Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

WIBOR 6M 2023 aktualny i prognozy długoterminowe

Wysokość stawki referencyjnej WIBOR 6M to temat interesujący przede wszystkim obecnych i przyszłych kredytobiorców. Sprawdź jaka jest aktualna wysokość tego wskaźnika oraz jaka jest szansa na jego obniżenie.

WIBOR 6M to miara procentowej wartości pożyczek półrocznych pomiędzy instytucjami finansowymi. Powyższa miara gra kluczową rolę w określaniu oprocentowania kredytów hipotecznych i konsumenckich. Jej fluktuacje wpływają na wielkość rat kredytowych. Ze względu na wzrost stóp procentowych NBP w 2022 roku doszło również do podwyższenia stawki WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) 6M. Jakie są przewidywania dla stawki WIBOR 6M w najbliższym czasie? Kiedy WIBOR 6M zostanie zastąpiony przez stawkę WIRON? O tym wszystkim piszemy poniżej!

Czym jest WIBOR?

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate, to stawka, na podstawie której określane jest oprocentowanie pożyczek międzybankowych. WIBOR jest określany w dni robocze o godzinie 11 w trakcie tzw. ,,fixingu”, jako średnia wartość procentowa, po której najważniejsze banki komercyjne są gotowe danego dnia pożyczyć kapitał innym bankom. Jest to o tyle ważne, że bieżąca wartość stawki WIBOR wpływa na koszt kredytów i pożyczek oferowanych przez banki.

Jak ustalany jest wskaźnik WIBOR?

Obliczanie WIBOR-u ma miejsce w dni powszednie o 11:00 podczas procedury zwanej ,,fixingiem”. Ustalenie wskaźnika polega na obliczeniu średniej arytmetycznej stóp procentowych pożyczek międzybankowych, które są podawane przez czołowe banki w Polsce. Następnie agent kalkulacyjny, czyli podmiot odpowiedzialny za publikację aktualnej stawki WIBOR, dokonuje jej określenia odrzucając dwie najwyższe i dwie najniższe propozycje.

Co do zasady – podczas uwzględniania średniej wysokości WIBOR powinno uczestniczyć co najmniej 10 banków. Jeśli jednak jest ich mniej, reguły zmieniają się w ten sposób, że do obliczenia średniej arytmetycznej bierze się wszelkie banki – również te, które mają skrajne propozycje procentowe.

Czym jest WIBOR 6M?

WIBOR 6M reprezentuje stopę procentową dla pożyczek międzybankowych udzielanych na okres sześciu miesięcy. Warto zaznaczyć, że jest ona istotna przy określaniu oprocentowania kredytów hipotecznych i konsumenckich, co w konsekwencji wpływa na wielkość spłacanych rat.

Ile wynosi aktualny WIBOR 6M?

Aktualny WIBOR 6M według wyceny na dzień 4 października 2023 r. wynosi 5,60%.

Jak zmieniał się WIBOR 6M w 2022 roku?

W październiku 2021 roku RPP zdecydowała o zwiększeniu stóp procentowych. Podobne decyzje podjęła w listopadzie i grudniu 2021 roku oraz w kolejnych miesiącach 2022 roku. Ostatnie podniesienie stóp procentowych nastąpiło we wrześniu 2022 roku. W efekcie tego cyklu, stopy procentowe zostały podniesione do wartości:

 • stopa referencyjna – 6,75%,
 • stopa lombardowa – 7,25% ,
 • stopa depozytowa – 6,25% ,
 • stopa redyskontowa weksli – 6,80%,
 • stopa dyskontowa weksli – 6,85% .

I na tym poziomie utrzymywały się do 6 września 2023 r.

Jak pamiętamy – zmiany w wysokości stóp procentowych w Polsce wpływają pośrednio na wysokość stawki WIBOR 6M i ostatecznie – na wysokość raty. Od 7 listopada 2022 roku, jak pokazują historyczne dane GPW Benchmark – podmiotu zarządzającego notowaniami WIBOR 6M i innych wskaźników – jego wartość systematycznie spada. W wymienionym dniu WIBOR 6M osiągnął 7,82%. Po miesiącu spadł do jedynie 7,36%, a na koniec 2022 roku obniżył się do poziomu 7,14%. Należy zaznaczyć, że polscy kredytobiorcy odczuwają spadki czy wzrosty stawki WIBOR 6M dopiero po pół roku.

Jakie są prognozy dla WIBOR 6M?

Prezes NBP po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w lipcu 2023 r. ogłosił zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych.

Natomiast wrześniowe dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej przyniosło dość zaskakującą decyzję o obniżeniu stóp procentowych aż o 0,75 p.p. Choć analitycy zakładali możliwość zmiany, to jednak nie więcej niż o 0,25 p.p.

Skala obniżki była zaskakująca, zwłaszcza, że w świetle wcześniejszych zapowiedzi decyzja o cięciu stóp procentowych miała nastąpić dopiero w momencie spadku inflacji do poziomu poniżej 10%. Natomiast według wstępnych danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 r. wzrosły o 10,1 % rdr.

Z wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego, według którego po wrześniowym dostosowaniu stóp procentowych do zmiennych uwarunkowań przyszłej inflacji, przestrzeń do dalszych obniżek znacząco się zawęziła, rynek zakładał możliwość kolejnego obniżenia stóp procentowych w październiku, ale nie więcej niż o 0,25p.p.

Oczekiwania rynku tym razem się sprawdziły. Rada Polityki Pieniężnej po dwudniowych obradach 3 i 4 października podjęła decyzję o obniżeniu wszystkich stóp procentowych o 0,25p.p. Decyzja RPP weszła w życie 5 października 2023 r.

Zatem od dnia 5 października 2023 r. wartość podstawowych stóp procentowych kształtuje się następująco:

 • stopa referencyjna – 5,75 %,
 • stopa lombardowa – 6,25 %,
 • stopa depozytowa – 5,25 %,
 • stopa redyskontowa weksli – 5,80%,
 • stopa dyskontowa weksli – 5,85%.

Kolejna obniżka stóp procentowych powinna ucieszyć kredytobiorców. W związku z obniżeniem stóp procentowych można się spodziewać dalszych spadków stawki WIBOR 6M, a tym samym comiesięcznych rat kredytu.

Kiedy WIBOR 6m zostanie zlikwidowany?

Pomimo zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego z kwietnia 2022 roku, WIBOR nie zostanie całkowicie wyeliminowany i automatycznie zastąpiony przez WIRON 1 lipca 2023 roku – ani w obecnych umowach kredytowych, ani w nowych ofertach.

W kolejnych miesiącach 2023 roku banki mają się przygotowywać do wprowadzenia do swoich ofert kredytów z oprocentowaniem opartym na stawce WIRON. Termin całkowitej rezygnacji z określania wskaźnika WIBOR został zaplanowany na koniec 2024 r. Od stycznia 2025 r. obowiązujący ma być tylko wskaźnik WIRON.

Jak WIBOR 6m wpływa na kredyt hipoteczny?

WIBOR ma głównie wpływ na kredytobiorców hipotecznych ze względu na wysokość zaciągniętego kredytu i jego rozłożenie na długi okres czasu. Oprocentowanie zmienne kredytu składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest zmienna część oprocentowania, czyli wskaźnik referencyjny stawki WIBOR lub WIRON (Administratorem wskaźników referencyjnych jest Komisja Nadzoru Finansowego). Drugą część stanowi marża, której wielkość określa bank w umowie kredytowej – ten element oprocentowania polega negocjacjom z bankiem.

Wysokość stawki jest ustalana na podstawie stawek WIBOR, 3- lub 6-miesięcznych (WIBOR 3M lub 6M). Mówiąc prosto, wysokość stawki WIBOR decyduje o tym, jak obliczone zostaną odsetki w umowach kredytowych, czyli jaka wielkość raty będzie musiała być wpłacona do banku w danym miesiącu. Im większy WIBOR, tym wyższe raty.

WIBOR 6M czy 3M – który ma większe znaczenie przy kredycie?

WIBOR 3M (3-miesięczny) i WIBOR 6M (6-miesięczny) to dwie odmiany WIBOR-u (Warsaw Interbank Offered Rate). WIBOR to punkt odniesienia reprezentujący koszt uzyskania finansowania bez zabezpieczeń na polskim rynku międzybankowym, podany w złotych. Poniżej przedstawiamy porównanie obu rodzajów stawek:

Różnice między WIBOR 3M i WIBOR 6M:

 • Czas: Najbardziej zasadniczym rozróżnieniem jest czas, na który ustalane są te stawki. WIBOR 3M pokazuje koszt finansowania na 3-miesięczny okres, podczas gdy WIBOR 6M to koszt finansowania na 6-miesięczny okres.
 • Stawka: Zwykle WIBOR 6M ma wyższą stawkę niż WIBOR 3M, ponieważ jego okres jest dłuższy. Większe ryzyko związane z długoterminowym finansowaniem, takie jak ryzyko zmienności stóp procentowych czy ryzyko kredytowe, prowadzi do wyższych stawek. Oznacza to, że WIBOR 6M niesie wyższe koszty dla konsumentów, niż WIBOR 3M.
 • Zastosowanie: WIBOR 3M i WIBOR 6M są wykorzystywane w różnych sytuacjach finansowych. WIBOR 3M jest często używany jako punkt odniesienia dla kredytów i innych produktów finansowych o krótkoterminowym finansowaniu jak np. kredyty konsumenckie czy instrumenty pochodne. WIBOR 6M jest częściej stosowany dla instrumentów finansowych o dłuższym okresie, takich jak długoterminowe kredyty czy obligacje.
 • Reakcja na zmiany na rynku: WIBOR 3M zazwyczaj reaguje szybciej na krótkoterminowe zmiany na rynku, takie jak zmiany stóp procentowych czy oczekiwania dotyczące polityki monetarnej. WIBOR 6M jest mniej podatny na krótkotrwałe fluktuacje, ale bardziej reaguje na długoterminowe zmiany warunków rynkowych.

WIBOR 3M czy WIBOR 6M – który wybrać?

Stawki WIBOR 3M i WIBOR 6M to dwie różne miary referencyjne, które różnią się okresem, na jaki są ustalane, poziomem stawek, zastosowaniem i reakcją na zmiany rynkowe. Wybór między nimi zależy od konkretnego instrumentu finansowego, okresu finansowania i przewidywań uczestnika rynku co do przyszłych warunków rynkowych. Decyzja o wyborze między WIBOR 3M a WIBOR 6M może mieć znaczące skutki dla kosztów finansowania i ryzyka związanego z różnymi instrumentami finansowymi.

Dlatego inwestorzy i kredytobiorcy powinni dokładnie przeanalizować obie stawki i dostosować swoje strategie finansowe do swoich indywidualnych potrzeb i przewidywań co do przyszłych zmian na rynku finansowym.

Warto wiedzieć

 1. WIBOR 6M to średnia stawka, po jakiej banki są gotowe pożyczyć depozyty innym bankom na okres 6 miesięcy.
 2. WIBOR 6M odnosi się do kosztu finansowania zobowiązania na okres 6 miesięcy, co oznacza, że jest często stosowany w kontekście produktów finansowych o dłuższym horyzoncie czasowym.
 3. WIBOR 6M zwykle jest wyższy niż stawka WIBOR dla krótszych okresów, takich jak WIBOR 3M. Wynika to z większego ryzyka związanego z dłuższym okresem finansowania, takiego jak ryzyko zmiany stóp procentowych czy ryzyko kredytowe.
 4. Warto pamiętać, że WIBOR 6M jest mniej wrażliwy na krótkoterminowe zmiany warunków rynkowych, ale bardziej podatny na długoterminowe trendy, takie jak zmiany w polityce monetarnej czy oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych.
 5. Jeżeli masz kredyt zmiennoprocentowy powiązany z WIBOR 6M, zmiany w tej stawce mogą wpływać na wysokość Twoich miesięcznych spłat.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Jaki jest aktualny WIBOR 6M?

  Aktualny WIBOR 6M według wyceny na dzień 4 października 2023 r. wynosi 5,60%.  

 2. Co jest lepsze WIBOR 3M czy 6M?

  Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wybór między WIBOR 3M a WIBOR 6M zależy od wielu czynników. Są to m.in. okres finansowania, ryzyko, rodzaj produktu finansowego, wrażliwość na zmiany rynkowe, koszty finansowania. Ostatecznie, wybór między WIBOR 3M a WIBOR 6M zależy od twojej indywidualnej sytuacji. Zwykle będzie zależny od produktu, z którego korzystasz i oferty banku.  

 3. Jakie jest aktualne oprocentowanie kredytu hipotecznego?

  Aktualna wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego zależy od oferty banku i rodzaju oprocentowania. Przykładowo Bank PKO BP oferuje kredyt hipoteczny Własny kąt z oprocentowaniem zmiennym w wysokości   8,05% w pierwszym roku i 8,88% w kolejnych latach. Na oprocentowanie składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,95% według kalkulacji aktualnej na dzień 01.06.2023 r.  

 4. Który WIBOR jest korzystniejszy 1M czy 3M?

  Odpowiedź na to pytanie zależy od konkretnych okoliczności i potrzeb finansowych. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, która z opcji – WIBOR 1M czy WIBOR 3M – jest zawsze bardziej opłacalna. Wszystko zależy od Twoich indywidualnych warunków. 

 5. Kiedy WIBOR będzie spadał?

  Wskaźnik referencyjny WIBOR i jego zmiany mają oczywisty wpływ na ciężar spłat kredytów hipotecznych. Kwestia, czy WIBOR nadal będzie spadał, przynosząc ulgę kredytobiorcom, zależy głównie od Rady Polityki Pieniężnej i ich decyzji w zakresie wysokości stóp procentowych.  

Porównaj kredyty hipoteczne
Patryk Chodyniecki
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments