezpieczenie niskiego wkładu?

Regres może mieć miejsce w momencie, kiedy kredytobiorca nie wywiązuje się z umowy i nie spłaca zobowiązania kredytowego. Wówczas bank może wypowiedzieć umowę i wystąpić do Towarzystwa Ubezpieczeniowego o wypłatę odszkodowania. Po wypłaceniu środków ubezpieczyciel może zwrócić się do kredytobiorcy z regresem o zwrot wypłaconej kwoty odszkodowania.

Czy warto zdecydować się na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to jedno z rozwiązań, które daje możliwość uzyskania kredytu hipotecznego, nawet przy braku wystarczającej kwoty na pokrycie wymaganego wkładu własnego. Jeśli zależy ci na kupnie mieszkania czy domu, to takie dodatkowe zabezpieczenie interesów banku, pomoże zrealizować cel.

Jednak, jeśli jest taka możliwość, to lepiej wstrzymać się z podpisaniem umowy kredytowej do czasu zgromadzenia wymaganej kwoty. To rozwiązanie tańsze i bezpieczniejsze. Kredytobiorca, który posiada środki na pokrycie wkładu własnego i dobrą zdolność kredytową jest dla banku bardziej wiarygodny i co się z tym wiąże, może liczyć na lepsze warunki kredytowe.

 

Źródła:

 1. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Nowelizacja_Rekomendacja_S_23-07-2020_70340.pdf
 2. https://www.pkobp.pl/media_files/9c5005c8-26e8-4e10-8945-c77d14ae33bf.pdf

Warto wiedzieć:

 1. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW) jest stosowane przy kredycie hipotecznym, jeśli kredytobiorca nie zgromadził pełnej kwoty wymaganej do pokrycia wkładu własnego.
 2. UNWW umożliwia zaciągnięcie kredytu hipotecznego pomimo braku środków na pokrycie minimalnej kwoty wkładu własnego wymaganej przez bank.
 3. W każdym przypadku kredytobiorca jest zobowiązany do zgromadzenia środków na pokrycie co najmniej 10% wartości nieruchomości.
 4. W razie wystąpienia zdarzenia objętego umową bank może wystąpić do Towarzystwa Ubezpieczeniowego z roszczeniem o wypłatę odszkodowania.
 5. Wysokość kosztów ubezpieczenia i sposób obliczenia składki zależy od oferty banku.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy w każdym banku można otrzymać kredyt z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego?

  Nie. Każdy bank kształtuje swoją politykę kredytową indywidualnie. Oferta może obejmować kredyt z minimalnym wkładem własnym na poziomie 10% i dodatkowym zabezpieczeniem, ale nie musi. Jako standard należy przyjmować wkład własny w wysokości 20% wartości nieruchomości. 

 2. Czy ubezpieczenie niskiego wkładu własnego się opłaca?

  Ubezpieczenie daje możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego bez posiadania środków na pokrycie całości wymaganego wkładu własnego. Patrząc jednak na długofalowe skutki ubezpieczenia i podwyższenie kosztów kredytu, można dojść do wniosku, że z podpisaniem umowy kredytowej lepiej poczekać do momentu zgromadzenia całej kwoty wymaganej przez bank. W każdym przypadku decyzja zależy od kredytobiorcy.

 3. Czy ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest bezprawne?

  Samo ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stosowane jako zabezpieczenie spłaty kredytu nie jest niedozwolone. Niedopuszczalne jest stosowanie w umowie ubezpieczenia, tzw. klauzul abuzywnych, które rażąco naruszają interesy konsumenta. 

 4. Czy mogę uzyskać kredyt hipoteczny, jeśli nie mam żadnych środków na pokrycie wkładu własnego?

  Nie. W każdym przypadku wymagany jest wkład własny na poziomie co najmniej 10% wartości nieruchomości. W niektórych bankach wkład własny nie musi mieć jednak charakteru gotówkowego i może być zastąpiony m.in. blokadą na papierach wartościowych kredytobiorcy, środkami zgromadzonymi na kontach emerytalnych, działką budowlaną lub inną nieruchomością. 

 5. Czy środki na pokrycie wkładu własnego mogę pożyczyć?

  Nie. Środki na pokrycie wkładu własnego nie mogą pochodzić z pożyczki ani kredytu. Warunek ten znajduje się w przygotowanych przez bank dokumentach. Ograniczenie to chroni nie tylko interesy banku, ale zabezpiecza również kredytobiorcę przed konsekwencjami nadmiernego zadłużenia. 

 6. Kto może skorzystać z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego?

  Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest rozwiązaniem pozwalającym wnioskować o kredyt hipoteczny osobom, które nie dysponują wkładem własnym na poziomie przynajmniej 20% wartości nieruchomości. Decydując się na dodatkowe zabezpieczenie możliwe jest obniżenie tej wartości o połowę – do 10% wartości nieruchomości. Rozwiązanie to oferowane jest tylko przez niektóre banki uniwersalne. 

 7. Jak długo obowiązuje ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

  Skorzystanie z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego to dodatkowy koszt dla kredytobiorcy. Zabezpieczenie to obowiązuje do momentu, aż spłata zaciągniętego zobowiązania osiągnie wartość 20% wartości nieruchomości. 

 8. Czy można odzyskać koszty poniesione w związku z ubezpieczeniem wkładu własnego?

  Jeśli bank dopuścił się do zastosowania tzw. klauzul niedozwolonych, to możliwy jest zwrot kosztów związanych z zastosowaniem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. 

Porównaj kredyty hipoteczne
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments