Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

Kredyt na studia medyczne – co warto wiedzieć?

Studia medyczne, w szczególności wydział lekarski, to marzenie wielu absolwentów szkół średnich. Jednak oprócz wiedzy i determinacji w osiągnięciu celu, realizacja planów wymaga również odpowiednich środków finansowych, które mogą być poza zasięgiem przyszłych studentów i ich rodziców. Czy kredyt na studia medyczne pomoże pokonać barierę finansową w drodze do kariery lekarza?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2020 r. liczba lekarzy posiadających prawo do wykonywania zawodu wyniosła 151,5 tys. osób. Co więcej przeciętny wiek lekarza dla mężczyzn wyniósł 53 lata, a dla kobiet 52 lata. Niepokojąca jest również informacja, w zakresie liczby lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem: w 2020 r. na 10.000 osób przypadało tylko 33 lekarzy i 9 lekarzy dentystów. 

Rozwiązaniem, które ma m.in. zwiększyć liczbę lekarzy w polskim systemie służby zdrowia i ograniczyć emigrację absolwentów polskich uczelni jest kredyt na studia medyczne. 

Na czym polega kredyt na studia medyczne? 

Kredyt na studia medyczne jest rozwiązaniem wspierającym dostęp do odpłatnego kształcenia na kierunkach medycznych, w szczególności dla priorytetowych dziedzin medycyny, ale nie tylko.

Kredyt na studia medyczne jest zobowiązaniem celowym i o tyle nietypowym, że uzyskane środki przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy uczelni i służą pokryciu kosztów studiów odpłatnych.

Spłatę kredytu w całości gwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego, dzięki czemu dostęp do środków mają również osoby, które nie posiadają odpowiedniej zdolności kredytowej do otrzymania kredytu na warunkach komercyjnych. 

Wniosek o kredyt lekarski na studia medyczne mogą złożyć zarówno osoby, które już studiują medycynę, jak i ci, którzy dopiero planują rozpoczęcie studiów na tym kierunku. Finansowanie dotyczy opłat za studia medyczne, co przekłada się na bezpośrednie przekazanie pieniędzy na rachunek bankowy uczelni.   

Jakie są warunki finansowania studiów medycznych?

Warunki, na jakich udzielany jest kredyt na studia medyczne są takie same dla każdego studenta, który spełnia kryteria do jego przyznania. Przedstawiają się one następująco:

 • maksymalną wysokość kredytu za semestr co roku ogłasza minister właściwy do spraw zdrowia: dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022 lub wcześniej to kwota 18.000 zł na semestr, a dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2022/2023 to 20.000 zł na semestr,
 • poręczenia spłaty kredytu na studia na wydziale lekarskim udziela Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), przy czym nie ma konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie do BGK – wystarczy wniosek złożony do banku kredytującego czyli aktualnie Pekao S.A.,
 • wysokość udzielonego kredytu może być niższa niż maksymalna, jeśli opłaty za studia są niższe, natomiast jeśli suma opłat za studia przekracza maksymalną wysokość kredytu, wówczas nadwyżki trzeba wpłacić samodzielnie z własnych środków,
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne i liczone jako suma marży banku kredytującego w maksymalnej wysokości 2p.p. oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP – przy czym absolwent studiów płaci tylko połowę odsetek, pozostałą część pokryje w formie dopłat Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych,
 • okres kredytowania wynosi maksymalnie 6 lat – czyli maksymalnie przez cały okres studiów,
 • kredyt można otrzymać tylko raz,
 • uzyskane pieniądze przekazywane są bezpośrednio na rachunek uczelni wskazany w zaświadczeniu, 
 • wypłata pierwszej transzy kredytu następuje w terminie 7 dni od zawarcia umowy kredytu, a kolejna transza  trafi do uczelni  po weryfikacji przez bank statusu studenta – co ma miejsce po każdym semestrze,
 • okres spłaty jest długi i wynosi maksymalnie 12 lat.

Kto udziela finansowania na studia medyczne?

Aktualną listę podmiotów, które udzielają kredytu można znaleźć na oficjalnych stronach Ministerstwa Zdrowia lub na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Aktualnie, według danych na dzień 10.02.2023 r., wniosek o kredyt na preferencyjnych warunkach na studia lekarskie można złożyć jedynie w Banku Pekao S.A. Ta krótka lista może się jednak w przyszłości wydłużyć, jeśli inny bank podpisze z BGK umowę o współpracy. 

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać kredyt na studia medyczne? 

Kredyt na studia medyczne to zobowiązanie przeznaczone do finansowania odpłatnych studiów lekarskich prowadzonych w języku polskim dla studentów, którzy:

 • rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022 lub wcześniej i kontynuują studia
 • rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023
 • dopiero rozpoczną studia w kolejnych latach

Wniosek o kredyt mogą złożyć studenci płatnych kierunków lekarskich, bez względu na wiek czy obywatelstwo. Dodatkowo na etapie składania wniosku o kredyt, bank nie będzie badał naszej zdolności kredytowej, ale jedynie wiarygodność kredytową głównie w oparciu o bazy danych typu BIK (czyli w zakresie historii spłat innych zobowiązań). 

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o kredyt na studia medyczne?

Podstawą do uzyskania kredytu na medycynę jest wniosek kredytowy oraz:

 • dokument tożsamości – to najczęściej dowód osobisty, ale też karta pobytu lub paszport,
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt odbywania odpłatnych studiów na kierunku lekarskim oraz wysokości kwot, które należy ponieść z tego tytułu. 

We wniosku należy podać:

Dane personalne wnioskodawcy:

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • adres zamieszkania i do korespondencji
 • adres do korespondencji
 • rodzaj oraz seria i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL
 • obywatelstwo
 • oświadczenie w zakresie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego

Dane dotyczące kredytu:

 • kwota kredytu
 • wysokość transzy na semestr
 • liczba transz ze wskazaniem semestrów 
 • data rozpoczęcia studiów

Wskazanie zabezpieczenia spłaty zobowiązania:

 • pełnomocnictwo dla banku do dysponowania rachunkiem rozliczeniowo – oszczędnościowym  
 • poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego 

Źródła i wysokość dochodu 

Dane dodatkowe:

 • staż pracy
 • wykształcenie
 • liczba dzieci na utrzymaniu
 • status mieszkaniowy
 • wysokość miesięcznych wydatków na utrzymanie gospodarstwa domowego
 • stan cywilny

Wymagane oświadczenia i zgody.

Zakres informacji potrzebnych do złożenia wniosku o kredyt na studia medyczne został przygotowany w oparciu o wniosek Banku Pekao BP. 

Kiedy można złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne? 

Wniosek kredytowy mogą złożyć zarówno osoby, które już studiują na wydziale lekarskim, jak i ci którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z medycyną. Termin złożenia wniosku jest ściśle określony, a jego przekroczenie może przekreślić nasze szanse na kredyt za dany semestr. Przepisy bowiem wskazują, że wniosek można złożyć w terminie do 21 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru. 

Drugi termin, który warto zapamiętać, jest ważny dla kontynuacji wypłaty kredytu. Mianowicie po zakończeniu każdego semestru (a dokładniej do końca miesiąca po zakończeniu danego semestru) należy przekazać do banku wydany przez uczelnię dokument, który potwierdzi kontynuowanie studiów. Jeśli zapomnimy o dotrzymaniu tego warunku, wówczas bank samodzielnie wezwie nas do przedstawienia takiego dokumentu, najczęściej w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. 

Konsekwencje braku odpowiedzi na pismo będą bardzo dotkliwe. Brak potwierdzenia, że nadal należymy do społeczności studenckiej, będzie skutkował wypowiedzeniem umowy kredytu i wystosowanym przez bank żądaniem jego spłaty, z dniem w którym upłynie termin wypowiedzenia.  

Jak i gdzie złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne?

Wniosek o kredyt lekarski można złożyć do banku, który ma zawartą umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na razie tylko jeden bank przyjmuje wnioski o kredyt lekarski: według danych aktualnych na dzień 10.02.2023 r. wniosek należy złożyć do banku Pekao S.A.   

Jakie są warunki spłaty kredytu na studia medyczne?

Preferencyjne warunki, na jakich przyznawany jest kredyt na studia medyczne dotyczą również warunków spłaty zobowiązania. Warte podkreślenia są trzy aspekty, które dotyczą tego zagadnienia: 

 • W ofertę kredytu medycznego wpisana jest karencja, która oznacza odroczenie rozpoczęcia spłaty zobowiązania maksymalnie 12 lat po zakończeniu studiów. Takie rozwiązanie umożliwia już rozpoczęcie pracy w zawodzie i zgromadzenie odpowiednich środków potrzebnych na spłatę, a poza tym umożliwia spełnienie warunków wymaganych do złożenia wniosku o umorzenie kredytu.  
 • Kredyt lekarski można zacząć spłacać wcześniej niż przewidują to przepisy, należy o tym poinformować bank kredytujący. 
 • Dodatkowo istnieje możliwość zawieszenia spłaty kredytu na maksymalnie 12 miesięcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej czyli w razie utraty stałego źródła dochodu lub innego zdarzenia losowego, które czasowo utrudnia spłatę zobowiązań. 
 • Najważniejsza jest chyba możliwość umorzenia kredytu pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek, o których piszemy w kolejnym akapicie. 

Czy można umorzyć spłatę kredytu na studia medyczne? 

Umorzenie kredytu będzie możliwe, jednak pod pewnymi warunkami. Przepisy wskazują na cztery sytuacje, które uprawniają do złożenia wniosku o umorzenie.

Warunki umorzenia spłaty kredytu

I Kryterium związane jest z potrzebą zwiększenia liczby lekarzy w polskim systemie zdrowotnym i wymaga spełnienia łącznie dwóch warunków:

 1. wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP, w ramach praktyki zawodowej lub podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez NFZ przez 10 lat w okresie 12 lat liczonych od daty ukończenia studiów,
 2. w okresie 12 lat od zakończenia studiów uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową czyli (według stanu na dzień 11.10.2022 r.) takich jak:
 • anestezjologia i intensywna terapia, 
 • chirurgia dziecięca,
 • chirurgia ogólna, 
 • chirurgia onkologiczna,
 • choroby wewnętrzne, 
 • choroby zakaźne, 
 • geriatria, 
 • hematologia, 
 • kardiologia dziecięca,
 • medycyna paliatywna, 
 • medycyna ratunkowa, 
 • medycyna rodzinna,
 • neonatologia,
 • neurologia dziecięca, 
 • onkologia kliniczna, 
 • patomorfologia, 
 • pediatria,
 • psychiatria,
 • psychiatria dzieci i młodzieży,
 • radioterapia onkologiczna, 
 • stomatologia dziecięca. 

II W związku z:

 1. szczególnie trudną sytuacją życiową rozumianą w szczególności jako utratę stałego źródła dochodu, którego skutkiem będzie konieczność korzystania ze świadczeń pomocy społecznej lub innym zdarzeniem losowym, które spowoduje długotrwałe trudności w spłacie zobowiązań np. choroba w tym niepełnosprawność, która może dotyczyć zarówno kredytobiorcy, jak i członka jego rodziny, który wymaga sprawowania osobistej opieki, jak i szkód spowodowanych przez pożar czy klęskę żywiołową, 
 2. lub z kontynuowaniem szkolenia specjalistycznego, w dziedzinie uznanej za priorytetową, które z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy nie zostało ukończone w terminie 10 lat od ukończenia studiów.

III W związku z trwałą utratą zdolności do spłaty zobowiązań rozumianą jako sytuacja spowodowana całkowitą i nieodwracalną niezdolnością do podjęcia pracy. 

IV W związku ze spełnieniem łącznie dwóch warunków:

 1. wykonywaniem zawodu lekarza na terytorium RP, w ramach praktyki zawodowej lub podmiocie leczniczym udzielającym świadczenie finansowane ze środków publicznych przez NFZ,
 2. oraz kontynuacją szkolenia specjalistycznego w dziedzinie uznanej za priorytetową.

Ważny jest również termin złożenia wniosku o umorzenie kredytu: nie wcześniej niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia spłaty zobowiązania. Kredyt może zostać umorzony przez Ministra Zdrowia. 

Czy warto złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne?

Preferencyjne warunki zarówno w zakresie kryteriów, które trzeba spełnić, żeby otrzymać pieniądze, dogodne warunki spłaty oraz możliwość uzyskania umorzenia kredytu to elementy, które przemawiają za skorzystaniem z tej formy finansowania odpłatnych studiów medycznych. 

Porównanie celowego kredytu medycznego z komercyjnym kredytem gotówkowym wypada zdecydowanie na korzyść tego pierwszego. Kredyt medyczny będzie nie tylko tańszy, ale również łatwiejszy do uzyskania.

O ile brak zdolności kredytowej od razu przekreśla możliwości otrzymania kredytu na warunkach komercyjnych, o tyle kredyt dla przyszłych lekarzy gwarantowany w całości przez  Bank Gospodarstwa Krajowego, nie wymaga badania zdolności kredytowej w momencie złożenia wniosku.

To informacja istotna w szczególności dla osób, które dopiero wchodzą w dorosłe życie, zaczynają swoją drogę zawodową i nie mają jeszcze dochodów w wysokości, które bank uznałby za wystarczające dla udzielenie kredytu.  

Źródła:

 • https://www.gov.pl/web/zdrowie/kredyt-na-studia-medyczne
 • https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki/kredyt-na-studia-medyczne.html
 • https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-kredytowania-studiow-medycznych-fksm/
 • https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zasoby-kadrowe-w-wybranych-zawodach-medycznych-na-podstawie-zrodel-administracyjnych-w-latach-2019-2020,28,1.html

Warto wiedzieć

 1. Kredyt na studia medyczne to zobowiązanie celowe, które służy pokryciu opłat za odpłatne studia lekarskie.
 2. Kredyt w całości jest gwarantowany przez BGK.
 3. Spłata kredytu może być w części lub całości umorzona. 
 4. Złożenie wniosku o kredyt lekarski nie jest ograniczone wiekiem czy posiadaniem polskiego obywatelstwa. 
 5. Zgodnie z przepisami rozpoczęcie okresu spłaty zobowiązania rozpoczyna się po 12 latach od dnia zakończenia studiów. Wcześniejsze rozpoczęcie spłaty kredytu jest możliwe, ale należy o tym poinformować bank kredytujący.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Ile wynosi kredyt na studia medyczne?

  Wysokość kredytu medycznego zależy od terminu rozpoczęcia studiów. Osoby, które rozpoczęły studia medyczne przed rokiem akademickim 2021/2022 oraz w roku akademickim 2021/2022 i je kontynuują, mogą skorzystać z kredytu w maksymalnej wysokości 18.000 zł na semestr. Osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2022/2023 i je kontynuują mogą korzystać z wyższej kwoty, która wynosi 20.000 zł na semestr. Maksymalną wysokość kredytu za semestr co roku ogłasza minister właściwy do spraw zdrowia.

 2. Czy każdy dostanie kredyt na studia medyczne?

  Kredyt na studia medyczne dostanie tylko soba, które spełnia wymagane warunki formalne czyli m.in. posiada status studenta kierunku lekarskiego i korzysta ze studiów odpłatnych realizowanych w języku polskim, a do tego złoży wniosek w odpowiednim terminie: czyli maksymalnie 21 dni od rozpoczęcia semestru studiów. Zaletą tej formy finansowania jest brak badania zdolności kredytowej wnioskodawcy przez bank, bo jego spłatę w całości poręcza BGK. Zatem student na etapie składania wniosku nie musi mieć zdolności kredytowej, a jedynie musi być finansowo wiarygodny. 

 3. Jak uzyskać kredyt na studia medyczne?

  Wystarczy złożyć wniosek. Na razie (według danych aktualnych na dzień 10.02.2023 r.) wnioski o finansowanie można składać w Banku Pekao S.A. Do wniosku potrzebne będzie zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz warunkach finansowych odbywanych studiów.   

 4. Czy można wziąć kredyt na studia medyczne?

  Tak. Osoby, które studiują na odpłatnym kierunku lekarskim mogą ubiegać się o kredyt na studia medyczne. Drugą opcją jest zwykły kredyt gotówkowy, który co prawda można przeznaczyć dowolne, ale do jego otrzymania wymagana będzie odpowiednia zdolność kredytowa, a samo zobowiązanie będzie droższe.  

 5. W jakim banku można otrzymać kredyt na studia medyczne?

  Aktualnie (według stanu na dzień 10.02.0223 r.) wniosek o kredyt na studia medyczne można wystąpić tylko do jednego banku: Pekao S.A.  

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments