Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Co to jest WIBOR i jak wpływa na oprocentowanie kredytów?

WIBOR to stopa oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Pomimo mało zachęcającej definicji wskaźnik ten istotnie wpływa na sytuację finansową tysięcy kredytobiorców spłacających kredyty z oprocentowaniem zmiennym. Sprawdzamy zatem, czym jest stopa WIBOR, jak jej wysokość przekłada się na raty kredytów i czy jest ważna dla osób posiadających oszczędności.

Od października 2021 roku pojęcie WIBOR odmieniane jest przez wszystkie przypadki wśród posiadaczy kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym. Gwałtowny wzrost tego wskaźnika sprawił, że miesięczne raty od zaciągniętych zobowiązań stały się dla wielu trudne do udźwignięcia. Wpływ stawki WIBOR na nasze codzienne życie jest jednak dużo szerszy i dotyczy również m.in. długoterminowych kredytów gotówkowych, samochodowych, inwestycyjnych, kont oszczędnościowych, lokat bankowych i obligacji korporacyjnych.

Co to jest WIBOR?

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to stopa oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Mówiąc wprost, jest to cena, po jakiej pożyczają sobie pieniądze banki komercyjne działające w Polsce. Stawka WIBOR jest zmienna, a jej wahania mają istotne przełożenie na działanie całego rynku finansowego.

Wpływ tego wskaźnika na finanse osobiste i kondycję domowego budżetu doskonale znają osoby spłacające kredyty hipoteczne i inne zobowiązania ze zmiennym oprocentowaniem, które wyliczane jest jako suma marży banku i stawki WIBOR (najczęściej WIBOR 3M lub WIBOR 6M). Sam mechanizm jest prosty. Kiedy WIBOR wzrasta kredyty stają się droższe. Kiedy spada, raty kredytów również ulegają obniżeniu.

Na jakie okresy ustalany jest WIBOR?

WIBOR ustala się dla różnych okresów, stąd też można spotkać się z takimi pojęciami, jak m.in. WIBOR 1M, 3M, 6M.  W taki sposób wskazywany jest termin, na jaki udzielana jest pożyczka na rynku międzybankowym. Z uwagi na okres pożyczki możemy wyróżnić:

 • WIBOR ON (Overnight) – depozyt jednodniowy, liczony od dnia transakcji.
 • WIBOR TN (Tomorrow/Next) – depozyt jednodniowy, liczony od następnego dnia od zawarcia transakcji.
 • WIBOR SW (Spot Week) – depozyt tygodniowy, liczony od drugiego dnia od zawarcia transakcji.
 • WIBOR 2W (Two Weeks) – depozyt dwutygodniowy.
 • WIBOR 1M – depozyt na 2 miesiąc.
 • WIBOR 3M – depozyt na 3 miesiące.
 • WIBOR 6M – depozyt na 6 miesięcy.
 • WIBOR 12 M (1Y) – depozyt na jeden rok.

Jak wyliczany jest WIBOR?

W ustaleniu stawki WIBOR zwykle bierze udział 10 banków:

 1. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
 2. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 3. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 4. Bank Millennium S.A.
 5. Bank Pekao S.A.
 6. Santander Bank Polska S.A.
 7. Deutsche Bank Polska S.A.
 8. ING Bank Śląski S.A.
 9. mBank S.A.
 10. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Organizatorem odpowiedzialnym za rozpowszechnianie o przetwarzanie informacji o WIBOR jest GPW Benchmark S.A. Do 2017 roku administratorem stawki WIBOR było Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Komitet Nadzorczy GPW Benchmark S.A.

Instytucje biorące udział w ustaleniu stawki WIBOR deklarują wysokość stóp procentowych, na podstawie których są skłonne udzielić kredytu innemu bankowi. Jest to tzw. fixing, który odbywa się w każdy dzień roboczy o godzinie:

 • 11:00 dla terminów: tydzień (SW), 2 tygodnie (2W), 1 miesiąc (1M), 3 miesiące (3M), 6 miesięcy (6M), 1 rok (12M/1Y).
 • 17:00 dla terminów: overnight (O/N), toworrow/next (T/N).

Następnie, agent kalkulacyjny odrzuca dwie najwyższe i dwie najniższe propozycje. Na podstawie pozostałych wartości obliczana jest średnia arytmetyczną, która staje się obowiązującą stawką WIBOR.

Jeśli w ustalaniu stawki WIBOR brało udział mniej banków (np. 8-9 instytucji), agent kalkulacyjny odrzuci wyłącznie po jednej skrajnej propozycji. Jeżeli jednak banków będzie mniej niż 8, żadna ze skrajnych wartości nie będzie odrzucana, a WIBOR zostanie obliczony przy uwzględnieniu wszystkich podanych propozycji.

W trakcie ustalania WIBOR nie ma pełnej dowolności. Proponowane stawki muszą mieścić się w przedziale pomiędzy aktualną stopą depozytową a stopą lombardową NBP, których poziom rekomendowany jest są przez Radę Polityki Pieniężnej.

Ile wynosi aktualny WIBOR?

Informacje o wysokości stawek WIBOR są powszechnie dostępne. Można je znaleźć w serwisach internetowych zajmujących się tematyką finansowo-kredytową oraz na stronie internetowej GPW Benchmark S.A., czyli administratora wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID. Według stanu na 06.02.2023 r. wysokość stawek referencyjnych WIBOR kształtowała się następująco:

 • WIBOR ON – 6,62%
 • WIBOR TN – 6,68%
 • WIBOR SW – 6,83%
 • WIBOR 2W – 6,85%
 • WIBOR 1M – 6,87%
 • WIBOR 3M – 6,91%
 • WIBOR 6M – 6,99%
 • WIBOR 12 M (1Y) – 7,10%.

Jak widać pożyczanie pieniędzy na polskim rynku międzybankowym jest droższe dla transakcji z dłuższym terminem. Przykładowo różnica pomiędzy stawką WIBOR ON a WIBOR 12M wynosi 0,48 p.p. (zgodnie ze stanem na 06.02.2023 r.).

Czy WIBOR wpływa na oprocentowanie wszystkich kredytów?

WIBOR wpływa na tylko na oprocentowanie kredytów, które obliczane jest z wykorzystaniem tego wskaźnika. Mowa tu najczęściej o kredytach hipotecznych, ale oprocentowanie zmienne jest spotykane również w m.in. kredytach gotówkowych, kredytach samochodowych i szerokiej gamie kredytów firmowych. Oprocentowanie, które ma wpływ na wysokość odsetek naliczonych od pożyczonego kapitału, obliczane jest najczęściej według poniższego wzoru:

 

Oprocentowanie zmienne kredytu = marża banku + stawka WIBOR

 

Marża banku uważana jest za element stały, który nie zmienia się w okresie spłaty zobowiązania. Można jednak negocjować jej wysokość zarówno podczas ubiegania się o kredyt, jak i w trakcie obowiązywania umowy. Przesłanką do takich działań może być m.in. istotna poprawa sytuacji finansowej kredytobiorcy, wzrost wartości zabezpieczenia kredytu w stosunku do kwoty kapitału pozostającej do spłaty lub gotowość do przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń np. poręczenia osoby trzeciej. Marża może być też podwyższona w sytuacji, kiedy osoba spłacająca zobowiązanie nie wywiązuje się z warunków umowy kredytowej np. nie reguluje rat zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wysokość stawki WIBOR jest z kolei zmienna. Na jej przyszły poziom nie wpływu ani bank udzielający kredytu, ani tym bardziej kredytobiorca. Na jej wysokość przekładają się przede wszystkim notowania stóp procentowych NBP, które z kolei dostosowywane są przez RPP do bieżącej sytuacji gospodarczej. Oprocentowanie kredytów ze zmienną stopą ustalane jest najczęściej z wykorzystaniem wskaźników WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Przykładowo oprocentowanie kredytu ustalane jako suma 2% marży banku i stopy WIBOR za poziomie 6,99% wyniesie 8,99% w skali roku.

Na rynku można znaleźć też oferty ze stałą stopą, w których wysokość stawki WIBOR nie przekłada się na poziom oprocentowania w określonym czasie. Rozwiązanie to spotykane jest m.in. w krótkoterminowych kredytach gotówkowych zaciąganych na 2-3 lata. W takiej sytuacji oprocentowanie może być stałe w całym okresie spłaty. Możliwy jest też wariant, w którym przez pierwsze lata odsetki od kredytu gotówkowego naliczane są według stopy stałej, która w kolejnych latach przekształcana jest na oprocentowanie zmienne obliczane jako suma marży banku i wysokości stawki WIBOR.

Zgodnie z przepisami każdy bank uniwersalny, a od początku 2023 roku także każdy bank spółdzielczy, musi oferować kredyty hipoteczne z częściowo stałym oprocentowaniem na minimum 5 lat. Są jednak banki proponujące „zamrożenie” stopy procentowej na dłuższy okres – maksymalnie 10 lat. Kredyt hipoteczny z częściowo stałym oprocentowaniem daje zatem komfort niezmienności raty określonym czasie.

Po jego upływie oprocentowanie przekształcane jest na zmienne, oparte o marżę banku i wskaźnik WIBOR, lub bank dokonuje rekalkulacji i „blokuje” stopę procentową na kolejny okres. Drugi wariant wymaga ponownej analizy zdolności kredytowej osoby spłacającej zobowiązanie hipoteczne.

Jak WIBOR wpływa na wysokość raty kredytu hipotecznego?

Stawka WIBOR jest zaraz obok marży banku głównym elementem wpływającym na wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym. To z kolei wpływa na wysokość odsetek naliczonych od pożyczonego kapitału. Aby lepiej to zrozumieć warto przyjrzeć się bliżej konstrukcji raty kredytowej, na którą składa się:

 • Część kapitałowa – jest to kwota, która została pożyczona od banku. Zmniejsza się ona wraz z kolejnymi spłatami. W przypadku rat malejących sytuacja jest prosta – to kwota pożyczonego kapitału podzielona przez liczbę miesięcznych spłat. W przypadku rat równych w pierwszych latach spłaty większą część raty stanowią odsetki. Z biegiem czasu proporcje to odwracają się.
 • Część odsetkowa – traktowana jest jako wynagrodzenie banku za pożyczony kredytobiorcy kapitał. Na wysokość odsetek bezpośrednio wpływa oprocentowanie kredytu.

Załóżmy, że zaciągamy kredyt hipoteczny na kwotę 300.000 zł z 30-letnim okresem spłaty. Marża kredytowa wynosi 2,5% w skali roku. Zobowiązanie spłacane jest w ratach równych. Wskaźnik WIBOR, będący częścią oprocentowania, zmienia się w przedziale od 6 p.p. do 10 p.p. Wpływ stawki WIBOR na wysokość raty przedstawia poniższa tabela.

 

Wpływ stawki WIBOR na wysokość raty kredytu hipotecznego (kwota kredytu 300.000 zł, okres spłaty 30 lat, marża 2,5%, raty równe)
WIBORMarżaOprocentowanieMiesięczna rata
6.00%2.50%8,50%2,201.29 zł
7.00%2.50%9,50%2,413.87 zł
8.00%2.50%10,50%2,632.71 zł
9.00%2.50%11,50%2,856.97 zł
10.00%2.50%12,50%3,085.84 zł
Źródło: opracowanie własne

 

Wskaźnik WIBOR na poziomie 6% oznacza dla przyjętego kredytu miesięczną ratę równą w wysokości 2.201,29 zł. Zwiększenie stawki WIBOR o 1 p.p. przekłada się na wzrost miesięcznego obciążenia o 212,58 zł. Różnica pomiędzy wartościami brzegowymi wynosi 884,55 zł miesięcznie.

Która stawka WIBOR jest korzystniejsza – WIBOR 3M czy WIBOR 6M?

Zagadnienie to trzeba ocenić zarówno z punktu widzenia kredytobiorcy spłacającego kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR, jak i z punktu widzenia deponenta lub inwestora pomnażającego swoje oszczędności za pomocą instrumentów, których oprocentowanie powiązane jest z tym wskaźnikiem np. kont oszczędnościowych, lokat terminowych i obligacji korporacyjnych.

Z perspektywy osoby spłacającej kredyt z oprocentowaniem zmiennym ważne jest, aby stawka WIBOR była jak najniższa. Dzięki temu odsetki naliczane od pożyczonego od banku kapitału będą mniejsze. Różnica pomiędzy stawką WIBOR 6M a WIBOR 3M na dzień 06.02.2023 r. wynosiła 0,08%.

Z reguły wskaźnik 6-miesięczny jest notowany wyżej niż jego 3-miesięczny odpowiednik. Na tym etapie można zatem stwierdzić, że stawka WIBOR 3M jest korzystniejsza, jednak trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, jakim jest częstotliwość aktualizacji oprocentowania kredytów hipotecznych ze stopą zmienną.

W przypadku WIBOR 3M oprocentowanie kredytu aktualizowane jest co trzy miesiące. Natomiast WIBOR 6M oznacza aktualizację stopy procentowej co 6 miesięcy. W sytuacji, kiedy RPP obniża stopy procentowe reagując na sytuację gospodarczą, to koszty związane z obsługą kredytów z oprocentowaniem zmiennym zaczynają spadać. W takich warunkach korzystniejsza jest częstsza aktualizacja oprocentowania, a co za tym idzie wybór WIBOR 3M.

Z drugiej strony Rada Polityki Pieniężnej może zdecydować się na serię podwyżek stóp procentowanych np. w celu stłumienia dynamicznego wzrostu inflacji. Z takim cyklem podwyżek mamy do czynienia od października 2021 roku, kiedy stopa referencyjna NBP została podniesiona 11 razy – z poziomu 0,1% do 6,75% obecnie (stan na 09.02.2023 r.).

W takich warunkach sytuacja wielu kredytobiorców staje się trudniejsza. Osoby spłacające kredyty z oprocentowaniem opartym o WIBOR 6M mogą jednak liczyć na rzadszą aktualizację stopy procentowej. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe scenariusze nie można jednoznacznie stwierdzić, która z porównywanych stawek jest korzystniejsza.

Z punktu widzenia osoby pomnażającej kapitał dzięki produktom finansowym, których oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR, najkorzystniejszy jest jej jak najwyższy poziom. Tak samo jak w kredytach działa tu ten sam mechanizm częstotliwości aktualizacji oprocentowania, więc również trudno jednoznacznie stwierdzić, która ze stawek będzie lepsza.

Wybierając przykładowo konto oszczędnościowe, którego oprocentowanie wyliczane jest w oparciu o WIBOR warto za to zwrócić uwagę na parametry korygujące, które mogą zarówno podwyższać (np. WIBOR 6M + 0,60%), jak i obniżać (np. WIBOR 3M – 0,30%) kwotę przyszłych odsetek.

Czy poziom inflacji ma wpływ na stawki WIBOR?

Wzrost inflacji, czyli w uproszczeniu powszechny wzrost cen towarów i usług w gospodarce, może przekładać się na konieczność zacieśniania polityki pieniężnej przez RPP. Cel ten najczęściej realizowany jest przez podnoszenie głównych stóp procentowych NBP. Jak wspomnieliśmy wcześniej wysokość stawki WIBOR jest z nimi mocno powiązania i porusza się w kanale pomiędzy stopą depozytową oraz stopą lombardową, podążając najbliżej stopy referencyjnej. Wyższy poziom stawek WIBOR może być również wynikiem oczekiwań rynku na dalsze podwyżki stóp procentowych przez RPP.

 

Poziom stopy referencyjnej NBP a WIBOR 3M i WIBOR 6M
MiesiącStopa referencyjna NBPWIBOR 3MWIBOR 6M
wrzesień 210.10%0.24%0.29%
październik 210.50%0.61%0.76%
listopad 211.25%1.59%1.92%
grudzień 211.75%2.35%2.64%
styczeń 222.25%2.79%3.17%
luty 222.75%3.33%3.78%
marzec 223.50%4.27%4.62%
kwiecień 224.50%5.48%5.72%
maj 225.25%6.42%6.65%
czerwiec 226.00%6.85%7.12%
lipiec 226.50%7.03%7.33%
sierpień 226.50%7.04%7.30%
wrzesień 226.75%7.16%7.34%
październik 226.75%7.34%7.51%
listopad 226.75%7.43%7.63%
grudzień 226.75%7.11%7.25%
Źródło: gpwbenchmark.pl, nbp.pl

Powyższa tabela dobrze obrazuje, jak wzrost stopy referencyjnej przekładał się na podwyższenie wskaźników WIBOR 3M i WIBOR 6M od września 2021 roku. Widać też, że w grudniu 2022 roku wysokość obu wskaźników wyraźnie spadła, pomimo faktu, że stopa referencyjna NBP utrzymywała się od 4 miesięcy na niezmienionym poziomie. Może to wynikać z oczekiwań związanych ze zbliżającym się końcem cyklu podwyżek stóp procentowych przez RPP.

LIBOR i EURIBOR – co warto wiedzieć?

EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym w strefie euro. Wyznaczana jest jako arytmetyczna średnia wysokości oprocentowania podawanego przez wybrane banki uczestniczące w panelu EURIBOR, przy czym odrzuca się po 15 proc. najwyższych i najniższych wielkości.

Stawki są wyznaczane dla pożyczek na 1 i 2 tygodnie oraz 1, 2, 3, 6, 9 miesięcy i 1 rok. Są one oznaczane w następujący sposób:

 • EURIBOR SW – dla transakcji zawieranych na tydzień
 • EURIBOR 2W – dla transakcji zawieranych na dwa tygodnie
 • EURIBOR 1M – dla transakcji zawieranych na miesiąc
 • EURIBOR 2M – dla transakcji zawieranych na dwa miesiące
 • EURIBOR 3M – dla transakcji zawieranych na trzy miesiące
 • EURIBOR 6M – dla transakcji zawieranych na sześć miesięcy
 • EURIBOR 9M – dla transakcji zawieranych na dziewięć miesięcy
 • EURIBOR 1Y – dla transakcji zawieranych na rok.

Nadzór na wyznaczaniem stawki sprawuje 10-osobowy Komitet Sterujący, którego członkami są osoby wybrane z grona niezależnych ekspertów i bankowców specjalizujących się w operacjach na rynkach finansowych. Wskaźnik ten jest publikowany w dni robocze o godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego i ma wpływ na depozyty oraz kredyty w euro, a także na wiele innych transakcji.

EURIBOR wyznacza Europejska Federacja Bankowa mająca swoją siedzibę w Brukseli. Jej członkami są organizacje zrzeszające banki działające w krajach strefy euro.

LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate) do końca 2021 roku określał referencyjną wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym w Londynie.

Na początku 2022 r. nastąpiła likwidacja wskaźnika LIBOR. Od tego dnia nie jest on już publikowany, a Komisja Europejska Rozporządzeniem z dnia 14 października 2021 r. orzekła, że LIBOR zostanie zastąpiony wskaźnikiem SARON (ang. Swiss Average Rate Overnight).

LIBOR wyznaczany był dla euro, amerykańskiego dolara, szwajcarskiego franka, japońskiego jena i angielskiego funta. LIBOR podawano na 1 dzień, 1 tydzień, 1, 3, 6 miesięcy i 1 rok. Mechanizm jego ustalania, czas publikowania i znaczenie było zbliżone do wskaźnika EURIBOR. Dla kredytobiorców szczególnie ważna była stopa LIBOR 3M CHF, gdyż jej poziom wpływał na oprocentowanie kredytów we franku szwajcarskim.

 

Źródła:

 • https://gpwbenchmark.pl/roczne
 • https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm

Warto wiedzieć:

 1. WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to wskaźnik, który obrazuje, po jakiej cenie banki pożyczają sobie pieniądze. Jego wartość zależy pośrednio do aktualnej wysokości stóp depozytowej oraz lombardowej.
 2. WIBOR ma bezpośredni wpływ na wysokość rat kredytów i pożyczek z oprocentowaniem zmiennym.
 3. Wskaźnik LIBOR od 1.01.2022 został zastąpiony przez wskaźnik SARON.
 4. Aktualnych stawek WIBOR najlepiej szukać na stronie internetowej GPW Benchmark S.A., który jest administratorem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.
 5. Wszystkie banki uniwersalne, a od początku także wszystkie banki spółdzielcze, muszą mieć w swojej ofercie kredyty hipoteczne z częściowo stałym oprocentowaniem.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie sprawdzić aktualny WIBOR? 

  Informacje dotyczące aktualnych stawek WIBOR są ogólnie dostępnie i można jest sprawdzić np. w serwisie internetowym GPW Benchmark S.A., który jest administratorem wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID. Aktualne stawki WIBOR można znaleźć również w portalach zajmujących się szeroko rozumianą tematyką finansową.

 2. Kiedy stawka WIBOR spadnie?  

  Trudno prognozować przyszłe ruchy związane z poziomem stopy WIBOR. Od drugiego tygodnia listopada 2022 r. nastąpiło wyraźne obniżenie stawek, który wyhamowało w styczniu 2023 r. Było to w dużej mierze spowodowane oczekiwaniami związanymi z brakiem dalszych podwyżek stóp procentowych. Kolejnym impulsem spadkowym może być zapowiedź gotowości do ich obniżenia.

 3. Czym jest WIBID? 

  WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) dotyczy referencyjnej stawki oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym. Mechanizm, w którym biorą udział banki działające w Polsce i uczestniczące w panelu ustalania WIBOR i WIBID, sprowadza się do obliczenia średniej arytmetycznej wysokości oprocentowania depozytów zgłoszonych przez banki, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają oprocentowanie, w skali roku, po jakim mogą przyjąć depozyty od innych banków. Odbywa się to również o godzinie 11:00 każdego dnia roboczego.  

 4. Jak WIBOR wpływa na ratę kredytu?  

  Suma marży bankowej i stawki WIBOR określa wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek ze zmienną stopą procentową. Dotyczy to najczęściej kredytów hipotecznych, ale taki mechanizm można też spotkać m.in. w kredytach gotówkowych, samochodowych i firmowych. Wzrost stawki WIBOR powoduje, że kredytobiorca zapłaci wyższe odsetki od pozostającego do spłaty kapitału.

 5. Kto ustala WIBOR w Polsce? 

  Uczestnikami panelu WIBOR, którzy biorą udział w ustalaniu stawki są największe banki krajowe: Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., Santander Bank Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A. i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Wpływ na WIBOR ma również bieżąca i prognozowana sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie.

 6. Czym jest wskaźnik SARON? 

  SARON to określenie stopy referencyjnej, która odnosi się do franka szwajcarskiego i jest obliczana na podstawie rzeczywistych transakcji. Wskaźnik SARON publikowany jest przez SIX Swiss Exchange Financial Information AG.

 7. Czym jest marża kredytu hipotecznego? 

  Marża kredytu to, zaraz obok stawki WIBOR, jeden z elementów oprocentowania kredytów ze zmienną stopą procentową. Dla banku to wynagrodzenie za postawienie kapitału do dyspozycji kredytobiorcy. Marża kredytu hipotecznego jest stała, ale można ją negocjować podczas składania wniosku oraz w trakcie spłaty zobowiązania.

 8. Co składa się na oprocentowanie zmienne kredytu? 

  Na oprocentowanie zmienne kredytu składa się marża banku oraz tzw. stopa bazowa, którą najczęściej jest stawka WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Rodzaj wskaźnika znajduje się w umowie kredytu hipotecznego i każdego innego kredytu ze zmienną stopą procentową.

 9. Czym jest stopa depozytowa? 

  Od wysokości stopy depozytowej zależy oprocentowanie jednodniowych depozytów, jakie uruchamiają banki komercyjne w banku centralnym. Jej poziom ustalany jest przez Radę Polityki Pieniężnej.

 10. Czym jest stopa lombardowa? 

  Stopa lombardowa określa cenę, jaką banki komercyjne ponoszą za pożyczenie pieniędzy od banku centralnego. Poziom stopy lombardowej ustalany jest przez Radę Polityki Pieniężnej.

 11. Czym jest wskaźnik WIRD?

  WIRD, czyli Warszawski Indeks Rynku Depozytowego, to wskaźnik określający średnie oprocentowanie transakcji depozytowych zawieranych przez instytucje finansowe i duże przedsiębiorstwa. WIRD był typowany jako alternatywny wskaźnik referencyjny dla stawki WIBOR. Ostatecznie WIRD zastąpi WIBOR, ale pod nazwą WIRON (ang. Warsaw Interest Rate Overnight).

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Tomek
Tomek
1 rok temu

Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić dlaczego WIBOR podnosi mi ratę kredytu skoro jest to wskaźnik kosztów pożyczania sobie pieniędzy miedzy bankami? Dlaczego jestem obciążany wyższą ratą kredytu hipotecznego skoro bank udzielił mi pożyczki 6 lat temu? Czy wzrost raty kredytu nie powinien nastepować wyłącznie o wskaźnik inflacji?