Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty

Umowa kredytowa – na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy kredytowej i do czego ona zobowiązuje?

Umowa kredytowa jest dokumentem, który może istotnie wpływać na nasze finansowe życie w perspektywie nawet kilkudziesięciu lat. Wato zatem wiedzieć, na co zwracać szczególną uwagę, aby dopasować umowę do swoich potrzeb i uniknąć przykrych konsekwencji w przyszłości.

Bez względu na to czy ubiegamy się o kredyt gotówkowy na dowolny cel, kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości czy kredyt konsolidacyjny w celu połączenia naszych dotychczasowych zobowiązań, zawsze przed wypłatą środków musimy podpisać umowę kredytową. To właśnie na podstawie tego dokumentu określone zostaną szczegółowe relacje pomiędzy stronami.

Tłumaczy to, dlaczego tak ważne jest zapoznanie się warunkami umowy kredytowej i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości przed ostatecznym złożeniem podpisu. Sprawdzamy zatem, jak powinna wyglądać umowa kredytowa, kto może wyjaśnić wszelkie nieścisłości, a także na jakie elementy zwracać szczególną uwagę. Zrozumienie poszczególnych zapisów może być źródłem wymiernych korzyści w trakcie spłaty zobowiązania.

Czym jest umowa kredytowa?

Umowa kredytowa to szczególny rodzaj umowy, która zawierana jest pomiędzy bankiem, a osobą (lub osobami) które chcą pożyczyć pieniądze. Szczegóły umowy kredytowej zostały opisane w ustawie Prawo bankowe. Podpisując umowę kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej kwoty powiększonej o odsetki i inne opłaty w wyznaczonych terminach.

W zależności od rodzaju zaciąganego zobowiązania umowy kredytowe mogą się od siebie różnić, ale istnieją części wspólne dla wszystkich dokumentów tego typu. Możemy zaliczyć do nich m.in. dane stron umowy kredytowej, szczegółowe warunki finansowania lub czynności towarzyszące nietypowym sytuacjom np. wcześniejszej spłacie zobowiązania czy zmianie harmonogramu.

W jakiej formie musi być zawarta umowa kredytowa?

Zgodnie z artykułem 69 ust. 2 ustawy Prawo bankowe umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie. Dokument musi być podpisany przez wszystkie zainteresowane strony. W przypadku oferty online oświadczenia stron mogą mieć postać elektroniczną. Forma pisemna jest ważna zarówno punktu widzenia banku, jak i kredytobiorcy, ponieważ w przypadku ewentualnego sporu umowa kredytowa może być wykorzystana dla celów dowodowych.

Jakie elementy zawiera umowa kredytowa?

Zawartość umowy kredytowej może się różnić w zależności od zaciąganego zobowiązania. Przykładowo umowa o niezabezpieczony kredyt gotówkowy na małą kwotę będzie miała dużo mniejszą objętość niż umowa o kredyt hipoteczny na kilkaset tysięcy złotych z wieloletnim okresem spłaty. Obowiązujące przepisy wskazują jednak elementy, które umowa kredytowa powinna określać w szczególności. Zaliczamy do nich:

 • dane stron umowy:
  • w przypadku kredytobiorcy może być to imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego czy adres zameldowania,
  • w przypadku banku może być to jego nazwa, oddział, numer KRS, NIP czy imiona i nazwiska osób reprezentujących instytucję finansową.
 • kwotę i rodzaj kredytu,
 • cel, na który przeznaczone zostaną pieniądze z kredytu,
 • walutę kredytu,
 • sposób wypłaty kredytu np. w transzach lub jednorazowo,
 • zasady i terminy spłaty kredytu ujęte w harmonogramie,
 • wyszczególnienie wszystkich kosztów kredytu tj. odsetki, prowizje i opłaty dodatkowe,
 • wysokość oprocentowania i zasady jego zmiany,
 • rodzaje zabezpieczeń spłaty kredytu,
 • uprawnienia banku do kontroli sposobu wydatkowania środków pochodzących z kredytu,
 • warunki dokonywania zmian w umowie kredytowej,
 • warunki wcześniejszej spłaty kredytu,
 • konsekwencje zaprzestania spłaty kredytu,
 • czynności związane z odstąpieniem od umowy kredytu,
 • zasady przetwarzania danych osobowych przez bank.

Jeśli mamy do czynienia z umową o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty obcej, musi ona określać sposoby i terminy ustalania kursy waluty. Na tej podstawie określania jest m.in. wysokość rat kapitałowo odsetkowych lub kwota kredytu pozostająca do spłaty.

Na co zwracać uwagę podpisując umowę kredytową?

Trudno wyobrazić sobie akceptację umowy kredytowej bez wcześniejszego zapoznania się z jej treścią. A to właśnie szczegóły mogą zadecydować o warunkach spłaty i komforcie kredytobiorcy. W przypadku kredytów hipotecznych mowa tu nawet o perspektywie sięgającej 30 lat.

Na wstępie warto poprosić bank o przedstawienie projektu umowy wraz z załącznikami. Z dokumentami warto się zapoznać przed otrzymaniem właściwej umowy kredytowej. Wszelkie niejasności trzeba wyjaśnić z pracownikiem banku, a w razie dalszych obaw z niezależnym doradcą kredytowym.

Przed podpisaniem umowy kredytowej warto szczególnie sprawdzić:

 • dane stron umowy – nawet tutaj mogą pojawić się pomyłki,
 • kwotę kredytu,
 • cel na jaki mają zostać przeznaczone środki z kredytu,
 • warunki uruchomienia kredytu np. dostarczenie odpowiednich dokumentów,
 • wszystkie elementy wpływające na koszt kredytu, jak:
 • rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO) – wyrażona procentowo,
 • całkowitą kwotę do zapłaty – wyrażona kwotowo,
 • rodzaj rat – równe lub malejące,
 • harmonogram spłaty kredytu zawierający m.in.:
  • datę uruchomienia kredytu,
  • okres kredytowania,
  • liczbę rat z uwzględnieniem części kapitałowej i odsetkowej,
  • terminy płatności kolejnych rat,
 • warunki wcześniejszej spłaty lub nadpłaty kredytu,
 • możliwość podwyższenia kwoty kredytu w trakcie trwania umowy,
 • listę i rodzaj wymaganych zabezpieczeń – jeśli są konieczne.

Niektóre banki udostępniają na swoich stronach internetowych wzór umowy kredytowej. Można się z nim zapoznać jeszcze przed złożeniem wniosku kredytowego. W przypadku kredytu gotówkowego nie jest konieczne przedstawienie celu na jaki przeznaczone zostaną pożyczone pieniądze. Środki można spożytkować w dowolny sposób pod warunkiem, że wydatek nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Do czego zobowiązuje podpisanie umowy kredytowej?

Umowa kredytowa jasno opisuje prawa i obowiązki każdej ze stron. Wracamy tutaj ponownie do artykułu 69 ustawy Prawo Bankowe, którego ustęp 1 brzmi następująco:

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Podpisując umowę kredytową zobowiązujemy się przede wszystkim do dysponowania pożyczonymi środkami w konkretnie określony sposób oraz do zwrotu kapitału powiększonego o odsetki i prowizje od udzielonego kredytu. Bank nie zaakceptuje przeznaczenia pieniędzy na inny cel niż ten wskazany w kontrakcie. Złamanie tej zasady może doprowadzić do wypowiedzenia umowy przez bank.

Trzeba pamiętać, że przedstawione powyżej ujęcie jest bardzo ogólne, a umowa kredytowa zawiera wiele istotnych szczegółów z punktu widzenia kredytobiorcy, jak np. warunki wcześniejszej spłaty, sposób naliczania odsetek czy wymagane zabezpieczenia. Dlatego przed złożeniem podpisu trzeba dokładnie zapoznać się z każdym paragrafem i wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Z kim można skonsultować zapisy umowy kredytowej?

Pierwszą osobą, z którą można wyjaśnić problematyczne zapisy umowy jest doradca kredytowy zatrudniony przez bank, w którym złożony został wniosek. Jeśli wyjaśnienia są niewystarczające i nie mamy stuprocentowej pewności, że rozumiemy konkretne zagadnienie, to można skorzystać z usług niezależnego doradcy, który nie jest związany wyłącznie z jedną instytucją finansową.

Innym sposobem na wyjaśnienie wątpliwości może być zasięgnięcie opinii pracownika innego banku. Osoba ta może nie tylko udzielić zrozumiałej i wystarczającej odpowiedzi, ale także spróbować przekonać nas do siebie bardziej atrakcyjną ofertą. Szczególnie ważne wątpliwości warto rozstrzygać w formie pisemnej, co będzie przydatne w sytuacji ewentualnego sporu.

Jak wygląda umowa o kredyt hipoteczny?

Kredyty hipoteczne udzielane są najczęściej na wysokie kwoty z wieloletnim okresem spłaty. Do tego obowiązkowym zabezpieczeniem spłaty takiego zobowiązania jest wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości na rzecz banku. Powoduje to, że umowa o kredyt hipoteczny jest dłuższa i bardziej skomplikowana, niż umowa o prosty kredyt konsumpcyjny.

Kredyt hipoteczny udzielany jest na konkretny cel, który ujęty jest w umowie kredytowej. Do najbardziej popularnych zaliczyć można:

 • zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • budowę domu,
 • zakup działki budowlanej,
 • remont lub modernizację nieruchomości.

Wybór celu przekłada się na sposób wypłaty środków z kredytu hipotecznego. W przypadku zakupu “gotowego” domu lub mieszkania to bank wypłaci środki jednorazowo. Jeśli natomiast budujemy dom lub przeprowadzamy gruntowny remont, to bank będzie uruchamiał kolejne transze kredytu po udokumentowaniu przez nas zakończenia kolejnych etapów prac budowlanych.

Podpisanie umowy o kredyt hipoteczny nie jest równoznaczne z natychmiastową wypłatą środków. Wcześniej trzeba spełnić wszystkie warunki pozwalające na uruchomienie kredytu. Może być to m.in.:

 • złożenie w banku pisemnej dyspozycji wypłaty kredytu,
 • potwierdzenie złożenia wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej na rzecz banku,
 • przedstawienie aktu notarialnego potwierdzającego zakup nieruchomości,
 • wniesienie wkładu własnego,
 • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • przedstawienie polisy na życie.

Przed podpisaniem umowy o kredyt hipoteczny dokładnie przeanalizujmy jej zapisy. Obowiązek te dotyczy także innych kredytów, ale w przypadku kredytów hipotecznych niedopatrzenia mogą mieć uciążliwe, długofalowe i kosztowne konsekwencje. Zobowiązanie tego typu najczęściej towarzyszy nam przez większość dorosłego życia, a nawet niewielkie różnice w oprocentowaniu mogą oznaczać dodatkowe oszczędności lub koszty liczone w tysiącach złotych.

Jak wygląda umowa o kredyt gotówkowy?

Umowa kredytu gotówkowego jest dużo prostsza i krótsza od umowy o kredyt hipoteczny. Oczywiście mowa tu o standardowych przypadkach, w których kondycja finansowa kredytobiorcy jest dobra i bank nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Kredyt gotówkowy udzielany jest na dowolny cel konsumpcyjny, więc nie jest on wyszczególniony w umowie.

Wyjątkiem mogą być oferty specjalne, jak np. kredyt gotówkowy na wakacje, jednak takie propozycje od dłuższego czasu nie pojawiają się na rynku. Umowa kredytu gotówkowego powinna uwzględniać jego kwotę, oprocentowanie, prowizję i pozostałe opłaty oraz sposób spłaty. Jeśli mamy do czynienia z oprocentowaniem zmiennym warto sprawdzić, w jaki sposób jest ono ustalane przez bank.

Jak wygląda umowa o kredyt samochodowy?

Podobnie, jak kredyt hipoteczny, kredyt samochodowy jest zobowiązaniem celowym, które przeznaczyć można na zakup pojazdu. Przedmiot finansowania (m.in. samochód, motocykl, ciężarówka, przyczepa) jest zabezpieczeniem spłaty zadłużenia i umowa kredytowa musi ujmować ten element. Zabezpieczenie najczęściej przyjmuje postać:

 • zastawu rejestrowego,
 • przewłaszczenia na zabezpieczenie,
 • cesji na rzecz banku z polisy autocasco,
 • depozytu karty pojazdu.

Ponadto umowa kredytowa powinna wyszczególniać elementy określone przez obowiązujące przepisy. Mowa tu m.in. o kwocie i sposobie spłaty zobowiązania, walucie kredytu, wysokości i mechanizmie zmiany oprocentowania, prowizji za udzielenie finansowania czy innych opłatach związanych z zaciągnięciem kredytu samochodowego.

Jak wygląda umowa o kredyt konsolidacyjny?

Do grupy kredytów celowych zaliczamy również kredyt konsolidacyjny, którego przeznaczeniem jest spłata innych zobowiązań i połączenie ich w jedno zadłużenie. Wyróżniamy gotówkowy i hipoteczny kredyt konsolidacyjny, co ostatecznie ma wpływ na kształt zawieranej umowy. Bez względu na rodzaj zobowiązania, umowa kredytowa powinna uwzględniać listę konsolidowanych kredytów i pożyczek oraz sposób ich spłaty.

Kredyt hipoteczny konsolidacyjny wymagać będzie także ustanowienia hipoteki na rzecz banku przejmującego zobowiązania, co przełoży się na bardziej obszerną i skomplikowaną umowę kredytową. Umowa uwzględniać będzie także wszystkie koszty, formę spłaty czy wysokość miesięcznej raty. Ta ostatnia pozwala ocenić sens konsolidacji, ponieważ można szybko sprawdzić, jaka jest różnica pomiędzy nową ratą, a sumą rat wcześniejszych zobowiązań.

Komu bank wypłaci pieniądze z kredytu po podpisaniu umowy kredytowej?

Wszystko zależy od konkretnej sytuacji i od rodzaju zaciąganego zobowiązania. W przypadku kredytu gotówkowego pełna kwota kredytu trafi na nasze konto i będziemy mogli dysponować nią według własnego uznania. Zaciągając kredyt konsolidacyjny bank przeleje środki bezpośrednio na konta wierzycieli, czyli banków i firm pożyczkowych, w których chcieliśmy całkowicie spłacić nasze zobowiązania.

W przypadku kredytu samochodowego bank najpewniej przeleje środki bezpośrednio na konto sprzedawcy pojazdu. Po podpisaniu umowy kredytu hipotecznego i spełnieniu wszystkich warunków uruchomienia kredytu, pieniądze trafią na konto sprzedawcy nieruchomości. Jeśli budujesz dom, lub przeprowadzasz poważny remont, to kredyt wypłacany będzie na Twoje konto w transzach, po zakończeniu każdego za etapów budowlano-wykończeniowych.

Kiedy potrzebna jest kopia umowy kredytowej?

Kopia umowy kredytowej może być potrzebna, kiedy chcemy skonsultować jej zapisy z prawnikiem. W ten sposób można sprawdzić, czy bank posługiwał się niedozwolonymi klauzulami lub czy należy nam się rekompensata z tytułu niewłaściwie naliczonych opłat. Kopia umowy kredytowej jest również przydatna, kiedy chcemy samodzielnie wyjaśnić nieścisłości z pracownikiem banku.

Kopie umów kredytowych są również wymagane, kiedy chcemy połączyć zobowiązania w jedno zaciągając kredyt konsolidacyjny. Dokument ten jest także pomocy w trakcie ubiegania się o refinansowanie kredytu hipotecznego. Za wydanie kopii umowy kredytowej banki pobierają opłaty zgodnie z aktualną tabelą opłat i prowizji.

Przykładowo mBank za duplikaty lub kopie dokumentów dotyczących posiadanych przez klienta produktów pobiera 80 zł za każdy dokument bez względu na liczbę stron. Z kolei klienci Getin Banku za sporządzenie kopii dokumentów zapłacą 40 zł (za każdy wystawiony dokument), jednak nie więcej niż 600 zł (stan na dzień 14.07.2022 r.).

Czy podpisanie umowy kredytowej oznacza automatyczną wypłatę pieniędzy?

Wszystko zależy od postanowień zawartych w umowie kredytowej oraz od rodzaju finansowania. Zaciągając kredyt gotówkowy najczęściej możemy liczyć na szybką wypłatę środków bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Natomiast umowa kredytu hipotecznego przewiduje szereg warunków, które trzeba spełnić zanim bank wypłaci pieniądze. Podpisanie umowy kredytowej nie jest więc jednoznaczne z uruchomieniem finansowania.

Aby pieniądze trafiły na konto sprzedawcy nieruchomości trzeba po podpisaniu umowy kredytowej dostarczyć do banku m.in. akt notarialny potwierdzający zakup nieruchomości, udokumentowanie wniesienia wkładu własnego, pisemną dyspozycję uruchomienia kredytu, potwierdzenie złożenia wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej na rzecz banku czy potwierdzenie opłacenia odpowiednich ubezpieczeń.

Czy można odstąpić od umowy kredytowej?

Tak. Pozwalają na to obowiązujące przepisy, a konkretnie art. 53 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Brzmi on następująco:

Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jeżeli umowa kredytowa zostanie wypowiedziana w ustawowym terminie to kredytobiorca nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Nie oznacza to jednak, że będzie to zawsze operacja bezkosztowa. Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu kapitału wraz z odsetkami za okres, w którym dysponował pożyczonymi od banku pieniędzmi.

Odstąpienie od umowy kredytowej jest terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy możliwe jest tylko w przypadku kredytów konsumenckich. Posiadacze kredytów hipotecznych, na mocy ustawy o kredycie hipotecznym z dnia 22 lipca 2017 roku, mogą też odstąpić od umowy w takim samym terminie. Odstąpienie od umowy kredytowej jest możliwe także w sytuacji, w której to bank dopuścił się do czynności niezgodnych z zawartym kontraktem.

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

Tak. W sytuacji, kiedy kredytobiorca nie wywiązuje się z postanowień umowy kredytowej, bank ma prawo do jej wypowiedzenia. Jednym z najczęstszych powodów jest zaprzestanie spłaty zobowiązania i unikanie kontaktu w celu wyjaśnienia sprawy. Wypowiedzenie umowy kredytowej może mieć również w sytuacji:

 • utraty lub pogorszenia zdolności kredytowej klienta,
 • spadku wartości zabezpieczeń spłaty kredytu,
 • przeznaczenie środków z kredytu na inny cel niż ustalony w umowie.

Wypowiedzenie umowy kredytowej nie jest wariantem pożądanym przez banki. Po upływie minimalnego 30-dniowego okresu wypowiedzenia kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu całej pożyczonej kwoty. W większości sytuacji jest to niemożliwe i kończy się działaniami windykacyjnymi i sporem w sądzie. Z tego powodu banki próbują porozumieć się z kredytobiorcą i wdrożyć plan naprawczy pozwalający na spłatę zobowiązania bez uciekania się do wypowiadania umowy.

Czy można unieważnić umowę kredytową?

Jeśli umowa kredytowa zawiera zapisy niezgodne z prawem to jest to jeden z powodów pozwalających na jej unieważnienie. W przypadku wątpliwości w tym zakresie warto skontaktować się z prawnikiem i skonsultować ewentualne nieścisłości. Umowa kredytowa może być również uznana za nieważną, kiedy zawiera błędy formalne, a także kiedy wartość zabezpieczenia jest istotnie wyższa od kwoty zadłużenia pozostającej do spłaty.

 

Źródła:

 1. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-bankowe-16799069/art-69
 2. https://lexlege.pl/ustawa-o-kredycie-konsumenckim/art-53/

Warto wiedzieć

 • Zgodnie z artykułem 69 ust. 2 ustawy Prawo bankowe umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie.
 • W trakcie oceny wniosku kredytowego warto poprosić o wzór umowy ze wszystkimi załącznikami i skonsultować zapisy budzące wątpliwości.
 • Podpisanie umowy kredytu hipotecznego nie oznacza automatycznej wypłaty środków. Uruchomienie kredytu uzależnione jest od spełnienia dodatkowych warunków.
 • Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 • Po upływie minimalnego 30-dniowego okresu wypowiedzenia umowy kredytu przez bank, kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu całej pożyczonej kwoty.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Co to jest umowa kredytowa?

  Umowa kredytowa jest rodzajem umowy zawieranej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Na jej podstawie ustalane są relacje pomiędzy stronami, a także warunki spłaty zobowiązania. Bank udostępnia wnioskodawcy określoną sumę pieniędzy, a ten z kolei zobowiązuje się do ich zawrotu w określonym terminie wraz z odsetkami i prowizją za udzielenie finansowania.

 2. Czy umowa kredytowa musi mieć formę pisemną?

  Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy Prawo bankowe umowa kredytowa powinna być zawarta na piśmie. Forma ta może służyć jako materiał dowodowy na wypadek sporu pomiędzy stronami kontraktu. Umowa kredytowa zawarta na piśmie niezbędna jest także w przypadku konsolidacji zadłużenia lub refinansowania konkretnego zobowiązania.

 3. Ile czeka się na pieniądze po podpisaniu umowy kredytowej?

  Termin wypłaty środków zależy przede wszystkim od rodzaju zaciąganego kredytu. W przypadku kredytów gotówkowych pieniądze są często przekazywane na konto wnioskodawcy tego samego dnia. Jeśli kredytobiorca posiada konto w banku udzielającym kredytu, środki mogą znaleźć się na rachunku nawet w kilkanaście minut.

  Z kolei umowa kredytu hipotecznego rządzi się swoimi prawami i jej podpisanie nie jest równoznaczne z wypłatą środków. Uruchomienie kredytu wymaga spełnienia dodatkowych warunków, jak np. potwierdzenie złożenia wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej na rzecz banku, wniesienie wkładu własnego, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych czy przedstawienie aktu notarialnego potwierdzającego zakup nieruchomości.

 4. Czy umowę kredytową można zawrzeć przez internet?

  Większość banków pozwala na podpisanie umowy kredytowej przez internet z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi autoryzacji, jak np. przelew weryfikacyjny. Wiele zależy również od rodzaju zobowiązania. Kredyty konsumpcyjne na niewielkie kwoty mogą być udzielane w 100% online. Umowa może być podpisana także w obecności kuriera, który dostarcza stosowne dokumenty. Są jednak banki, które oczekują, że umowa zostanie podpisana bezpośrednio w oddziale.

 5. Bank nie wypłacił pieniędzy po podpisaniu umowy – czy to możliwe?

  Tak. Aby uniknąć tego typu niespodzianek trzeba przed podpisaniem umowy kredytowej dokładnie zapoznać się z jej postanowieniami. Może okazać się, że wypłata środków nastąpi dopiero po spełnieniu dodatkowych warunków. Podpisana umowa kredytowa to tylko jeden z etapów na drodze do pozyskania finansowania.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments