Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego?  

Droga do zaciągnięcia kredytu hipotecznego zaczyna się od wyboru oferty i złożenia wniosku kredytowego wraz z kompletem załączników. Lista wymaganych dokumentów zależy od formy zatrudnienia, proponowanych zabezpieczeń i przeznaczenia pożyczonych środków. Sprawdzamy, jakie dokumenty niezbędne są do uzyskania kredytu hipotecznego. 

Wysokie stopy procentowe, spowolnienie gospodarcze i bardziej rygorystyczne podejście do oceny zdolności kredytowej przełożyły się na niższe zainteresowanie kredytami hipotecznymi. Innym elementem mogącym zniechęcić do tej formy finansowania jest duża liczba dokumentów niezbędnych do oceny wniosku i weryfikacji nieruchomości, która jest głównym zabezpieczeniem spłaty zobowiązania. Oczekiwania banków w tym zakresie zależą od m.in. od tego czy chcemy wybudować dom, wyremontować mieszkalnie czy kupić działkę budowlaną.

Dlaczego bank wymaga dodatkowych dokumentów podczas składania wniosku o kredyt hipoteczny?

Banki, podobnie jak większość przedsiębiorstw, są podmiotami nastawionymi na generowanie zysków. Dlatego działając zgodnie z interesem własnym, zaleceniami nadzoru oraz oczekiwaniami akcjonariuszy, każdy bank szacuje ryzyko związane z udzieleniem finansowania konkretnej osobie lub instytucji (w przypadku kredytów firmowych).

Podobne zasady działają na poziomie naszych codziennych relacji. Mało kto z nas zgodziłby się na pożyczenie pieniędzy osobie o nieznanej reputacji i sytuacji finansowo-majątkowej. Taki ruch najpewniej skończyłby się całkowitą utratą pożyczonych środków. Podobnie działają banki, które przed podjęciem decyzji każdorazowo sprawdzają naszą zdolność kredytową. Weryfikowana jest nie tylko nasza kondycja finansowa, ale także podejście do spłaty dotychczasowych zobowiązań.

Często słyszymy, że w przypadku kredytów hipotecznych banki wymagają wraz z wnioskiem długiej listy dodatkowych dokumentów. To prawda, jednak kredyt hipoteczny to najczęściej zobowiązanie na wysoką kwotę z terminem spłaty sięgającym nawet 35 lat. Rodzi znacznie większe ryzyko niż udzielenie kredytu gotówkowego na 5 tys. złotych.

Do tego dochodzi zabezpieczenie w postaci wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. W efekcie konieczne jest również przedstawienie dokumentów pozwalających ocenić wartość i jakość takiego zabezpieczenia.

Jakie dokumenty potrzebne są do potwierdzenia tożsamości przy kredycie hipotecznym?

Wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu hipotecznego należy złożyć dodatkowe dokumenty. Możemy podzielić je na główne 3 grupy:

 • dokumenty pozwalające potwierdzić naszą tożsamość,
 • dokumenty pozwalające ocenić naszą zdolność kredytową,
 • dokumenty pozwalające zweryfikować i skutecznie ustanowić zabezpieczenia.

Ostateczna liczba i rodzaj dokumentów zależy od szeregu czynników, dlatego nie można wyodrębnić uniwersalnej listy, która dotyczyć będzie wszystkich kredytobiorców hipotecznych. Oczekiwania banku w tym zakresie zależą od m.in.:

 • sposobu osiągania dochodów i formy zatrudnienia,
 • sposobu wniesienia wkładu własnego (nie zawsze musi mieć formę pieniężną),
 • dodatkowych zabezpieczeń np. poręczenia przez osobę trzecią,
 • przeznaczenia kredytu hipotecznego np. zakup na rynku pierwotnym, budowa, remont.

W zależności od sytuacji złożenie kompletnego wniosku o kredyt hipoteczny może wymagać zgromadzenia nawet kilkudziesięciu dokumentów. Ostateczną listę określają również wewnętrzne procedury konkretnego banku. Niektóre dokumenty do kredytu hipotecznego mogą mieć ograniczony okres ważności i muszą być przygotowane przez wskazane osoby lub podmioty np. operat szacunkowy nieruchomości przygotowany przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wcześniejsze rozpoznanie wymagań banku w zakresie listy wymaganych dokumentów ma kluczowe znaczenie w kontekście oczekiwania na decyzję kredytową. Zgodnie z przepisami banki mają 21 dni kalendarzowych na rozpatrzenie kompletnego wniosku kredytowego. Każda prośba ze strony banku o dostarczenie dodatkowych dokumentów powoduje ponowne naliczanie powyższego okresu. W rezultacie na decyzję kredytową można czekać nawet kilka miesięcy.

Jakie dokumenty potrzebne są do potwierdzenia tożsamości przy kredycie hipotecznym?

O kredyt hipoteczny wnioskować mogą zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy. W każdym z przypadków bank będzie wymagać innych dokumentów w celu ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o kredyt. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wniosek składany jest w banku, w którym mamy konto osobiste lub inny produkt, który wymagał wcześniejszego potwierdzenia naszych danych osobowych.

W celu potwierdzenia tożsamości obywatela Polski wnioskującego o kredyt hipoteczny, bank może poprosić o przedstawienie:

 • ważnego dowodu osobistego,
 • dodatkowego dokumentu ze zdjęciem,
 • skróconego odpisu aktu małżeństwa,
 • umowy rozdzielności majątkowej,
 • wyroku rozwodowego,
 • aktu urodzenia dziecka.

Jeśli o kredyt hipoteczny ubiega się cudzoziemiec to w celu potwierdzenia swojej tożsamości może być poproszony o przedstawienie:

 • ważnego paszportu,
 • dodatkowego dokumentu ze zdjęciem,
 • zezwolenia na pobyt stały na terenie Polski,
 • raportu kredytowego z zagranicznego odpowiednika biura informacji kredytowej,
 • zezwolenia na pracę (opcjonalnie).

Jakie dokumenty potwierdzą osiągane przychody podczas wnioskowania o kredyt hipoteczny?

Jednym z głównych elementów branych pod uwagę przez bank, w trakcie wnioskowa o kredyt hipoteczny, są osiągane każdego miesiąca przychody oraz przypadające na ten sam okres koszty. Przychody możemy osiągać tytułem np. umowy o pracę, wykonując zlecenia czy prowadząc działalność gospodarczą.

Natomiast koszty wynikają m.in. z konieczności utrzymania gospodarstwa domowego, opłacenia czynszu i abonamentów. Obciążenia generuje także posiadany samochód oraz comiesięczna spłata rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Dopiero po pomniejszeniu sumy miesięcznych przychodów o sumę przypadających na ten sam okres kosztów, bank może ocenić, czy dysponujemy nadwyżką finansową pozwalającą na terminową spłatę raty wnioskowanego kredytu hipotecznego.

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego konieczne są przy umowie o pracę?

Umowa o pracę często traktowana jest przez banki jako najbardziej bezpieczne i stabilne źródło dochodów. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających wysokość zarobków może się różnić w zależności od okresu obowiązywania umowy – korzystniejszym wariantem jest umowa na czas nieokreślony. W takiej sytuacji bank może poprosić o przedstawienie:

 • oświadczenia o dochodach,
 • zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości miesięcznych dochodów na druku bankowym lub firmowym,
 • wyciągu z konta bankowego, na które wpływa wynagrodzenie, za wskazany okres (najczęściej od 3 do 6 ostatnich miesięcy),
 • deklaracji podatkowej PIT-37 za ostatni rok lub dwa lata z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy,
 • zaświadczenia z ZUS o wysokości wypłacanego świadczenia (jeśli takie otrzymujemy).

W sytuacji, kiedy w ciągu ostatnich miesięcy zmieniliśmy zatrudnienie to bank może poprosić dodatkowo o załączenie aktualnej umowy o pracę i świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę.

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego konieczne są przy umowie zlecenie lub umowie o dzieło?

Zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne nie przekreśla naszych szans na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Jeśli osiągamy dochody na podstawie umów zlecenie lub umów do dzieło to bank może poprosić nas o przedstawienie:

 • zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości miesięcznych dochodów na druku bankowym,
 • wyciągu z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu realizacji umów o dzieło lub zlecenie,
 • kopii zawartych umów potwierdzających wykonanie zlecenia lub dzieła,
 • rachunków z umów cywilnoprawnych
 • deklaracji podatkowej PIT-37 za ostatni rok lub dwa lata z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy,
 • zaświadczenia z ZUS o wysokości wypłacanego świadczenia (jeśli takie otrzymujemy).

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego konieczne są przy rencie, emeryturze lub świadczeniu przedemerytalnym?

O kredyt hipoteczny mogą ubiegać się również osoby otrzymujące rentę lub emeryturę. Trzeba tylko pamiętać, że banki określają maksymalny wiek kredytobiorcy, w którym musi być spłacona ostatnia rata zobowiązania. Przykładowo przy limicie 70 lat, 55-letni wnioskodawca będzie mógł zaciągnąć kredyt hipoteczny najwyżej na 15 lat. Jeśli chodzi o dokumenty do kredytu hipotecznego w tym wariancie, to bank wymagać będzie:

 • dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia np. decyzji o przyznaniu emerytury lub renty,
 • potwierdzenia wypłaty świadczenia za ostatni okres np. wyciągu z konta bankowego albo ostatniego odcinka renty lub emerytury.

Jakie dokumenty wymagane są od przedsiębiorcy wnioskującego o kredyt hipoteczny?

Prowadzenie działalności gospodarczej również nie stoi na przeszkodzie w ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Wymagania wobec przedsiębiorców są jednak większe niż w przypadku klientów indywidualnych. Bank musi np. dodatkowo zweryfikować, czy wnioskodawca nie zalega w opłacaniu składek ZUS i terminowo spłaca swoje zobowiązania podatkowe.

Przedsiębiorca ubiegający się o kredyt hipoteczny powinien w pierwszej kolejności przedstawić:

 • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek – w oryginalne (ważne 30 dni od momentu wydania),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych – w oryginalne (ważne 30 dni od momentu wydania),
 • wyciąg z firmowego konta bankowego za wskazany okres,
 • deklaracje podatkowe za ostatni rok lub dwa lata obrachunkowe,
 • oświadczenie o wysokość dochodów po opodatkowaniu za rok bieżący,
 • zezwolenie na prowadzenie działalności koncesjonowanej (jeśli jest wymagane).

Kolejne wymagania w zakresie dokumentów zależą od sposobu rozliczania się przedsiębiorcy z Urzędem Skarbowym. Jeśli rozliczamy się za pomocą księgi przychodów i rozchodów (KPiR) bank może oczekiwać przedstawienia:

 • deklaracji podatkowych PIT 36/PIT 36 L z załącznikiem PIT-B za ostatni rok lub dwa ostatnie lata,
 • KPiR za bieżący rok oraz za rok poprzedni,
 • Ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacji za wskazany przez bank okres,
 • oświadczenia o nieposiadaniu konta firmowego – jeśli do prowadzenia działalności używamy konta prywatnego.

Jeśli jako przedsiębiorca prowadzimy pełną księgowość to bank poprosi nas o załączenie do wniosku kredytowego:

 • deklaracji podatkowych PIT lub CIT za ostatni rok lub dwa ostatnie lata,
 • bilansu i rachunku zysków i strat za ostatni rok lub ostatnie dwa lata obrachunkowe,
 • bilansu i rachunku zysków i strat za okres bieżący – w zależności od rozliczeń za ostatni zamknięty miesiąc lub kwartał,
 • ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych.

Przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu ewidencjonowanego w trakcie ubiegania się kredyt hipoteczny zostaną poproszeni o:

 • deklarację podatkową PIT 28 za ostatni rok lub dwa ostatnie lata lub,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie dwa lata prowadzenia firmy,
 • ewidencję przychodów za zakończone miesiące bieżącego roku.

Rozliczanie się za pomocą karty podatkowej bank wymagać będzie załączenia do wniosku kredytowego:

 • aktualnej decyzji Urzędu Skarbowego ustalającej wysokość podatku dochodowego,
 • oświadczenia o wysokości dochodów po opodatkowaniu za wskazany przez bank okres.

Jakich dokumentów związanych z nieruchomością wymaga bank przy kredycie hipotecznym?

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego nierozerwalnie łączy się z koniecznością ustanowienia zabezpieczenia na rzecz banku na kredytowanej nieruchomości. Aby ocenić m.in. jej wartość i płynność na rynku wtórnym, konieczne będzie przedstawienie kolejnych dokumentów. Ich lista ściśle zależy od przeznaczenia kredytu hipotecznego.

Jakich dokumentów wymaga bank przy zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym?

Zakup nieruchomości na rynku pierwotnym oznacza nabycie jej od pierwszego właściciela lokalu. Zazwyczaj jest to deweloper lub spółdzielnia mieszkaniowa. W bardziej obrazowym ujęciu nabywamy lokal nowy, który nie był przez nikogo wcześniej używany. W takim wariancie dokumenty dotyczące nieruchomości to m.in.:

 • umowa przedwstępna z deweloperem lub umowa przedwstępna ze spółdzielnią mieszkaniową w formie aktu notarialnego lub umowy rezerwacyjnej,
 • dokumenty potwierdzające dotychczasowe wpłaty na rzecz sprzedawcy lokalu,
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera,
 • wydruk z CEiDG dewelopera,
 • kopie pełnomocnictwa udzielonego reprezentantom dewelopera,
 • dokument potwierdzający wniesienie wkładu własnego,
 • promesę banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości,
 • odpis księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lokalu,
 • decyzję o zakończeniu budowy.

Jakich dokumentów wymaga bank przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym?

Jeśli nieruchomość już raz została sprzedana na rynku pierwotnym to każda kolejna związana z nią transakcja będzie odbywać się na rynku wtórnym. Mamy tu do czynienia z lokalami z drugiej ręki. Chcąc kupić dom lub mieszkanie na rynku wtórnym z wykorzystaniem kredytu hipotecznego będziemy musieli załączyć do wniosku kredytowego:

 • odpis księgi wieczystej,
 • przedwstępną umowę zakupu nieruchomości zawartą ze sprzedającym,
 • dokument potwierdzający, że sprzedający jest właścicielem nieruchomości,
 • dokument potwierdzający wniesienie wkładu własnego,
 • potwierdzenie wysokości salda do spłaty, jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką,
 • aktualną wycenę nieruchomości,
 • dokument ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej potwierdzający brak zaległości w opłatach.

Jakich dokumentów wymaga bank przy zakupie działki budowlanej?

Kredyt hipoteczny jest rozwiązaniem pozwalającym sfinansować także zakup działki budowlanej. W takim wariancie bank będzie wymagać od nas przedstawienia następujących dokumentów:

 • odpisu z księgi wieczystej,
 • wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów,
 • potwierdzenia wniesienia wkładu własnego,
 • umowy przedwstępnej zawartej ze sprzedającym,
 • potwierdzenia, że sprzedający jest właścicielem nieruchomości,
 • wypis z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzający, że teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, będąca potwierdzeniem, że na działce można rozpocząć budowę,
 • potwierdzenie wysokości salda do spłaty, jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką.

Jakich dokumentów wymaga bank przy budowie domu?

Składając wniosek o kredyt hipoteczny na budowę domu powinniśmy mieć na uwadze, że bank może poprosić nas o:

 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • akt notarialny potwierdzający prawo do własności działki,
 • decyzję o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności,
 • projekt budowlany,
 • kosztorys prac remontowych wraz z harmonogramem,
 • operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • umowy z wykonawcami.

Jakich dokumentów wymaga bank przy remoncie lub wykończeniu nieruchomości?

Większość banków nie widzi przeszkód, aby oferować kredyty hipoteczne z przeznaczaniem na remont lub wykończenie nieruchomości. W takiej sytuacji konieczne będzie załączenie wraz z wnioskiem kredytowym:

 • odpisu z księgi wieczystej remontowanej nieruchomości,
 • kosztorysu prac remontowych,
 • akt notarialnego potwierdzającego prawo własności nieruchomości,
 • decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia prac budowlanych – jeśli jest wymagane,
 • ewentualne umowy z wykonawcami.

Czy bank może poprosić o dodatkowe dokumenty w tracie oceny wniosku o kredyt hipoteczny?

Ostatecznie to jakie dokumenty do kredytu hipotecznego będą konieczne do oceny wniosku, zależy od stosowanych praktyk i wewnętrznych procedur banków. Przedstawione w tekście oczekiwania kredytodawców odnoszą się do najczęściej pojawiających się scenariuszy. Lista do uzyskania kredytu hipotecznego może być inna.

Przykładowo sytuacja może ulec diametralnej zmianie, kiedy z uwagi na niewystarczającą zdolność kredytową, w procesie pojawi się poręczyciel lub będziemy mogli przedstawić inne, wartościowe dla banku zabezpieczenie. Dlatego przed złożeniem wniosku warto skonsultować z bankiem listę dokumentów niezbędnych do zaciągnięcia kredytu hipotecznego i nie tracić czasu na ewentualne uzupełnienia braków.

Warto wiedzieć

 1. Dokumenty do kredytu hipotecznego niezbędne m.in są do potwierdzenia naszej tożsamości, oceny zdolności kredytowej i weryfikacji nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu.
 2. Dokumenty potwierdzające osiągane dochody osób niebędących przedsiębiorcami to m.in. zaświadczenie od pracodawcy, wyciąg z konta bankowego i deklaracje podatkowe za poprzednie lata.
 3. W przypadku prawa spółdzielczego bez księgi wieczystej bank może oczekiwać zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej o prawie zbywcy do lokalu oraz numeru księgi wieczystej gruntowej dla budynku, w którym mieści się lokal.
 4. Wobec osób prowadzących działalność gospodarczą banki stawiają większe wymagania dotyczące liczby załączonych dokumentów.
 5. Dokumenty do kredytu hipotecznego można znaleźć na stronie internetowej banku. Informacje można również otrzymać od pracownika banku.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Co jest potrzebne do uzyskania kredytu?

  Do uzyskania kredytu konieczne jest potwierdzenie naszej tożsamości oraz przedstawienie dokumentów pozwalających bankowi ocenić naszą zdolność kredytową. W przypadku kredytów z zabezpieczeniem tj. jak kredyt hipoteczny czy kredyt samochodowy, konieczne jest również przedstawienie dokumentów pozwalających ocenić proponowane zabezpieczenie.

 2. Jakie dokumenty od banku po spłacie kredytu hipotecznego?

  Spłata kredytu hipotecznego powinna być udokumentowana w ciągu 14 dni od całkowitej spłaty zobowiązania. Wraz z zaświadczeniem (tzw. kwitem mazalnym) bank powinien załączyć także dokumenty pozwalające na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej naszej nieruchomości.

 3. Jakie zaświadczenie z ZUS do kredytu hipotecznego?

  W przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny przez przedsiębiorcę konieczne jest przedstawienie zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek. Zaświadczenie musi być dostarczone w oryginale i ważne jest przez 30 dni od jego wystawienia.

 4. Jakie zaświadczenie o zarobkach do kredytu hipotecznego?

  Zaświadczenie o zarobkach jest kluczowe dla oceny naszej zdolności kredytowej w trakcie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Dokument ten wystawiany jest przez pracodawcę. W zależności od banku forma dokumentu może być dowolna lub z góry określona przez kredytodawcę.

 5. Jak zacząć ubiegać się o kredyt hipoteczny?

  Przede wszystkim trzeba określić swoje potrzeby, w tym kwotę kredytu hipotecznego. Następnie należy porównać dostępne na rynku oferty. W tym celu wykorzystać można dostępne w sieci rankingi i porównywarki. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku kredytowego wraz z załącznikami w wybranym banku lub bankach.

 6. Ile kosztuje zaświadczenie z banku o spłacie kredytu?

  Zaświadczenie banku o spłacie kredytu jest płatne. Opłaty za taki dokument, w zależności od banku, wahają się w przedziale od 50 zł do 200 zł.

Porównaj kredyty hipoteczne
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments