Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Rządowe wakacje kredytowe 2023 – jak skorzystać?

Rządowe wakacje kredytowe, pozwalające odroczyć nawet 8 rat kredytu hipotecznego, są odpowiedzią na dynamiczny wzrost kosztu obsługi takiego zadłużenia. W bieżącym roku zawiesić można 4 raty – po jednej na każdy kwartał. Sprawdzamy, jak działają ustawowe wakacje kredytowe w 2023 r.

Wnioski o ustawowe wakacje kredytowe kredytobiorcy hipoteczni mogli składać od 29 lipca 2022 r. Wsparcie to było efektem dynamicznej podwyżki stóp procentowych NBP, co przełożyło się na wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym opartym o marżę banku i stawkę WIBOR.

Od października 2021 r. do września 2022 r. stopa referencyjna NBP została podniesiona 11 razy. Oznacza to wzrost z 0,1% do 6,75%. Aktualnie stopa referencyjna NBP pozostaje na poziomie 6,75%. Możliwość zawieszenia 4 rat kredytu w 2023 r. to szansa na poprawę płynności finansowej tysięcy gospodarstw domowych. Warto zatem sprawdzić, jak skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych.

Czym są ustawowe wakacje kredytowe?

Ustawowe wakacje kredytowe, nazywane też rządowymi wakacjami kredytowymi, to rozwiązanie pozwalające odroczyć spłatę nawet 8 rat kredytu hipotecznego udzielonego w złotych polskich. Udogodnienie to miało wspomóc kredytobiorców w obliczu wyraźnego wzrostu kwoty miesięcznych rat, które poszybowały na skutek serii podwyżek podstawowych stóp procentowych NBP.

Skorzystać z wakacji kredytowych na takich warunkach nie mogą kredytobiorcy spłacający m.in. kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe czy kredyty hipoteczne udzielone w walutach obcych. Dotyczy to również osób spłacających więcej niż jeden kredyt hipoteczny – wsparcie dotyczy jednej umowy kredytu hipotecznego, której celem było zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

W odróżnieniu od standardowych wakacji kredytowych, wersja rządowa nakłada na banki obowiązek udostępnienia tego rozwiązania na wniosek każdego klienta spełniającego wyszczególnione w ustawie warunki. Wybór rat podlegających odroczeniu leży wyłącznie po stronie wnioskodawcy. Muszą one jednak mieścić się w określonej puli.

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego powoduje, że okres finansowania przedłuża się o liczbę miesięcy, w których zrezygnowaliśmy ze spłaty zobowiązania. Ostatecznie będziemy musieli je spłacić. Jeśli kredyt był ubezpieczony, konieczne będzie terminowe opłacanie składek od zawartej polisy.

W 2023 r. kredytobiorcy hipoteczni mogą zawiesić po jednej racie na każdy kwartał, co daje w sumie 4 raty. Oszczędzone w ten sposób środki warto choć w części przeznaczyć na późniejszą nadpłatę kredytu hipotecznego, a co za tym idzie zmniejszenie kapitału pozostającego do spłaty.

Kto może skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych?

Aby skorzystać z odroczenia spłaty kredytu hipotecznego trzeba spełnić łącznie 3 warunki. Po pierwsze ustawowe wakacje kredytowe skierowane są wyłącznie do osób spłacających kredyty hipoteczne, które udzielone zostały w złotych polskich.

Nie odroczymy płatności na ustawowych zasadach w przypadku innych zobowiązań finansowych, w tym kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do walut obcych.

Drugi warunek dotyczy celu kredytowania. Z ustawowych wakacji kredytowych możemy skorzystać tylko w sytuacji, kiedy zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. W efekcie:

 • Z rządowych wakacji kredytowych wykluczone są osoby, które sfinansowały kredytem hipotecznym zakup mieszkania na wynajem. Ograniczenie dotyczy osób prywatnych i przedsiębiorców.
 • Ustawowe odroczenie spłaty rat dotyczy tylko jednego kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe. Jeśli osoba wnioskująca o rządowe wakacje kredytowe ma więcej kredytów hipotecznych na nieruchomości spełniające potrzeby mieszkaniowe, to może odroczyć spłatę rat tylko jednego z nich.
 • Ustawowe wakacje kredytowe dostępne są również dla osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na budowę domu lub zakup działki, pod warunkiem, że celem kredytowania jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Po trzecie umowa o kredyt hipoteczny w złotych musi być zawarta przed 1 lipca 2022 roku, a zakończenie okresu kredytowania musi przypadać co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty. Ustawa nie przewiduje kryterium dochodowego w trakcie ubiegania się o ustawowe wakacje kredytowe.

Jak działają ustawowe wakacje kredytowe?

Ustawowe wakacje kredytowe mają na celu wspomóc budżety domowe kredytobiorców hipotecznych w części 2022 i 2023 roku. Odroczyć można w maksymalnie 8 rat kapitałowo-odsetkowych – w samym 2023 r. są to 4 raty. Zawieszenie spłaty dotyczy wyłącznie określonych przez ustawodawcę miesięcy.

Nie musimy jednak korzystać z wakacji kredytowych w pełnym zakresie i wskazać konkretne raty w ramach dostępnej puli. Zasady zawieszenia spłaty prezentują się następująco:

 • odroczenie maksymalnie 2 rat w trzecim kwartale 2022 roku,
 • odroczenie maksymalnie 2 rat w czwartym kwartale 2022 roku,
 • odroczenie po jednej racie w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Skorzystanie z rządowych wakacji kredytowych jest bezpłatnie i banki nie mogą naliczać z tego tytułu żadnych opłat i prowizji. Zawieszeniu podlegają całe raty – zarówno część kapitałowa, jak i odsetkowa. Wniosek dotyczący zawieszenia spłaty kredytu można złożyć online.

Raty nie są jednak umarzane i będziemy musieli spłacić je w przyszłości – okres finansowania przedłuża się o miesiące, w których spłata była zawieszona. Dlatego ważne jest, aby w odpowiedni sposób wykorzystać uwolnione w ten sposób środki finansowe.

Trzeba również pamiętać, że ustawowe wakacje kredytowe nie obejmują opłat związanych z ubezpieczeniem kredytu. Składki muszą być opłacane zgodnie z zawartą umową kredytową. Dotyczy to np. ubezpieczenia pomostowego lub ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Jak skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych?

Jeśli spłacamy kredyt hipoteczny w złotych zaciągnięty na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych oraz spełniamy pozostałe warunki określone w ustawie, to możemy skorzystać z rządowych wakacji kredytowych, składając wniosek w banku, który udzielił nam finansowania. Jest to możliwe od 29 lipca 2022 roku. W zależności od oferty konkretnego banku wnioski można składać:

 • pisemnie
 • mailowo
 • przez bankowość elektroniczną.

Wypełniony formularz można złożyć bezpośrednio w oddziale banku albo wysłać kurierem lub pocztą. Mamy możliwość złożenia jednego wniosku obejmującego cały okres ustawowych wakacji kredytowych lub składania odrębnych wniosków za każdy z wybranych miesięcy. Korzystając z drugiej opcji warto pamiętać, aby formularz złożyć przed dniem płatności raty kapitałowo-odsetkowej.

Banki mają 21 dni na potwierdzenie przyjęcia wniosku dotyczącego zawieszenia spłaty kredytu. Okres ten liczony jest od daty otrzymania dokumentu. Warto zadbać o potwierdzenie złożenia wniosku dla ewentualnych celów dowodowych.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o rządowe wakacje kredytowe?

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wniosek o wakacje kredytowe powinien zawierać co najmniej:

 • oznaczenie konsumenta – dane kredytobiorcy;
 • oznaczenie kredytodawcy – dane banku;
 • oznaczenie umowy – np. numer i data umowy;
 • wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu – można wybrać jeden lub kilka okresów objętych wakacjami kredytowymi;
 • oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W treści powinna znaleźć się klauzula “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”, co zastępuje pouczenie ze strony odpowiedniego organu. Na poczet ewentualnej reklamacji warto zachować potwierdzenie nadania lub złożenia wniosku w banku.

Rządowe wakacje kredytowe w PKO BP

Wniosek o rządowe wakacje kredytowe w BKO Banku Polskim można składać od 29 lipca 2022 roku. Dostępne są trzy poniższe możliwości złożenia wniosku:

 • online przez system bankowości elektronicznej iPKO,
 • bezpośrednio w oddziale banku,
 • korespondencyjnie – wysyłając wniosek na wskazany na stronie internetowej adres.

Skorzystanie z rządowych wakacji kredytowych w PKO BP nie wymaga podpisywania aneksu do umowy. Wniosek składa jeden ze współkredytobiorców. Informacje o odroczeniu spłaty rat bank przekaże do BIK, ale nie jest ona traktowana jako zaległość w spłacie kredytu. W rezultacie nie powinna wpływać na pogorszenie oceny zdolności kredytowej.

Z rządowych wakacji kredytowych w PKO BP możemy skorzystać także w sytuacji, kiedy bank wypłaca nam środki finansowe w transzach oraz kiedy spłacamy kredyt hipoteczny oprocentowany według czasowo stałej stopy procentowej.

Jak złożyć wniosek o rządowe wakacje kredytowe w iPKO?

PKO BP daje możliwość złożenia wniosku o rządowe wakacje kredytowe przez system bankowości elektronicznej iPKO. Możemy to zrobić w trzech krokach:

 1. Po zalogowaniu do serwisu wybrać: Moje sprawy > Dyspozycje i zaświadczenia > Nowa dyspozycja.
 2. Przejść do: Kredyty hipoteczne > Rządowe zawieszenie spłaty kredytu (rządowe wakacje kredytowe 2022-2023).
 3. Wybrać odpowiedni kredyt i sposób powiadomienia o zawieszeniu spłaty oraz potwierdzić dyspozycję kodem SMS, kodem z karty kodów lub za pomocą mobilnej autoryzacji w aplikacji IKO.

Rządowe wakacje kredytowe w Banku Pekao

Wniosek o rządowe wakacje kredytowe w Banku Pekao można składać od 29 lipca 2022 roku. Można to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • w oddziale banku;
 • za pośrednictwem bankowości internetowej Pekao24;
 • w aplikacji mobilnej PeoPay.

Rządowe wakacje kredytowe w Banku Pekao obejmują obowiązujące umowy o kredyt mieszkaniowy lub pożyczkę hipoteczną udzielone w złotych polskich. Istnieje możliwość cofnięcia wniosku za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej. Mamy na to 14 dni od doręczenia wniosku. Wniosek można cofnąć również pisemnie w dowolnym oddziale Banku Pekao.

Jak złożyć wniosek o rządowe wakacje kredytowe w bankowości internetowej Pekao24?

Bank Pekao pozwala na zawieszenie spłaty kredytu za pomocą bankowości internetowej Pekao24. Aby skorzystać z wakacji kredytowych online należy:

 1. Zalogować się do Pekao24.
 2. Wybrać zakładkę “Oferty i wnioski” > “Usługi”.
 3. W sekcji “Dyspozycje” wybrać “Dyspozycje i zaświadczenia”.
 4. Wskazać kredyt lub pożyczkę hipoteczną, która ma być objęta zawieszeniem raty.
 5. Wybrać dyspozycję “Zawieszenie spłaty kredytu”.
 6. Wypełnić krótki wniosek i zapoznać się z oświadczeniami.
 7. Zapoznać się z podsumowaniem wniosku i kliknąć w guzik “Złóż dyspozycję”.

Bank daje sobie maksymalnie 10 dni roboczych na wprowadzenie zmian w rachunku kredytowym.

Jak złożyć wniosek o rządowe wakacje kredytowe w aplikacji PeoPay?

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej udzielonej w złotych można złożyć także za pośrednictwem aplikacji mobilnej PeoPay. W tym celu należy:

 1. Zalogować się do aplikacji PeoPay.
 2. Przejść do sekcji “Dla Ciebie” > “Usługi”.
 3. Rozwinąć pole “Dyspozycje” i wybrać “Dyspozycje i zaświadczenia”.
 4. Wybrać odpowiedni kredyt lub pożyczkę hipoteczną.
 5. Wybrać “Zawieszenie spłaty kredytu”.
 6. Wypełnić wniosek i zapoznać się z oświadczeniami.
 7. Zapoznać się z podsumowaniem wniosku i złożyć dyspozycję.

Podobnie jak w przypadku wniosku składanego przez bankowość elektroniczną Pekao24, bank ma 10 dni roboczych na wprowadzenie zmian w rachunku kredytowym.

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w ING Banku Śląskim

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe w ING Banku Śląskim składać można od 29 lipca 2022 roku. Możliwe jest również zawieszenie spłaty kredytu, który został przeniesiony do ING Banku Hipotecznego. Wniosek można złożyć:

 • przez bankowość internetową Moje ING,
 • w placówce bankowej.

Po złożeniu wniosku o ustawowe wakacje kredytowe otrzymamy nowy harmonogram spłaty. Okres kredytowania zostanie wydłużony o liczbę miesięcy odpowiadającą liczbie miesięcznych rat.

Jak złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe w Moim ING?

W ING Banku Śląskim możemy złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe przez bankowość elektroniczną. W tym celu należy:

 1. Zalogować się do bankowości elektronicznej Moje ING.
 2. Wybrać kredyt, który ma być objęty zawieszeniem spłaty.
 3. W sekcji “Wnioski” wybrać “Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu”.
 4. Zapoznać się z warunkami wakacji kredytowych i załączyć pełnomocnictwa współkredytobiorców (jeśli są wymagane).
 5. Potwierdzić złożenie wniosku.
 6. Po złożeniu wniosku bank wysyła potwierdzenie złożenia wniosku.

Ustawowe wakacje kredytowe w Santander Bank Polska

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe w Santander Bank Polska można złożyć przez bankowość internetową i bezpośrednio w oddziale banku. Z zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego można korzystać od 29 lipca 2022 roku.

Wniosek o odroczenie raty można złożyć najpóźniej w dniu jej płatności, która wyszczególniona jest w harmonogramie spłaty. Santander Bank Polska dopuszcza samodzielne złożenie wniosku, w przypadku zawieszenia spłaty wspólnego kredytu hipotecznego.

Ważna informacja dla osób, które spłacają kredyt hipoteczny z okresowo stałym oprocentowaniem – skorzystanie z ustawowych wakacji kredytowych spowoduje, że zawieszenie spłaty nie wydłuży okresu obowiązywania stałej stopy procentowej.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie spłaty przez Santander internet?

Klienci Santander Bank Polska mogą składać wnioski o ustawowe wakacje kredytowe za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Aby skutecznie złożyć wniosek trzeba:

 1. Zalogować się do bankowości internetowej.
 2. Wybrać zakładkę “Twoje sprawy” i wybrać “Kredyt hipoteczny”.
 3. Wybrać rodzaj sprawy “Wakacje kredytowe – zawieszenie spłaty kredytu”.
 4. Kliknąć “Złóż wniosek”, wypełnić formularz i zapoznać się z dokumentami.
 5. Zaakceptować wniosek online.

Potwierdzenie otrzymania wniosku otrzymamy na swój adres e-mail do 21 dni od momentu jego złożenia. Treść wniosku możemy sprawdzić w bankowości internetowej w zakładce “Poczta” – folder “Wysłane”.

Ustawowe wakacje kredytowe w mBanku

Z ustawowych wakacji kredytowych w mBanku skorzystać można od 29 lipca 2022 roku. mBank daje możliwość zawieszenia wszystkich rat kredytu hipotecznego na jednym wniosku. Nie ma też przeszkód, aby składać oddzielne wnioski na wybrane miesiące czy kwartały. Skorzystanie z wakacji kredytowych nie wymaga podpisywania aneksu do umowy kredytowej.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w mBanku można złożyć:

 • online w bankowości elektronicznej mBanku i mBanku Hipotecznego,
 • logując się na swoje konto w zakładce Pomoc > Załatw swoje sprawy > Inna sprawa > w wyszukiwarce wpisz „Wsparcie w spłacie kredytów”,
 • w placówce banku.

Wniosek o odroczenie płatności trzeba złożyć najpóźniej w dniu płatności danej raty. W przypadku wspólnego kredytu hipotecznego nie trzeba załączać pełnomocnictw pozostałych kredytobiorców. Po akceptacji wniosku każdy z nich otrzyma potwierdzenie zawieszenia spłaty zobowiązania. Wniosek można złożyć również z pomocą doradcy lub w dowolnej placówce mBanku.

Ustawowe wakacje kredytowe w BNP Paribas Bank Polska

Klienci BNP Paribas Bank Polska mogą ubiegać się o ustawowe wakacje kredytowe na dwa sposoby:

 • w bankowości internetowej GOonline,
 • w dowolnym oddziale banku (w centrum klienta).

Wnioski można składać do 29 lipca 2022 roku. Możliwość zawieszenia spłaty dotyczy zarówno kredytów hipotecznych w złotych z okresowo stałym oprocentowaniem i z oprocentowaniem zmiennym. Wakacje kredytowe w BNP Paribas Bank Polska zgłaszane są do BIK.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe w bankowości GOonlie?

Złożenie wniosku o ustawowe wakacje kredytowe przez bankowość elektroniczną w BNP Paribas Bank Polska zamyka się w kilku prostych krokach. Aby zawiesić spłatę kredytu hipotecznego wystarczy:

 1. Zalogować się do bankowości GOonline.
 2. Przejść przez zakładki: Moje Finanse > Kredyty > Szczegóły > Wnioski > Wniosek o wakacje kredytowe.
 3. Wypełnić i złożyć wniosek.

Bank poinformuje nas o zawieszeniu spłaty kredytu wysyłając potwierdzenie na wskazany we wniosku adres e-mail lub adres korespondencyjny.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe w Alior Banku?

Wakacje Hipoteczne, bo taka jest nazwa ustawowych wakacji kredytowych w Alior Banku, dostępne są od 29 lipca 2022 r. Wnioski w tym zakresie trzeba składać najpóźniej w dniu spłaty raty. Można to zrobić:

 • w bankowości internetowej Alior Online w zakładce Moje sprawy > Dyspozycje, opinie i potwierdzenia,
 • w oddziałach Alior Banku,
 • wysyłając skan wniosku na adres [email protected].

Trzeba pamiętać, żeby adres e-mail, z którego wysyłany jest wniosek był taki sam jak adres e-mail podany do kontaktu z bankiem. Skorzystanie z innego adresu nie pozwoli na realizację dyspozycji za pomocą skanu. Numer rachunku kredytowego można sprawdzić:

 1. w szczegółach rachunku w bankowości internetowej Alior Online,
 2. w umowie kredytowej oraz w harmonogramie spłaty kredytu,
 3. bezpośrednio w oddziale banku,
 4. kontaktując się z infolinią pod numerem 19 502.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe w Banku Millennium?

Osoby posiadające kredyt hipoteczny w złotówkach w Banku Millennium mogą skorzystać z wakacji kredytowych. Dotyczy to również sytuacji, kiedy kredyt hipoteczny został udzielony przez Eurobank. Wniosek możesz złożyć:

 • w bankowości internetowej Millenet,
 • w placówce Banku Millennium.

Decydując się na złożenie wniosku przez Internet należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Zalogować się do Millenetu.
 2. W sekcji Moje produkty kliknąć w kafel z kredytem hipotecznym i wybierać Wniosek o wakacje kredytowe -> Ustawowe wakacje kredytowe.
 3. Alternatywnie można wejść w Moje finanse -> Kredyty i pożyczki -> Kredyt hipoteczny -> Szczegóły -> Wniosek o wakacje kredytowe -> Ustawowe wakacje kredytowe.
 4. Wypełnić wniosek określając czas zawieszenia spłaty kredytu.

Spłata kredytu hipotecznego w Banku Millennium zostanie zawieszona z dniem złożenia wniosku. Potwierdzenie zawieszenia spłaty kredytu przekazane zostanie w ciągu 21 dni.

Jak ustawowe wakacje kredytowe wpływają na zdolność kredytową?

Banki nie ukrywają, że będą przekazywać informacje dotyczące wakacji kredytowych do Biura Informacji Kredytowej. Co ważne, raportowane dane nie będą traktowane jako opóźnienia w spłacie zobowiązań. W efekcie ustawowe zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego nie powinno mieć negatywnego wpływu na historię kredytową. Przykładowo na stronie PKO Banku Polskiego możemy przeczytać, że:

” Informacje o zawieszeniu spłaty przekażemy do BIK. Ta informacja w PKO Banku Polskim nie jest traktowana jak zaległość w spłacie kredytu i nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej.”

Rzeczywistość może nie być już tak jednoznaczna. Można przyjąć, że informacja o wakacjach kredytowych jest przesłanką neutralną, jednak bank może podejrzewać, że zawieszenie spłaty kredytu jest zwiastunem zbliżających się kłopotów finansowych wnioskodawcy. Trzeba pamiętać, że ocena zdolności kredytowej odbywa się na wielu płaszczyznach, a informacja o wakacjach kredytowych jest tylko małym wycinkiem całego procesu.

Gdzie znaleźć kalkulatory wakacji kredytowych 2023?

Osoby planujące skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych zapewne chciałyby wiedzieć, jak najlepiej wykorzystać dodatkowe środki uwolnione dzięki zawieszeniu spłaty zobowiązania. Odpowiedz na to pytanie można znaleźć dzięki dostępnym w sieci kalkulatorom wakacji kredytowych. Wzięliśmy pod dwa darmowe i warte uwagi rozwiązania:

 • Kalkulator wakacji kredytowych udostępniony przez serwis Marcin Iwuć – Finanse Bardzo Osobiste. To rozbudowane i intuicyjne narzędzie pozwalające sprawdzić opłacalność wakacji kredytowych dla 7 różnorodnych scenariuszy, tj. nadpłata kredytu każdego miesiąca z obniżeniem wysokości raty czy nadpłata kredytu na koniec wakacji kredytowych ze skróceniem okresu kredytowania.
 • Kalkulator wakacji kredytowych stworzony przez ekonomistę Rafała Mundrego. Korzystając z narzędzia dowiemy się o ile spadnie rata kredytu w przypadku nadpłaty, ile wyniesie rata przy wzroście WIBOR-u oraz sprawdzimy o ile skrócimy kredyt po nadpłacie wracając do starej raty.

Jakie są inne formy rządowego wsparcia kredytobiorców?

Ustawowe wakacje kredytowe nie są jedynym rozwiązaniem pozwalającym złapać finansowy oddech osobom spłacającym kredyty hipoteczne udzielone w złotych polskich. Oprócz możliwości zawieszenia 4 rat w 2022 r. i kolejnych 4 rat w 2023 r. można skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Fundusz tworzony jest przez wpłaty kredytodawców.

Rozwiązanie to skierowane jest do kredytobiorców hipotecznych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej oraz do osób, które sprzedały obciążoną kredytem nieruchomość, a uzyskana kwota nie pozwoliła im na całkowitą spłatę zobowiązania. W przypadku spełnienia warunków kwalifikujących do udzielenia wsparcia, kredytobiorcy mogą otrzymać do 2.000 zł miesięczne na pokrycie rat kredytu przez maksymalnie 36 miesięcy.

Osoby, które po sprzedaży nieruchomości nie otrzymały kwoty pozwalającej na całkowitą spłatę kredytu, mogą otrzymać na ten cel pożyczkę do 72.000 zł. Trzeba pamiętać, że udzielone wsparcie jest zwrotne. Spłata zaczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki i rozłożona jest na 144 równych i nieoprocentowanych rat, które mogą zostać częściowo umorzone.

Trwają również proces wdrażania wskaźnika WIRON (ang. Warsaw Interest Rate Overnight), który zastąpić ma stawkę WIBOR. Nowy wskaźnik ma przełożyć się na obniżenie oprocentowania kredytów, co wspomóc ma osoby mające trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań opartych o oprocentowanie zmienne. Więcej na ten temat dowiecie się z poradnika: Wskaźnik WIRON – czym jest i jak wpłynie na sytuację kredytobiorców?

Czy rządowe wakacje kredytowe zostaną wydłużone na 2024 rok?

Na dzień tworzenia tego poradnika mają miejsce spekulacje dotyczące przedłużenia wakacji kredytowych na kolejny rok. Pojawiają się opinie, że rządowe wakacje kredytowe powinny być dostępne do połowy, a nawet do końca 2024 roku.

Kluczowym elementem odróżniającym potencjalne wsparcie od dotychczasowego programu ma być kryterium dochodowe. Dzięki temu z wakacji kredytowych skorzystają osoby faktycznie borykające się z terminową spłatą kredytów hipotecznych. Żadne wiążące decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

 

Źródła:

 1. https://www.podatki.gov.pl/wsparcie-dla-kredytobiorcow/
 2. https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2269_u.htm
 3. https://gpwbenchmark.pl/aktualnosci_czytaj?cmn_id=1870&title=Podsumowanie+Konsultacji+Publicznych+GPWB+i+publikacja+indeks%C3%B3w+terminowych

Warto wiedzieć

 1. Z ustawowych wakacji kredytowych mogą skorzystać wyłącznie osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w złotówkach w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych.
 2. Zawieszenie spłaty kredytu powoduje, że okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których skorzystaliśmy z wakacji kredytowych. Raty nie są umarzane i trzeba je spłacić w przyszłości.
 3. Oświadczenie, mówiące o tym, że wniosek o wakacje kredytowe dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 4. Odraczając raty kapitałowo-odsetkowe trzeba pamiętać, że zawieszenie spłaty nie dotyczy ubezpieczenia kredytu i składki muszą być regulowane zgodnie z harmonogramem.
 5. Banki mają 21 dni na potwierdzenie przyjęcia wniosku ustawowe wakacje kredytowe od daty jego otrzymania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Od kiedy można składać wnioski o ustawowe wakacje kredytowe?

  Wnioski o ustawowe wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego udzielonego w złotych polskich, można składać od 29 lipca 2022 roku. W zależności od banku można to zrobić przez bankowość elektroniczną, aplikację mobilną lub podczas wizyty w oddziale. 

 2. Czy bank może odmówić ustawowych wakacji kredytowych?

  Nie. Rządowe wakacje kredytowe są prawem klienta i bank nie może odmówić zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której klient nie spełnia wymogów określonych w ustawie, np. kredyt hipoteczny został zaciągnięty na lokal na wynajem lub kredyt jest indeksowany lub denominowany do waluty innej niż złoty polski. 

 3. Ile razy można skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych?

  Zgodnie z przepisami w 2022 i 2023 roku można zawiesić łącznie spłatę 8 rat kredytu hipotecznego. Maksymalnie po dwie raty w trzecim i dwie raty czwartym kwartale 2022 roku i po jednej racie w każdym kwartale 2023 roku. 

 4. Czy mogę skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych, jeśli płatność raty przypada na 30-ego lub 31-lipca 2022 roku?

  Nie. Ustawowe wakacje kredytowe pozwalają zawiesić spłatę raty kredytu hipotecznego od sierpnia 2022 roku. 

 5. Czym różnią się wakacje kredytowe od karencji w spłacie kredytu?

  Wakacje kredytowe i karencja w spłacie kredytu to dwa bardzo podobne do siebie rozwiązania. W obu wypadkach kredytobiorca czasowo przestaje spłacać część kapitałową kredytu. W przypadku karencji w spłacie, w dalszym ciągu musi jednak płacić część odsetkową. Wakacje kredytowe są więc mniej obciążające dla portfela w czasie, gdy trwają – klient nie płaci wówczas bankowi zupełnie nic. Za to później zapłaci powiększone odsetki. W przypadku karencji w spłacie kredytu klient płaci odsetki na bieżąco. 

 6. Czym są standardowe wakacje kredytowe?

  Wakacje kredytowe to czas, w którym kredytobiorca za zgodą banku nie spłaca kredytu. Nie zapłacone w tym czasie raty przesuwane są na później, co wydłuża ostateczny termin spłaty zobowiązania. W czasie wakacji kredytowych kredytobiorca nie spłaca ani części odsetkowej, ani kapitałowej kredytu. Może więc mówić o prawdziwych wakacjach od kredytu. Nie ma jednak nic za darmo. Przesunięcie terminu spłaty w ostatecznym rozrachunku powoduje wzrost kosztów kredytu. Odsetki za przesunięcie terminu są naliczane przez bank zgodnie z umową kredytową lub aneksem do niej dotyczącym wakacji kredytowych. Wakacje kredytowe oznaczają przesunięcie kilku rat na później. Potem i tak musisz je spłacić. 

 7. Czy można skorzystać z rządowych wakacji kredytowych, kiedy zalega się ze spłatą kredytu hipotecznego?

  Dopóki umowa kredytowa nie zostanie wypowiedziana przez bank z powodu opóźnień, kredytobiorca w dalszym ciągu ma możliwość skorzystania w ustawowych wakacji kredytowych.

 8. Jakie konsekwencje rządowych wakacji kredytowych?

  W takcie rządowych wakacji kredytowych bank nie może naliczać odsetek ani pobierać dodatkowych opłat z wyjątkiem składek od ubezpieczeń powiązanych z kredytem hipotecznym. Zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje proporcjonalne wydłużenie okresu kredytowania.

 9. Jakie są wady ustawowych wakacji kredytowych?

  Wadą wakacji kredytowych jest wydłużenie obowiązywania umowy kredytowej o liczbę miesięcy odpowiadającą liczbie zawieszonych rat. Trzeba pamiętać, że raty nie są umarzane i trzeba je spłacić w przyszłości.

 10. Co z odsetkami przy rządowych wakacjach kredytowych?

  Zawieszenie spłaty kredytu tytułem rządowych wakacji kredytowych sprawia, że w wyznaczonym okresie bank nie naliczy odsetek od kapitału pozostającego do spłaty.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

10 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Karolina
Karolina
1 rok temu

Ogólnie dobry pomysł by był, tylko że w między czasie podwyższane są stopy procentowe. Co zgromadziliśmy, wpłaciliśmy, spadła rata, ale po podwyżce stop, wrócilismy do punktu wyjścia.

Jakub
Jakub
1 rok temu

Witam, spłacam w Banku Millennium jedyny kredyt hipoteczny który posiadam, a który podjąłem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
Moja siostra jest współkredytobiorcą tego kredytu hipotecznego, gdyż w momencie starania się o kredyt, mnie i mojej żonie brakowało zdolności kredytowej do podjęcia kredytu na dokończenie budowy naszego domu, w którym już mieszkamy.
Chcielibyśmy z żoną złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe dla jedynego kredytu zaspokajającego nasze i naszych dzieci potrzeby mieszkaniowe, jednakże wg Banku Millennium nie mamy prawa do korzystania ze wsparcia.
Powodem, wg Banku jest to, że  siostra, będąca moim współkredytobiorcą, na jej kredycie, który zaspokaja jej potrzeby mieszkaniowe, złożyła wniosek o wakacje kredytowe i wg Banku Millennium wyklucza to możliwość złożenia przeze mnie wniosku.
Oczywiście rozumiem ostrożność Banku, niemniej jednak moja siostra złożyła wniosek o wakacje kredytowe dla jedynego kredytu który zaspokaja jej potrzeby mieszkaniowe (jest właścicielem i mieszka w mieszkaniu na które wzięła samodzielnie kredyt), a ja chciałbym złożyć wniosek o wakacje kredytowe dla jedynego kredytu, który spłacam i który zaspokaja moje potrzeby mieszkaniowe ( jestem właścicielem domu i mieszkam w nim żoną i dziećmi),
Co ciekawe, dowiedziałem się, że inne banki, takie jak pekao sa czy pko bp, w takich sytuacjach jak moja nie mają zastrzeżeń do możliwości składania wniosków.
Czyli co Bank to inne zasady czytania ustawy.

Natalia
Natalia
1 rok temu

Czy jeżeli podczas trwania wakacji kredytowych nadpłacę kredyt, to całość kwoty idzie na kapitał?

Jola
Jola
1 rok temu

Ciekawe jak to się im opłaca. Nic nigdy nie dali za darmo, a jak dali to 2 razy zabrali. Więc tak jesteś stratny.

Teresa
Teresa
1 rok temu

Właśnie wróciłam z PKO BP. Mam pożyczkę hipoteczną, za którą kupiłam mieszkanie – czyli na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Udokumentowane przelewami, aktem notarialnym…. Niestety, to nie KREDYT a POŻYCZKA i ten bank nie ma opcji na udzielenie mi ustawowych wakacji kredytowych !!!