Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty firmowe

Kredyt komercyjny – czym jest i gdzie szukać najlepszych ofert?

Kredyt komercyjny, inaczej kredyt dla przedsiębiorstw jest jedną z najbardziej popularnych form finansowania działalności gospodarczej. Warto jednak pamiętać, że nie mówimy tu o jednym produkcie bankowym, a całej ich grupie.

Zadłużenie firm w Polsce wynosi aktualnie ponad 9 miliardów zł. Ok ⅓ firm stale korzysta z kredytów obrotowych i kredytów w rachunku bieżącym. Najbardziej zadłużone są branże handlowa, budowlana i transportowo-spedycyjna.

Czym jest kredyt komercyjny?

Kredyt komercyjny, inaczej kredyt firmowy, lub kredyt dla przedsiębiorstw to produkt bankowy przeznaczony dla podmiotów profesjonalnych. Z kredytów firmowych mogą korzystać:

 • Firmy prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • Spółki osobowe,
 • Spółki prawa handlowego,
 • Jednostki budżetowe samorządów i administracji państwowej,
 • Inne podmioty posiadające osobowość prawną (np. NGOsy).

Ogólny mechanizm kredytu komercyjnego jest taki sam jak w przypadku kredytu dla osób fizycznych. Kredytobiorca (firma) pożycza od banku pewną kwotę, ustanawia stosowne zabezpieczenie, po czym spłaca kapitał wraz z odsetkami w ratach.

Różnice wynikają przede wszystkim ze specyfiki działalności gospodarczej.

 1. Liczy się zdolność kredytowa firmy, którą realnie można ocenić po pełnym roku rozliczeniowym (i podatkowym). Przedsiębiorstwa działające krócej niż 12 miesięcy mają bardzo ograniczony dostęp do kredytów komercyjnych.
 2. Odsetki i inne koszty okołokredytowe są traktowane jako koszty uzyskania przychodu i mogą być podstawą obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem PIT/CIT.
 3. Przedsiębiorca nie korzysta z ochrony konsumenckiej, jaką gwarantuje kredytobiorcom prawo krajowe i UE. Umowa traktowana jest jako zawarta pomiędzy podmiotami profesjonalnymi, w pełni świadomymi konsekwencji jej podpisania.

Jakie są rodzaje kredytów komercyjnych?

Kredyty komercyjne obejmują szeroką gamę produktów bankowych, dostosowanych do rodzaju prowadzonej działalności i sytuacji przedsiębiorstwa. Najważniejsze kryteria pozwalające wyróżnić typy kredytów komercyjnych to:

 • Odnawialność — czy kredyt przyznawany jest jednorazowo (podobnie do kredytu gotówkowego) czy firma otrzymuje dostęp do pewnego limitu środków (analogicznie do karty kredytowej)?
 • Celowość — czy firma zaciąga kredyt na pokrycie kosztów konkretnej inwestycji, lub inny cel znany bankowi, czy też na pokrycie bieżących kosztów działalności?
 • Zabezpieczenie — czy spłata kredytu zabezpieczona jest dodatkowo za pomocą hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia na zabezpieczenie?

Firmy mają dostęp do zróżnicowanej oferty kredytowej, tym bardziej zindywidualizowanej im większe kwoty wchodzą w grę. Większość przedsiębiorstw wybiera jednak spośród kilku stosunkowo prostych i popularnych kredytów.

Kredyt inwestycyjny

Każde przedsiębiorstwo jest inwestycją, która ma przynieść dochody swojemu właścicielowi. Nie zawsze jednak ma on lub może poświęcić środki potrzebne na jego rozwój. Kredyt inwestycyjny pozwala wykorzystać zewnętrzne finansowanie, by podnieść wartość przedsiębiorstwa lub zapobiec jej utracie.

Zasadniczo kredyt inwestycyjny:

 • Jest przyznawany na konkretny, z góry określony cel, a nie na pokrycie bieżących kosztów działalności.
 • Wymaga przedstawienia biznesplanu, przekonania banku, że zainwestowane środki przyniosą firmie zwrot, z którego będzie ona w stanie spłacić kredyt wraz z odsetkami.
 • Często wiąże się z kontrolą wydatków przeprowadzoną przez bank lub wyspecjalizowany podmiot audytowy.
 • Na ogół jest kredytem jednorazowym, ale może wiązać się z wypłatą środków w transzach. Nie jest kredytem odnawialnym.

Typowe przeznaczenie kredytu inwestycyjnego może obejmować:

 • Zakup innych przedsiębiorstw lub udziałów w nich.
 • Pokrycie kosztów utworzenia nowego działu, placówki.
 • Zakup wyposażenia, pojazdów i nieruchomości.
 • Wykup praw niematerialnych i licencji w tym praw patentowych.
 • Finansowanie wydzielonego projektu — np. budowę nieruchomości przez dewelopera, budowę od podstaw platformy e-commerce.

Kredyt inwestycyjny może być powiązany z pomocą państwową lub stanowić część programu wsparcia przedsiębiorstwa z funduszy UE.

Kredyt w rachunku bieżącym

W przeciwieństwie do kredytów inwestycyjnych kredyt w rachunku bieżącym może być wykorzystany na dowolny cel. Przeważnie firmy wykorzystują go w celu pokrycia bieżących wydatków, rozładowania zatorów płatniczych i poradzenia sobie z chwilowymi trudnościami finansowymi.

Kredyt w rachunku bieżącym przypomina pod wieloma względami tradycyjny kredyt gotówkowy dla osób fizycznych. Przedsiębiorstwo nie musi przedstawiać bankowi żadnych dokumentów potwierdzających zakupy, ani nawet podawać powodu zaciągnięcia kredytu. Musi jedynie spłacić go w terminie wraz z odsetkami.

Kredyty w rachunku bieżącym są więc słabiej zabezpieczone od inwestycyjnych, a bank de facto nie ma nad pożyczonymi środkami żadnej kontroli. Wiąże się to z wyższym oprocentowaniem niż w przypadku kredytów inwestycyjnych, a także ograniczeniem kwoty, jaką może uzyskać przedsiębiorstwo.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym to produkt wielorazowego użytku, bardzo zbliżony pod względem funkcjonalności do karty kredytowej. Firma zawiera z bankiem pojedynczą umowę, w której określa limit zadłużenia na koncie. W trakcie trwania umowy, przedsiębiorstwo może drenować limit lub spłacać go w razie potrzeby. Środki wpływające na konto będą automatycznie spłacały wykorzystany limit, ale natychmiast możliwe będzie wykorzystanie go ponownie.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym to rozwiązanie, z którego korzystają przede wszystkim firmy nie posiadające rezerw finansowych. Mogą one pokrywać bieżące lub sezonowe zobowiązania drenując limit na rachunku bieżącym. Zapobiega to powstawaniu zatorów płatniczych i utracie wiarygodności przedsiębiorstwa.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt w rachunku kredytowym jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy kredytem obrotowym w rachunku bieżącym, a kredytem inwestycyjnym. W tym wypadku bank udziela kredytu w konkretnie określonym przez przedsiębiorcę celu. Może on być związany z pokryciem bieżących wydatków takich jak spłata innego zobowiązania, wypłata wynagrodzeń lub sfinansowanie niezbędnych dla dalszej działalności usług.

Bank zna przeznaczenie środków i posiada ograniczoną kontrolę nad ich wydatkowaniem. W większości wypadków kredyt obrotowy w rachunku kredytowym udzielany jest jako kredyt jednorazowy, a nie odnawialny.

Które banki oferują kredyt komercyjny?

Kredyty dla firm oferuje większość banków działających w Polsce, nawet jeśli nie dla wszystkich jest podstawa działalności. Aktualnie kredyty komercyjne oferują:

Inne banki i instytucje finansowe, takie jak Bank Pocztowy, czy SKOKi oferują kredyty dla części przedsiębiorstw, np. sektora MSP. Także firmy niebędące bankami mogą udzielać innym firmom pożyczek, w tym pożyczek hipotecznych.

Na co zwracać uwagę zaciągając kredyt komercyjny?

Zarząd każdego przedsiębiorstwa decydującego się na kredyt dla firmy, musi wziąć pod uwagę przynajmniej kilka czynników decydujących o opłacalności kredytu.

 1. Koszty kredytu — są one podstawowym czynnikiem wyboru oferty kredytowej, przy założeniu, że dana firma ma wybór.
 2. Okres spłaty — nie tyle powinien być najdłuższych, ile najbardziej dopasowany do sytuacji przedsiębiorstwa.
 3. Realna szansa niespłacenia zobowiązania — przychody przedsiębiorstw są mniej stałe niż w przypadku osób fizycznych. Warto uwzględnić pewien margines błędu.

Jakie są wady kredytów komercyjnych?

Główną wadą każdego zobowiązania jest to, że w pewnym momencie trzeba je spłacić, w przypadku kredytu — wraz z odsetkami. Finansowanie działalności kredytem powoduje dodatkowe koszty (odsetki, prowizje bankowe) i zwiększa ryzyko całego przedsięwzięcia.

Nieprzemyślany kredyt może przyczynić się do wpadnięcia przez firmę w spiralę zadłużenia i w skrajnych przypadkach doprowadzić do jej niewypłacalności. Przeważnie jedyną wadą kredytu komercyjnego są powiązane z nim koszty.

Jakie są zalety kredytów komercyjnych?

Kredyty komercyjne pozwalają sfinansować duże przedsięwzięcia o potencjalnie wysokiej stopie zwrotu. Dobrym przykładem są firmy deweloperskie, które przeważnie nie są w stanie sfinansować budowy większych obiektów z własnych środków. Korzystają więc z kredytów inwestycyjnych, zabezpieczanych na budowanych nieruchomościach i wypłacanych w ratach.

Kredyty obrotowe z kolei pozwalają firmom opanować tymczasowe trudności, lub skorzystać z przysłowiowej okazji. Dają też konieczną w wielu branżach płynność finansową, zapobiegając zatorom płatniczym, utracie wiarygodności handlowej i opóźnieniom w wypłacie wynagrodzeń.

Główną zaletą kredytów komercyjnych jest możliwość wykorzystania środków dokładnie wtedy, gdy są potrzebne, a także dokonania inwestycji większych niż byłoby to możliwe bez zewnętrznego finansowania.

Warto wiedzieć

 • Przeważnie banki udzielają kredytów jedynie firmom, które działają na rynku rok lub dłużej.
 • Kredyty inwestycyjne są tańsze od kredytów obrotowych, ale mniej elastyczne.
 • Banki takie jak BGK mogą udzielać kredytów na szczególnych zasadach w ramach pomocy państwowej/unijnej — zawsze warto sprawdzić, czy inwestycja nie spełnia wymogów programu pomocowego.
 • Zdolność kredytowa firmy jednoosobowej jest oddzielna od zdolności przedsiębiorcy, ale bank udzielający kredytu firmowego sprawdzi też historię kredytową właściciela.
 • Kredyty hipoteczne, samochodowe i inne kredyty celowe mają swoje odpowiedniki wśród kredytów komercyjnych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak dzielimy kredyty komercyjne pod kątem okresu spłaty?

  Występują kredyty krótkoterminowe z okresem spłaty do roku (52 tygodnie/12 miesięcy), długoterminowe (powyżej roku) i odnawialne.

 2. Jak oprocentowane są kredyty komercyjne?

  Kredyty komercyjne mają oprocentowanie zbliżone do kredytów dla osób fizycznych. Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i hipotecznych kredytów dla firm może być o kilka procent niższe w niż w przypadku kredytów obrotowych. 

 3. Czy rolnicy mogą korzystać z kredytów komercyjnych?

  Tak, mają też do dyspozycji specjalnie przygotowane dla siebie linie kredytowe.

 4. Czy klienci indywidualni mogą zaciągnąć kredyt komercyjny?

   Nie. Nie ma też powodu by je zaciągali. Zaciągając kredyty konsumenckie korzystają z wyższego poziomu ochrony prawnej, a warunki są przeważnie podobne.

 5. Na czym polega inwestycyjny kredyt komercyjny?

  Kredyt inwestycyjny dla firm musi być przeznaczony na ściśle określone wydatki, które spowodują zwiększenie wartości firmy lub jej przychodów. 

 6. Co to jest kredyt komercyjny?

  Kredyt komercyjny nazywany też kredytem firmowym lub dla przedsiębiorstw to zobowiązanie, po które może sięgnąć podmiot profesjonalny. Tego typu zobowiązanie jest dostępne zarówno dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki, jednostki budżetowej czy innego podmiotu, który posiada osobowość prawną. 

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments